Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Vyjadrenie RÚVZ k zápachu šíriacemu sa v Horných Ozorovciach

Vyjadrenie RÚVZ k zápachu šíriacemu sa v Horných OzorovciachVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou opakovane žiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva o informáciu k podanému podnetu na zápach šíriaci sa v Horných Ozorovciach. V plnom znení zverejňujeme odpoveď doručenú v predchádzajúcich dňoch.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčína, ul. Nemočničná 4, 911 01

Opakovaný podnet – vyjadrenie

Na základe Vášho písomného podania zo dňa 11.09.2018 doručeného na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len RÚVZ Trenčín) vo veci Opakovaného podnetu neznesiteľného zápachu šíriaceho sa z areáli firmy Gal Trans s.r.o. Horné Ozorovce, Vám podávame nasledovné vyjadrenie:

Prvotné informácie ohľadom opatrení uložených prevádzkovateľovi – spoločnosti SF Soepenberg s.r.o., prevádzka skladovanie kvapalných hnojív, Horné Ozorovce boli elektronicky písomne podané RÚVZ Trenčín dňa 14.06.2018, doručené Mestu Bánovce nad Bebravou dňa 15.06.2018.

Vzhľadom na opakované podnety občanov Horných Ozoroviec na zápach z uvedenej prevádzky a oznámení MÚ Bánovce nad Bebravou o postupe riešení jestvujúceho stavu, RÚVZ Trenčín vydal prevádzkovateľovi rozhodnutie č. B/2018/02448-002 zo dňa 05.06.2018 (pokyn) za účelom zníženia intenzity zápachu šíriaceho sa z prevádzky a splnenia podmienok manipulácie s kvapalnými hnojivami, čím by sa malo znížiť šírenie zápachu do životného prostredia s termínom plnenia do 15.06.2018. Prevádzkovateľ – spoločnosť SF Soepenberg, s.r.o., Sladovnícka 13, 917 01 Trnava nereagoval na opakované výzvy nášho úradu, akým spôsobom zabezpečil technické a organizačné opatrenia na zníženie intenzity zápachu do životného prostredia šíriaceho sa z prevádzky skladovania kvapalných hnojív v Horných Ozorovciach 225, ako i nezúčastnil sa pracovného rokovania dňa 09.08.2018 na RÚVZ Trenčín vo veci prejednania plnenia povinností vyplývajúcich z predmetného rozhodnutia.

Dňa 20.06.2018 bol odbornými zamestnancami RÚVZ Trenčín opätovne vykonaný ŠZD za účelom kontroly plnenia opatrení vyplývajúcich z hore uvedeného rozhodnutia č. B/2018/02448-002 zo dňa 05.06.2018.

V čase výkonu ŠZD nebol na pracovisku prítomný zástupca spoločnosti, pričom vzhľadom na charakter činnosti spoločnosť bola informovaná vopred o plánovanom výkone ŠZD.

V časti areálu, ktorý má spoločnosť v prenájme, kde sú umiestnené skladové nádrže bola možnosť obhliadky s voľným prístupom, ktorý umožnil odborným pracovníkom čiastočne prehodnotiť podmienky skladovania tekutých priemyselných hnojív.

Prevádzkovateľ ani dodatočne nepreukázal, akým spôsobom zabezpečil technické a organizačné opatrenia na zníženie intenzity zápachu do životného prostredia šíriaceho sa z nádrží s kvapalnými hnojivami, Horné Ozorovce 225 a ako boli dodržané pracovné a technologické postupy pri dovoze, skladovaní a akejkoľvek manipulácii s kvapalnými hnojivami uvedené v prevádzkovom poriadku a zabezpečenie dodržania skladovacích podmienok pre kvapalné hnojivá SF NITROSULF a SF TRYPTO MIX.

Orgán verejného zdravotníctva bez hodnotenia zdravotných rizík zo životného prostredia a  hodnotenia vplyvov na verejné zdravie odborne spôsobilou osobou, nemôže posúdiť rozsah obťažovania obyvateľov zápachom zo skladovania priemyselných tekutých hnojív a prípadný vplyv na verejné zdravie, preto rozhodnutie č. B/2018/01097-004 zo dňa 12.04.2018 zostáva v platnosti.

V prípade podozrenia na znečisťovanie životného prostredia v zmysle § 22 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, je miestne a vecne príslušná inšpekcia, Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Z uvedeného dôvodu RÚVZ Trenčín písomným podaním zo dňa 09.08.2018 podal elektronicky podnet – zápach šíriaci sa z nádrží s kvapalnými hnojivami Horné Ozorovce 225 Slovenskej inšpekcii životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Bratislava a postúpil podanie na priame doriešenie zápachu šíriaceho sa z nádrží s kvapalnými hnojivami Horné Ozorovce 225 Okresnému úradu v Bánovciach nad Bebravou – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toho času Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne nedisponuje s výsledkami šetrenia daného stavu ako i s písomnou informáciou o výsledku riešenia podnetu zo strany Okresnému úradu v Bánovciach nad Bebravou – odbor starostlivosti o životné prostredie ako i Slovenskej inšpekcii životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Bratislava.

V prípade nových informácii podaných zo stany Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou – odbor starostlivosti o životné prostredie ako i Slovenskej inšpekcii životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Vás bude RÚVZ Trenčín bezodkladne informovať.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH

regionálna hygienička


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka