Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Zápis do prvého ročníka na území Mesta Bánovce nad Bebravou

Zápis do prvého ročníka na území Mesta Bánovce nad BebravouVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe porady riaditeľov škôl, ktorá sa konala 12. januára 2015 oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 narodených v čase od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a detí, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku, sa uskutoční vo všetkých základných školách mesta v dňoch 4. a 5. februára 2015 v čase od 10.00 - 16.00 h. Riaditeľ školy určí presné miesto v zmysle čl. 1 ods. 5 VZN č. 50 o určení školských obvodov základných škôl v meste v znení zmien a doplnkov (ďalej VZN č. 50).

Rodič je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje v zmysle čl. III. ods. 4. VZN č. 50:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mesto môže uložiť pokutu do 331,93 €.

Rodičia budú zapisovať deti do školy v obvode, v ktorom majú trvalý pobyt. Zriaďovateľ na základe § 5 ods. 7 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podkladov z evidencie obyvateľstva schválil na porade pre každú školu počet tried 1. ročníka.

 

Školské obvody základných škôl podľa čl. 2 VZN č. 50 sú nasledovné:

 

Základná škola Duklianska 1 - ulice J. G. Tajovského, Vystrkov, Strážovská, Duklianska, K Zornici, Textilná, A. Hlinku, Partizánska (od SOŠ J. Ribaya po križovatku s Ulicou A. Hlinku), Pribinova, Clementisova, Námestie Ľ. Štúra a obvody obcí Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Krásna Ves, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Kšinná, Horňany, Borčany, Prusy, Brezolupy, Horné Naštice, Dubodiel, Žitná-Radiša, Šípkov, Horné Chlebany, Ľutov, Veľké Držkovce, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Pravotice a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

 

Základná škola Školská 1123/29 - ulice Na Vŕštek, Strážovská, Školská, Hollého, M. R. Štefánika, K nemocnici, 5. apríla, K priehrade, Cibislavská, J. Matušku, Sládkovičova, Družstevná, Mlynská, SNP, Záfortňa, Radlinského, Pažiť a obvody obcí Prusy, Ľutov, Dubnička, Brezolupy, Jerichov, Látkovce, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Kšinná, Borčany, Horné Naštice, Šípkov, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

 

Základná škola Partizánska 6 - časti mesta Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany, Biskupice a ulice Partizánska (od hlavnej cesty číslo I/50 po križovatku s Ulicou A. Hlinku), Rumunská, Trenčianska, 9. mája, Palkovičova, Farská, Za valy, K štadiónu, Ferka Urbánka, A. Kmeťa, Ľudmily Podjavorinskej, Bernolákova, J. Kačku, Jána Bottu, Sasinkova a obvody obcí Dolné Naštice, Miezgovce, Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Krásna Ves, Ruskovce, Podlužany, Timoradza Veľké Chlievany, Prusy, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Kolačno, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce, Dubnička, Pravotice, Nedašovce a Žitná‑Radiša.

 

Základná škola Gorazdova 1319/6 a Základná škola Komenského 1290/1 - ulice Mila Urbana, Janka Kráľa, Murgašova, Generála Svobodu, Gorazdova, Cyrila a Metoda, Rastislavova, Mojmírova, J. A. Komenského, Kukučínova, Matice slovenskej, Husitská, Alexandra Dubčeka, J. C. Hronského, Lúčna, Žitná, Slatinská, Novomeského, Svätoplukova.

Keďže tieto dve školy majú spoločný obvod, riaditelia škôl dohodnú zoznamy detí, ktoré majú byť zapísané a budú zverejnené pri vstupe do budov.

Pre Základnú školu Gorazdova 1319/6 aj obvody obcí Krásna Ves, Libichava, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Borčany, Brezolupy, Prusy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Veľké Držkovce, Dežerice, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

Pre Základnú školu Komenského 1290/1 aj obvody obcí Ľutov, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Prusy, Horňany, Dežerice, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Horné Chlebany, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Cimenná, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

 

Ďalšie informácie o zápise detí môžu rodičia získať na riaditeľstvách jednotlivých škôl, alebo na stránkach škôl.

                                             

Mgr. Michal Uhrín

vedúci odboru


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka