Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe alebo Foxitsoftware.


 

Dotácie z rozpočtu mesta

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa VZN č. 53

Majetkové priznanie poslanca

Majetkové priznanie poslanca VZOR

Oddelenie daní a poplatkov

Polročné hlásenie o počte prechodne ubytovaných - 1. polrok

Polročné hlásenie o počte prechodne ubytovaných - 2. polrok

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam

VZN č. 86 o miestnych daniach

Registračný list

Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností nad 75 rokov + ZŤP

Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností daňovníka z dôvodu poberania dávok v hmotnej núdzi

Dohoda o určení daňovníka

VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady

Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku – (komunálny odpad)

Oznámenie o zmene v poplatkovej povinnosti

Náležitosti k vyrubeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Náležitosti k vyrubeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - reštauračné zariadenia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)

PHSR 2006 október

PHSR 2005 október

PHSR 2009 marec

Oddelenie sociálnych služieb

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 – terénna opatrovateľská služba
 EON_2017.xls (36 kB) EON_2017.xls (36 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky

Žiadosť o prevod bytu do vlastníctva

Oddelenie dopravy, obchodu a služieb

Tlačivá potrebné k otvoreniu maloobchodných prevádzok a služieb

Žiadosť o povolenie vstupu motorových vozidiel

Žiadosť o povolenie vstupu motorových vozidiel - editovateľné

Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

Žiadosť o zrušenie registrácie z evidencie SHR

Vydanie rybárskeho lístka

Oznámenie o konaní verejného podujatia v zmysle VZN č. 66

Žiadosť o povolenie na odber podzemnej vody

Odbor právny

Žiadosť o zápis rozhodnutia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla

Odbor školstva a mládeže

Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy

Oddelenie životného prostredia

Žiadosť o pridelenie a výmenu zbernej nádoby na odpad - PO

Žiadosť o pridelenie a výmenu zbernej nádoby na odpad - FO

Oznámenie údajov pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín vo formáte pdf

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín vo formáte doc

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby, užívanie stavby, zmenu stavby malého zdroja znečisťovania

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Bánovce nad Bebravou vo formáte pdf

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Bánovce nad Bebravou vo formáte doc

Náležitosti priznania TKO

Náležitosti priznania TKO reštauračné zar.

Žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia TKO

Oddelenie výstavby a územného plánovania

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere

Žiadosť o z vláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) “rozkopávka“

Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia

Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny

Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia využívaní územia

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Matrika

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva - vzor

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka