Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo Mesta Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE AKTUÁLNE

História a súčasnosť výstavby zimného štadiónaVytlačiť
 

Erb mesta Bánovce nad Bebravou

Vzhľadom k rôznym diskusiám vo verejnosti, ktoré súvisia s dostavbou zimného štadióna, rozhodlo sa mesto poskytnúť komplexné a hlavne objektívne informácie k danej téme. Veríme, že sumarizovaním všetkých faktov sa definitívne zamedzí zbytočným fámam a zavádzajúcim informáciám. O rozhovor sme požiadali primátora Mariána Chovanca.

Najčastejšie sú subjektívne predkladané hodnotenia, ktoré sa týkajú zimného štadióna M. Gáboríka v Trenčíne, koľko stál nejaký iný zimný štadión v inom meste a pod. Z uvedených dôvodov je preto potrebný komplexnejší pohľad na túto problematiku, ktorý podrobne popisujeme v nasledujúcom texte.

Pán primátor, mohli by ste stručne popísať históriu výstavby zimného štadióna?

Myšlienka výstavby krytého zimného štadióna sa v našom meste zrodila niekedy v 90-tych rokoch. Vo veci bola spracovaná projektová dokumentácia v novembri 1997. Obsahovala však iba základové konštrukcie a oceľovú konštrukciu s opláštením bez sociálneho a technologického zázemia. Pretože „v potrebnom čase“ nedošlo k stavbe štadióna, prešli roky a dokumentácia prestala vyhovovať novým technickým normám na stavby toho typu. 

Ďalším pokusom o zakrytie ľadovej plochy bol zámer v roku 1998. Jeho cieľom bolo kúpiť oceľovú konštrukciu pre zimný štadión z Čadce, ktorá v tom období predávala takú konštrukciu za tzv. šrotovú cenu. Po miestnej obhliadke uvedenej konštrukcie kompetentní zamestnanci nášho mesta zistili, že skelet nie je kompletný. To prakticky znamenalo, že by sa museli jeho chýbajúce časti dať vyrobiť. Po prepočte nákladov na výrobu chýbajúcich častí a nákladov na odhrdzenie s nátermi, vrátane jeho prepravy do Bánoviec nad Bebravou a následnej montáže skeletu doma, mesto z uvedeného zámeru upustilo. Dôvodom boli značne vysoké finančné náklady. Myšlienky výstavby zimného štadióna sa však mesto nevzdalo. Na základe vyššie uvedených  faktov a po predbežnom prísľube štátnej dotácie bola neskôr vyhlásená súťaž na výber projektanta súčasnej podoby zimného štadióna. Výherca ArRea s.r.o. Trenčín spracoval projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v júni 2009 s odporúčaným nákladom 2 922 458 € v uvedenom čase. Na oceľovú konštrukciu a opláštenie, vrátane projektovej dokumentácie, bola poskytnutá štátna dotácia vo výške 600 000 €.

Vznikli v priebehu tejto fázy nejaké nezrovnalosti alebo podcenenie dôležitých faktorov, ktoré mohli ovplyvniť termín dokončenia celej stavby?

Keďže nebola vypracovaná realizačná projektová dokumentácia, nebol určený spôsob zakladania stavby, výkresy statiky, armovania, uchytenia technológií a jej prestupov  nosnými konštrukciami, realizačná projektová dokumentácia prípojok, vzduchotechniky a ostatných technologických vybavení, bola táto cena odhadová, tzn. bez položkovitého rozpočtu. Realizačná dokumentácia nebola podľa vtedajšieho vedenia mesta potrebná a nebola podpísaná ani zmluva o výkone autorského dozoru, takže komunikácia s autorom projektu nebola ďalej možná. 

Kedy sa začalo znova s výstavbou zimného štadióna?

S realizáciou výstavby zimného štadióna sa začalo v roku 2009 a to prípravnými prácami vrátane prieskumov (geologickým, radónovým, vytýčením inžinierskych sietí, geodetickým zameraním) a následne základovými konštrukciami. V auguste 2009 začala montáž oceľovej konštrukcie haly vrátane opláštenia a zastrešenia. Práce realizovala firma Hornex, a.s. Bratislava a konštrukciu opláštenia a zastrešenia stavby odovzdala v októbri 2009.  Projekt stavby tiež nepočítal s uzemnením haly bleskozvodom a vybudovaním nového osvetlenia haly, malo zostať pôvodné. Vtedajšie osvetlenie ľadovej plochy však bolo na pokraji životnosti a vysoká spotreba elektrickej energie bola podnetom pre vybudovanie nového osvetlenia. To boli ďalšie náklady navyše oproti pôvodnému projektu.

Ako pokračovali ďalšie práce, schvaľovacie procesy a získavanie financií na dostavbu zimného štadióna?

Pretože stavba nebola do ďalšej fázy finančne zabezpečená, dalo mesto vypracovať posudok s možnosťou odovzdať prestrešenú a čiastočne opláštenú halu do prevádzky. Posudok statika nepodporil možnosť prevádzkovať takto rozostavanú halu, preto po prísľube štátnej dotácie v sume 400 000 € bola vyhlásená súťaž v auguste 2015 na dobudovanie 1. etapy stavby. Výsledkom súťaže bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazom súťaže firmy Modest s.r.o. Bánovce n. Bebravou v sume 598 574,38 €. Na základe skutočnosti, že štátna dotácia bola napokon odsúhlasená nie v pôvodne sľúbenej výške 400 000 €, ale iba vo výške 200 000 €, vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu nevyhnutné finančné prostriedky pre zabezpečenie otvorenia korčuliarskej a hokejovej sezóny r. 2016 - 2017. Podmienky orgánov štátnej správy pre spustenie sezóny boli premietnuté do dodatočných stavebných prác. Bolo nevyhnutné vybetónovať podlahy okolo ľadovej plochy vrátane izolácií a podkladných vrstiev v rozsahu cca. 2/3, kompletne vybudovať sociálne zariadenia pre hráčov aj verejnosť pri hlavnom vstupe, osadiť núdzové osvetlenie, vybudovať prípojky stavby na vodu, kanalizáciu, zemný plyn a elektrickú energiu, dodať a osadiť odvlhčovaciu jednotku, osadiť oceľové konštrukcie nosičov havarijných ventilátorov, vybudovať vzduchotechniku a namontovať snímacie čidlá úniku čpavku v hale. Na základe realizovaných prác mesto požiadalo o skúšobnú prevádzku na základe čoho bola umožnená prevádzka v zimnej sezóne  2016 – 2017.

Nastali v priebehu realizácie tejto stavby nejaké zmeny v projektovej dokumentácii?

Podľa projektovej dokumentácie boli súčasťou stavby aj tribúny za bránkami a reštaurácia s výhľadom na ľadovú plochu, parkovisko s prístupovou komunikáciou pred reštauráciou. Tieto súčasti sa mesto rozhodlo z finančných dôvodov nerealizovať. Bol spracovaný výkaz výmer s nacenením potrebných finančných prostriedkov pre dostavbu zimného štadióna s cieľom skolaudovať uvedenú stavbu – v zmysle upozornenia projektanta, že stavba sa musí kolaudovať iba ako celok. Nacenenie bolo zložitejšie vzhľadom ku skutočnosti, že nie je vypracovaná realizačná projektová dokumentácia. V priebehu výstavby však nastali zmeny technických noriem a legislatívy. Najmä z pohľadu nárokov na stavebné prvky a technické i technologické konštrukcie. Taktiež z pohľadu nárokov na bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí zdržujúcich sa v priestoroch stavby tohto typu a kapacity. V tejto veci je potrebné si uvedomiť dôležitý fakt, že zimný štadión nie je tréningová hala, ktorej postačujú úplne iné parametre.

Mohli by ste našim čitateľom stručne objasniť, čo treba ešte na dobudovanie zimného štadióna?

Na dobudovanie je finančne náročné hlavne technologické vybavenie štadióna ako elektromontáže, elektropožiarna signalizácia, hlasová ústredňa a signalizácia, dodávka a montáž vzduchotechniky v soc. zariadeniach a kabínach, požiarne vetranie, dymová clona. Svoje ceny majú aj stavebné práce, ktorými sú rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie a plynoinštalácie, vykurovanie. Dokončiť, resp. vybudovať treba tepelné izolácie, oceľové zábradlia, podlahy a omietky s obkladmi, sedadlá, vyspravenie schodíšť a tribúny. K uvedenému pripomínam, že štadión má mať kapacitu okolo 1200 sedadiel. Podmienkou kolaudácie je aj požiarna nádrž s čerpadlami a hydrantmi, požiarne rebríky a chodníky. Náklady na ukončenie stavby až po jej kolaudáciu odhaduje mesto na sumu cca 750 – 800 tis. EUR. Suma sumárum: Faktom je, že zimný štadión v Bánovciach nad Bebravou je väčší ako tréningová hala M. Gáboríka v Trenčíne alebo zimný štadión Partizánske. Má podstatne väčšiu divácku kapacitu a mesto jeho výstavbu priebežne financuje len z vlastných zdrojov. Okrem doposiaľ  štátnej dotácie v sume približne 800 000 €. V priebehu rokov, počas ktorých výstavba prebieha, sa menia nielen technické a bezpečnostné normy, ale aj ceny materiálov a stavebných prác, preto je stavba technicky i finančne náročnejšia. Na záver by som chcel dodať, že sa budeme snažiť apelovať na prísľub daný z úradu vlády, aby sme získali dotáciu na definitívnu dostavbu nášho zimného štadióna. Pre tieto účely budeme súčasne hľadať ďalšie riešenia, aby sme získali finančné prostriedky aj z iných zdrojov. Ubezpečujem občanov, že robíme všetko preto, aby bol zimný štadión už definitívne skolaudovaný a odovzdaný do prevádzky.

Autor: MsÚ


 
 

Udialo sa v meste

Dobrá práca mestskej polície

logo Mestskej polície Bánovce nad Bebravou

Mestská polícia v Bánovciach nad Bebravou bola v týchto dňoch opäť úspešná pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v meste. Po ozname z ope ...viac...


 

Renovácia mestskej knižnice

fond_na_podporu_umenia

Čitatelia a priaznivci knižnice Ľ. Štúra určite zaregistrovali, že v súčasnosti sú jej brány pre verejnosť zatvorené. Dôvodom modernizácie priestorov ...viac...


 

Srdečne gratulujeme

Spoločná fotografia s oslávenkyňou

Nedávno oslávila krásne okrúhle narodeniny pani Alžbeta Schicková, ktorá je silnou a milou osobnosťou nielen pre mesto Bánovce nad Bebravou, ale aj v  ...viac...


 

Sebaobrana pre dievčatá v rámci telesnej výchovy

Fotografia z hodiny sebaobrany

Gymnázium Janka Jesenského, v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou, pripravilo pre študentky školy zaujímavé a súčasne veľmi praktické oživenie ho ...viac...


 

Viac zelene pre Štúra

Logo projektu

Verejnosťou, najmä tou facebookovou, v ostatnom období rezonovala iniciatíva za záchranu slovenských lesov. Snahu zachrániť lesy, predovšetkým v národ ...viac...


 

Mestskí policajti objasnili krádež

Fotografia nájdeného materiálu

Mestskej polícii v Bánovciach nad Bebravou sa podarilo za krátku dobu objasniť ďalší prípad. Išlo o krádež železných trubiek z oplotenia základnej ško ...viac...


 

Páchateľ sa priznal

Fotografia poškodených svietidiel

Dňa 19. novembra 2017, v skorých ranných hodinách, došlo k poškodeniu piatich svietidiel na Nám. Ľ. Štúra, ktoré nasvecovali kostol. Mestu týmto vznik ...viac...


 

Pracovná návšteva z Ministerstva vnútra SR

Návšteva z MV SR na gymnáziu

Dňa 22. 11. 2017 navštívili Bánovce nad Bebravou riaditeľ Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Ing. Jozef Halcin a jeho kolegyňa ...viac...


 

Bezpečná škôlka

Preventívna akcia pre deti s terapeutickým psom

Dňa 21. novembra sa už po tretíkrát uskutočnil v MŠ na Ul. J. A. Komenského interaktívny program "Bezpečná škôlka", zameraný na bezpečnosť a ochranu z ...viac...


 

Mesto vydalo publikáciu pre rodičov

Titulná stránka publikácie

Mesto Bánovce nad Bebravou vydalo v rámci projektu „Poznaním k hodnotnému životu“ ďalšiu avizovanú publikáciu. Aktuálna má názov „Rady nielen pre rodi ...viac...


 
Položky 1-10 z 172
Posledné registrované firmy
Petra Pavlovičová Petrareality, Nitrianska 1134, 95801 Partizánske
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., J. Matušku 2798, 95501 Topoľčany
KANADA hostinec, turistická ubytovňa Bánovce nad Bebravou, J. Kačku 1488/23, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kaštieľ Ottlýk - reštaurácia a ubytovanie, Horné Ozorovce 1, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Pizzéria a reštaurácia PALERMO , Ul. Záfortňa 540/9 (pri autobusovej stanici) Bánovce nad Bebravou
SPPP Slovakia s.r.o., Partizánska 73, 95701 Bánovce nad Bebravou
ROAD Group, s.r.o. , 956 55 Dvorec 12
Naturonline.sk, J.Jesenského (budova hotela Arkádie!) Bánovce nad Bebravou
Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Štúdio, Vlčkovo 377, 95703 Dežerice

dnes je: 21.1.2018

meniny má: Vincent

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

Dnes má službu:

Schneider
Svätoplukova,
Bánovce nad Bebravou

038/7600157

ďalšie dni

Nedeľa 21.1. - 27.1.
Schneider
Svätoplukova,
Bánovce nad Bebravou
038/7600157
Nedeľa 28.1. - 2.2.
Pharmacum plus
Námestie Ľ. Štúra 2/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou
 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos
 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka