Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Poskytovanie dotácií mestom + UPOZORNENIE

Poskytovanie dotácií mestom + UPOZORNENIEVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou môže v zmysle VZN č.53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom poskytnúť podľa výšky získaných príjmov do rozpočtu mesta v príslušnom roku dotácie a transfery na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie pamiatkových objektov a pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti.
Dotácia sa poskytne na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Žiadosť musí spĺňať náležitosti tak ako je uvedené vo VZN č. 53 vrátane príloh, ktoré sú súčasťou žiadosti. Žiadosť musí obsahovať:

  1. presnú identifikáciu žiadateľa a to názov, označenie a sídlo v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register, register vedený krajským úradom, MV SR a pod.), doklad o platnej registrácii žiadateľa v príslušnom registri, IČO a DIČ,
  2. bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
  3. predmet žiadosti - účel, na ktorý sa žiada dotácia, stručná charakteristika akcie s podrobným rozpočtom finančných prostriedkov (rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov), pri spracovanom projekte názov a autor projektu, odborný garant projektu a stručná charakteristika projektu, projektový rozpočet,
  4. miesto a čas realizácie konkrétnej akcie alebo projektu,
  5. požadovanú výšku dotácie,
  6. formu účasti mesta na akcii alebo projekte (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný hosť a pod.),
  7. vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta,
  8. meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa, odtlačok pečiatky žiadateľa, podpis, výpis z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia,
  9. telefonický kontakt na žiadateľa.

Dotácia sa poskytuje na konkrétnu akciu, nie na činnosť žiadateľa. Tlačivo na žiadosť je dostupné na stiahnutie na webovom sídle mesta www.banovce.sk, v časti Tlačivá a dokumenty, prípadne v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Bánovciach nad Bebravou. Žiadosti na poskytnutie dotácií a transferov posudzujú príslušné komisie mestského zastupiteľstva a mestská rada. Uznesenie príslušnej komisie a mestskej rady má odporúčajúci charakter. Výšku poskytnutej dotácie schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Na záver upozorňujeme, že žiadosti o dotáciu na rok 2016 spolu zo všetkými prílohami treba predložiť na mestský úrad do 31. októbra 2015. Žiadosti predložené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

UPOZORNENIE

Dotácie, ktoré boli schválené na rok 2015 sa môžu čerpať najneskôr do 31.12.2015.

Ak príjemca dotácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka nepredloží vyúčtovanie dotácie a bola mu priznaná dotácia i na príslušný kalendárny rok, s účinnosťou od 1. februára mu bude dotácia na príslušný kalendárny rok pozastavená.

Nevyčerpané finančné prostriedky, alebo prostriedky, ktoré žiadateľ použije v rozpore so  stanoveným účelom, týmto nariadením alebo zmluvou, musia byť vrátené na účet mesta, z ktorého boli použité najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka alebo do 5 dní od zistenia rozporu so stanoveným účelom.

 


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka