Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Voľby do orgánov samosprávy mesta 2018

Kompletné informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - www.minv.sk/?volby-oso2018

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Dôležité informácie

 

Kontaktná osoba ohľadom volieb:

zapisovateľka Mgr. Katarína Matejčeková, tel.: 038/7629 149, e-mail.: katarina.matejcekova@banovce.sk

budova Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, Farská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  odbor vnútornej správy, kancelária č. 001, prízemie.

Kandidátne listiny pre voľby primátora mesta Bánovce nad Bebravou a pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou sa doručujú výlučne do rúk zapisovateľke MsVK (politická strana doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne).

Kandidátne listiny je možné odovzdať zapisovateľke v kancelárii každý pracovný deň v úradných hodinách, najneskôr však 60 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 11. septembra 2018 a v posledný deň t. j. 11. septembra 2018 do 24. hodiny. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené zákonným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR – http://www.minv.sk/?oso18_vzory3   

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie sa doručujú v listinnej forme alebo elektronicky na e-mail katarina.matejcekova@banovce.sk  alebo peter.jombik@banovce.sk najneskôr do 11.septembra 2018. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

 

 

Adresa MsÚ:    

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou

Nám. Ľ. Štúra 1/1

957 01 Bánovce nad Bebravou

Slovenská republika     

 

Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou dňa 20. 06. 2018 schválilo uznesením č. 712 pre volebné obdobie  2018 - 2022 :

a) počet poslancov MsZ 19 

b) počet volebných obvodov (ďalej len VO) 9

    VO č. 1 = 2 poslanci

    VO č. 2 = 3 poslanci

    VO č. 3 = 2 poslanci

    VO č. 4 = 2 poslanci

    VO č. 5 = 6 poslancov

    VO č. 6 = 1 poslanec

    VO č. 7 = 1 poslanec

    VO č. 8 = 1 poslanec 

    VO č. 9 = 1 poslanec       

 

Popis volebných obvodov, okrskov a poslancov v meste Bánovce nad Bebravou pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

 

Ku dňu vyhlásenia volieb má mesto Bánovce nad Bebravou 18 189 obyvateľov.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do MsZ  v meste Bánovce nad Bebravou je 200.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre primátora v meste Bánovce nad Bebravou je 200.

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka