Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo Mesta Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE AKTUÁLNE

Odpovede mesta Občianskemu výboru Horné OzorovceVytlačiť
 

Fotografia z rokovaniaMesto Bánovce nad Bebravou reaguje na otázky, ktoré položil Občiansky výbor Horné Ozorovce. K trom otázkam, ktoré zverejnili aj Bánovské noviny, odpovedá nasledovne:

1.         Mesto Bánovce nad Bebravou, vo veci zápachu šíriaceho sa z areálu GAL Trans s.r.o., Horné Ozorovce, podalo podnet na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne (RÚVZ). Uvedený úrad je totiž príslušným orgánom v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. RÚVZ v danej veci naďalej koná a predmetný problém rieši. Mesto ďalej informuje, že prevádzkovateľ SF Soepenberg s.r.o., Trnava má na základe dostupných informácií predmetnú činnosť povolenú RÚVZ do skúšobnej prevádzky a to do 12. apríla 2019. V tejto veci bol so strany RÚVZ vykonaný opakovaný štátny zdravotný dozor. Zistené boli nedostatky a súčasne uložené opatrenia a vydaný pokyn na odstránenie nežiaduceho stavu /formou termínovaného zabezpečenia technických a organizačných opatrení na zníženie intenzity zápachu do životného prostredia šíriaceho sa z prevádzky skladovania kvapalných hnojív a taktiež dodržiavaním pracovných a technologických postupov pri dovoze, skladovaní a akejkoľvek manipulácii s kvapalnými hnojivami uvedených v prevádzkovom poriadku a zabezpečiť dodržiavanie skladovacích podmienok pre kvapalné hnojivá podľa karty bezpečnostných údajov pre skladované hnojivá SF NITROSULF a SF TRYPTO MIX/. V súčasnosti mesto požiadalo o RÚVZ Trenčín o informáciu o nových skutočnostiach a výstupoch ich šetrenia.

Na základe pretrvávajúcich problémov so zápachom mesto tiež požiadalo (dňa 14. augusta 2018) Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Bratislave, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia /SIŽP OIOO/ o prešetrenie zápachu šíriaceho sa z nádrží s kvapalnými hnojivami. O výstupoch z kontroly a ďalšom postupe bude mesto písomné informované.

4. júla 2018 podalo mesto podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Nitre, odbor inšpekcie ochrany vôd /SIŽP OIOV/ o prešetrenie možného znečistenia podzemných vôd činnosťou prevádzky v zmysle Zákona č. 346/2004 Z.z. o vodách. Podľa informácií SIŽP OIOV vykonala v prevádzke kontrolu v 35.týždni a aktuálne mesto čaká na písomné vyjadrenie.

Primátor mesta Marián Chovanec pozval na pracovné stretnutie zástupcu Ústredného  kontrolného a skúšobného  ústavu poľnohospodárskeho vo veci zápachu šíriaceho sa z areálu GAL Trans s.r.o., v Horných Ozorovciach. 

Mestu záleží na pokojnom a nerušenom bývaní svojich občanov, preto neustále hľadá možnosti, ako preveriť legálnosť a nezávadnosť prevádzky.

2.      Mesto Bánovce nad Bebravou vydalo oznámenia k ohláseniu niekoľkých drobných stavieb, ktoré v súlade s ustanovením § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) nepodliehajú stavebnému povoleniu a na ich uskutočnenie postačuje podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona ohlásenie. Išlo o stavby oplotenia, prípojok a pod.

O zmenách existujúcich stavieb a ich stavebných úpravách v areáli firmy Ekodiel mesto nemalo vedomosť a na tento účel bude vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý objasní, aké zmeny stavieb a na základe akých povolení boli uskutočnené. V prípade, ak sa preukáže, že stavebník nemal na tieto stavby povolenie, alebo boli uskutočnené v rozpore s vydanými povoleniami, začne mesto Bánovce nad Bebravou, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, konanie o dodatočnom povolení stavieb v súlade s § 88a stavebného zákona. V prípade, ak sa preukáže ich rozpor s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi ich odstránenie.

Na základe žiadosti firmy Ekodiel a vydaného súhlasu s umiestnením prevádzky má mesto vedomosť, že táto prevádzka v priestoroch areálu starého poľnohospodárskeho družstva na území Horných Ozoroviec začala svoju činnosť až koncom roka 2006. V uvedenom čase bola však táto oblasť Územným plánom mesta Bánovce nad Bebravou označená  ako priemyselná zóna.

Mesto Bánovce nad Bebravou ako orgán územného plánovania uvádza, že pri prerokovávaní Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou vzalo do úvahy petíciu občanov, ktorá vyjadrovala jednoznačný nesúhlas s rozšírením priemyselnej zóny. Túto priemyselnú zónu v území, na ktorom je areál firmy Ekodiel, nerozširovalo a ostala v pôvodnej veľkosti a funkčnom usporiadaní, v akom bola pôvodne. K žiadosti firmy Ekodiel sa mesto vyjadrilo svojím zamietavým stanoviskom vydaným pod č. OVÚP 2979/8604/2012 zo dňa 03.04.2014. Mesto dokonca v úzkej súčinnosti spolupracovalo pri prerokovávaní Zmien a doplnkov č. 6 aj s Občianskym výborom Horné Ozorovce a žiadalo o zaujatie stanoviska voči pripravovaným Zmenám a doplnkom č. 6. Následne zvolalo stretnutie verejnosti spojené s výkladom spracovateľa územného plánu, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.04.2014. Všetky písomnosti a doklady sú k dispozícii u zodpovedných pracovníkov mestského úradu.

K rozšíreniu priemyselnej zóny došlo v území firmy MTA, ktorá požadovala zväčšenie svojho výrobného areálu s možnosťou zvýšenia zamestnanosti a poskytnutia nových pracovných miest, čo mesto v danom období považovalo za relevantné a v prospech občanov. Konkrétne v oblasti zamestnanosti obyvateľov.

3.         Vo veci rozhodnutia vydaného Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odborom starostlivosti o ŽP v zisťovacom konaní nie je v súčasnosti možné využiť riadny opravný prostriedok. Mesto pri vydávaní súhlasného stanoviska vychádzalo z predloženého zámeru a štúdií, ktoré zámer nijako nespochybňovali.

Verejnosť bola o navrhovanom zámere informovaná /v zmysle § 29, ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov/ formou zverejnenia na úradnej tabuli mesta v termíne od do 06. 10. 2015 do 26. 10. 2015.  Zároveň mala možnosť do zámeru a podkladov nahliadnuť, podávať k nemu pripomienky, resp., doručiť svoje prípadné stanovisko Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa zverejnenia zámeru. ...

V roku 2016 bol spoločnosti Ekodiel odpredaný pozemok vo vlastníctve mesta so súhlasom Občianskeho výboru mestskej časti Horné Ozorovce.

Tlačová správa mesta


 
 

Udialo sa v meste

Ukončenie výstavby zimného štadióna

foto ľadová plocha

Výstavba zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou začala v roku 2009. Počas dlhoročnej výstavby dochádzalo k postupnému rastu nákladov, ktoré bolo p ...viac...


 

Jarná výsadba stromov

vysadba male001.jpg

Mesto Bánovce nad Bebravou aj v jarných mesiacoch pokračovalo vo výsadbe drevín. V mesiaci apríl bolo na lokalite „Pažiť“ v Dolných Ozorovciach vysade ...viac...


 

Slávnostné oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov

Na slávnostnom stretnutí pri príležitosti Dňa učiteľov vo štvrtok 28. marca 2019 odovzdala primátorka Rudolfa Novotná Pamätný list mesta Bánovce nad B ...viac...


 

Náš projekt vyhral národné finále

Logo medzinárodnej súťaže ECPA 2018

Dňa 25. septembra 2018 sa na Ministerstve vnútra SR uskutočnilo národné kolo prevencie kriminality. Ide o prestížnu súťaž, kde sa vyhodnocujú najlepši ...viac...


 

Mňam fest 2018 z pohľadu MAS Bebrava

Fotografia z Mňam Festu 2018

Rok 2018 so sebou priniesol už 9. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou a ktorý bol ...viac...


 

Mesto vykonalo ďalšie právne kroky na ul. K nemocnici

Fotografia zapečatených dverí v bytovom dome

Vzhľadom k tomu, že bývalí nájomníci troch bytových domov na ul. K nemocnici nereagovali na výzvu mesta, aby vypratali byty, pristúpilo mesto k ďalším ...viac...


 

Realizácia medzinárodného a národného projektu v meste

Erb mesta Bánovce nad Bebravou

Dňa 22. augusta sa na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou, pod vedením primátora Mariána Chovanca, uskutočnilo pracovné stretnutie Rady seniorov, ...viac...


 

Zaujímavá akcia pre klientov Centra sociálnych služieb

Fotografia z preventívnej akcie

Po predchádzajúcej dohode s riaditeľom Centra sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou Ing. Richardom Makýšom, sa dňa 4. júla 2018 uskutočnila beseda p ...viac...


 

Gymnázium ocenilo mesto a preventistu

Fotografia ocenenia pre mesto

Gymnázium Janka Jesenského už sedem rokov realizuje na konci školského roka športový deň s názvom Neber drogu – zober loptu. V spolupráci s učiteľmi t ...viac...


 

Akčný program v dennom tábore na ZŠ Školská

Fotografia z akcie pre deti

Vedenie Základnej školy na ul. Školská, v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou pripravili pre deti príjemné a súčasne poučné dopoludnie. Aktuálne ...viac...


 
Položky 1-10 z 217
Posledné registrované firmy
JT Personal s.r.o., Kukučínova 1272/6, 95704 Bánovce nad Bebravou
Ubytovanie v centre mesta Bánovce - ubytovňa, penzión, J. Matušku 770 / 14 , Bánovce nad Bebravou
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., J. Matušku 2798, 95501 Topoľčany
Kaštieľ Ottlýk - reštaurácia a ubytovanie, Horné Ozorovce 1, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Pizzéria a reštaurácia PALERMO , Ul. Záfortňa 540/9 (pri autobusovej stanici) Bánovce nad Bebravou
SPPP Slovakia s.r.o. lakovanie plastových dielov, Partizánska 73, 95701 Bánovce nad Bebravou
Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Technologies, Vlčkovo 377, 95703 Dežerice
Krby, kachle, pece, komíny TUMA Invest s.r.o Bánovce, Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou

dnes je: 18.4.2019

meniny má: Valér

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

5. zasadnutie mestského zastupiteľstva

V stredu 24. apríla 2019 o 14.30 h sa uskutoční 5. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka