Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Poskytovanie informácií

Postup pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zák. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Článok 1
1. Mesto Bánovce nad Bebravou, zastúpené primátorom mesta, ako povinná osoba v súlade s § 2 zákona 211/2000 Z. z. určuje, že každý odbor Mestského úradu je pracoviskom poskytujúcim informácie na základe žiadosti o sprístupnení informácií.
2. Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je odbor vnútornej správy (ďalej len gestor).
3. Mesto zabezpečí hromadný prístup k informáciám, za ktorý sa považuje ich zverejnenie na verejne prístupných miestach, ako sú:
a) vývesná tabuľa mesta na Námestí Ľudovíta Štúra a vo vstupnej časti budovy Mestského úradu Bánovce nad Bebravou,
b) internetová stránka mesta Bánovce nad Bebravou www.banovce.sk,
c) Bánovská televízia,
d) Mestská knižnica Bánovce nad Bebravou.

Článok 2
1. Mesto Bánovce nad Bebravou povinne zverejní na internetovej stránke mesta a v Mestskej knižnici Bánovce nad Bebravou nasledovné informácie:
a) spôsob zriadenia mesta ako právnickej osoby s kompetenciami a právami vrátane popisu organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob získavania informácií,
c) miesto a spôsob podania žiadosti o informácie,
d) postup, ktorý mesto dodržiava pri prijímaní, evidencii a vybavovaní žiadosti vrátane lehôt, ktoré musí dodržiavať,
e) prehľad právnych predpisov, vykonávacích pokynov, smerníc a stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb voči mestu,
f) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku,
g) sadzobník správnych poplatkov za vykonávané úkony,
h) sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.
2. Vedúci odborov sú povinní k zabezpečeniu zverejnenia a aktualizácie informácií na internetovej stránke mesta predkladať gestorovi návrhy na zverejnenie a aktualizáciu potrebných údajov.
3. Gestor a vedúci odborov sú zodpovední za správnosť a aktuálnosť zverejňovaných informácií.

Článok 3
1. Centrálnu evidenciu všetkých žiadostí vedie gestor, ktorý ďalej zabezpečuje a zodpovedá za:
a) prijímanie žiadostí o informácie (ďalej len žiadosti),
b) postúpenie žiadostí vecne príslušnému odboru na spracovanie pravdivých a úplných podkladov a vypracovanie rozhodnutia,
c) vydanie rozhodnutia podľa tejto smernice a oboznámenie žiadateľa.
2. Evidencia obsahuje:
a) číslo spisu,
b) dátum podania žiadosti,
c) meno a adresu žiadateľa,
d) výsledok, spôsob a dátum vybavenia žiadosti,
e) opravný prostriedok,
f) dátum podania a výsledok vybavenia,
g) spôsob, výšku a lehotu úhrady za sprístupnenie informácií.
3. Spis po vybavení zakladá a archivuje gestor. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie žiadostí.
4. Ak bola žiadosť podaná gestorovi, táto žiadosť sa zaeviduje a bezodkladne postúpi na vybavenie vecne príslušnému odboru.
5. V prípade, ak budú žiadosti prijaté iným ako gestorom, musia byť najneskôr v nasledujúci pracovný deň odo dňa prijatia postúpené gestorovi na evidenciu.
6. Gestor po zaevidovaní žiadosti bezodkladne rozhodne (ústne alebo písomne), či žiadosť vybaví sám, prípadne či ju postúpi vecne príslušným odborom, ktoré v stanovenom termíne písomne predložia gestorovi vypracované rozhodnutie o poskytnutí alebo odmietnutí informácie. Správnosť a úplnosť údajov potvrdí pracovník svojím podpisom.

Článok 4
1. Žiadosti sa podávajú v slovenskom jazyku
a) písomne, osobným doručením do podateľne na 1. poschodí mestského úradu v pondelok, stredu od 8.00 h do 10.00 h a od 13.00 h do 14.00 h a v piatok od 8.00 h do 12.00 h,
b) ústne, osobným doručením, na jednotlivých odboroch v pondelok, stredu od 8.00 h do 10.00 h a od 13.00 h do 14.00 h a v piatok od 8.00 h do 12.00 h,
c) telefonicky na čísle 038/7629160 v pondelok, stredu od 8.00 h do 10.00 h a od 13.00 h do 14.00 h a v piatok od 8.00 h do 12.00 h,
d) poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
e) faxom na č. 038/7603084,
f) elektronicky na e-mail. schránku: info@banovce.sk.
2. V prípade ústneho podávania žiadosti je prijímateľ žiadosti povinný vyplniť formulár o podaní podľa predtlače (príloha č. 1).

Článok 5
1. Gestor pri prijímaní žiadosti skontroluje, či obsahuje:
a) kontaktnú adresu žiadateľa,
b) konkrétny a vecný predmet žiadosti,
c) akým spôsobom chce žiadateľ oznámiť rozhodnutie.
2. V prípade, že zo žiadosti nie je zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje, gestor bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, ktorá je minimálne 7 dňová, doplnil.
3. Po márnom uplynutí určenej lehoty vo výzve podľa bodu č. 2 článku č. 5 sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.
4. Príslušný odbor vybaví žiadosť do 8 pracovných dní od jej podania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu 8 pracovných dní možno predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní zo závažných dôvodov, za ktoré sú považované:
a) je požadovaný väčší počet oddelených alebo odlišných informácií,
b) pri sprístupnení alebo vyhľadaní požadovaných informácií vznikli preukázateľne technické problémy.
Vecne príslušný odbor musí predĺženie lehoty žiadateľovi písomne oznámiť spolu s odôvodnením.
5. Ak mesto Bánovce nad Bebravou nemá požadované informácie, gestor postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia vecne príslušnej právnickej alebo fyzickej povinnej osobe, ak je mu známa, čo bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne rozhodnutím v lehote 8 pracovných dní od jej podania.
6. Žiadosť je podaná dňom doručenia. Za dodržanie zákonných lehôt vybavovania žiadostí je zodpovedný gestor.

Článok 6
Pri poskytnutí informácií žiadateľ platí úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, podľa oznámenia príslušného odboru tak, aby bola v súlade so zákonom. Žiadateľovi sa oznamuje predpísaná suma, spôsob a lehota jej zaplatenia. Lehota na zaplatenie úhrad za poskytnuté informácie je 7 dní odo dňa podania žiadosti.

Článok 7
1. Pri vybavovaní žiadosti gestor posúdi, či požadovaná informácia alebo jej časť nespadá pod informácie so zákonne obmedzeným prístupom.
2. Mesto Bánovce nad Bebravou nesprístupní informácie týkajúce sa:
a) štátneho tajomstva,
b) služobného tajomstva,
c) daňového tajomstva,
d) obchodného tajomstva, pod čím sa rozumejú najmä exkluzívne zmluvy a časti zmluvy označené ako „dôverné informácie“,
e) ochrany osobnosti a osobných údajov (personálna agenda, mzdová agenda) s výnimkou údajov uvedených v § 9 zákona číslo 211/2000 Z.z.,
f) podmienok uvedených v § 11 zákona číslo 211/2000 Z.z.,
g) zápisníc z neverejných zasadnutí orgánov mesta.
3. Žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré nemôžu byť kladne vybavené, budú s vypracovaným rozhodnutím príslušným oddelením doručené gestorovi spolu s odôvodnením. Takéto žiadosti posúdi „komisia pre žiadosti o sprístupnenie informácií“, ktorú menuje primátor mesta.
4. Komisia má toto ezloženie:
a) vedúci odboru vnútornej správy,
b) zamestnanec odboru vnútornej správy poverený zabezpečením agendy v zmysle zákona o informáciách,
c) dvaja zamestnanci vecne príslušného odboru podľa prerokovanej problematiky.
5. Gestor spracované rozhodnutie o neposkytnutí informácie po posúdení komisiou predloží primátorovi mesta na podpis.
6. Ak mesto Bánovce nad Bebravou žiadosti o poskytnutie informácie, v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám nevyhovie, čo i len z časti, je mesto povinné o tom vydať rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote 8 pracovných dní.
7. Ak v zákonom stanovenej lehote mesto nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, prípadne informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie o nesprístupnení informácie.
8. Okruh údajov patriacich do skupiny informácií s obmedzeným prístupom a ktoré nie sú verejne prístupné ani dostupné k nahliadnutiu, spracováva gestor v spolupráci s právnikom mesta a príslušnými vedúcimi odborov priebežne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Po schválení primátorom budú uložené u gestora, ktorý s nimi oboznámi ostatných vedúcich pracovníkov mestského úradu.

Článok 8
Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. O odvolaní rozhoduje primátor mesta.

Článok 9
Vedomé porušenie povinnosti uvedených v § 42 a zák. č. 372/l990 Zb. v znení neskorších novelizácií je priestupkom.

Článok 10
1. Za úplnosť spisov a ich archiváciu je zodpovedný gestor.
2. Vzhľadom na ustanovenia tejto smernice zabezpečí prednosta Mestského úradu s právnikom mesta úpravu organizačného, pracovného, spisového a skartačného poriadku.
3. Táto vnútorná smernica nadobúda účinnosť 1.1.2001


V Bánovciach nad Bebravou 15.1.2001


Ing. Ján Turčan
primátor mesta


V znení Doplnku

č. 1 schváleného 30.12.2005 s účinnosťou od 2.1.2006

č. 2 schváleného 17.09.2005 s účinnosťou od 01.01.2009

č. 3 schváleného 10.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Sadzobník úhrad nákladov pri sprístupňovaní informácií.

1. V zmysle § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. si Mesto Bánovce nad Bebravou účtuje pri sprístupňovaní informácií úhradu nasledovných nákladov:

a) zhotovenie fotokópie a vytlačenie údajov z počítača (A4) 0,07 € za stranu

b) zhotovenie fotokópie a vytlačenie údajov z počítača (A3) 0,13 € za stranu

c) doručenie poštou

ca) obálka malá (C6) 0,04 €

cb) obálka stredná (C5) 0,07 €

cc) obálka veľká (C4) 0,09 €

cd) poštovné podľa platného poštového sadzobníka

2. Úhrady nepresahujúce sumu 1,66 € budú žiadateľovi odpustené, úhrady v sume 1,66 € a viac bude mesto požadovať splatiť formou, ktorú navrhne žiadateľ.“


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka