Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Odpovede mesta Občianskemu výboru Horné Ozorovce

Odpovede mesta Občianskemu výboru Horné OzorovceVytlačiť
 

Fotografia z rokovaniaMesto Bánovce nad Bebravou reaguje na otázky, ktoré položil Občiansky výbor Horné Ozorovce. K trom otázkam, ktoré zverejnili aj Bánovské noviny, odpovedá nasledovne:

1.         Mesto Bánovce nad Bebravou, vo veci zápachu šíriaceho sa z areálu GAL Trans s.r.o., Horné Ozorovce, podalo podnet na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne (RÚVZ). Uvedený úrad je totiž príslušným orgánom v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. RÚVZ v danej veci naďalej koná a predmetný problém rieši. Mesto ďalej informuje, že prevádzkovateľ SF Soepenberg s.r.o., Trnava má na základe dostupných informácií predmetnú činnosť povolenú RÚVZ do skúšobnej prevádzky a to do 12. apríla 2019. V tejto veci bol so strany RÚVZ vykonaný opakovaný štátny zdravotný dozor. Zistené boli nedostatky a súčasne uložené opatrenia a vydaný pokyn na odstránenie nežiaduceho stavu /formou termínovaného zabezpečenia technických a organizačných opatrení na zníženie intenzity zápachu do životného prostredia šíriaceho sa z prevádzky skladovania kvapalných hnojív a taktiež dodržiavaním pracovných a technologických postupov pri dovoze, skladovaní a akejkoľvek manipulácii s kvapalnými hnojivami uvedených v prevádzkovom poriadku a zabezpečiť dodržiavanie skladovacích podmienok pre kvapalné hnojivá podľa karty bezpečnostných údajov pre skladované hnojivá SF NITROSULF a SF TRYPTO MIX/. V súčasnosti mesto požiadalo o RÚVZ Trenčín o informáciu o nových skutočnostiach a výstupoch ich šetrenia.

Na základe pretrvávajúcich problémov so zápachom mesto tiež požiadalo (dňa 14. augusta 2018) Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Bratislave, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia /SIŽP OIOO/ o prešetrenie zápachu šíriaceho sa z nádrží s kvapalnými hnojivami. O výstupoch z kontroly a ďalšom postupe bude mesto písomné informované.

4. júla 2018 podalo mesto podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Nitre, odbor inšpekcie ochrany vôd /SIŽP OIOV/ o prešetrenie možného znečistenia podzemných vôd činnosťou prevádzky v zmysle Zákona č. 346/2004 Z.z. o vodách. Podľa informácií SIŽP OIOV vykonala v prevádzke kontrolu v 35.týždni a aktuálne mesto čaká na písomné vyjadrenie.

Primátor mesta Marián Chovanec pozval na pracovné stretnutie zástupcu Ústredného  kontrolného a skúšobného  ústavu poľnohospodárskeho vo veci zápachu šíriaceho sa z areálu GAL Trans s.r.o., v Horných Ozorovciach. 

Mestu záleží na pokojnom a nerušenom bývaní svojich občanov, preto neustále hľadá možnosti, ako preveriť legálnosť a nezávadnosť prevádzky.

2.      Mesto Bánovce nad Bebravou vydalo oznámenia k ohláseniu niekoľkých drobných stavieb, ktoré v súlade s ustanovením § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) nepodliehajú stavebnému povoleniu a na ich uskutočnenie postačuje podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona ohlásenie. Išlo o stavby oplotenia, prípojok a pod.

O zmenách existujúcich stavieb a ich stavebných úpravách v areáli firmy Ekodiel mesto nemalo vedomosť a na tento účel bude vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý objasní, aké zmeny stavieb a na základe akých povolení boli uskutočnené. V prípade, ak sa preukáže, že stavebník nemal na tieto stavby povolenie, alebo boli uskutočnené v rozpore s vydanými povoleniami, začne mesto Bánovce nad Bebravou, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, konanie o dodatočnom povolení stavieb v súlade s § 88a stavebného zákona. V prípade, ak sa preukáže ich rozpor s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi ich odstránenie.

Na základe žiadosti firmy Ekodiel a vydaného súhlasu s umiestnením prevádzky má mesto vedomosť, že táto prevádzka v priestoroch areálu starého poľnohospodárskeho družstva na území Horných Ozoroviec začala svoju činnosť až koncom roka 2006. V uvedenom čase bola však táto oblasť Územným plánom mesta Bánovce nad Bebravou označená  ako priemyselná zóna.

Mesto Bánovce nad Bebravou ako orgán územného plánovania uvádza, že pri prerokovávaní Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou vzalo do úvahy petíciu občanov, ktorá vyjadrovala jednoznačný nesúhlas s rozšírením priemyselnej zóny. Túto priemyselnú zónu v území, na ktorom je areál firmy Ekodiel, nerozširovalo a ostala v pôvodnej veľkosti a funkčnom usporiadaní, v akom bola pôvodne. K žiadosti firmy Ekodiel sa mesto vyjadrilo svojím zamietavým stanoviskom vydaným pod č. OVÚP 2979/8604/2012 zo dňa 03.04.2014. Mesto dokonca v úzkej súčinnosti spolupracovalo pri prerokovávaní Zmien a doplnkov č. 6 aj s Občianskym výborom Horné Ozorovce a žiadalo o zaujatie stanoviska voči pripravovaným Zmenám a doplnkom č. 6. Následne zvolalo stretnutie verejnosti spojené s výkladom spracovateľa územného plánu, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.04.2014. Všetky písomnosti a doklady sú k dispozícii u zodpovedných pracovníkov mestského úradu.

K rozšíreniu priemyselnej zóny došlo v území firmy MTA, ktorá požadovala zväčšenie svojho výrobného areálu s možnosťou zvýšenia zamestnanosti a poskytnutia nových pracovných miest, čo mesto v danom období považovalo za relevantné a v prospech občanov. Konkrétne v oblasti zamestnanosti obyvateľov.

3.         Vo veci rozhodnutia vydaného Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odborom starostlivosti o ŽP v zisťovacom konaní nie je v súčasnosti možné využiť riadny opravný prostriedok. Mesto pri vydávaní súhlasného stanoviska vychádzalo z predloženého zámeru a štúdií, ktoré zámer nijako nespochybňovali.

Verejnosť bola o navrhovanom zámere informovaná /v zmysle § 29, ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov/ formou zverejnenia na úradnej tabuli mesta v termíne od do 06. 10. 2015 do 26. 10. 2015.  Zároveň mala možnosť do zámeru a podkladov nahliadnuť, podávať k nemu pripomienky, resp., doručiť svoje prípadné stanovisko Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa zverejnenia zámeru. ...

V roku 2016 bol spoločnosti Ekodiel odpredaný pozemok vo vlastníctve mesta so súhlasom Občianskeho výboru mestskej časti Horné Ozorovce.

Tlačová správa mesta


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka