Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Mestská polícia

Adresa:

Mestská polícia

Nám. Ľ. Štúra 3/3

957 01  Bánovce nad Bebravou

 

Bezplatné tiesňové volanie na číslo: 159

Pracovná doba: nonstop 24 hodín

Mestská polícia

 • zabezpečovanie verejného poriadku v meste,
 • ochrana majetku mesta a občanov,
 • zabezpečovanie obsluhy kamerového systému nonstop 24 hodín,
 • zabezpečovanie obsluhy pultu centrálnej ochrany nonstop 24 hodín,
 • objasňovanie priestupkov,
 • prejednávanie priestupkov v blokovom konaní s ukladaním a vyberaním pokút.

 

 

Mestská polícia zamestnáva 15 osôb, z toho 13 aktívnych policajtov (od 1.6.2013).


Náčelník:

Ing. Rastislav Fodor
tel.: 038/760 3333
mobil: 0917 648 760

email: rastislav.fodor@banovce.sk


 

Priority výkonu služby:

 

§22- Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

 

§46 – Iné priestupky proti poriadku v správe

 

§47  - Priestupky proti verejnému poriadku

 

§49 – Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

           

§50 – Priestupky proti majetku

 

§45 – Priestupky úseku ochrany životného prostredia

 

Psy – zák. č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č. 47

 

Mimoriadna pozornosť je venovaná centrálnej časti mesta – Námestiu Ľ. Štúra, jednotlivým sídliskám, ktoré sú zabezpečované monitorovacím kamerovým systémom.

Od augusta 2006 prevádzkuje monitorovací kamerový systém pozostávajúci z 3 otočných kamier na Námestí Ľ. Štúra.
Od 1. januára 2013 prevádzkuje monitorovací kamerový systém pozostávajúci z 5 otočných kamier na Námestí Ľ. Štúra 4 a na ulici K nemocnici 1.

Koncom roka 2013 bola na Radu vlády Slovenskej republiky zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom: „ Vidieť a byť videný 2  – zvýšenie bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou.“ Očakávanými výsledkami celého projektu malo byť v roku 2014 rozšírenie kamerového systému o ďalšie kamery a táto žiadosť bola úspešná.

Hlavným cieľom projektu je minimalizovať protispoločenskú činnosť v obnovenej centrálnej zóne, ochrana školských a spoločenských zariadení v ostatných častiach mesta. Špecifickým cieľom je zvýšiť ochranu osôb a majetku, zvýšiť dopravnú bezpečnosť dôležitých cestných uzlov a zvýšiť flexibilitu, akčnosť a zákonnosť výkonu hliadkovej činnosti. Zvýšiť prevenciu proti požívaniu omamných a psychotropných látok na základných a stredných školách pomocou prednášok a seminárov. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a hlavne deti vo všetkých vekových kategóriách navštevujúce základné a stredné školy.

Môžeme konštatovať, že na základe pridelených finančných prostriedkov vo výške 22.000,-€ bolo v priebehu roka 2015 nainštalovaných 8 nových otočných kamier, z ktorých  väčšina je umiestnená po sídliskách v meste.

Koncom roka 2014 bola na Radu vlády Slovenskej republiky zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom: „ Vidieť a byť videný 3  – zvýšenie bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou.“ Očakávanými výsledkami celého projektu malo byť v roku 2015 rozšírenie kamerového systému o ďalšie kamery a táto žiadosť bola úspešná.

Na základe pridelených finančných prostriedkov vo výške 10.000,-€ boli v roku 2015 pripravené miesta na inštaláciu štyroch nových otočných kamier, tieto boli nainštalované a začiatkom roka 2016  napojené na MsP.


Dňa 1. marca 2007 bola vytvorená chránená dielňa pre 4 zdravotne postihnutých občanov v spolupráci s ÚPSVaR v Partizánskom.

Dňom 1.1.2013 bol v priestoroch  MsP, chránenej dielne zriadený Pult centrálnej ochrany (ďalej len PCO). PCO je technické zariadenie, ktoré nepretržite monitoruje objekty (napr. byty, rodinné domy, MsÚ, školy, škôlky, predajne, firmy atď.), ktoré sú naň napojené a v prípade ich narušenia sa spustí signalizácia a obslužný personál okamžite vysiela hliadku MsP k zásahu.

Chránená dielňa pozostáva zo šiestich  zamestnancov (ZŤP), ktorí sa v pravidelných intervaloch   štyroch hodín striedajú od 07.00 h do 23.00 h na kamerovom systéme a PCO. Od 23.00 h do 07.00 h  je do priestorov chránenej dielne velený policajt, ako stála služba. Cez kamerový systém sa vizuálne monitoruje námestie, k nemu priľahlé ulice a ul. K nemocnici, jednotlivé sídliská v meste a v prípade zistenia priestupku upozorňujú službukonajúcu hliadku na nedostatky. Počas výkonu práce obsluhujú aj PCO, k čomu sú náležite vyškolení na základe vypracovanej novej koncepcie práce jednak zamestnanci ZŤP, ako aj príslušníci MsP. Kontrola výkonu služby v chránenej dielni je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín IP kamerou s nahrávaním.

Je možno konštatovať, že MsP v Bánovciach nad Bebravou je technicky, ako aj fyzicky pripravená plniť úlohy na úseku monitorovania pomocou kamerového systému, ako aj monitorovania jednotlivých objektov, ktoré sú, resp. budú napojené na PCO. Doposiaľ bolo na PCO napojených 29 objektov. Napájanie nových objektov bude pokračovať.

 

Zoznam VZN mesta upravujúce činnosť MsP:

 • VZN č. 95 – o Mestskej polícii v Bánovciach nad Bebravou

       

Zoznam VZN,  ktorých dodržiavanie kontroluje MsP:

 • VZN: č. 2 ochrana životného prostredia a čistota mesta,
 • VZN č. 7 ktorým sa stanovujú zásady predaja pyrotechnických výrobkov na zábavné účely,
 • VZN č. 15 ktorým sa stanovujú zásady o vymedzovaní pôsobnosti mesta vo veciach ochrany spotrebiteľa na trhoviskách,
 • VZN č. 25 o tvorbe údržbe a ochrane zelene v meste,
 • VZN č. 37 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta,
 • VZN č. 47 o držaní psov na území mesta,
 • VZN č. 52 o čase predaja, poskytovaní služieb a označení prevádzok,
 • VZN č. 66 o režime užívania Námestia Ľ. Štúra a bezprostredne susediacich ulíc mesta,
 • VZN č. 81 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta
 • VZN č. 90 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

            

Zoznam smerníc, ktorými sa riadi MsP :

 • Smernica č. 10  - bezpečnostná smernica na pracoviskách,
 • Smernica č. 11  - o používaní telefónnych liniek a mobilných telefónov,
 • Smernica č. 12  - o používaní cestných motorových vozidiel,
 • Smernica č. 13  - o postupoch hodnotenia pracovného výkonu príslušníkov MsP,
 • Bezpečnostná smernica na prevádzku mestského monitorovacieho kamerového systému,
 • Vnútorná organizačná smernica o vykonávaní kontroly požívania alkoholických nápojov a iných omamných psychotropných prostriedkov,
 • Pracovný poriadok zamestnancov.

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka