Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Projekty mesta

 

    

               


 

 I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)


 

Referát projektového riadenia

Mestský úrad
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou


Pracovníci: 

Ing. Vladimír Margolien

budova MsÚ, Farská 464/3, 2. poschodie, č. dverí 210
t. č. 038 / 7629 154,
e-mail: regiony@banovce.sk, vladimir.margolien@banovce.sk;

 

Ing. Lukáš Šimonides

budova MsÚ, Farská 464/3, 2. poschodie, č. dverí 210
t. č. 038 / 7629 154, 0915 228 682
e-mail: phsr@banovce.sk, simonides@banovce.sk;

 

Svoje námety a pripomienky zasielajte na horeuvedené kontakty.


 

Obsah:
Odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia
Európska únia
Aktuálne výzvy
Informácie o EÚ - história
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Zaujímavé adresy a linky
Projekty
Podané projekty
Projekty školy a školské zariadenia
Úspešné projekty - projekty v procese realizácií - implementácia
Projekty v procese prípravy
Mikroregióny

 

Získavanie nových mimorozpočtových zdrojov mesta
Programové obdobie rokov 2007 – 2013 je pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom má možnosť využívať zdroje z fondov EÚ, v priebehu celého jeho trvania. Odbor regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou veľmi pozorne sleduje vyhlasovanie jednotlivých výziev a podľa toho spracováva jednotlivé projekty.
Po úspešnom zrealizovaní viacerých projektov zo štrukturálnych fondov a iných grantových schém sa podarilo Mestu Bánovce nad Bebravou získať ďalšie mimorozpočtové zdroje. V rámci štrukturálnych fondov EÚ sme získali finančné prostriedky na Regeneráciu centrálnej mestskej zóny v Bánovciach nad Bebravou v celkovej sume 1 338 070,61EUR (40 310 715,-Sk). Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a debariérizácia miestnych komunikácií a chodníkov. Rekonštrukcia osvetlenia, verejného priestranstva a zelene. Nové hygienické zariadenia. Projekt sa bude týkať najmä ulíc: Hviezdoslavova, Rokošská, Farská, J. Jesenského, Ulica od parku k námestiu.
Z Regionálneho operačného programu bol mestu schválený projekt s názvom Skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti umeleckého vzdelávania v celkovej sume 1 041 388,46 EUR(31 372 868,-Sk). Cieľom je skvalitnenie poskytovaných služieb v ZUŠ Dezidera Kardoša prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy vrátane obstarania jej vybavenia. Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia, zlepšeniu prístupu k vzdelaniu imobilným a rozšírenie možností moderného vzdelávania v rámci Informačno- komunikačných technológií.
Z výnosu Ministerstva financií SR mesto získalo 75 398,4EUR (2 271 452,-Sk) na projekt s názvom: Zvýšenie prístupnosti a využívania komunikačných technológií v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta Bánovce nad Bebravou. Cieľom projektu je zvýšiť prístupnosť komunikačných technológií osobám trpiacim zdravotným postihnutím a osobám v dôchodkovom veku /nad 50r/. Špecifickým cieľom je aktívna podpora ľudí ohrozených digitálnym vyčlenením, ktorí nemajú prístup ku komunikačným technológiam.
Môžeme konštatovať, že mesto Bánovce nad Bebravou je úspešné pri získavaní mimorozpočtových zdrojov, o čom svedčí aj objem schválených finančných prostriedkov za obdobie 2007-2009 v celkovej hodnote 198 337 430,- Sk (6 583 596,-EUR).
Získavanie mimorozpočtových zdrojov mesta nie je ľahké, avšak množstvo projektov a ich rozsah dávajú veľký predpoklad pre ďalší rozvoj mesta a skvalitnenie životnej úrovne obyvateľov. Je dôležité spomenúť, že na mimorozpočtové prostriedky z grantových schém ministerstiev a fondov EÚ nie je právny nárok. O ďalšom postupe podávania projektov budeme občanov priebežne informovať.
 


Ing. Vladimír Margolien

 

Odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia.

 • Pripravuje, vypracúva a aktualizuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
 • Zabezpečuje podklady za mesto podľa jednotlivých operačných programov v rámci Národného strategického rámca pre vypracovávanie projektov.
 • Vypracúva a predkladá projekty pre eurofondy.
 • Riadi a zodpovedá za implementáciu projektov eurofondy.
 • Vypracováva podklady pre získanie mimorozpočtových zdrojov mesta na akcie v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
 • Pripravuje podklady a zosúlaďuje požiadavky jednotlivých rezortov na území mesta (sociálny rozvoj, školstvo, ochrana životného prostredia, cestovný ruch, šport, doprava).
 • Pripravuje podklady a zosúlaďuje zámery mesta s obcami mikroregiónu.
 • Pre jednotlivé odbory MsÚ vypracováva zoznamy získania finančných zdrojov z jednotlivých rezortov ministerstiev.
 • Spolupracuje, vypracúva podklady pre orgány regionálneho rozvoja.
 • Pripravuje podklady, vypracúva stanoviská a zápisnice k rokovaniam regionálneho rozvoja.
 • Pripravuje podklady, vypracúva stanoviská, štatistiky a analýzy k jednotlivým zámerom mesta, projektom mesta, organizáciám a združenia obcí.
 • Pripravuje podklady a vypracováva žiadosti na akcie pre rozvoj mesta za účelom získania mimorozpočtových zdrojov pre mesto.
 • Zabezpečuje kompletne pripomienkové konania k jednotlivým zámerom a projektom rozvoja mesta.
 • Organizuje kontrolné dni a vyhotovuje zápisnice o realizácii projektov, riadi a zodpovedá za ich implementáciu.
 • Plní aj iné úlohy v súlade s potrebami odboru podľa pokynov priameho nadriadeného pracovníka.
 • Vypracováva príslušné správy a prehľady z oblasti svojich činností podľa požiadaviek a potrieb MsZ, MsR a nadriadených vedúcich pracovníkov.
 • Vykonáva bežné administratívne práce, evidenciu písomností, pošty a úlohy súvisiace s činnosťou orgánov samosprávy.
 • V zmysle rozpočtových pravidiel pripravuje návrh potrieb finančných prostriedkov pre potreby referátu a po schválení v MsZ sleduje ich rovnomerné čerpanie.
 • Pripravuje podklady a zúčastňuje sa rokovaní s organizáciami, s ktorými mesto spolupracuje podľa pokynov priamych nadriadených pracovníkov.


Európska únia

www.euroinfo.gov.sk

 

Aktuálne výzvy

Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Operačný program: Informatizácia spoločnosti
9. 4. 2013


Národný projekt: Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
Operačný program: Informatizácia spoločnosti
9. 4. 2013


Národný projekt: Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja
Operačný program: Informatizácia spoločnosti
9. 4. 2013


Regenerácia sídiel v rámci implementácie iniciatívy JESSICA
Operačný program: Bratislavský kraj
27. 3. 2013


Regenerácia sídiel v rámci implementácie iniciatívy JESSICA
Operačný program: Regionálny operačný program
27. 3. 2013


Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 
Informácie o EÚ - história

Mier v Európe – začiatky spolupráce
Cieľom vytvorenia Európskej únie je zastaviť časté a krvavé konflikty medzi susediacimi krajinami, ktoré kulminovali počas druhej svetovej vojny. V roku 1950 sa s cieľom zabezpečiť trvalý mier európske krajiny začali hospodársky a politicky zjednocovať v Európskom spoločenstve uhlia a ocele. Zakladajúcimi členmi boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Päťdesiate roky minulého storočia boli poznamenané studenou vojnou medzi Západom a Východom. Protesty proti komunistickému režimu v Maďarsku boli v roku 1956 potlačené sovietskymi tankami, pričom v nasledujúcom roku 1957 sa Sovietsky zväz dostal do vedenia v kozmických pretekoch, keď do vesmíru vypustil prvý človekom zostrojený satelit Sputnik 1. V roku 1957 bola zároveň podpísaná Rímska zmluva zakladajúca Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) čiže „spoločný trh“.
Viac o rokoch 1945 – 1959
Búrlivé šesťdesiate roky” – obdobie hospodárskeho rastu
V šesťdesiatych rokoch bola dominantnou „kultúra mladých“. Kapely ako Beatles, ktorých koncerty zapĺňali tínedžeri, pomohli začať kultúrnu revolúciu a prehĺbili generačné rozdiely. Pre hospodárstvo to bolo priaznivé obdobie, čomu napomohla skutočnosť, že krajiny EÚ pri vzájomnom obchodovaní prestali vyberať clá. Rovnako sa dohodli na spoločnej kontrole produkcie potravín, aby mal každý dostatok – veľmi skoro sa v poľnohospodárskej výrobe dostavil dokonca prebytok. Máj 1968 sa preslávil študentskými nepokojmi v Paríži a mnoho zmien v spoločnosti a v správaní sa pripisuje takzvanej „Generácii 68“.
Viac o rokoch 1960 – 1969“
Rozrastajúce sa Spoločenstvo – prvé rozšírenie
Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo pristúpili k Európskej únii 1. januára 1973, čím sa počet členských štátov zvýšil na deväť. Následkom krátkeho, no krutého, arabsko-izraelského konfliktu v októbri 1973 nastala ropná kríza a hospodárske problémy v Európe. Posledné pravicové diktatúry v Európe padli po zvrhnutí Salazarovho režimu v Portugalsku v roku 1974 a v Španielsku po smrti generála Franca v roku 1975. V rámci regionálnej politiky EÚ sa presúvali veľké objemy prostriedkov na vytváranie pracovných miest a infraštruktúry v chudobnejších oblastiach. Vplyv Európskeho parlamentu na záležitosti EÚ sa zvýšil v roku 1979, odkedy môžu všetci občania voliť svojich zástupcov priamo.
Viac o rokoch 1970 – 1979
Tvár Európy sa mení – pád Berlínskeho múru
Poľský odborový zväz Solidarność na čele s Lechom Walesom sa po štrajkoch lodiarov v Gdaňsku v lete 1980 stali pojmom v celej Európe aj vo svete. V roku 1981 sa Grécko stalo desiatym členom EÚ a o päť rokov na to pristúpili aj Španielsko a Portugalsko. V roku 1986 bol podpísaný Jednotný európsky akt. JEA je zmluva, ktorá je základom veľkého šesťročného programu zameraného na riešenie problémov s voľným obchodovaním v rámci EÚ a vďaka ktorej vznikol „jednotný trh“. Veľkým politickým prevratom bol 9. novembra 1989 pád Berlínskeho múru a otvorenie hraníc medzi Východným a Západným Nemeckom po dvadsiatich ôsmych rokoch, po ktorom sa Nemecko opäť zjednotilo.
Viac o rokoch 1980 – 1989
Európa bez hraníc
Európania si k sebe našli cestu po páde komunizmu v strednej a východnej Európe. V roku 1993 bolo ukončené vytváranie jednotného trhu „štyroch slobôd“: pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Deväťdesiate roky sú obdobím dvoch zmlúv – maastrichtskej Zmluvy o Európskej únii z roku 1993 a Amsterdamskej zmluvy z roku 1999. Ľudia sa začali zaoberať ochranou životného prostredia, ale aj spôsobom, ako by mohli Európania spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obrany. V roku 1995 pristúpili k EÚ ďalšie tri krajiny – Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Malá luxemburská dedina prepožičala svoje meno „Schengen“ dohodám, ktoré ľuďom postupne umožnili cestovať bez pasových kontrol na hraniciach. Milióny mladých ľudí študujú v iných krajinách s finančnou podporou EÚ. Komunikáciu uľahčuje čoraz väčší počet ľudí, ktorí používajú mobilné telefóny a internet.
Viac o rokoch 1990 – 1999
Desaťročie ďalšieho rozširovania
Euro sa stalo novou menou pre mnohých Európanov. Synonymom „Vojny proti terorizmu“ je 11. september 2001, kedy unesené lietadlá zničili budovy v New Yorku a vo Washingtone. Krajiny EÚ začali oveľa užšie spolupracovať v rámci boja proti zločinu. Politické rozdelenie východu a západu Európy konečne prestalo existovať, keď sa v roku 2004 pripojilo k EÚ 10 krajín. Mnohí si myslia, že prišiel čas, aby Európa mala ústavu. Na obsahu tejto ústavy sa však nie je ľahké dohodnúť, takže diskusia o budúcnosti Európy pokračuje.
Viac o období od roku 2000

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Kliknutím sa otvoria Tlačivá a dokumenty, kde si ho môžete stiahnuť.

 

Zaujímavé adresy a linky

Kliknite si na stránky, ktoré sa týkajú získavania finančných prostriedkov na projekty:

www.nsrr.sk aktuálne o fondoch EÚ
www.nadsme.sk Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
www.changenet.sk nové informácie zo všetkých oblastí života
www.europa.eu.int portál EÚ
www.build.gov.sk Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
www.enviro.gov.sk Ministerstvo životného prostredia SR
www.finance.gov.sk Ministerstvo financií SR
www.education.gov.sk Ministerstvo školstva SR
www.employment.gov.sk Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.health.gov.sk Miniterstvo zdravotníctva SR
www.fsr.sk Fond sociálneho rozvoja
www.esf.gov.sk Európsky sociálny fond
www.osf.sk Nadácia otvorenej spoločnosti
www.kontoorange.sk Konto Orange
www.hodinadetom.sk Nadácia pre deti Slovenska
www.nadacials.sk Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra


Projekty

Podané projekty

 • Rekonštrukcia Mestského úradu v Bánovciach nad Bebr., Ministerstvo kultúry SR, február 2007
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Ministerstvo financií SR, marec 2007
 • Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska, Ministerstvo financií SR, marec 2007
 • Rekonštrukcia okien na Základnej škole Duklianská 1, Ministerstvo financií SR, marec 2007
 • Sanácia Kultúrneho domu Malé Chlievany, Ministerstvo financií SR, marec 2007
 • Sanácia kultúrneho domu Dolné Ozorovce, Ministerstvo financií SR, marec 2007
 • Sanácia futbalového ihriska – FK Spartak, Ministerstvo školstva SR, apríl 2007
 • Slávnostná akadémia 775. prvej písomnej zmienky o meste Bánovce nad Bebravou, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, apríl 2007
 • Kultúrne slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, apríl 2007
 • Sanácia viacúčelového škvarového ihriska, Ministerstvo školstva SR, máj 2007
 • Odstránenie enviromentálnej záťaže Mlynský náhon, Fond počiatočného kapitálu, Nórsky finančný mechanizmus, september 2007
 • Vybudovanie vlastného kompostoviska, Enviromentálny fond, október 2007
 • Rozširovanie separovaného zberu v meste Bánovce nad Bebravou, Enviromentálny fond, október 2007
 • Odstránenie enviromentálnej záťaže Mlynský náhon, Enviromentálny fond, október 2007
 • Reštaurovanie Pomníku Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou, Ministerstvo kultúry SR, november 2007
 • Projekt dom pamätný/meštianský/, Ministerstvo kultúry SR, november 2007
 • Rekonštrukcia strechy Rímsko-katolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice, Ministerstvo kultúry SR, november 2007
 • Žiadosť na vybudovanie viacúčelového ihriska na sídlisku Dubnička, Úrad vlády, Splnomocnenec vlády SR pre šport a mládež, november 2007
 • Žiadosť na prekrytie zimného štadióna, Slovenský zväz ľadového hokeja, december 2007
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom mesta Bánovce nad Bebravou, dotácia na osadenie technickej infraštruktúry priemyselného parku m. č. Horné Ozorovce., január 2008
 • Žiadosť na vybudovanie viacúčelového ihriska na sídlisku Dubnička, Úrad vlády, Splnomocnenec vlády SR pre šport a mládež, február 2008
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu bytov s nižším štandardom pre marginalizované rómske komunity, Úrad vlády, Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, február 2008
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia -Trenčianska cesta, Ministerstvo financií SR, marec 2008
 • Rekonštrukcia okien a vstupu do budovy ŠKD na Základnej škole Duklianska 1, Ministerstvo financií SR, marec 2008
 • Sanácia Kultúrneho domu Malé Chlievany, Ministerstvo financií SR, marec 2008
 • Komunitné centrum pre riešenie sociálnej inklúzie v Bánovciach nad Bebravou,
 • Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Fond sociálneho rozvoja
 • Kultúrne slávnosti Združenia obcí Bánovecko ,Trenčiansky samosprávny kraj
 • Rekonštrukcia ZŠ Komenského, Regionálny operačný program, august 2008
 • Verejné osvetlenie, Nórsky finančný mechanizmus, september 2008
 • Rekonštrukcia ZŠ Duklianska 1, Regionálny operačný program, október 2008
 • Verejné osvetlenie, Operačný program konkurencie schopnosť a hospodársky rast, február 2009
 • VI. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, február 2009
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Ministerstvo financií SR, marec 2009
 • Sanácia Kultúrneho domu Biskupice, Ministerstvo financií SR, marec 2009
 • Rekonštrukcia verejného rozhlasu, Ministerstvo financií SR, marec 2009
 • Rozvoj a podpora športu v meste Bánovce nad Bebravou, Úrad vlády SR, máj 2009
 • Zvýšenie prístupnosti a využívania komunikačných technológií v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta Bánovce nad Bebravou, Ministerstvo financií SR, jún 2009
 • Skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti umeleckého vzdelávania, Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy, Regionálny operačný program, Júl 2009
 • Zlepšenie podmienok vzdelávania pre malých i veľkých, Rekonštrukcia ZŠ Partizánska 6, Regionálny operačný program, Júl 2009
 • Regenerácia centrálnej mestskej zóny v Bánovciach nad Bebravou, Regionálny operačný program, September 2009
 • Riešenie havarijného stavu oplotenia školského areálu, Materská škola Komenského, Úrad vlády SR, november 2009
 • Dom pamätný (meštianský) rekonštrukcia a vostavba, Regionálny operačný program, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, november 2009
 • VII. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, január 2010
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Ministerstvo financií SR, február 2010
 • Rekonštrukcia verejného rozhlasu, Ministerstvo financií SR, február 2010
 • Rozvoj a podpora športu v meste Bánovce nad Bebravou, Úrad vlády SR, február 2010
 • Skvalitnenie poskytovaných služieb rekonštrukciou mestskej knižnice Ľudovíta Štúra, Ministerstvo financií SR, marec 2010
 • Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity domova sociálnych služieb Archa: Spolu pod jednou strechou, Regionálny operačný program, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, marec 2010
 • Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky rekonštrukciou cesty v Horných Ozorovciach, Ministerstvo financií SR, marec 2010
 • Rekonštrukcia nevyužitého objektu za účelom vybudovania nového zariadenia sociálnych služieb v Meste Bánovce nad Bebravou, Regionálny operačný program, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, podané neziskovou organizáciou Dúha v spolupráci s Mestom, marec 2010
 • Žiadosť o podporu spolufinancovania projektov, máj 2010
 • Intenzifikácia separovaného zberu v Bánovciach nad Bebravou, Operačný program životné prostredie, Ministerstvo životného prostredia SR, jún 2010
 • Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia, Operačný program konkurencie schopnosť a hospodársky rast, Ministerstvo hospodárstva SR, jún 2010
 • Priateľstvo bez hraníc - Pilotný projekt slovensko-českého tábora, Operačný program cezhraničná spolupráca SR a ČR, Trenčiansky samosprávny kraj, august 2010

Obdobie rokov 2011 -2014

 • Dobudovanie kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti a ochrany obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Obvodný úrad v Trenčíne, február 2011
 • VIII. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, február 2011
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Ministerstvo financií SR, marec 2011
 • Rekonštrukcia verejného rozhlasu, Ministerstvo financií SR, marec 2011
 • Zlepšenie podmienok výučby detí v Materskej škôlke na Ul. 9 mája v Bánovciach nad Bebravou, Ministerstvo financií SR, marec 2011
 • Propagácia cestovného ruchu v Bánovskom regióne, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, marec 2011
 • Efektívne využívanie energií na Základnej škole ul. Gorazdová 1319/6, Ministerstvo financií SR, marec 2011
 • Dobudovanie základnej infraštruktúry rozvoja cestovného ruchu v Bánovskom regióne, Nadácia Orange, projekt podalo mesto v spolupráci s Okresným klubom značkárov, apríl 2011
 • Terenní sociální pracovníci pre riešenie sociálnej inklúzie, Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Fond sociálneho rozvoja, máj 2011
 • Podpora zriaďovania a vybavenia rómskych občianskych hliadok, Úrad vlády SR, Splnomocnenec vlády pre rómske komunity, Júl 2011
 • Poznaj a cestuj – rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu mikroregiónov SR-ČR, Fond mikroprojektov, Trenčiansky samosprávny kraj, september 2011
 • Projekt cezhraničnej spolupráce – Slnko bez hraníc, rekonštrukcie kultúrnych zariadení SR–ČR, Operačný program cezhraničná spolupráca, október 2011
 • Intenzifikácia separovaného zberu v Bánovciach nad Bebravou, Operačný program životné prostredie, Ministerstvo životného prostredia SR, november 2011
 • Revitalizácia časti mestského parku v Bánovciach nad Bebravou,november 2011
 • Kniha spája – medzinárodné čitateľské priateľstvo, december 2011
 • Vidieť a byť videný - zvýšenie bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Obvodný úrad v Trenčíne, december 2011
 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Mestského úradu, EkoFond, n.f., február 2012
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na ul. Radlinského 1668/10 v Bánovciach nad Bebravou, Ministerstvo financií SR, marec 2012
 • Zlepšenie podmienok výučby detí v Materskej škôlke na Ul. 9.mája v Bánovciach nad Bebravou, Ministerstvo financií SR, marec 2012
 • Zvýšenie bezpečnosti a energetickej hospodárnosti telocvične ZŠ Partizánska 6, Ministerstvo financií SR, marec 2012
 • Bánovce nad Bebravou ako súčasť cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, marec 2012
 • IX. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, marec 2012
 • Deti vetra, správnym smerom, projekt Komunitného centra Rómov v spolupráci s mestom, Úrad vlády SR, Splnomocnenec vlády pre rómske komunity, máj 2012
 • Ochrana a využívanie vôd - kanalizácia v mestskej časti Biskupice, Environmentálny fond, október 2012
 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MsÚ v Bánovciach nad Bebravou, Environmentálny fond, október 2012
 • Zefektívnenie vykurovacej sústavy na budove Mestského úradu, Environmentálny fond, október 2012
 • Vidieť a byť videný II. etapa - zvýšenie bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Obvodný úrad v Trenčíne, január 2013
 • Bánovce nad Bebravou ako súčasť cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, marec 2013
 • X. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, marec 2013
 • Rozvoj cestovného ruchu v Združení obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj, marec 2013
 • Dobudovanie základnej infraštruktúry rozvoja cestovného ruchu v Bánovskom regióne, Nadácia EKOPOLIS – Živé chodníky, podané spolu s klubom Slovenským turistov marec 2013


Projekty školy a školské zariadenia

Zariadenie: Základná škola Duklianska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Zdravá škola: Výchova ku zdraviu
Požadovaná dotácia: 50 000,- Sk /1 659,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Duklianska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Jazykové laboratórium
Požadovaná dotácia: 250 000,- Sk/8 298,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Duklianska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
Požadovaná dotácia: 100 000,- Sk
Poskytnutá dotácia: 100 000,- Sk/3 319,-€/

Zariadenie: Základná škola Duklianska Bánovce nad Bebravou
Projekt: E -vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Požadovaná dotácia: 200 000,- Sk/6 638,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Duklianska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Rekonštrukcia okien
Požadovaná dotácia: 350 000,- Sk
Poskytnutá dotácia: 110 000,- Sk/3 651,-€/

Zariadenie: Základná škola Duklianska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Konto Orange Jazyk nás spája
Požadovaná dotácia: 10 500,- Sk/348,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Duklianska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Nadácia Pontis Viacúčelové ihrisko
Požadovaná dotácia: 600 000,- Sk/19 916,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Otvorená škola - oblasť športu
Požadovaná dotácia: 142 312,- Sk
Poskytnutá dotácia: 50 000,- Sk/1659,-€/

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Koruna ku korune
Požadovaná dotácia: 18 000,- Sk
Poskytnutá dotácia: 6 000,- Sk/199,-€/


Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Školy budúcnosti
Požadovaná dotácia: 179 452,- Sk
Poskytnutá dotácia: 179 452,- Sk/5 956,-€/

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Revitalizácia jedálne
Požadovaná dotácia: 100 000,- Sk/3 319,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Zelené oázy - Ekopolis
Požadovaná dotácia: 40 000,- Sk/1 327,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Orange – Tri ruže Bánoviec
Požadovaná dotácia: 20 200,- Sk/670,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Ihličnany
Požadovaná dotácia: 25 300,- Sk/839,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Oáza pokoja
Požadovaná dotácia: 75 000,- Sk/2 489,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Požadovaná dotácia: 162 000,- Sk/5 377,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Meteorológia trochu inak
Požadovaná dotácia: 14 104,- Sk
Poskytnutá dotácia: 15 000,- Sk/497,-€/

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Rekonštrukcia viacúčelového ihriska
Požadovaná dotácia: 506 000,- Sk/16 796,-€/
Poskytnutá dotácia: v štádiu riešenia

Zariadenie: Základná škola Školská Bánovce nad Bebravou
Projekt: Elektronizácia kuchyne, významný krok k zlepšeniu služieb
Požadovaná dotácia: 190 000,- Sk/6 306,-€/
Poskytnutá dotácia: v štádiu riešenia

Zariadenie: Základná škola Partizánska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Jazykové laboratória
Požadovaná dotácia: 239 000,- Sk
Poskytnutá dotácia: 239 000,- Sk/7 933,-€/

Zariadenie: Základná škola Partizánska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Revitalizácia školských knižníc
Požadovaná dotácia: 100 000,- Sk
Poskytnutá dotácia: 100 000,- Sk/3 319,-€/

Zariadenie: Základná škola Partizánska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Školské ihriská
Požadovaná dotácia: 600 000,- Sk
Poskytnutá dotácia: 400 000,- Sk/13 277,-€/

Zariadenie: Základná škola Partizánska Bánovce nad Bebravou
Projekt: Zdravie v školách
Požadovaná dotácia: 34 000,- Sk
Poskytnutá dotácia: 26 000,- Sk/863,-€/

Zariadenie: Základná škola Gorazdova Bánovce nad Bebravou
Projekt: Elektronizácia a revitalizácia školského stravovania
Požadovaná dotácia: 100 000,- Sk/3 319,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Gorazdova Bánovce nad Bebravou
Projekt: Mobilné jazykové laboratórium
Požadovaná dotácia: 250 000,- Sk/8 298,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Gorazdova Bánovce nad Bebravou
Projekt: Zdravie v školách
Požadovaná dotácia: 60 000,- Sk/1991,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Gorazdova Bánovce nad Bebravou
Projekt: Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice
Požadovaná dotácia: 100 000,- Sk/3 319,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola Gorazdova Bánovce nad Bebravou
Projekt: ING Šanca pre deti
Požadovaná dotácia: 45 000,- Sk/1 493,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola J. A. Komeského Bánovce nad Bebravou
Projekt: Zdravie v školách
Požadovaná dotácia: 60 000,- Sk/1991,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola J. A. Komeského Bánovce nad Bebravou
Projekt: Jazykové laboratórium
Požadovaná dotácia: 242 148,- Sk/8 037,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola J. A. Komeského Bánovce nad Bebravou
Projekt: Multimediálna čitáreň
Požadovaná dotácia: 100 000,- Sk/3 319,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk

Zariadenie: Základná škola J. A. Komeského Bánovce nad Bebravou
Projekt: Otvorená škola
Požadovaná dotácia: 148 022,- Sk/ 4 913,-€/
Poskytnutá dotácia: 0,- Sk


Zariadenie: Materská škola Radlinského Bánovce nad Bebravou
Projekt: Nadácia Socia - Úsmev
Požadovaná dotácia: 71 475,- Sk
Poskytnutá dotácia: 66 577,- Sk/2 209,-€/

Zariadenie: Materská škola Radlinského Bánovce nad Bebravou
Projekt: Štíhly Vitamínko
Požadovaná dotácia: 315 000,- Sk/10 456,-€/
Poskytnutá dotácia: v štádiu riešenia

Zariadenie: Materská škola Hollého Bánovce nad Bebravou
Projekt: Nadácia Socia - V Primulke vítame Gaštanka
Požadovaná dotácia: 74 277,- Sk/2 465,-€/
Poskytnutá dotácia: 74 277,- Sk

Zariadenie: Materská škola Hollého Bánovce nad Bebravou
Projekt: Čo tie očká vidia
Požadovaná dotácia: 30 000,- Sk
Poskytnutá dotácia: 30 000,- Sk/995,-€/

Zariadenie: Materská škola Hollého Bánovce nad Bebravou
Projekt: Zdravé deti, zdravé stravovanie
Požadovaná dotácia: 163 479,- Sk/5 426,-€/
Poskytnutá dotácia: v štádiu riešenia

Zariadenie: Materská škola 5. apríla Bánovce nad Bebravou
Projekt: V príjemnom prostredí vypiť pohár zdravia
Požadovaná dotácia: 294 000,- Sk/9 759,-€/
Poskytnutá dotácia: v štádiu riešenia

Zariadenie: Materská škola J.C.Hronského Bánovce nad Bebravou
Projekt: Smädný Zelienko
Požadovaná dotácia: 100 000,- Sk/3 319,-€/
Poskytnutá dotácia: 100 000,- Sk


Úspešné projekty - projekty v procese realizácií - implementácia

 • Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, štrukturálne fondy EÚ,nenávratný finančný príspevok: 2. 198 000,- Sk/72 960,-€/. Cieľom projektu je aktualizácia ÚPD M Bánovce n. Bebravou ako rozvojového dokumentu mesta, v záujme zvýšenia konkurencie - schopnosti mesta v rámci regiónu i celej Slovenskej republiky s ohľadom na vyvážený regionálny rozvoj.
 • Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, štrukturálne fondy EÚ, nenávratný finančný príspevok: 565 000,- Sk/18 754,-€/. Cieľom projektu je podporiť vyvážený rozvoj územia mesta prostredníctvom vypracovania stratégie rozvoja mesta, čím sa posilní systém regionálnej politiky na miestnej úrovni a zaistí jedna z podmienok pre zlepšenie kvality života obyvateľov a jej dlhodobej udržateľnosti.
 • Náhrada fosílnych palív biomasou v Bánovciach nad Bebravou, štrukturálne fondy EÚ, nenávratný finančný príspevok: 31. 217 869,- Sk/1 036 243,-€/. Cieľom projektu je zmena palivovej základne zdrojov energie s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje. Realizáciou projektu znížime spotrebu zemného plynu o vyše 70 % ročne. Projektovaná kapacita nového zariadenia je 10 800 ton biomasy ročne.
 • Vypracovanie buletinu, Ministerstvo kultúry, nenávratný finančný príspevok: 35 000,- Sk/1 161,-€/
 • Rekonštrukcia okien na Základnej škole - Duklianská 1, Ministrerstvo financií, nenávratný finančný príspevok: 110 000,- Sk/3 651,-€/. Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy ZŠ.
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Ministerstvo financií, nenávratný finančný príspevok: 200 000,- Sk/6 638,-€/. Cieľom projektu je zlepšiť havarijný stav niektorých častí verejného osvetlenia.
 • Sanácia kultúrneho domu Dolné Ozorovce, , Ministrerstvo financií, september 2007, nenávratný finančný príspevok: 100 000,- Sk/3 319,-€/. Cieľom projektu je odstránenie presakovania spodnej vody obvodovým murivom a podlahami, čo má za následok vytváranie plesní a týmto je stavba hygienicky závadná a staticky nestabilná.
 • V rámci grantových schém Ministerstva školstva SR sme získali na Elektronizáciu a revitalizáciu školských knižníc 200 tis. Sk/6 638,-€/ /ZŠ Partizánska 6, ZŠ Duklianská 1/. Predložený a schválený bol aj projekt ZŠ Partizánska v sume 239 tis. Sk/7 933,-€/ na jazykové laboratórium. Základnej škole Partizánska, bol priznaný aj ďalší projekt pod názvom Zdravie na školách, v sume 26 tis. Sk/863,-€/. Úspešný sme boli aj v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania, kde MŠ J. C. Hronského získala 100 tis. Sk/3 319,-€/ na skvalitnenie činnosti prevádzky zariadenia školského stravovania.
 • Reštaurovanie Pomníku Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou, Ministerstvo kultúry SR, 350 000,-Sk/11 617,-€/
 • Projekt dom pamätný/meštiansky/, Ministerstvo kultúry SR, 863 000,- Sk/28 646,-€/
 • Sanácia Kultúrneho domu Malé Chlievany, Ministerstvo financií SR, 200 000,-Sk/6 638,-€/
 • Projekt na vybudovanie viacúčelového ihriska na sídlisku Dubnička , Úrad vlády SR, Splnomocnenec vlády SR pre šport a mládež, marec 2008, nenávratný finančný príspevok: 1.200 000 Sk/39 832,-€/
 • Zamestnanecký grantový program SPP: Projekt „Čo tie očká vidia“ – MŠ Hollého, 30 000,- Sk/995,-€/
 • Jazykové laboratória pre ZŠ a SŠ: Projekt „Komunikačné centrum cudzích jazykov“, ZŠ Komenského, 275 000,-Sk/9 128,-€/
 • Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc ZŠ Školská, Školská knižnica ako informačné a kultúrne centrum, 93 000,-Sk/3 087,-€/
 • Nadácia socia - ING Šanca pre deti, MŠ Radlinského, 74 227,- Sk/2 463,-€/, MŠ Hollého, 66 577,- Sk/2 209,-€/
 • Nadácia socia - ING Šanca pre deti, MŠ Radlinského, 70 500,- Sk/2 340,-€/
 • Rekonštrukcia okien na ZŠ Duklianska, Ministerstvo školstva SR - riešenie havarijného stavu, 2 000 000,-Sk /66 387,-€/
 • Rekonštrukcia a prestrešenie zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou, ministerstvo školstva SR, 15 000 000,-Sk /497 908,-€/
 • Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského, Regionálny operačný program, 28 690 000,-Sk /952 333,-€/
 • Rekonštrukcia ZŠ Duklianska 1, za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia bezpečnosti prevádzky, Regionálny operačný program, 39 495 000,-Sk /1. 310 993,-€/
 • Komunitné centrum pre riešenie sociálnej inklúzie v Bánovciach nad Bebravou, Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Fond sociálneho rozvoja, 984 222,- Sk /32 678,-€/
 • VI. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj
 • Zvýšenie prístupnosti a využívania komunikačných technológií v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta Bánovce nad Bebravou, Ministerstvo financií SR, 2 523 836,- Sk (83 776,- €)
 • Skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti umeleckého vzdelávania, Regionálny operačný program, 1,041,388.46 Eur (31 372 868,75 Sk )
 • Regenerácia centrálnej mestskej zóny v Bánovciach nad Bebravou, Regionálny operačný program, 1,338,070.61 € (40 310 715 Sk)
 • Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity domova sociálnych služieb Archa: Spolu pod jednou strechou, Regionálny operačný program, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Rekonštrukcia a prestrešenie zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou, ministerstvo školstva SR, 298 716,-€ (9 000 000,-Sk)
 • VII. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj
 • Priateľstvo bez hraníc - Pilotný projekt slovensko-českého tábora, Operačný program cezhraničná spolupráca SR a ČR, Trenčiansky samosprávny kraj
 • Efektívne využívanie energií na Základnej škole ul. Gorazdová 1319/6, Ministerstvo financií SR
 • Podpora zriaďovania a vybavenia rómskych občianskych hliadok, Úrad vlády SR, Splnomocnenec vlády pre rómske komunity
 • Terénni sociálni pracovníci pre riešenie sociálnej inklúzie, Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Fond sociálneho rozvoja
 • Poznaj a cestuj – rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu mikroregiónov SR-ČR, Fond mikroprojektov, Trenčiansky samosprávny kraj
 • Vidieť a byť videný - zvýšenie bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Obvodný úrad v Trenčíne
 • IX. ročník kultúrnych slávnosti Združenia obcí Bánovecko, dotácia Trenčiansky samosprávny kraj


Projekty v procese prípravy

 • Biologický rozložiteľný odpad, grantová schéma: enviromentálny fond, štrukturálne fondy EÚ
 • Rekonštrukcia MsÚ – príprava projektovej dokumentácie, grantová schéma: Regionálny operačný program, štrukturálne fondy EÚ, Ministerstvo kultúry SR
 • Vybudovanie rekreačnej zóny Pažiť – cyklo - náučný chodník, príprava projektu, grantová schéma: štrukturálne fondy EÚ
 • Rozšírenie domova dôchodcov, príprava projektovej dokumentácie, grantová schéma: Regionálny operačný program, štrukturálne fondy EÚ
 • Integrované stratégie mestských oblasti, príprava projektovej dokumentácie, grantová schéma: Regionálny operačný program, štrukturálne fondy EÚ
 • Rozšírenie kapacity soc. zariadenia ARCHA, grantová schéma: Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Regionálny operačný program, štrukturálne fondy EÚ
 • Intenzifikácia separovaného zberu, grantová schéma: Operačný program životné prostredie, štrukturálne fondy EÚ
 • Rekonštrukcia ZUŠ Dezidera Kardoša, grantová schéma: Regionálny operačný program, štrukturálne fondy EÚ
 • Technická vybavenosť k IBV - Dolné Ozorovce, Sever, Biskupice, Výnos ministra výstavby a regionálneho rozvoja

 

Mikroregióny

Mikroregión Bánovecko

Združenie obcí Bánovecko vzniklo v roku 2003. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky a Halačovce, ktoré sú členmi združenia v oblastiach:
A) rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti
B) rozvoj turistiky, cestovného ruchu, podpora drobného podnikania a služieb
C) životné prostredie
D) sociálna a spoločenská oblasť
E) rozvoj vzdelávacích, kultúrnych športových aktivít
F) ochrana historických a kultúrnych hodnôt
G) práca s deťmi a mládežou
H) publikačná činnosť
 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka