Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o vyhlásení záväznej časti podľa Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 29.10.2002

Vyhlásené: 30.10.2002

Účinnosť: 30.11.2002

Úplné znenie VZN č. 48

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 27, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 48 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou.


Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou navrhuje hlavné smery územného rozvoja administratívneho územia mesta Bánovce nad Bebravou vymedzeného hranicami katastrálneho územia zastavaného územia mesta a jeho miestnych častí - Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Biskupice, Malé Chlievany. Zaoberá sa urbanistickým rozvojom mesta Bánovce nad Bebravou pre návrhové obdobie do roku 2015.
2. Týmto VZN sa vyhlasuje Diel „B“ Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré spracoval AGS ATELIÉR s.r.o., Štefana Baniča 2/6, Prievidza 971 01, IČO 36 344 532, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay a ktoré sú zároveň spracované ako úplné znenie Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou, za záväznú časť Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou.
3. Záväznou časťou Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou sa stanovujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, hranice zastavaného územia mesta, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene. Záväzná časť územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou tvorí prílohu číslo 1 tohto VZN.

Článok 2
Uloženie územnoplánovacej dokumentácie
Dokumentácia schválneho územného plánu Mesta Bánovce nad Bebravou je uložená na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou, na prvostupňovom Stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne s možnosťou do nej nahliadnuť a zverejnená na internetovej stránke mesta – www.bánovce.sk.“

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.10.2002, uznesením č. 23/2002, pod bodom B/3 a v zmysle § 27 ods. 4, písm. a, zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť po 30 dňoch od vyvesenia na úradnej tabuli
Ing. Ján Turčan, v.r. PaedDr. Štefan Kobza, v.r.
primátor mesta prednosta MsÚ

V znení doplnkov:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 12/2004, dňa 31.08.2004, pod bodom B/5
č. 2) schváleného uznesením MsZ č. 04/2007, dňa 26.06.2007, pod bodom B/16
č. 3) schváleného uznesením MsZ č. 12/2008, dňa 26.08.2008, pod bodom B/21
Príloha č. 1
k VZN č. 48 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou
Územný plán Mesta Bánovce nad Bebravou, aktualizácia 2007,
Zmeny a doplnky č.5, DIEL „B“ – záväzná časť


ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
AKTUALIZÁCIA 2007
ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 5 ( päť )

ETAPA SPRACOVANIA: NÁVRH

OBSTARÁVATEĽ: MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

SPRACOVATEĽ: AGS ATELIÉR PRIEVIDZA

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV:

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

URBANIZMUS: ING. ARCH. GABRIEL SZALAY

DEMOGRAFIA: ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
RADKA ŠTURCELOVÁ
VYBAVENOSŤ, PRIEMYSEL: ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
RADKA ŠTURCELOVÁ
POĽNOHOSPODÁRSTVO: ING. ROMAN VESELÝ
LESNÉ HOSPODÁRSTVO: ING. BRANISLAV FAŠÁNEK
REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH: ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
DOPRAVNÁ KONCEPCIA: ING. PETER RAKŠÁNYI, PhD.
ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
VODNÉ HOSPODÁRSTVO: ING. MAREK KYTKA
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU: VLADIMÍR KRECHÁČ
INFORMAČNÉ SIETE A TELEKOMUNIKÁCIE: ING. IGOR TOMAŠÍK, LABIRINT
ZÁSOBOVANIE PLYNOM A TEPLOM: ING. PAVOL JURECKÝ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KEP: ENVICONSULT S.R.O., AGS ATELIÉR
RNDr. ANTON DARNADY
Mgr. PETER HUJO
? PETER KURJAK, PhD.
ING. ROMAN VESELÝ
GRAFICKÉ SPRACOVANIE: ING. ROMAN VESELÝ
ING. IGOR KMEŤ
PETER MOKRÝ

DIEL „B“ - Textová časť - 13
- záväznÁ časŤ 13
1. VŠEOBECNÉ URBANISTICKÉ REGULATÍVY 13
2. Koncepcia urbanistického a priestorového usporiadania 13
3. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväznej časti ÚPD vúc trenčianskeho kraja 13
4. Regulatívy pre riešenie vzťahu sídla a záujmového územia 13
5. Regulatívy funkčno-priestorovej kostry 13
6. Regulatívy funkčných území. 13
7. Regulatívy funkčno-priestorových celkov 13
8. Návrh socioekonomického rozvoja 13
8.1. Regulatívy demografického rozvoja 13
8.2. Regulatívy bývania 13
8.1. Regulatívy pre rozvoj školstva 13
8.1. Regulatívy kultúry a osvety 13
8.1. Regulatívy rozvoja zdravotníckych zariadení 13
8.1. Regulatívy obchodnej vybavenosti 13
8.1. Regulatívy rozvoja zariadení sociálnych služieb 13
8.1. Regulatívy športovej vybavenosti 13
8.1. Regulatívy ťažby a úpravy nerastných surovín 13
8.2. Regulatívy priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a výrobných služieb 13
8.1. Regulatívy poľnohospodárskej výroby 13
8.1. Regulatívy lesného hospodárstva 13
8.2. Regulatívy rekreácie a cestovného ruchu 13
8.3. Regulatívy civilnej ochrany 13
8.4. Regulatívy požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami 13
9. regulatívy technického rozvoja 13
9.1. Regulatívy dopravy 13
9.2. Regulatívy vodných tokov a nádrží 13
9.3. Regulatívy Vodného hospodárstva 13
9.4. Regulatívy zásobovania elektrickou energiou 13
9.1. Regulatívy zásobovania plynom 13
9.2. Regulatívy zásobovania teplom 13
9.1. Regulatívy telekomunikácií 13
9.2. Regulatívy pre mestský rozhlas 13
9.3. Regulatívy odpadového hospodárstva 13
10. REGULATÍVY Krajinnoekologické 13
10.1. Regulatívy ochrany ovzdušia 13
10.2. Regulatívy ochrany vôd 13
10.3. Regulatívy ochrany pôdneho fondu 13
10.4. Regulatívy odpadového hospodárstva 13
10.5. Regulatívy pre elimináciu hluku a vibrácií 13
10.6. Regulatívy pre vybrané nadlimitné investičné akcie 13
10.7. Regulatívy pre obhospodarovanie pôdy 13
10.8. Regulatívy pre obhospodarovanie lesov 13
11. limity využitia územia 13
11.1. Ochrana kultúrnych hodnôt 13
11.2. Ochrana prírodných hodnôt 13
11.3. Regulatívy koncepcie starostlivosti o životné prostredie 13
11.4. Regulatívy pre zlepšenie kvality ovzdušia 13
11.5. pre ochranu vôd 13
11.6. Regulatívy pre ochranu pôdy 13
11.7. REGULATÍVY PRE ELIMINÁCIU HLUKU A VIBRÁCIÍ 13
12. Ochranné pásma 13
12.1. pásma hygienickej ochrany 13
12.2. Ochranné pásma dopravných zariadení 13
12.3. Ochranné pásma technickej infraštruktúry 13
12.4. Ostatné obmedzujúce faktory 13
13. REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA A PODLAŽNOSTI 13
14. vymedzenie zastavaného územia mesta 13
15. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny. 13
15.1. Plochy na verejnoprospešné stavby 13
15.2. Plochy na vykonanie delenia a scelovania pozemkov 13
15.3. Plochy na chránené časti krajiny 13
16. URČENIE, NA KTORÉ ČASTI MESTA JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY 13
17. zoznam verejnoprospešných stavieb 13


TABUĽKOVÁ ČASŤ - PRÍLOHY


• Tab. č. 1. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – BÝVANIE
• Tab. č. 3. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – VYBAVENOSŤ
• Tab. č. 5. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – PRIEMYSELDIEL „B“ - Textová časť –

- záväzná časť

VŠEOBECNÉ URBANISTICKÉ REGULATÍVY

Regulatívy územného rozvoja

Mesto sa bude rozvíjať ako súvisle urbanizovaný priestor bez vytvárania samôt a satelitov, s rešpektovaním historických a kultúrnych hodnôt, z zásadách stanoveného funkčného a priestorového usporiadania.

Vymedzenie záväznej časti územného plánu.

Záväzná časť je definovaná nasledovnými oblasťami :
? Koncepcia urbanistického a priestorového usporiadania územia mesta
? koncepcia funkčného využitia územia a funkčné využitie jednotlivých plôch
? regulačné opatrenia a limity využitia funkčných území mesta
? koncepcia verejného dopravného vybavenia
? koncepcia verejného technického vybavenia
? koncepcia ochrany a tvorby krajiny vrátane prvkov systému ekologickej stability
? koncepcia starostlivosti o životné prostredie a hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov
? návrh verejnoprospešných stavieb
?
Vymedzenie smernej časti územného plánu.

Smerná časť územného plánu je definovaná nasledovne :
? demografický rozvoj mesta
? socioekonomický rozvoj mesta
? rozvoj bytového fondu
? rozvoj rekreácie a cestovného ruchu
? rozvoj výrobnej základne
? návrh zmien hranice zastavaného územia
? rozvoj sociálnej infraštruktúry
? návrh plôch pre podrobnejšie rozpracovanie na úrovni zóny
?
Koncepcia urbanistického a priestorového usporiadania

Hlavné ciele územného rozvoja sídla:
?
? priemet návrhu územno-technických a ekonomických väzieb riešeného územia vo vzťahu k zásadám riešenia Koncepcie územného rozvoja Slovenska, a ÚPN regiónu Trenčianskeho kraja,
? riešenie územno-technických a ekonomických väzieb vo vzťahu k širšiemu záujmovému územiu t.j. susediacim obciam, v rámci okresu a vo vzťahu k susediacim okresom,
? návrh územno-technických podmienok a požiadaviek na sociálny a ekonomický rozvoj územia mesta pri zachovaní a rešpektovaní jeho historickej štruktúry a vzájomných väzieb sídla a krajinnej štruktúry,
? návrh optimalizácie rozvoja a jeho priemet do funkčného využitia územia, a zabezpečenia technickej infraštruktúry,
? návrh optimalizácie priestorovej štruktúry a využívania krajiny za podmienok biologickej rozmanitosti a racionálneho využívania prírodných zdrojov,
? návrh opatrení a podmienok zachovania a ochrany prírody a kultúrneho dedičstva,
? návrh opatrení a podmienok ochrany životného prostredia v zmysle štátnej environmentálnej politiky,
? stanovenie regulatívov územného rozvoja,
? konkretizácia verejnoprospešných stavieb a plôch pre ich realizáciu,
? stanovenie priorít činností a realizácie zámerov na dosiahnutie stanovených cieľov riešenia,
? orientácia na rozvoj priemyslu využívajúci profesijnú štruktúru obyvateľov a miestne surovinové zdroje,
? vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu s využitím kultúrneho a prírodného dedičstva.
Regulatívy:
a) formovanie mesta ako kompaktného celku s prirodzenou gradáciou funkčnej aj priestorovej kostry k prirodzeným základným – primárnym ťažiskám kompozície mesta - historické jadro, námestie Ľ. Štúra, centrum sídliska Stred, a predstaničný priestor pred železničnou stanicou, (K,S,D,T)
b) formovať nové lokálne centrum vo väzbe na predstaničný priestor v polohe FPB 3.1.1, s modelovaním a koncepčným riešením dopravného terminálu na konci návrhového obdobia, (S,D,T)
c) formovať lokálne centrá sídliska Dubnička, miestnych častí Dolné Ozorovce a Malé Chlievany, Horné Ozorovce, Biskupice, (K,S,D,T)
d) formovanie lineárnych mestských priestorov v zmysle posilnenia väzieb medzi vytypovanými mestskými a lokálnymi centrami, s presnejšou špecifikáciou ich funkčného aj priestorového riešenia, (K,S,D,T)
e) rozvojové územia a ich budúcu hmotovú a priestorovú štruktúru koncepčne pripravovať s podrobnosťou v úrovni zóny s cieľom optimálneho urbanistického, územno-technického a stavebno-technického riešenia. (K,S,D,T)
f) formovanie väzieb a lokálnych centier navzájom a vo vzťahu k celomestskému centru, (K,S,T)
g) v zmysle modelácie pôvodnej funkčno-priestorovej kostry pristúpiť k postupnej prestavbe štvrtí individuálneho rodinného bývania, v kontaktných polohách s centrom mesta, na základe koncepčného prístupu spracovaním územnoplánovacích podkladov, dokumentácií a regulačných plánov, (K,S,D,T)
h) riešenie optimalizácie peších väzieb medzi historickým jadrom, lokálnymi centrami a hlavnými dopravnými uzlami (železničnou a autobusovou stanicou), (K,S)
i) riešiť elimináciu kontroverzných kompozičných nedostatkov viacpodlažnej výstavby "HBV" v okrajových polohách mesta a okolitej poľnohospodárskej krajiny, (T)
?
Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväznej časti ÚPD vúc trenčianskeho kraja
?
Vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k mestu (sídelnému útvaru) Bánovce nad Bebravou a jeho katastrálnemu územiu je Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. ( ÚPN VÚC ) V predmetnom Zadaní pre spracovanie aktualizácie ÚPN M je rešpektovaná záväzná časť platného ÚPN VÚC, vrátane jeho zmien a doplnkov.
Predpokladom pre alternovanie postavenia mesta v rámci regionálnych a nadregionálnych súvislostí je hľadanie výraznejšieho uplatnenia a zapojenia mesta do štruktúry osídlenia a siete rozvojových osí - sídelných osí a komunikačno-sídelných osí. Predpoklady prípadných zmien, vyplývajúcich z alternovaných predpokladov riešenia a ich retroaktivita bude predmetom prerokúvania v rámci spracovania návrhu riešenia.
Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (aktualizácia) bol vypracovaný firmou AŽ PROJEKT s.r.o. so sídlom v Bratislave, spracovateľmi Ing. M. Krumpolcová, Ing. V. Krumpolec a kol.. Trenčiansky samosprávny kraj potvrdil platnosť Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválených zastupiteľstvom TSK uznesením č. 259/2004 zo dňa 23.06.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja uverejnenej v Zbierke zákonov SR č. 149/1998 Z.z., bolo schválené zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004, zo dňa 23.06.2004 a nadobudlo účinnosť dňom 01.08.2004.
Priemet Záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia z nariadenia vlády SR č. 149/1998 Z.z. V nasledovných bodoch sú formulované zásady tejto ÚPN VÚC :

V oblasti usporiadania územia osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

a) Identifikácia a následné prekonávanie problémov ekonomického a sociálneho rozvoja, aktivácia prírodného, hmotného, finančného a demografického potenciálu okresu a vytvorenie efektívnej štruktúry v týchto rozhodujúcich oblastiach :
v rozvoji podnikateľských aktivít,
v rozvoji dopravy a technickej infraštruktúry,
v rozvoji tradičných a nových funkcií (vyššie školstvo a ochrana kultúrneho dedičstva),
v rozvoji turizmu,
v rozvoji bývania a sociálnej infraštruktúry,
v rozvoji ľudských zdrojov a trhu práce.
b) podpora rozvoja vidieckeho osídlenia aj mimo ťažísk osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenného životného prostredia pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia,

V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

a) horský turizmus s pešou, lyžiarskou turistikou a cykloturistikou je potrebné ďalej podporovať vo všetkých rekreačných sídlach a strediskách,
b) rozvíjať služby pre uspokojovanie špecifických záľub návštevníkov, vytvárať podmienky pre lukratívne športy (golf, jazdectvo, tenis... a. pod. ),
c) podstatne lepšie využívať špecifické danosti územia pre tematické zájazdy záujemcov o historické baníctvo, mineralógiu, dendrológiu, etnografiu a ďalšie.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva

a) revitalizácia, obnova a oživenie, likvidácia negatívnych vplyvov na životné prostredie, výstavba technickej infraštruktúry priebežne s celkovým ukončením v roku 2010,
b) rešpektovať ochranu kultúrnych pamiatok všetkých druhov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a ochranných pásiem pamiatkového fondu, vrátane archeologických nálezísk aj nevyhlásených za kultúrne pamiatky, v zmysle zákona SNR č. 27/1978 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a jeho vykonávacej vyhlášky,
c) ďalšie využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území podmieniť dodržiavaním ochranných podmienok pre jednotlivé skupiny pamiatok, ktoré sú stanovené v návrhoch opatrení na ich zachovanie. Pre kultúrne pamiatky v chránených územiach sú podmienky pre hospodársku a stavebnú činnosť uvádzané v Zásadách pamiatkovej starostlivosti vypracovaných pre jednotlivé sídla,
d) rešpektovať aj objekty, súbory, areály a územia navrhované na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, alebo navrhované na územnú ochranu najmä ochranné pásma kultúrnych pamiatok a pamiatkové zóny,
e) rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja,
f) rešpektovať charakteristické znaky typu krajinného prostredia,

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu

a) rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj územia, definovaný v záväznej časti ÚPN - VÚC,
b) realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi odpadov,
c) pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných na obhospodarovanie lesov zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
d) neproduktívne a nevyužité poľnohospodárske pozemky navrhnúť na zalesnenie,
e) podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protieróznych pásov a vetrolamov,
f) podporovať opatrenia na zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území,
g) postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôdy na svahoch,
h) uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia, vyplývajúce zo schválených krajských a okresných environmentálnych akčných programov.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja

a) vytvárať podmienky na zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé územie kraja,
b) nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne v existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím areálov hospodárskych dvorov.

V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry

V oblasti dopravnej infraštruktúry

a) realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R22,5/100 v trase AGR č. E572 v úsekoch Chocholná križovatka s D1 - Bánovce nad Bebravou - Nováky a Prievidza - Handlová - hranica Banskobystrického kraja
b) realizovať preložku cesty I/64 (celoštátneho významu) v kategórii C 11,5/80-60, v úseku hranica Nitrianskeho kraja Chynorany - Partizánske - Nováky/Lelovce - križovatka s R2 , mimo intravilán obcí
c) zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre cestu I/64 (celoštátneho významu) v kategórii C 11,5/80-60, v úseku okraj zastavaného územia obce Opatovce nad Nitrou - západný obchvat Prievidze.
d) zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre modernizáciu železničnej trate č. 140 (III. kategórie, trať nadregionálneho významu Nové Zámky - Prievidza v úseku preložky Nováky - Laskár - Opatovce nad Nitrou - Prievidza.


V oblasti energetiky

a) rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a veľmi vysoké napätie.
b) vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja

V oblasti vodného hospodárstva

a) postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácii s čistiarňami odpadových vôd za rozvojom verejných vodovodov,
b) z hľadiska ochrany vodných zdrojov zabezpečiť lokality perspektívnych vodných zdrojov tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne následnej kontaminácii.
c) zabezpečiť ochranu inundačného územia
d) zabezpečiť protipovodňovú ochranu

V oblasti odpadového hospodárstva

a) rozširovať separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu v sídlach s cieľom vytvorenia systému triedenia všetkých problémových látok, pre ktoré bude k dispozícii technológia na zneškodnenie,
b) podporovať aktivity na zhodnocovanie recyklovateľných odpadov.
c) zabezpečiť riešenie odpadového hospodárstva v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005
d) riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na ŽP zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží
e) zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov na 67 %
f) zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov
g) neprekročiť 1 %-ný podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním
h) zvýšiť spaľovanie nebezpečných odpadov
i) neprekročiť 25 %-ný podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním
j) dosiahnuť 20 %-ný podiel materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov
k) dosiahnuť 75 %-ný podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním
l) dosiahnuť 5 %.ný podiel iného nakladania komunálnych odpadov
m) dosiahnuť 15 %-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov
n) znížiť množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu zneškodňovaných skládkovaním o 30 % oproti roku 2000
o) zapojiť do systému separovaného zberu 70 % obyvateľov
p) zvýšiť množstvo separovaného odpadu na cca 40 kg na obyvateľa
q) riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych skládkach

Regulatívy pre riešenie vzťahu sídla a záujmového územia

a) dosiahnuť vyvážené postavenie mesta ako prirodzeného centra záujmového územia (T),
b) vyriešiť funkčno-prevádzkové väzby mesta k záujmovému územiu (S),
c) dosiahnuť kontinuitu a previazanosť ekosystémov so štruktúrou sídla (T),
d) posilnenie a rozšírenie vybavenostnej ponuky v záujme rozšírenia ponuky pracovných príležitostí (K),
e) rozvoj podnikateľských aktivít výrobného i nevýrobného charakteru (K),
f) podpora a zabezpečenie územno-technickej prípravy území pre zariadenia podnikateľských aktivít vybavenostného i výrobného charakteru podľa jednotlivých lokalít (K),
g) riešiť systém zelene v meste i mimo mesta s funkčným a priestorovým prepojením na lesné plochy (T).

Regulatívy funkčno-priestorovej kostry

a) štruktúru mesta formovať v zásadách vytvorenia kompaktného celku s postupnou gradáciou k prirodzeným ťažiskám mesta (T),
b) uplatnenie funkčno-priestorového riešenia a urbanistickej štruktúry v súlade so schémou verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia v rámci ÚPD mesta, (K,S,D,T)
c) vytvárať podmienky pre uplatnenie humanizácie priestorových štruktúr hromadnej formy bývania (K),
d) v definovaných priestoroch podrobnejšie rozpracovať priestorové a funkčné regulatívy do úrovne zóny (D),
e) riešiť územno-technickú prípravu rozvojových disponibilných plôch v zastavanom území i mimo zastavaného územia (T),
f) rešpektovať charakter a hmotové a priestorové tvarovanie historického jadra (T),
g) optimalizovať rozmiestnenie jednotlivých funkcií v území (T),
h) odstránenie prípadne zmiernenie stretov jednotlivých funkcií v území (K),

Regulatívy funkčných území.

Funkčné využitie plôch definované vo výkrese funkčné využitie územia.

Obytné územie - (plochy definované vo výkrese plán funkčného využitia)
plochy, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napríklad garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z hustoty obyvateľstva, druhov stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania, dochádzkových vzdialeností a prístupnosti podľa požiadaviek na vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie, musí zodpovedať charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Obytné územia obsahujú plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami mesta môžu umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo asociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť. Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii sídla a niektoré občianske vybavenia aj potrebám záujmového územia. Plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám.

Obytné územie ( bývanie ) - individuálne formy (plochy definované vo výkrese urbanistická štruktúra)

Prípustné umiestnenie

? bývanie v rodinných domoch
? pohotovostné bývanie
? telovýchova a šport základné
? zdravotnícke zariadenia základné‚
? zariadenia sociálnej starostlivosti základné
? maloobchodné zariadenia základné‚
? verejné stravovanie základné
? ubytovacie zariadenia malé
? zariadenia pre záujmovú činnosť
? stavby pre individuálnu rekreáciu
? individuálne garáže
? čerpacie stanice PHM
? záhradníctvo
? ostatné objekty technického vybavenia
? zariadenia poľnohospodárskej a technickej výroby
? individuálne záhradky
? drobné služby a remeslá /nerušiace funkciu bývania/

Výnimočne prípustné umiestnenie

? školstvo a výchova základné
? kultúrne zariadenia základné
? telovýchova a šport vyššie
? drobné služby a remeslá /rušiace funkciu bývania/
? zariadenia administratívne
? špecifické typy občianskeho vybavenia
? dopravné závody
? bývanie v málopodlažnej zástavbe
? hromadné parkovacie plochy a garáže
? veľkoobchod

Neprípustné umiestnenie

? bývanie vo viacpodlažnej zástavbe
? školstvo a výchova vyššie
? kultúrne zariadenia vyššie
? zdravotnícke zariadenia vyššie
? zariadenia sociálnej starostlivosti vyššie
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie vyššie
? ubytovacie zariadenia veľké‚
? zariadenia pre rekreáciu verejné‚
? zariadenia priemyselnej výroby a skladov

Obytné územie ( bývanie ) - hromadné formy (plochy definované vo výkrese urbanistická štruktúra)

Prípustné umiestnenie

? bývanie vo viacpodlažnej z stavbe
? bývanie v málopodlažnej z stavbe
? pohotovostné bývanie
? školstvo a výchova základné
? školstvo a výchova vyššie
? kultúrne zariadenia základné
? telovýchova a šport základné
? zdravotnícke zariadenia základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti vyššie
? maloobchodné zariadenia základné
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie základné
? verejné stravovanie vyššie
? ubytovacie zariadenia malé
? zariadenia administratívne
? zariadenia pre záujmovú činnosť
? hromadné parkovacie plochy a garáže

Výnimočne prípustné umiestnenie

? kultúrne zariadenia vyššie
? telovýchova a šport vyššie
? špecifické typy občianskeho vybavenia
? záhradníctvo
? ostatné objekty technického vybavenia
? drobné služby a výroba /nerušiace funkciu bývania/

Neprípustné umiestnenie

? bývanie v rodinných domoch
? zdravotnícke zariadenia veľké
? ubytovacie zariadenia veľké‚
? zariadenia pre rekreáciu verejné
? stavby pre individuálnu rekreáciu
? individuálne garáže
? čerpacie stanice PHM
? zariadenia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
? individuálne záhradky
? zariadenia priemyslovej výroby a skladov
? veľkoobchod
? dopravné závody

Zmiešané územia s prevažne mestskou štruktúrou – (plochy definované vo výkrese plán funkčného využitia) plochy určené zväčša na občiansku vybavenosť, pre budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie a pre obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení.

Zmiešané územie centrálne

Prípustné umiestnenie

? pohotovostné bývanie
? viacpodlažné bývanie
? školstvo a výchova vyššie
? kultúrne zariadenia základné
? kultúrne zariadenia vyššie
? telovýchova a šport vyššie
? zdravotnícke zariadenia základné
? maloobchodné zariadenia základné
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie základné
? verejné stravovanie vyššie
? ubytovacie zariadenia malé
? ubytovacie zariadenia veľké
? drobné služby a výroba /nerušiace okolité funkcie/
? zariadenia administratívne
? hromadné parkovacie plochy a garáže

Výnimočne prípustné umiestnenie

? drobné služby a výroba /nerušiace okolité funkcie/
? zariadenia pre záujmovú činnosť
? špecifické typy občianskej vybavenosti
? ostatné objekty technického vybavenia

Neprípustné umiestnenie

? bývanie v rodinných domoch
? školstvo a výchova základné
? telovýchova a šport základné
? zdravotnícke zariadenia veľké
? zariadenia sociálnej starostlivosti základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti vyššie
? zariadenia pre rekreáciu verejné
? stavby pre individuálnu rekreáciu
? individuálne garáže
? záhradníctvo
? zariadenia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
? individuálne záhradky
? zariadenia priemyselnej výroby a skladov
? veľkoobchod
? zariadenia verejnej dopravnej infraštruktúry (dopravné závody)

Zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy – (plochy definované vo výkrese plán funkčného využitia) plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne nerušia svoje okolie.(malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy).

Zmiešané územie mestské

Prípustné umiestnenie

? bývanie vo viacpodlažnej zástavbe
? pohotovostné bývanie
? školstvo a výchova základné
? školstvo a výchova vyššie
? kultúrne zariadenia základné
? kultúrne zariadenia vyššie
? telovýchova a šport základné
? telovýchova a šport vyššie
? zdravotnícke zariadenia základné
? zdravotnícke zariadenia vyššie
? zariadenia sociálnej starostlivosti základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti vyššie
? maloobchodné zariadenia základné
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie základné
? verejné stravovanie vyššie
? ubytovacie zariadenia malé
? ubytovacie zariadenia veľké
? drobné služby a remeslá (nerušiace okolité funkcie)
? zariadenia administratívne
? zariadenia pre záujmovú činnosť
? hromadné parkovacie plochy a garáže

Výnimočne prípustné umiestnenie

? špecifické typy občianskeho vybavenia
? čerpacie stanice PHM
? ostatné objekty technického vybavenia

Neprípustné umiestnenie

? individuálne bývanie /RD/
? drobné služby a remeslá (rušiace okolité funkcie)
? zariadenia pre rekreáciu verejné
? stavby pre individuálnu rekreáciu
? individuálne garáže
? zariadenia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
? individuálne záhradky
? zariadenia priemyselnej výroby a skladov
? veľkoobchod
? dopravné závody

Výrobné územia - (plochy definované vo výkrese plán funkčného využitia) plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných územiach. Plochy pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zriaďujú v sídlach s veľkým objemom priemyselnej výroby a prepravy, kapacita a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia musia zabezpečovať požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a energií. Pre poľnohospodársku výrobu sa zriaďujú v sídlach v súlade s rozvojom osídlenia a v súlade s podmienkami kapacitného a druhového rozvoja poľnohospodárskej produkcie. Umiestňovanie stavieb a zariadení rastlinnej a živočíšnej poľnohospodárskej výroby, ak ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Územie priemyselnej výroby

Prípustné umiestnenie

? pohotovostné bývanie
? školstvo a výchova vyššie
? telovýchova a šport základné
? zdravotnícke zariadenia základné
? maloobchodné zariadenia základné
? verejné stravovanie základné
? drobné služby a výroba
? zariadenia administratívne
? zariadenia pre záujmovú činnosť
? hromadné parkovacie plochy a garáže
? čerpacie stanice PHM
? ostatné objekty technického vybavenia
? zariadenia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
? zariadenia priemyselnej výroby a skladov
? dopravné závody

Výnimočne prípustné umiestnenie

? špecifické typy občianskeho vybavenia
? záhradníctvo
? veľkoobchod

Neprípustné umiestnenie

? bývanie vo viacpodlažnej zástavbe
? bývanie v málopodlažnej zástavbe
? bývanie v rodinných domoch
? školstvo a výchova základné
? kultúrne zariadenia základné
? kultúrne zariadenia vyššie
? telovýchova a šport vyššie
? zdravotnícke zariadenia vyššie
? zariadenia sociálnej starostlivosti základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti vyššie
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie vyššie
? ubytovacie zariadenia malé
? ubytovacie zariadenia veľké
? zariadenia pre rekreáciu verejné
? stavby pre individuálnu rekreáciu
? individuálne záhradky
? individuálne garáže

Rekreačné územie – (plochy definované vo výkrese plán funkčného využitia) obsahujú časti územia obcí, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy. Do rekreačnej plochy sa môžu umiestniť športové zariadenia, ihriská, zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času zariadenia so špecifickou funkciou.

Rekreačné územie intenzívne

Prípustné umiestnenie

? pohotovostné bývanie
? maloobchodné zariadenie

Výnimočne prípustné

? bývanie individuálneho charakteru
? školstvo základné
? školstvo vyššie
? kultúrne zariadenia základné
? kultúrne zariadenia vyššie
? zdravotnícke zariadenia základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti
? špecifické typy občianskeho vybavenia
? objekty technického vybavenia
? zariadenia poľnohospodárskej a lesníckej výroby

Neprípustné umiestnenie

? bývanie hromadného charakteru
? zdravotnícke zariadenia vyššie
? zariadenia priemyselnej výroby a skladov
? administratíva
? veľkoobchod
? dopravné závody
? individuálne garáže

Rekreačné územie extenzívne

Prípustné umiestnenie
? nie sú prípustné stavby a funkcie

Výnimočne prípustné
? zariadenia pre rekreáciu verejné
? verejné stravovanie základné
? telovýchova a šport vyššie

Neprípustné umiestnenie
? bývanie vo viacpodlažnej zástavbe
? bývanie v málopodlažnej zástavbe
? bývanie v rodinných domoch
? školstvo a výchova základné
? kultúrne zariadenia základné
? kultúrne zariadenia vyššie
? telovýchova a šport základné
? zdravotnícke zariadenia vyššie
? zariadenia sociálnej starostlivosti základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti vyššie
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie vyššie
? ubytovacie zariadenia malé
? ubytovacie zariadenia veľké
? stavby pre individuálnu rekreáciu
? zariadenia priemyselnej výroby a skladov
? administratíva
? veľkoobchod
? dopravné závody
? individuálne garáže
? individuálne záhradky
? zariadenia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
? čerpacie stanice PHM
? veľkoobchod

Územie zelene osobitného určenia (plochy definované vo výkrese „Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia“.

Prípustné umiestnenie
?
? nie sú prípustné stavby a funkcie

Výnimočne prípustné umiestnenie
?
? pohotovostné bývanie
? maloobchodné zariadenia základné
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie základné
? drobné služby a výroba
? zariadenia pre záujmovú činnosť
? špecifické typy občianskeho vybavenia

Neprípustné umiestnenie

? bývanie vo viacpodlažnej zástavbe
? bývanie v málopodlažnej zástavbe
? bývanie v rodinných domoch
? školstvo a výchova základné
? kultúrne zariadenia základné
? kultúrne zariadenia vyššie
? telovýchova a šport základné
? telovýchova a šport vyššie
? zdravotnícke zariadenia vyššie
? zariadenia sociálnej starostlivosti základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti vyššie
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie vyššie
? ubytovacie zariadenia malé
? ubytovacie zariadenia veľké
? zariadenia pre rekreáciu verejné
? stavby pre individuálnu rekreáciu
? zariadenia priemyselnej výroby a skladov
? administratíva
? veľkoobchod
? dopravné závody
? individuálne garáže
? individuálne záhradky
? zariadenia poľnohospodárskej a lesníckej výroby

Územie verejnej zelene -(plochy definované vo výkrese „Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia“

Prípustné umiestnenie

? nie sú prípustné stavby a funkcie

Výnimočne prípustné umiestnenie

? pohotovostné bývanie
? telovýchova a šport vyššie
? špecifické typy občianskeho vybavenia
? ostatné objekty technického vybavenia

Neprípustné umiestnenie

? bývanie vo viacpodlažnej zástavbe
? bývanie v málopodlažnej zástavbe
? bývanie v rodinných domoch
? školstvo a výchova základné
? kultúrne zariadenia základné
? kultúrne zariadenia vyššie
? telovýchova a šport základné
? telovýchova a šport vyššie
? zdravotnícke zariadenia vyššie
? zariadenia sociálnej starostlivosti základné
? zariadenia sociálnej starostlivosti vyššie
? maloobchodné zariadenia vyššie
? verejné stravovanie vyššie
? ubytovacie zariadenia malé
? ubytovacie zariadenia veľké
? zariadenia pre rekreáciu verejné
? stavby pre individuálnu rekreáciu
? zariadenia priemyselnej výroby a skladov
? administratíva
? veľkoobchod
? dopravné závody
? individuálne garáže
? individuálne záhradky
? zariadenia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
? čerpacie stanice PHM
? veľkoobchod
?
?
?
Regulatívy funkčno-priestorových celkov

Funkčné využitie urbanistických obvodov (UO):

Sídlo je rozdelené na 10 urbanistických obvodov. Tieto obvody sa ďalej členia na :
?
? územno-priestorové celky ( ÚPC )
? funkčno-priestorové bloky ( FPB )

UO 1 Centrálna mestská zóna (CMZ)

UPC 1.0

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 11 a 12) :

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – s návrhom zmeny funkčného využitia a prestavby objektov v súlade so zásadami regulácie pôvodnej zástavby a citlivého prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a v súlade so zásadami pamiatkovej ochrany chránených objektov. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – s možnosťou umiestňovania stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové priestory.

Regulatívy :

a) zkompaktnenie pôvodne homogénneho pôdorysu HJ, ktorý negatívnymi zásahmi zo 60-tych a 70-tych rokov stratil kompaktnosť priestorov (K,S),
b) jasná artikulácia a definícia mestských priestorov - ulica, námestie, pasáž, park (K,S,T),
c) aktualizovať regulačný plán centrálnej mestskej zóny, t.j. spracovať regulačný plán, formou územnoplánovacieho podkladu pre určenie regulácie na úrovni zóny ( K,S )
d) postupná prestavba, "nenásilná" intenzifikácia - vzhľadom na polohu vo vzťahu k centru mesta, rozvoj funkcií vybavenosti v rámci centra mesta ( S )
e) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia zvýšenej podlažnosti podľa špecifikácie definovanej v regulatívoch podlažnosti ( K,S )

UPC 1-1 FPB 1-1-1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 11 a 14) :

Obytné územie – časť územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formu výstavby formou bytových domov,
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – časť územia ÚPC s návrhom postupnej prirodzenej transformácie, t.j. zmeny zástavby IBV, ktorá je vo vzťahu k širšiemu centru mesta dnes určujúca ale postupné rozširovanie CMZ vytvára potrebu transformácie. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje so zachovaním obytnej funkcie vo vyšších podlažiach vrátane funkcie administratívy, v rámci parteru funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu
Rekreačné územie – časť územia (futbalový štadión so zázemím) areálové využitie formou športovísk celomestského významu pre každodennú rekreáciu.

Regulatívy :

f) postupná prestavba, "nenásilná" intenzifikácia - vzhľadom na polohu vo vzťahu k centru mesta, rozvoj funkcií vybavenosti v rámci centra mesta ( S )
g) spracovanie regulačných plánov, štúdií ulíc aj s okolitými blokmi ( K,S )
h) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia zvýšenej podlažnosti podľa špecifikácie definovanej v regulatívoch podlažnosti ( K,S )
i) riešiť koncepciu dostavby komplexného areálu celomestského športového zariadenia (k,S,D)

UO 2 Stred I + Sever

UPC 2-0

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 11 a 12) :

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – so zachovaním pôvodnej štruktúry s návrhom zmeny funkčného využitia a prestavby objektov formou intenzifikácie v súlade so zásadami humanizácie a regulácie sídliskovej zástavby a citlivého prístupu k ŽP. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – so zachovaním pôvodnej štruktúry s určitou možnosťou intenzifikácie umiestňovania stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové priestory.

Regulatívy:

a) dotváranie a estetizácia priestorov obytného prostredia (K,S,D),
b) riešenie odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá segregáciou, bez úbytku plôch zelene a negatívnych vplyvov na ŽP
c) v polohe hlavných uličných ťahov intenzifikačnou prestavbou a dostavbou vytvoriť mestské uličné priestory (K,S)
d) spracovať koncepčný materiál revitalizácie, modernizácie a intenzifikácie územia (K,S,D)

UPC 2-1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9,10, 11 a 12) :

Obytné územie – severná časť územia ÚPC - plochy obytných domov a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia pre hromadnú bytovú výstavbu formou bytových domov,
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – so zachovaním pôvodnej štruktúry s návrhom zmeny funkčného využitia a prestavby objektov formou intenzifikácie v súlade so zásadami humanizácie a regulácie sídliskovej zástavby a citlivého prístupu k ŽP. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – so zachovaním pôvodnej štruktúry s určitou možnosťou intenzifikácie umiestňovania stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové priestory.

Regulatívy:

e) dotváranie a estetizácia priestorov obytného prostredia (K,S,D),
f) riešenie odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá segregáciou, bez úbytku plôch zelene a negatívnych vplyvov na ŽP
g) v polohe hlavných uličných ťahov intenzifikačnou prestavbou a dostavbou vytvoriť mestské uličné priestory (K,S)
h) spracovať koncepčný materiál revitalizácie, modernizácie a intenzifikácie územia (K,S,D)

UPC 2-2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 11, 13a ) :

Obytné územie – severná časť územia ÚPC - plochy obytných domov a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia pre hromadnú bytovú výstavbu formou bytových domov,
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – stredná a JZ časť územia ÚPC s návrhom adaptácie a prestavby objektov a intenzifikácie zástavby s areálovou formou využitia územia. Funkčné využitie - centrotvorná funkcia vybavenosti základnej a vyššej, východná časť územia ÚPC - areálové využitie formou mestského pohrebiska.
Výrobné územie – plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia bez negatívnych vplyvov na ŽP a obchodnú vybavenosť, s možnosťou postupnej transformácie na vybavenostno-obslužnú funkciu.

Regulatívy:

a) estetizácia a čiastočná prestavba, modernizácia a intenzifikácia územia progresívnymi formami urbanizácie a architektonického riešenia so zachovaním výrazných plôch zelene, (S,D)
b) riešenie odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá segregáciou, bez úbytku plôch zelene a negatívnych vplyvov na ŽP (K,S,D)UPC 2-3

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 11, 13a a 14) :

Rekreačné územie – východná časť územia ÚPC - areálové využitie formou individuálnej rekreácie pre aktívny a pasívny odpočinok – rekreáciu každodennú.

Regulatívy:

c) spracovanie koncepcie urbanistického riešenia možnosti postupnej prestavby záhradkárskej osady so zmenou funkčného využitia na funkciu obytného územia vrátane krajinárskeho riešenia (S,D)

UPC 2-4 FPB 2.4.1, FPB 2.4.2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 11, 13a a 14) :

Obytné územie – plochy obytných domov HBV a IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia pre hromadnú bytovú výstavbu formou bytových domov,

Regulatívy:

a) spracovanie koncepcie urbanistického a územno-technického riešenia nových obytných zón IBV a HBV s funkciou obytného územia vrátane krajinárskeho riešenia (K,S,D)
b) riešenie dopravnej koncepcie a odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá, bez úbytku plôch zelene a negatívnych vplyvov na ŽP (K,S,D

UO 3 Prednádražie, Stred II, IBV Staré Mesto

UPC 3.0 FPB 3.0.1, FPB 3.0.2.

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9,10 a 11):

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – s návrhom postupnej nenásilnej prestavby územia s funkciou vybavenosti služieb a obchodu a administratívy, vrátane bývania so zachovaním existujúcej zelene a zapojením a využitím časti územia autobusovej stanice pre funkciu vybavenosti a verejného parkoviska.
Obytné územie – severná časť územia ÚPC - plochy obytných domov a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia pre hromadnú bytovú výstavbu formou bytových domov,

Regulatívy:

a) zkompaktnenie pôvodne homogénneho pôdorysu v kontakte s HJ, ktorý negatívnymi zásahmi zo 60-tych a 70-tych rokov stratil kompaktnosť priestorov (K,S),
b) riešiť jasnú a čistú formu artikulácie a definície mestských priestorov - ulica, námestie, pasáž, park (K,S,T),
c) aktualizovať regulačný plán územia ako súčasť centrálnej mestskej zóny (K.S)

UPC 3.1 FPB 3.1.1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a,b) :

Výrobné územie – v severnej časti ÚPC plochy existujúceho areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia a riešenie verejného technického vybavenia mesta.(mestská ČOV), v južnej časti s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta s integrovaným dopravným terminálom (železničná a autobusová doprava, prípadne heliport) s integrovanou funkciou zariadení vybavenosti obchodu a cestovného ruchu.

Regulatívy:

a) intenzifikácia a racionalizácia využitia územia a stávajúceho areálu ČOV, estetizácia prostredia (K,D,T)
b) spracovanie urbanistickej a dopravno-technickej štúdie využitia územia a regulácie rozvoja, (K)
c) vytvorenie podmienok pre riešenie spojnice komunikačnej siete ciest III. triedy a tým vytvorenia časti stredného okružného systému mesta. (S,D)
d) disponibilné územie využiť pre funkcie nezávadnej výroby, dopravno-technických a logistických zariadení a účelovej vybavenosti obchodu a služieb, (S,D)
e) lokalizácia zariadení verejnoprospešných zariadení nadmestskej integrovanej verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry mesta, (K,S,D,T)

UPC 3.2 FPB 3.2.1, FPB 3.2.2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a,b):

Výrobné územie – plochy existujúceho areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia a riešenie verejného dopravného vybavenia (SAD), v západnej časti s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta, výroby nezávadnej a s integrovanou funkciou zariadení vybavenosti obchodu a občianskej vybavenosti. Rezervné územie pre výrobu vo výhľadovom období - FPB 3.2.2.

Regulatívy:

a) intenzifikácia a racionalizácia využitia územia stávajúcich areálov, estetizácia prostredia (K,D,T)
b) spracovanie urbanistickej a dopravno-technickej štúdie využitia územia a regulácie rozvoja, (K)
c) vytvorenie podmienok pre riešenie spojnice komunikačnej siete ciest III. triedy a tým vytvorenia časti stredného okružného systému mesta. (S,D)
d) disponibilné územie využiť pre funkcie nezávadnej výroby, dopravno-technických a logistických zariadení a účelovej vybavenosti obchodu a služieb, (S,D)

UO 4 Priemysel JV, J, JZ

UPC 4.0 FPB 4.0.1, FPB 4.0.2, FPB 4.0.3, FPB 4.0.4, FPB 4.0.5, FPB 4.0.6

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 11, 12, 13a a 14):

Obytné územie – severovýchodná a stredná časť územia ÚPC – súčasné plochy obytných domov a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, a v návrhovom období (4.0.2, 4.0.5) a výhľadovom období (4.0.4, 4.0.5) a prestavby rekreačného územia(4.0.3)
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – stredná časť územia ÚPC (stredné odborné školské zariadenie) s návrhom adaptácie a prestavby objektov a intenzifikácie zástavby s areálovou formou využitia územia. Funkčné využitie funkcia vybavenosti odborno-vzdelávacieho zariadenia pre príslušnú výrobnotechnické zoskupenie.
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – so zachovaním pôvodnej štruktúry s určitou možnosťou intenzifikácie umiestňovania stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové priestory.
Rekreačné územie – stredná časť územia ÚPC - areálové využitie formou individuálnej rekreácie pre aktívny a pasívny odpočinok – rekreáciu každodennú s návrhom prestavby vo výhľadovom období na obytnú funkciu. (4.0.3)
Výrobné územie – severozápadná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia výroby bez negatívnych vplyvov na ŽP a obchodnú vybavenosť, s možnosťou postupnej transformácie na vybavenostnú a obslužnú funkciu.
Dopravné územie – železničná vlečka – stav, prieťah cesty I. triedy č 50 mestom a križovanie s cestami II. a III, triedy – západný okraj ÚPC.

Regulatívy:

c) estetizácia a čiastočná prestavba, modernizácia a intenzifikácia územia progresívnymi formami urbanizácie a architektonického riešenia so zachovaním výrazných plôch zelene, (S,D)
d) spracovanie koncepcie urbanistického riešenia navrhovaných obytných území komplexne vrátane možnosti postupnej prestavby záhradkárskej osady so zmenou funkčného využitia na funkciu obytného územia vrátane krajinárskeho riešenia (S,D)
e) riešenie prestavby dopravného systému nadradeného komunikačného systému vrátane križovania,
Územný blok 4.1

UPC 4.1,

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a):

Výrobné územie – plochy pre priemyselnú výrobu areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia výroby bez negatívnych vplyvov na ŽP a obchodnú vybavenosť, s možnosťou postupnej transformácie na vybavenostnú a obslužnú funkciu.
Dopravné územie – železničná vlečka - stav

Regulatívy:

f) estetizácia a čiastočná prestavba, modernizácia a intenzifikácia územia progresívnymi formami urbanizácie a architektonického riešenia so zachovaním zelene a vytvorením výrazných plôch najmä izolačnej zelene, (K,S,D)
a) formovanie väzieb priemyselná zóna - centrum, prestavba nábrežia (K,S,D)
b) riešenie odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá segregáciou, bez úbytku plôch zelene a negatívnych vplyvov na ŽP.

UO 5 Dubnička

UPC 5.0 FPB 5.0.1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10 a 11):

Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre hromadnú formu bývania v bytových domoch.
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou –v severnej a južnej časti FPB 5.0.1 s návrhom funkciou vybavenosti služieb, obchodu a administratívy, vrátane účelového bývania s podmienkou zachovania kvality ŽP pre funkciu bývania a so zachovaním prevažnej časti zelene formou sídliskovej a izolačnej zelene.

Regulatívy:

a) formovanie hlavnej kompozičnej osi celej mestskej časti - štvrte, postupné vybudovanie vybavenosti a bývania (T)
b) na voľných plochách v rámci HBV riešiť intenzifikáciu a skvalitnenie doplnkových zariadení a zelene, (K,S)
c) oživenie parteru obytných domov dostavbou a zmenou funkčného využitia na zariadenia obchodu a služieb, (T)
d) pokračovanie formovania zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou zástavby pozdĺž rieky a hlavnej cesty – zbernej komunikácie s cieľom koncepčného urbanisticko-architektonického dotvorenia priestoru a zároveň eliminácie negatívnych účinkov z dopravnej tepny, (T)
e) riešenie nedostatku odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá bez úbytku prípadne s minimálnym úbytkom plôch zelene a bez negatívnych vplyvov na ŽP, (K,S)

UPC 5.1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10 a 11):

Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre hromadnú formu bývania v bytových domoch.

Regulatívy:

f) humanizácia - formovanie hlavnej kompozičnej osi celej mestskej časti - štvrte, postupné vybudovanie vybavenosti a bývania (T)
g) na voľných plochách v rámci HBV riešiť intenzifikáciu a skvalitnenie doplnkových zariadení a zelene, (K,S)
h) oživenie parteru obytných domov dostavbou a zmenou funkčného využitia na zariadenia obchodu a služieb, (T)
i) pokračovanie formovania zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou zástavby pozdĺž rieky a hlavnej cesty – zbernej komunikácie s cieľom koncepčného urbanisticko-architektonického dotvorenia priestoru a zároveň eliminácie negatívnych účinkov z dopravnej tepny, (T)
j) riešenie nedostatku odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá bez úbytku prípadne s minimálnym úbytkom plôch zelene a bez negatívnych vplyvov na ŽP, (K,S)

UPC 5.2 FPB 5.2.1, FPB 5.2.2, FPB 5.2.3, FPB 5.2.4, FPB 5.2.5

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9,10, a 13a):

Obytné územie – južná a JZ časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre hromadnú bytovú výstavbu formou bytových domov HBV – FPB 5.2.2., FPB 5.2.4 a individuálnu formu IBV – FPB 5.2.5.
Výrobné územie – v SV časti územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu areálového využitia charakteru prevádzkových budov a zariadení FPB 5.2.3. (priemyselný park Držkovce).

Regulatívy:

a) spracovanie koncepcie urbanistického riešenia navrhovaných obytných území komplexne vrátane možnosti postupnej prestavby záhradkárskej osady so zmenou funkčného využitia na funkciu obytného územia vrátane krajinárskeho riešenia (S,D)
b) vytvoriť izolačnú zónu pre eliminovanie nepriaznivého vplyvu výroby na susediace obytné územie ( K,S)
c) ovplyvniť využitie územia pre hygienicky vyhovujúce podnikateľské a výrobné aktivity (K,T)

UO 6 Pažiť

ÚPC 6.1 FPB 6.0.1, FPB 6.0.2, FPB 6.0.3

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14) :
Rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC - neareálové využitie formou mestského parku a územia charakteru voľnej krajiny vrátane územia pre intenzívne využitie t.j. zariadení ubytovania, stravovania služieb a zábavy nadregionálneho významu pre aktívny a pasívny odpočinok – krátko a strednodobú rekreáciu. V JV časti územia – FPB 6.0.3 územie pre areálovú formu individuálnej rekreácie.

Regulatívy:

a) využitie disponibilného územia progresívnymi formami rekreácie so zachovaním a zapojením prírodných daností a prvkov, výrazných plôch zelene,
b) komplexné koncepčné spracovanie urbanistického riešenia využitia územia pre celú novú zónu rekreácie (K,S),
c) spracovanie koncepcie urbanisticko-krajinárskeho riešenia rekreačného územia a mestského lesoparku, zatraktívnenia územia vytvorením parku pre krátkodobú rekreáciu (K,S.D)

ÚPC 6.1 FPB 6.1.1, FPB 6.1.2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14) :
Rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC - neareálové využitie formou mestského parku a územia charakteru voľnej krajiny vrátane územia pre intenzívne využitie t.j. zariadení ubytovania, stravovania služieb a zábavy nadregionálneho významu pre aktívny a pasívny odpočinok – krátko a strednodobú rekreáciu. V ostatnej časti územia extenzívne využitie územia bez zástavby budovami pre neareálovú formu prírodného rekreačného územia.

Regulatívy :

a) využitie disponibilného územia progresívnymi formami rekreácie so zachovaním a zapojením prírodných daností a prvkov, výrazných plôch zelene,
b) komplexné koncepčné spracovanie urbanistického riešenia využitia územia pre celú novú zónu rekreácie, vrátane riešenia odstavných plôch pre OA (K,S),
c) spracovanie koncepcie urbanisticko-krajinárskeho riešenia rekreačného územia, okolia vodnej nádrže Prusy, zatraktívnenia územia vytvorením pláže a podobných aktivít (K,S.D)
d) ochrana alúvia potoka Žitná (K,S,D,T),
e) vytvorenie vegetačných podmienok pre realizáciu funkcie rekreácie v predstihu (K,S,D,T)

UO 7 Dolné Ozorovce, Malé Chlievany

UPC 7.0 FPB 7.0.1, FPB 7.0.2, FPB 7.0.3, FPB 7.0.4, FPB 7.0.5, FPB 7.0.6,
FPB 7.0.7, FPB 7.0.8, FPB 7.0.9, FPB 7.0.10, FPB 7.0.11

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 12, 13a a 14) :

Obytné územie – časť územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu formu výstavby formou rodinných domov, mestského charakteru.
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – prestavba územia jadra s cieľom vytvorenia podružného centra miestnej časti s možnosťou umiestňovania stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové priestory.
Rekreačné územie – časť územia FPB 7.0.4 určené pre areálové využitie formou športovísk miestneho významu – miestnej časti pre každodennú rekreáciu a aktívny šport.
Výrobné územie – súčasné plochy výroby areálového pre prevádzkové zariadenia verejnej technickej infraštruktúry.(skládka SSC) s návrhom zmeny funkčného využitia na zmiešané územie s prevahou pre obytné budovy.
Dopravné územie – navrhovaná trasa rýchlostnej automobilovej cesty R2 tvoriaca novú navrhovanú hranicu medzi UO 7 a UO 10 v západnej časti územia ÚPC.

Regulatívy:

a) jasná artikulácia a definícia podružného centra miestnej časti mestských priestorov - ulica, námestie, pasáž, park (K,S,T),
b) aktualizovať regulačný plán podružného centra, t.j. spracovať regulačný plán, formou územnoplánovacieho podkladu pre určenie regulácie na úrovni zóny ( K,S )
c) postupná prestavba, "nenásilná" intenzifikácia - vzhľadom na polohu vo vzťahu k centru mesta, rozvoj funkcií vybavenosti v rámci centra mesta ( S )
d) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia zvýšenej podlažnosti podľa špecifikácie definovanej v regulatívoch podlažnosti ( K,S )
e) rezervovať koridor pre rýchlostnú cestu R2, (K,S,D)

UO 8 Horné Ozorovce

ÚPC 8.0 FPB 8.0.1, FPB 8.0.2, FPB 8.0.3, FPB 8.0.4, FPB 8.0.5, FPB 8.0.6,
FPB 8.0.7, FPB 8.0.8, FPB 8.0.9, FPB 8.0.10

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 12 a 13a):

Obytné územie – časť územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu formu výstavby formou rodinných domov, vidieckeho charakteru.
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – prestavba územia jadra s cieľom vytvorenia podružného centra miestnej časti s možnosťou umiestňovania stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové priestory.
Výrobné územie – v S časti územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu areálového využitia charakteru prevádzkových budov a zariadení FPB 8.0.3, FPB 8.0.10 a zmenou funkčného využitia pôvodného hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva.
Dopravné územie – navrhovaná trasa rýchlostnej automobilovej cesty R2 tvoriaca novú navrhovanú hranicu medzi UO 8 a UO 10 v západnej časti územia ÚPC.

Regulatívy:

a) jasná artikulácia a definícia podružného centra miestnej časti mestských priestorov - ulica, námestie, pasáž, park (K,S,T),
b) aktualizovať regulačný plán podružného centra, t.j. spracovať regulačný plán, formou územnoplánovacieho podkladu pre určenie regulácie na úrovni zóny ( K,S )
c) postupná prestavba, "nenásilná" intenzifikácia - vzhľadom na polohu vo vzťahu k mestu, rozvoj funkcií vybavenosti podružného centra miestnej časti ( S )
d) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia zvýšenej podlažnosti podľa špecifikácie definovanej v regulatívoch podlažnosti ( K,S )
e) rezervovať koridor pre rýchlostnú cestu R2, (K,S,D)
f) lokalizácia zariadení pre motoristov v rámci výstavby rýchlostnej cesty R2 medzi mimoúrovňovými križovaniami ( ČS PHM, základný servis, motorest a pod.), (S,D)
g) zmena funkčného využitia územia bývalého hospodárskeho dvora pre výrobné územie charakteru prevádzkových budov a zariadení s rešpektovaním a prispôsobením sa okolitému územiu (obytná funkcia) - eliminácia negatívnych vplyvov na ŽP (S)
h) vytvoriť optimálne komunikačné väzby územia na nadradený dopravný systém, (S)
i) vypracovať koncepčné riešenie urbanistického usporiadania zóny a stanovenie regulatívov a limitov využitia územia, (K)
j) podmieniť a klásť dôraz na urbanistickú kompozíciu a dosiahnutie vysokého architektonického účinku stvárnenia zástavby z pohľadu verejných komunikačných priestorov pre celkový kvalitatívny dôraz pri vstupoch do mesta z hľadiska priorít mesta a turizmu a dojmu návštevníkov mesta pre posilnenie dojmov a prestíže mesta, (S,D,T)
k) ochrana predpolia miestneho cintorína pred negatívnymi vplyvmi, (T)

ÚPC 8.1 FPB 8.1.1, FPB 8.1.2, FPB 8.1.3, FPB 8.1.4, FPB 8.1.5,

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 13a a 14):

Obytné územie – časť územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu formu výstavby formou rodinných domov, vidieckeho charakteru.
Rekreačné územie – časť územia FPB 7.0.4 určené pre areálové využitie formou športovísk miestneho významu – miestnej časti pre každodennú rekreáciu a aktívny šport.
Výrobné územie – v S časti územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu areálového využitia charakteru prevádzkových budov a zariadení FPB 8.0.3, FPB 8.0.10 a zmenou funkčného využitia pôvodného hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva.
Dopravné územie – navrhovaná trasa rýchlostnej automobilovej cesty R2 tvoriaca novú navrhovanú hranicu medzi UO 8 a UO 10 v západnej časti územia ÚPC.

Regulatívy:

a) jasná artikulácia a definícia podružného centra miestnej časti mestských priestorov - ulica, námestie, pasáž, park (K,S,T),
b) aktualizovať regulačný plán podružného centra, t.j. spracovať regulačný plán, formou územnoplánovacieho podkladu pre určenie regulácie na úrovni zóny ( K,S )
c) postupná prestavba, "nenásilná" intenzifikácia - vzhľadom na polohu vo vzťahu k mestu, rozvoj funkcií vybavenosti v rámci podružného centra miestnej časti ( S,D )
d) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia zvýšenej podlažnosti podľa špecifikácie definovanej v regulatívoch podlažnosti ( K,S )
e) vytvoriť optimálne komunikačné väzby územia na nadradený dopravný systém, (S)
f) vypracovať koncepčné riešenie urbanistického usporiadania zóny a stanovenie regulatívov a limitov využitia územia, (K)
g) podmieniť a klásť dôraz na urbanistickú kompozíciu a dosiahnutie vysokého architektonického účinku stvárnenia zástavby z pohľadu verejných komunikačných priestorov pre celkový kvalitatívny dôraz pri vstupoch do mesta z hľadiska priorít mesta a turizmu a dojmu návštevníkov mesta pre posilnenie dojmov a prestíže mesta, (S,D,T)
h) ochrana predpolia miestneho cintorína pred negatívnymi vplyvmi, (T)

UO 9 Biskupice

ÚPC 9.0 FPB 9.0.1, FPB 9.0.2, FPB 9.0.3, FPB 9.0.4

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 13a a 14):

Obytné územie – časť územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu formu výstavby formou rodinných domov, vidieckeho charakteru.
Rekreačné územie – prevažná časť územia FPB určená pre neareálové využitie extenzívnej rekreácie a formou atraktivít a športovísk regionálneho významu pre každodennú a víkendovú rekreáciu a aktívny šport vo výhľadovom období. Časť územia navrhovaná pre intenzívne formy rekreácie, t.j. využitie pre oddych relaxáciu a ubytovanie s komplexnými službami ( kúpalisko, rybník a pod)
Dopravné územie – navrhovaná trasa rýchlostnej automobilovej cesty R2 tvoriaca novú navrhovanú hranicu medzi UO 9 a UO 10 v západnej časti územia ÚPC.

Regulatívy:

a) vypracovať koncepčné riešenie urbanistického riešenia a usporiadania zóny a stanovenie regulatívov a limitov využitia územia, (K)
b) využitie disponibilného územia progresívnymi formami rekreácie so zachovaním a zapojením prírodných daností a prvkov, výrazných plôch zelene, meandrov potokov Bebrava a Radiša (K,S,D,T)
c) komplexné koncepčné spracovanie urbanistického riešenia a krajinárskeho riešenia využitia územia pre celú novú zónu rekreácie, zatraktívnenia územia vytvorením pláže a podobných aktivít vrátane riešenia odstavných plôch pre OA (K,S,D,,
d) ochrana alúvia potokov Bebrava a Radiša (K,S,D,T),
e) vytvorenie vegetačných podmienok pre realizáciu funkcie rekreácie v predstihu (K,S,D,T)

ÚPC 9.1, FPB 9.1.1, FPB 9.1.2, FPB 9.1.3,

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 13a,b, ):

Obytné územie – časť územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu formu výstavby formou rodinných domov, vidieckeho charakteru.
Výrobné územie – južná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta a výrobné územie poľnohospodárskej výroby. (HD Malé Clievany – PD Veľké Chlievany)
Dopravné územie – navrhovaná trasa nadradenej rýchlostnej automobilovej cesty R2 tvoriaca novú navrhovanú hranicu medzi UO 9 a UO 10 v západnej časti územia ÚPC.

Regulatívy:
a) v rámci riešenia juhozápadného dopravného obchvatu riešiť aj prípravu a dopravné napojenie navrhované pre výrobné územie a vybavenosť, s uplatnením kompozičných vlastností zelene -prechod medzi krajinou a a mestom (K,S,D)
b) spracovať koncepciu urbanistického a prevádzkového riešenia (S,D)
c) rešpektovať dopravnú koncepciu sprístupnenia priemyselnej zóny vrátane navrhovaného zokruhovania vonkajšieho okruhu mesta v polohe paralelnej s R2 (S,D,T)

ÚPC 9.2 FPB 9.2.1, FPB 9.2.2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a,b,):

Výrobné územie – južná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta.
Dopravné územie – navrhovaná trasa rýchlostnej automobilovej cesty R2 tvoriaca novú navrhovanú hranicu medzi UO 9 a UO 10 v západnej časti územia ÚPC.

Regulatívy:

d) v rámci riešenia juhozápadného dopravného obchvatu R2 riešiť aj prípravu a dopravné napojenie navrhované pre výrobné územie a vybavenosť, s uplatnením kompozičných vlastností zelene -prechod medzi krajinou a a mestom (K,S,D)
e) spracovať koncepciu urbanistického a prevádzkového riešenia (S,D)
f) rešpektovať dopravnú koncepciu sprístupnenia priemyselnej zóny vrátane navrhovaného zokruhovania vonkajšieho okruhu mesta v polohe paralelnej s R2 (S,D,T)
g) rešpektovať a riešiť dopravnú koncepciu navrhované okružného križovania ciest I/50 a II. a III. triedy a zároveň mimoúrovňového križovania cesty II. triedy v smere na Topoľčany so železničnou traťou (K,S,D)

ÚPC 9.3 FPB 9.2.1, FPB 9.2.2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a,b,):

Výrobné územie – južná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta a regiónu.
Dopravné územie – navrhovaná trasa rýchlostnej automobilovej cesty R2 tvoriaca novú navrhovanú hranicu medzi UO 9 a UO 10 v západnej časti územia ÚPC.

Regulatívy:

h) v rámci riešenia juhozápadného dopravného obchvatu R2 riešiť aj prípravu a dopravné napojenie navrhované pre výrobné územie a vybavenosť, s uplatnením kompozičných vlastností zelene -prechod medzi krajinou a a mestom (K,S,D)
i) spracovať koncepciu urbanistického a prevádzkového riešenia (S,D)
j) rešpektovať dopravnú koncepciu sprístupnenia priemyselnej zóny vrátane navrhovaného zokruhovania vonkajšieho okruhu mesta v polohe paralelnej s R2 (S,D,T)
k) rezervovať priestor pre výhľadové obdobie na umiestnenie novej mestskej a regionálnej ČOV (D,T)

UO 10 Malé Chlievany PD

UPC 10.0, UPC 10.1 FPB 10.0.1, FPB 10.0.2, FPB 10.0.3, FPB 10-1-1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a,):
Obytné územie – časť územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu formu výstavby formou rodinných domov, vidieckeho charakteru.
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – prestavba územia v kontakte s HD poľnohospodárskej výroby s cieľom vytvorenia podružného centra miestnej časti ležiacej a konvergujúcej k obci Dvorec, využitím bývalej kúrie a hospodárskych budov, s možnosťou umiestňovania stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové priestory.
Výrobné územie – plochy existujúcej výroby a pre navrhované rozšírenie plôch priemyselnej výroby s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre poľnohospodársku výrobu a verejného technické zázemia mesta.
Rekreačné územie – východný okraj územia FPB určená pre využitie extenzívnej rekreácie a formou atraktivít a športovísk regionálneho významu pre každodennú a víkendovú rekreáciu a aktívny šport v návrhovom období (golfcentrum).
Dopravné územie – navrhovaná trasa rýchlostnej automobilovej cesty R2 tvoriaca novú navrhovanú hranicu medzi UO 9 a UO 10 v západnej časti územia ÚPC.

Regulatívy:

a) rezervovať koridor pre navrhovanú nadradenú rýchlostnú komunikáciu R2 a výhľadovú zbernú okružnú komunikáciu mesta, (D,T)
b) limitovať rozvoj poľnohospodárskych podnikateľských aktivít v zastavanom území v kontakte s obytným územím (T)
c) vytvoriť podmienky pre rozšírenie cintorína pre miestnu časť Malé Chlievany (k,S,D,T)
d) eliminovať účinky vzájomnej kolízie obytného územia s hospodárskym dvorom s funkciou poľnohospodárskej výroby s rovnocennou prioritou, (K,S,T)

Návrh socioekonomického rozvoja

Regulatívy demografického rozvoja

Požiadavky na riešenie ( rozvojové ciele ) :

a) zastavenie úbytku obyvateľstva migráciou - predpokladom pre zastavenie negatívneho demografického vývoja je okamžité ale aj trvalé vytvorenie podmienok pre zastavenie úbytku obyvateľstva vysťahovaním, čo znamená vytvorenie nových pracovných príležitostí a možností bývania.
b) vytvorenie ďalších stimulačných podmienok pre zvýšenie prirodzených prírastkov.

Regulatívy bývania

znížiť rozsah odpadu bytového fondu,
prinavrátiť byty využívané na nebytové účely do trvale obývaného bytového fondu,
analyzovať príčiny a dôvody neobývaných bytov a prijať opatrenia na podporu a prinavrátenie ich obytnej funkcie a obývanosti,
stimulovať modernizácie, regenerácie, opravy a údržbu súčasného bytového fondu,
podporovať a stimulovať zatepľovanie a rekonštrukciu panelových domov,
využiť rôzne netradičné formy získavania bytov (prístavby, nadstavby, podkrovné byty a pod.),
pripraviť nové lokality v zastavanom území a zastavať prieluky,
podporovať nové progresívne technológie výstavby, ktoré zabezpečujú vyšší štandard bývania a väčšiu variabilitu, a úsporu energií,
zvýrazniť špecifiká jednotlivých obytných súborov existujúcich a pripravovaných,
vytvárať podmienky pre humanizáciu obytného prostredia,
riešiť problematiku sociálnych bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva,
pre fungovanie trhu bytov podporovať stimulovaním podnikateľskú sféru vo výstavbe bytov,
podpora výstavby bytov z dôvodu získania nových obyvateľov a oživenia ekonomiky tým, že vyvolá rozvoj dodávateľských priemyselných odvetví a vytvorí nové pracovné príležitosti v stavebníctve, priemysle a prevádzkových jednotkách.

Regulatívy pre rozvoj školstva

kapacita školských zariadení postačuje pre návrhové obdobie, v prípade nedostatku kapacít sa navrhuje rozšírenie v existujúcich areáloch školských a predškolských zariadení (S,D),
pri rozvoji stredného školstva je potrebné podporovať tradície a trendy rozvoja mesta ako regionálneho centra odborného vzdelávania (S),
zvýšenie štandardu a kapacity ubytovacích a stravovacích zariadení študentov a zariadení pre telesnú kultúru (S),
vytvorenie priestorovej rezervy pre výhľadový rozvoj školských zariadení a komplexov s využitím potenciálu mesta (D).
kapacity základných školských zariadení riešiť podľa konkrétnej potreby a podmienok demografického vývoja a štruktúry mesta, (T)
Vytvárať podmienky pre zvyšovanie štandardu zariadení a komplexnej dostavby vrátane športovísk, (T)
Voľné kapacity tried sa riešiť zlučovaním zariadení, adaptáciou voľných priestorov so zmenou funkčného využitia pre sociálne účely a sociálne zariadenia a prenajímaním nadbytočných priestorov, (T)
Nedostačujúce kapacity riešiť prinavrátením priestorov bývalých predškolských zariadení, (T)
Modernizácia, prestavba a prístavba Základnej školy na Ulici Duklianska, (K,S)
prehodnotiť a riešiť využitie uvoľnených zariadení alebo ich častí pre funkcie vybavenosti najmä sociálnych zariadení, administratívy a služieb, (T)
zachovanie uvoľnených zariadení s flexibilitou ich transformácie pre alternatívne funkčné využitie pre potreby opätovného využitia pre účely školských zariadení, (T)
riešiť vytváranie územných podmienok pre ďalší rozvoj zázemia vybavenosti školstva s cieľom zvyšovania štandardu, komplexnosti zariadení, (T)
vytvárať podmienky pre pokrytie rozvojových potrieb v proporčnosti pre navrhované rozvojové územia, (K,S,D)
preferovať integráciu školských zariadení s kultúrnymi, športovými funkciami, večernými jazykovými školami a záujmovými klubmi. (T)

Regulatívy kultúry a osvety

prehodnotiť a navrhnúť plochy pre potrebné kapacity doplnenia štruktúry základnej a sídelnej vybavenosti najmä využitím existujúcich zariadení a prípadne i nových plôch pre uspokojovanie budúcich potrieb, (K,S,T)
Riešiť lokalizáciu komplexného polyfunkčného celomestského kultúrno spoločenského zariadenia pre kapacitu cca 500 návštevníkov, vrátane dostatočného technického a vybavenostného zázemia v rámci mesta, (S,D)
Riešiť deficit kultúrnych zariadení základnej vybavenosti vo vybavenostných centrách, (K,S) obytných súborov rekonštrukciou a výstavbou nových zariadení (UO 1 CMZ, UO 5 Dubnička)
Riešiť výstavbu komorného amfiteátra v UO 6 Pažiť (S,D)

Regulatívy rozvoja zdravotníckych zariadení

vytvárať podmienky pre modernizovanie všetkých zdravotných zariadení,
výstavbou komplexných zdravotníckych služieb prvého kontaktu v a UO 5 - Dubnička Nitrou, UO 2 Stred,
mestské zdravotné zariadenie poliklinického charakteru – komplexná modernizácia formou prestavby, prístavby a nadstavby UO 2, UPC 2.0,
Základné (obvodné) zdravotné zariadenia UO 5, FPB 5.2.2,
rezervovaním plôch v centrách obytného územia v rámci polyfunkčnej zástavby pre pluralitné poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,
výstavbou domovov s opatrovateľskou službou v dotykových polohách centier vybavenosti mestských štvrtí,
zriaďovaním denných stacionárov pre geriatrických občanov.

Regulatívy obchodnej vybavenosti

zabezpečiť potrebnú komerčnú vybavenosť pre trvale bývajúce obyvateľstvo v optimálnom štandarde, sortimente a dochádzkovej únosnosti
obchodno-obslužné centrá budovať v centrálnej polohe mesta, vo centrách vybavenosti mestských štvrtí, v miestnych častiach a dôležitých dopravných uzloch,
profilovať jednotlivé mestské priestory z hľadiska ich funkčného, priestorovo - spoločenského, stavebno-technického významu,
rozvoj ubytovacích a stravovacích služieb zabezpečiť na žiadúcej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni,
podporovať vznik a rozvoj polyfunkčných centier obchodu a služieb,
zabezpečiť prípravu a realizáciu rozšírenia cintorínov v UO 2, UO 8, UO 9 a UO 10

Regulatívy rozvoja zariadení sociálnych služieb

reagovať na zmeny v demografickom vývoji mesta a vo vývoji legislatívy a na základe potrieb mesta v riešení problematiky a vytvoriť podmienky pre územný priemet potrebných zariadení sociálnej pomoci formou verejnoprospešných stavieb na základe prognózovania potrebných kapacít,
zriadenie ÚSS pre mentálne a telesne postihnuté deti a mládež v UO 8, FPB 8.0.1,
zriadenie útulku, zariadenia pre týrané osoby, prechodné ubytovanie pre marginalizované skupiny občanov UO 8, FPB 8.0.1,
zriadenie domu sociálnych služieb a stredisko osobnej hygieny, UO 1, FPB 1.1.1,
zriadenie zariadení sociálnych služieb lokálneho charakteru zmenou funkčného využitia existujúcich objektov, prístavbou, prestavbou a nadstavbou a výstavbu menších, prevádzkovo nenáročných objektov, UO 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,
príprava a realizácia sociálnych bytov pre sociálne odkázaných v rámci zástavby HBV, UO 2, 5, UPC 2.4, UO 5, ÚPC 5.2, FPB 5.2.2,
zhodnotenie a využitie voľných školských zariadení pre účely sociálnych služieb,
dobudovať existujúce zariadenia sociálnej pomoci a vytvárať podmienky pre zriadenie účelových zariadení definovaných zákonom v spolupráci so štátnou správou a so zapojením a účasťou aj neštátnych subjektov,
riešiť plochy a zariadenia pre rozvoj sociálnej a zdravotnej infraštruktúry v UO 2, 5, 6 v rámci ÚPC 2.0, 2.1, 5.2, 6.1,
podporovať program výstavby sociálnych bytov a program výstavby špeciálnych sídelných komunít v spolupráci s rezortom výstavby, sociálne byty pre sociálne odkázaných v rámci zástavby HBV, UO 2, UO 5,
podporovať vznik menších zariadení sociálnych služieb lokálneho charakteru zmenou funkčného využitia existujúcich objektov, prístavbou, prestavbou a nadstavbou a výstavbu menších, prevádzkovo nenáročných objektov, UO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
riešiť podmienky pre realizáciu zariadenia ústavnej sociálnej starostlivosti s dennou a týždennou formou pobytu.
výstavbu domovov s opatrovateľskou službou v dotykových polohách centier vybavenosti mestských štvrtí,
zriaďovaním denných stacionárov pre geriatrických občanov
zabezpečením spolupráce s charitou, najmä cirkví, ale i súkromných osôb a dobrovoľných združení.

Regulatívy športovej vybavenosti

uplatnenie a príprava riešenia navrhovaných území a súčasných disproporcií pre žiadúci územný rozvoj zariadení telovýchovy a športu v súlade s návrhom ÚPN M, (K,S,D)
riešiť intenzifikáciu jestvujúcich športovo - rekreačných areálov, (K,S)
riešiť rozvoj nových športovo - telovýchovných a rekreačných aktivít v západnej, a severovýchodnej časti mesta v rámci UO 7, UO 9, UO 6, (K,S,D,T)
riešiť amfiteáter v rámci verejnej zelene zóny v rekreačnom území UO 6 Pažiť, ÚPC 6.0.1. (S,D)
vytvárať podmienky pre vznik a založenie Mestského lesoparku vrátane turistických chodníkov, verejných zariadení vybavenosti, drobnej architektúry, ochrany sadových a terénnych úprav, (vybavenosť účelová a technická, objekty pre športovo - rekreačné aktivity umiestnené v území vymedzenom hranicou lesoparku a celé vymedzené územie lesoparku), UO 6, (K,S,D,T)
výstavba absentujúcej krytej plavárne, zriaďovanie fittnes centier s komplexnou ponukou služieb, zapojenie školských športovo - telovýchovných plôch a zariadení pre možnosti športovania širokej základne občanov. (K,S)

Regulatívy ťažby a úpravy nerastných surovín

V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a § 20 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon):
V katastrálnom území mesta nie sú evidované a nezasahujú žiadne ložiská nerastných surovín
Pri ťažbe a úprave nerastných surovín sa uplatňujú ustanovenia § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle § 19 banského zákona povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať orgán príslušný na povoľovanie stavieb a zariadení len so súhlasom obvodného banského úradu.

Regulatívy priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a výrobných služieb

vytvoriť podmienky pre realizáciu navrhovaných zámerov, prípravu území a ponuky pre záujemcov a tým aj vplyv na vyššiu dynamiku rastu pracovných príležitostí,
Vytvárať predpoklady pre získanie a lokalizáciu štruktúr odvetví priemyslu charakteru progresívnych a perspektívnych foriem ako napr. automobilový, elektrotechnický, elektronický priemysel, a odvetvia nadstavbového priemyslu robotizácie a pod. najmä nenáročné na surovinovú základňu, prepravné kapacity a vôbec technologické procesy s uzavretým cyklom, ktoré nezaťažujú životné prostredie. (T)
podporovať priemysel s využitím a spracovaním produktov a surovín zázemia záujmového územia okresu (napr. potravinársky, drevospracujúci priemysel) (T)
vytvárať podmienky pre znižovanie negatívnych vplyvov na ŽP, a zároveň spolupracovať so štátnou správou pri vytvorení funkčného systému kontrolnej a sankčnej činnosti, (K,T)
naďalej vytvárať podmienky pre koncepciu riešenia navrhovaných priemyselných zón po technickej, dopravnej i ekologickej stránke tak, pre jeho racionálne a optimálne využité, (K,S,T)
preskúmať a vyhodnotiť stav využitia areálov a vytvárať intenzívne intervenčné kroky pre optimalizáciu využitia územia a pre systémové využitie a využívanie plôch existujúcich areálov, (K,T)
nové aktivity lokalizovať do existujúcich a navrhovaných výrobných území, voľných plôch, ktoré na ňu bezprostredne nadväzujú s lokalizáciou polyfunkčných zariadení vhodnej vybavenosti obchodnej, ubytovacej, služieb a štruktúr, (K,S,T)
vytvárať stimulačné páky na obmedzovanie vplyvov na ŽP a v prípade nedosiahnutia alebo neakceptovania stanovených podmienok riešiť obmedzovanie výroby s negatívnym vplyvom na ŽP a ekológiu prioritne v tých aktivít a subjektov, ktoré sú v kontakte s obytnou zónou, (K,T)
zvýhodniť výstavbu takých nových výrobných kapacít, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, (K.T)
podporovať vytváranie malých a stredných podnikov, (K,T)
realizovať koncepciu dopravného napojenia priemyselných zóna na základný komunikačný systém v súlade s navrhovaným dopravným riešením s uplatnením kategorizácie a významu ciest, (K,T)
v oblasti infraštruktúry vytvárať podmienky pre optimalizáciu využitia území priemyselných zón, (T)

Regulatívy poľnohospodárskej výroby

vytvoriť podmienky pre realizáciu navrhovaných zámerov, preveriť a stanoviť podmienky hygienického ochranného pásma na základe a v súlade s platnou legislatívou a stanoviť limity chovu hospodárskych zvierat vo vzťahu k OP areálov, (K,T)
hospodárne využívať potenciál poľnohospodárskej pôdy, pri rešpektovaní ekologických požiadaviek a potrieb ochrany krajiny (T)
zveľaďovať a chrániť poľnohospodársku pôdu, ekologické hospodárenie v krajine, zamedzenie vstupu cudzorodých látok do potravinového reťazca (T),
zachovať poľnohospodárstvo v nekonkurenčných, najmä horských oblastiach ako základnej podmienky rozvoja krajinotvorných, ekologických a sociálnych funkcií a zachovanie vidieckeho osídlenia (T),
eliminovanie negatívnych vplyvov poľnohospodárskej veľkovýroby na životné prostredie(K).

Regulatívy lesného hospodárstva

a) riešiť zmenu funkčného využívania lesa na rekreačný les,
b) riešiť zmenu na zmenu kategórie u porastov, v ktorých bude funkcia rekreačná významnejšia ako funkcia produkčná a zároveň v týchto porastoch vykonávať hospodárske zásahy s cieľom zvýšiť atraktivitu lesného prostredia,
c) pri hospodárskych zásahoch venovať zvláštnu pozornosť estetickým hľadiskám (výhľady, uvoľnenie esteticky dominantných jedincov,
d) zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu, so zameraním na podporu turisticko-rekreačných funkcií lesov, teda činnosti na údržbu a výstavbu lesného parku,
e) na nevyužívaných nelesných plochách a pozemkoch, ktoré nie sú v súčasnosti porastené drevinami a krami, bude potrebné zmeniť charakter pozemkov buď umelým zalesnením, resp. spolupôsobením napomôcť prirodzenému ozeleneniu pri samonálete drevín a krovín,
f) trvale uplatňovať všeobecné opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia pre dosiahnutie pozitívneho vplyvu na vývoj lesných ekosystémov.

Regulatívy rekreácie a cestovného ruchu

a) Podporovať vznik nových a zveľaďovanie existujúcich zariadení rekreácie a cestovného ruchu,
b) záujme zatraktívnenia, zvýšenia štandardu a vonkajšieho estetického vzhľadu vybavenosti a ubytovacích zariadení,
c) verejné priestranstvá a námestia zatraktívniť vytvárať pešie zóny, riešiť rekonštrukcie stavebného fondu a zelene, doplniť zeleň a zvýšiť starostlivosť o ňu. (súčasný stav upravenej zelene má vysokú estetickú hodnotu)
d) dobudovať vhodnú vybavenosť na území lesoparku, ako aj v nadväznosti na mestský systém zelene (cyklistické trasy, prechádzkové trasy, športovo - rekreačné plochy prírodného charakteru a pod.)
e) využiť územné rezervy v prímestskej zóne medzi vodnými tokmi Bebrava a Radiša a na území celomestského športovo - rekreačného areálu na doplnenie, skvalitnenie a zatraktívnenie vybavenosti a zelene, s cieľom skvalitnenia rekreačného prostredia. Možno odporučiť dostavbu vybavenosti za poplatok (ihriská pre volejbal, basketbal, tenis, vodné pólo a pod.), výstavbu krytého bazéna, rekreačno-rehabilitačnej vybavenosti (fitness-centrá), prípadne vhodnej kultúrno-spoločenskej a inej doplnkovej vybavenosti
f) trvale skvalitňovať a doplňovať jestvujúcu športovo - rekreačnú vybavenosť a zeleň na celom území mesta
g) V záujme skvalitňovania podmienok pre rekreáciu a cestovný ruch postupnými opatreniami zlepšovať kvalitu životného prostredia.
h) riešiť prípravu a realizáciu navrhovaných zariadení vybavenosti pre rekreačnú funkciu, vrátane zvyšovania kapacít ubytovacích a stravovacích zariadení v rámci mesta a navrhovaných funkčných území.
i) V rekreačnom zázemí mesta UO 6 Pažiť venovať pozornosť koncepčnej príprave územia a riešenia vegetácie pre plnohodnotné budúce využitie územia navrhovaného pre rekreačnú funkciu a zrealizovaniu zámerov na rozvoj rekreačnej vybavenosti v ťažiskových polohách územia.
j) skvalitnenie jestvujúcej vybavenosti a rekreačného prostredia vo všetkých strediskách rekreácie a cestovného ruchu užšieho rekreačného zázemia.

Regulatívy civilnej ochrany

a) v rámci funkčného využitia územia mesta a v následnej príprave výstavby zariadení pre zhromažďovanie a pobyt ľudí a zvierat ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich bezpečnosť a zdravie, pri budovaní infraštruktúry obce je potrebné sa riadiť zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení zákona NR SR č. 444/2006 Z. z.
b) rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky pre zariadenia CO v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
c) stanoviť v rámci ÚPD Z - Územnoplánovacej dokumentácie zóny, prípadne v ÚPP podmienky vyplývajúce zo zákona 42/1994 a vyhlášky č. 532/2006 Z.z.

Regulatívy požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami

? Regulatívy ochrany pred povodňami:
?
a) postupovať pri posudzovaní umiestňovania stavieb, využívaní územia a dodržovaní záujmov civilnej ochrany na teritóriu SR pri územnom konaní v zmysle zákona NR SR č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení zákona NR SR č. 444/2006 Z. z. (S,D,T),
b) v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie zón uplatniť požiadavky na územno-technické, urbanistické, stavebno-technické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. (S,T),
c) Ochranu pred povodňami vykonáva podľa zák. č. 666/2004 Z. z. mesto a správca vodných tokov.
?
regulatívy technického rozvoja
Regulatívy verejnej dopravnej vybavenosti

Nadradená dopravná sieť

Regulatívy:

a) potvrdenie a rezervovanie územia pre trasu rýchlostnej cesty R2 v koridore podľa podkladov DUR, poskytnutých NDS v rámci riešeného územia mesta,
b) potvrdenie súčasnej trasy cesty I/50 ako súbežnej cesty s R2, riešenie dopravného usporiadania vrátane navrhovaných okružných križovatiek v zmysle grafickej časti,
c) Železničný základný ťah Z.140 Nové Zámky - Nitra - Topoľčany – Z.143 Chynorany – Bánovce nad Bebravou – Trenčín sa navrhuje aktívne zapojiť do obsluhy mesta,

Organizácia dopravy a dopravné systémy

Regulatívy:

a) riešiť A1-B1 - Vonkajší nadradený cestný okruh pre hospodárske funkcie integrované v západnej polovici mesta a hospodársku dopravu po komunikáciách: obchvat R2 a prieťah cesty I/50 s prvkami upokojenia v centrálnej časti mesta;
b) riešiť B1-B2 – Trenčianska (I/50) B2- Partizánska - A.Hlinku - Sládkovičova - Svätoplukova vo funkcii pripojenia centra mesta na nadradené radiály,
c) riešiť B2 – severný okruh na kapacitné prepojenie výrobno-obchodných zón: J. Gábora – nová Husitská – do priemyselno-obchodnej zóny s výhľadovým obchvatom Horných Ozoroviec s vyústením na cestu I/50 a MUK na R2 - sever;
d) riešiť B3 – okruh centra mesta zberno-obslužnej funkcie: Moyzesova – Radlinského – Sládkovičova -Za Valy - 9. mája;
e) riešiť B3 – východný okruh zberno-obslužný pre sídlisko Stred: K Zornici- nový úsek za navrhovanou rozvojovou zónou bývania k vodojemu, Hliník pri kúpalisku- nové premostenie na MK Gen. Svobodu - Sládkovičova;
f) riešiť B3 – západný zberno-obslužný okruh novej MK na hranici OP R2, prepájajúci m.č. obce Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Biskupice s pripojením na prieťah cesty I/50 v novej križovatke, navrhuje sa tvar „Veľký U-turn“, alebo zdvojená OK na južnom okraji mesta;
g) riešiť cestnú komunikačnú sieť mesta B2 a B3, ktorá bude aj v budúcnosti prenášať hlavnú záťaž mestských dopravných vzťahov individuálnej IAD, nákladnej NAD a hromadnej autobusovej SAD dopravy vo väzbe na železničnú a autobusové stanice, v dobrej pešej dostupnosti od centra,
h) riešiť koncepčnú prípravu integrovaného dopravného terminálu v rámci FPB 3.1.1.

automobilová doprava

Regulatívy:

a) Nosnými dopravnými komunikáciami sú mestské zberné triedy B2,
b) Koncepcia upokojovania cestnej dopravy smerom do centra mesta spočíva ďalej na systéme zberno-obslužných MK typu bulvára spoločenských funkcií B3,
c) Dopravnú kostru mesta kompletizovať sieťou obslužných parkovacích a zásobovacích ulíc C2 v štvrtiach bývania a škôl, ako aj prístupových MK – C3, ktoré majú prvky upokojenia dopravy v celej dĺžke, navrhujú sa v najnižších kategóriách MOU 7,5/20 so šírkou pruhu 2,75 m. Prístupové MK v sídliskách a nových zónach bývania a polyfunkcie vedú aj k navrhovaným parkoviskám a hromadným garážam.
d) riešiť koncepciu postupného znižovania dopravnej funkcie MK smerom do centra s cieľom návrhu dopravne upokojených zón, prípadne aj tzv. „car free areas“ – zón bez áut v čisto obytných zónach. Princípy znižovania želanej rýchlosti na zberných komunikáciách : B1 – v = 60, B2 – v = 50 a B3 – v = 40 km/h riešiť :
e) rozšírením pešej zóny bez áut v centre mesta,
f) s obmedzením prístupu áut do dopravne upokojených „modrých zón“ okrem dopravnej obsluhy len s prístupovými MK-C3.

Hromadná doprava osobná autobusová

Ťažisko diaľkových a prímestských autobusových liniek aj v návrhu aktualizácie ÚPN mesta Bánovce nad Bebravou bude ako v súčasnosti autobusová stanica pod centrom mesta

a) Diaľkové a prímestské linky, budú vedené po hlavných zberných radiálach s cieľovou a tranzitnou zastávkou na kombinovanej železničnej a autobusovej stanici.
b) zhodnotiť v rámci mestskej hromadnej dopravy, vzhľadom na rozlohu a kompaktnosť mesta, pripojenie odľahlých mestských častí a okolitých obcí, vysokú hybnosť obyvateľstva, aj do výhľadu na báze ekologicky akceptovateľných autobusov, najmä v kopcovitých územiach na báze alternatívnych progresívnych DUAL–BUS ov,
c) Novými linkami MHD sa navrhujú prepojiť rozvojové lokality: Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Za stanicou, Vodná nádrž Prusy, Pažite, Dubnička - sever.

Parkovanie a odstavovanie vozidiel

a) vytvárať podmienky pre záchytné parkoviská v blízkosti vstupov - radiál do mesta a hromadné garáže na okraji centra mesta so službami integrovanými v objektoch,
b) rešpektovať a riešiť verejné parkoviská pre odstavovanie OA v zmysle grafickej časti v rámci ktorej sú označené grafickým symbolom - „P“,
c) realizovať v zásadách čo najkomfortnejšieho riešenia a možnosti priameho uspokojovania potrieb v limitoch územného využitia úrovňové odstavné plochy a v prípadoch prekročenia únosnosti a limitov zastavaných plôch riešiť mimoúrovňovým systémom so zachovaním alebo prinavrátením plôch zelene.

pešia doprava

a) Realizovať koncepciu tlmenia automobilovej dopravy v meste bola založenej na myšlienke vytvorenia mestských zelených bulvárov - komunikácií funkčnej úrovne B3/C1 - mestské ulice spoločenského významu v intenzívne využívanom urbánnom prostredí centra a subcentier,
b) existujúce mestské komunikácie v centre a bulvár Sládkovičova, Svätoplukova, ale aj sídliskové kompozičné osi je potrebné oživiť vybavenosťou a odľahčiť od vonkajšej dopravy. K oživeniu výrazne prispejú pešie a cyklistické prúdy celomestského významu.
c) nová STN 73 6110 priniesla zásadné zmeny vo funkciách miestnych komunikácií, čo pre bulváre znamená novú definíciu B3 – zberno-obslužná komunikácia v zónach koncentrácie urbánnych funkcií služby, obchod, výrazné pešie ťahy a intenzívne priečne väzby cez dopravný priestor. [1]
d) prehodnotené pôvodne stanovené ciele zvýšenia kvality a bezpečnosti verejných priestorov v súvislosti s nadradenými zámermi dopravnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia a historických hodnôt mesta.
e) V oblasti pešej a cyklistickej dopravy boli prehodnotené pôvodne stanovené ciele zvýšenia kvality a bezpečnosti verejných priestorov v súvislosti s nadradenými zámermi dopravnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia a historických hodnôt mesta.
f) Usmernenie tranzitnej, zdrojovej a cieľovej dopravy na sieť navrhnutých nadradených zberných komunikácií vytvoril predpoklady pre voľný pohyb chodcov v hlavnom dopravnou priestore obslužných komunikácií C1, C2 a C3, ktoré v centre mesta nadväzujú na pešiu zónu D1 okolo Námestia Ľ. Štúra.
g) Rekreačné pešie chodníky sa navrhujú spolu s cyklotrasami na nábrežiach tokov a v prírodnom prostredí smerom do odľahlých častí obcí po samostatných chodníkoch, po účelových MK a pri cestách 3. triedy.

Cyklistická doprava

a) V návrhu cyklistických trás v meste sledovať kontinuitu väzieb na regionálne cesty smerom do okolitých obcí a atraktívnych priestorov,
b) Koncepčne riešiť podmienky pre regionálne trasy, ktoré primárne pripájajú spadajúce miestne časti Horné a Dolné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice po menej zaťažených MK, rekreačné lokality v regióne po účelových MK,
c) V návrhu cyklistických trás v meste sledovať kontinuitu regionálnych ciest smerom do okolitých obcí a atraktívnych priestorov: Námestí Ľ. Štúra, železničná stanica, obchodné centrá nákupu a služieb, športové areály a školy.

železničná doprava

a) Výhľadovo sa navrhuje modernizácia a zabezpečovacie zariadenia železničnej prevádzky, s bezkolíznou nadväznou autobusovou dopravou a pešími vzťahmi do centra a lokalít za stanicami.

Regulatívy vodných tokov a nádrží

V zastavanom území mesta je potrebné, pre navrhované zámery, hľadať riešenia na ochranu územia pred veľkými vodami. Pre zabezpečenie tejto požiadavky je nevyhnutné dodržať nasledovné zásady :

a) pôdny kryt chrániť pred vodnou eróziou uplatnením protieróznych pôdoochranných a lesotechnických opatrení,
b) zabezpečiť realizáciu povrchových protieróznych priekop zachytávajúcich prívalové vody,
c) zabezpečiť koryto vodného toku proti zosunom pôdy,
d) zvýšiť úroveň starostlivosti o odvádzanie dažďových vôd z územia mesta a mestských častí,
e) neupravené úseky vodných tokov riešiť s cieľom ochrany intravilánu pred veľkými vodami na Q100 a orné pôdy pre Q 20 , pretože náhodilé zaplavenie je ekologicko-produkčne žiadúce,
f) navrhované lokality IBV, HBV, vybavenosti a priemyslu, ktoré sa nachádzajú v inundačnom území neupraveného toku je potrebné zabezpečiť pred povodňami protipovodňovými opatreniami s cieľom zachovať prírodný charakter koryta toku,
g) pri úpravách tokov v rámci riešenia zachovať prírodný charakter koryta a brehových porastov so snahou zabezpečenia funkčnosti a skvalitnenia životného prostredia.
h) na toku rieky Bebrava a na jej prítokoch Radiša, Dubnička, Jelešnica a Svinica je potrebné zabezpečiť pravidelné odstraňovanie nánosov, opravy poškodených brehov a ošetrovanie brehových porastov,
i) rešpektovať ochranné pásmo Bebravy, Radiše, Dubničky, Jelešnice, Svinice a Inovca min. 6 m od brehovej čiary toku, resp. vzdušnej päty hrádze toku obojstranne a pri ostatných vodných tokoch je min. 4 m od brehovej čiary toku
j) ochranné pásmo vodných tokov, potrubia je potrebné rešpektovať aj pri návrhu výsadby stromov. Zároveň pri riešení výsadby je potrebné brať do úvahy umožnenie prístupu k vodnému toku v prípade údržbových prác a povodňovej aktivite.
k) rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 73 6822 a 75 2102

Regulatívy Vodného hospodárstva

Regulatívy zásobovania pitnou vodou

a) zabezpečiť postupnú rekonštrukciu vodovodnej siete
b) chrániť vodné zdroje pitnej vody, geotermálneho vrtu a kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia v pásmach ochrany
c) kontrolovať kvalitu dodávanej vody
d) vykonávať rekonštrukcie, výmeny a opravy za účelom znižovania vysokých strát vody
e) u odberateľov vytvárať podmienky a tlaky na racionálne nakladanie s pitnou vodou
f) zabezpečiť 100 % - né zásobovanie obyvateľov a domácností
g) u odberateľov vytvárať podmienky a tlaky na racionálne nakladanie s pitnou vodou
h) rešpektovať ochranné pásmo diaľkových vodovodných potrubí 7m obojstranne od vonkajšieho okraja potrubia
i) vymedziť manipulačný pás pre zabudovanie nového potrubia – v nezastavanom území v šírke cca 15 m, v zastavanom území cca 4 m v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z.
?
Regulatívy pre odvedenie a čistenie odpadových vôd

a) zabezpečiť požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd a rozšírenie kapacity na ČOV Bánovce nad Bebravou
b) zvyšovať podiel napojených obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
c) zabezpečiť postupnú rekonštrukciu nevyhovujúcich častí kanalizačnej siete za účelom oddeliť balastné a dažďové vody, ktoré narúšajú činnosť ČOV
d) realizácia kanalizácie v jednotlivých mestských častiach – Malé Chlievany, Horné a Dolné Ozorovce, Biskupice
e) pre trasu kanalizačnej siete navrhovanej na rekonštrukciu resp. pre nové kanalizačné zberače je potrebné vytvoriť územné podmienky vo verejnom priestranstve (manipulačný pás v š=10 –15 m v nezastavanom území a cca 4m v zastavanom území a výhľadové ochranné pásmo kanalizácie v š=1,5 m od okrajov potrubia na obe strany v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z.).
f) vybudovať kanalizačnú sieť na odvedenie dažďových vôd v navrhovaných lokalitách
g) pre nové lokality IBV, HBV , vybavenosti a priemyslu riešiť odvedenie splaškových vôd napojením na jestvujúcu kanalizačnú sieť (viď. grafickú časť).
h) projekt kanalizácie riešiť aj s kanalizačnými prípojkami ukončenými revíznou šachtou umiestnenou na hranici súkromného pozemku, na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť (zdroj odpadových vôd)

Regulatívy zásobovania elektrickou energiou

uplatňovať navrhované koncepčné riešenie zabezpečenia zásobovania elektrickou energiou, najmä pre nové rozvojové lokality zástavby (bývania a občianskej vybavenosti, priemyslu atď.),
riešiť podmienky výstavby nových trafostaníc formou murovaných objektov najmä v nových navrhovaných funkčných územiach - lokalitách pre budúci rozvoj mesta, s možnosťou ich vzájomného prepojenia,
vytvárať podmienky pre rešpektovanie § 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v rámci nových zariadení a rozvodov elektrickej energie a postupné uplatnenie v rámci rekonštruovaných zariadení a rozvodov elektrickej energie s ich umiestnením pod povrch zeme,
prednostne budovať murované transformačné stanice vrátane jestvujúcich stĺpových a stožiarových navrhnutých na prestavbu, rekonštrukciu a na prekládku s ohľadom na možné technické riešenie,
jestvujúce VN rozvody pri prekládkach a rekonštrukciách rozvodov realizovať uložením do zeme, len vo výnimočných prípadoch izolovanými vodičmi vzdušným vedením,
sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v novej výstavbe musia byť uložené v zemi,
rozvody verejného osvetlenia mesta riešiť kábelvým rozvodom uloženým v zemi.

Regulatívy zásobovania plynom

Rozvoj plynofikácie mesta v návrhovom a výhľadovom období navrhuje ÚPN- M zabezpečovať najmä:
a) využívaním a rozširovaním kapacít realizovaných plynárenských zariadení,
b) výstavbou nových VTL prípojok a STL plynovodov, RS VTL/STL
c) rekonštrukciou, zmenou tlakovej úrovne kapacitne nevyhovujúcich plynárenských zariadení ( RS , plynovody ) podľa časového rozsahu určeného držiteľom príslušnej licencie na rozvod plynu,
d) vypracovaním koncepcie rozvoja plynárenského priemyslu s výpočtom plynovodnej siete v súlade s návrhom ÚPN mesta Bánovce nad Bebravou

Regulatívy zásobovania teplom

kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať i inovovať už vybudované systémy CZT
ako hlavnú palivovú základňu v sústavách pre zásobovanie teplom uvažovať zemný plyn
vo zvýšenej miere využívať dostupné obnoviteľné a druhotné zdroje energie ako lokálnych doplnkových zdrojov systémovej energetike a realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla
v lokalitách neefektívnych na plynofikáciu využívať aj elektrickú energiu a využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, bioplyn, geotermálna a solárna energia, a pod.) pre potreby obyvateľstva i služieb.
pri výstavbe nových zdrojov tepla dodržať požiadavky neohrozenia verejných záujmov a emisných limitov.
- rešpektovať vypracovanú a MSZ schválenú Koncepciu rozvoja Bánoviec nad Bebravou v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č.657/2004 § 31.

Regulatívy telekomunikácií

Telekomunikácie

a) Je potrebné rozšíriť miestnu telefónnu sieť na dostatočnú kapacitu v jednotlivých lokalitách - vytvoriť podmienky pre riešenie možnosť plnej telefonizácie v zmysle všeobecných požiadaviek, s cieľom zabezpečiť k návrhovému obdobiu podmienky pre min. 150 % telefonizáciu,
b) Trasy nových a rekonštruovaných rozvodov mts riešiť zemným vedením v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z.. To bude potrebné zaistiť už v predprojektovej a projektovej príprave.
c) Podporovať možnosti využitia perspektívnych foriem telekomunikačných systémov,.

Televízny rozvod

c) Navrhnúť koncepčné riešenie, prípadne zmeny a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie pokrytia územia mesta televíznym signálom,
d) Riešiť možnosti skvalitnenia a rozšírenie systému a jeho dobudovanie v súlade s rozvojovými zámermi mesta,
e) Trasy nových a rekonštruovaných rozvodov TKR riešiť zemným vedením v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z..
f) Riešiť systém pokrytia signálom pre nové rozvojové lokality a územia, vytvárať podmienky pre alternatívne systémy.

Regulatívy pre mestský rozhlas

a) Počítať s rozšírením a uplatnením MR aj pre rozvojové územia.
b) Počítať v koncepčnom riešení s možnosťou skvalitnenia a rozšírenia prístupu k vysielaniu miestnych televízií, prípadne uplatnenie iných výhľadových perspektívnych spôsobov.

Regulatívy odpadového hospodárstva

a) Odpadové hospodárstvo v zmysle platnej legislatívy zosúladiť s platným Programom odpadového hospodárstva pre príslušné obdobie.
b) Pre účely vývozu tuhého komunálneho odpadu sa rozširuje skládka Veronika v Dežericiach.
c) Pre likvidáciu biologického odpadu sú navrhnuté kompostárne ako verejnoprospešné stavby.

REGULATÍVY Krajinnoekologické

Regulatívy ochrany ovzdušia

a) Zásadným riešením imisnej situácie v okolí komunikácie bude uplatnenie vyhlášky FMD č. 248/1991 Zb., podľa ktorej budú automobily vyrábané po 1.1.1993 zodpovedať predpisom EHK, čím by sa mali výrazne znížiť hodnoty exhalácií. Uvažuje sa s tým, že do roku 2010 by sa mohol obnoviť vozidlový park. Kvalitné komunikácie dokážu znížiť produkciu škodlivín od dopravy práve plynulým režimom jazdy po komunikácii a menšími pozdĺžnymi sklonmi komunikácie, ktoré sú dané samotnými projektovými prvkami navrhovanej cesty.
b) Pravidelne sledovať činnosť automatických monitorovacích staníc a na základe analýz a vyhodnotení prijať adekvátne opatrenia.
c) Aktualizovať „Smogový varovný a regulačný systém“ vrátane prevádzkového poriadku v zmysle zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
d) Stredné a veľké zdroje podliehajúce regulácii by mali pravidelne aktualizovať „Regulačné poriadky“ v zmysle zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
?
Regulatívy ochrany vôd

a) V období predprojektovej prípravy každej z väčších plánovaných investícií (bývanie, rekreácia a pod.) v lokalite, ktorá môže byť potenciálne nositeľom kontaminácie, musí investor spracovať „Havarijný plán preventívnych opatrení“ a tento dať na schválenie príslušnému inšpektorátu ochrany vôd,
b) Všetky zdroje znečistenia musia dodržiavať povolené limity znečistenia v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách,
c) Všetky subjekty, ktoré nakladajú s nebezpečnými látkami musia spĺňať požiadavky zákona 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky č. 100/2005 Z.z,
d) Jednorázovo a následne podľa potreby i priebežne monitorovať ovplyvnenie recipientov v blízkosti skládok KO, ako aj z priemyselných areálov. Na základe výsledkov realizovať opatrenia na ochranu povrchových vôd,
e) Zrealizovať chýbajúcu kanalizácie v prímestských častiach,
f) Zmapovať problémové kanalizačné zberače a zabezpečiť postupnú rekonštrukciu nevyhovujúcich častí kanalizačnej siete.

Regulatívy ochrany pôdneho fondu

a) Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskych pôdach u nás stanovuje príloha č. 2 Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2004,
b) V období predprojektovej prípravy každej z väčších plánovaných investícií (bývanie, rekreácia a pod.) dodržiavať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť ochranu najkvalitnejších pôd v riešenom území.
?
Regulatívy odpadového hospodárstva

? Odpadové hospodárstvo v zmysle platnej legislatívy zosúladiť s platným Programom odpadového hospodárstva pre príslušné obdobie.
?
Regulatívy pre elimináciu hluku a vibrácií

a) Realizovať monitoring hluku na vybraných lokalitách.
b) Vyšpecifikovať protihlukové opatrenia pre vybrané oblasti.
c) Materiálové zloženie protihlukových clôn odsúhlasiť so stavebným úradom.
d) Ďalšie opatrenia budú realizované na základe výsledkov monitoringu hluku v dotknutých územiach.

Regulatívy pre vybrané nadlimitné investičné akcie

Predpokladom pre lokalizáciu nadlimitných investičných akcií je individuálne posúdenie vhodnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, kritériami sú ekologická záťaž v území, vplyv na ŽP, urbanistické a estetické predpoklady a limitné a kvantitatívne údaje. V zásade plošné makroštrukturálne objekty je možné osadiť len na základe uvedených kritérií.

Regulatívy pre obhospodarovanie pôdy

Regulatívy pre obhospodarovanie lesov

Regulatívy :

Vo všeobecnosti je potrebné smerovať obhospodarovanie lesov v súlade s biologickými možnosťami lesných porastov, klimatickými a pôdnymi pomermi. Pri obhospodarovaní v maximálnej miere uprednostňovať prírode blízke formy hospodárskych spôsobov, s uplatnením zásad podrastovej formy hospodárskeho spôsobu, prípadne s prechodom až k výberkovému hospodárskemu spôsobu. Na územiach pod vplyvom imisii dosiahnuť plnenie protiimisných funkcii lesa. Zvyšovaním dôrazu na zakladanie a pestovanie zmiešaných porastov dosiahnuť ich viacvrstvovú vertikálnu výstavbu. Takouto výstavbou je možné dosiahnuť maximálnu možnú stabilitu voči biotickým aj abiotickým škodlivým činiteľom.

V oblasti lesného pôdneho fondu je potrebné:
• zabezpečiť udržanie jeho kvality a výmery,
• správnym obhospodarovaním dosiahnuť maximálne možné využitie produkčných možností lesných porastov bez zníženia funkcii celospoločenského významu,
• vylúčiť hospodárske činnosti, ktoré by ohrozovali zvýšenou eróziou pôdnu vrstvu hlavne na exponovaných lokalitách,
• pri obnovách lesných hospodárskych plánov zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
• podporovať opatrenia na zastavenie procesu znižovania biodiverzity,
• uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia, čo znamená aj priamy vplyv na ekosystémy na lesnom pôdnom fonde.
• riešiť zmenu funkčného využívania lesa na rekreačný les,
• riešiť zmenu na zmenu kategórie u porastov, v ktorých bude funkcia rekreačná významnejšia ako funkcia produkčná a zároveň v týchto porastoch vykonávať hospodárske zásahy s cieľom zvýšiť atraktivitu lesného prostredia,
• pri hospodárskych zásahoch venovať zvláštnu pozornosť estetickým hľadiskám (výhľady, uvoľnenie esteticky dominantných jedincov,
• zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu, so zameraním na podporu turisticko-rekreačných funkcií lesov, teda činnosti na údržbu a výstavbu lesného parku,
• na nevyužívaných nelesných plochách a pozemkoch, ktoré nie sú v súčasnosti porastené drevinami a krami, bude potrebné zmeniť charakter pozemkov buď umelým zalesnením, resp. spolupôsobením napomôcť prirodzenému ozeleneniu pri samonálete drevín a krovín,
• trvale uplatňovať všeobecné opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia pre dosiahnutie pozitívneho vplyvu na vývoj lesných ekosystémov.

limity využitia územia

Ochrana kultúrnych hodnôt

a) Vytváranie podmienok pre ochranu a zachovanie kultúrnych a stavebno-technických hodnôt pamiatok,
b) Vhodným funkčným využitím hľadať uplatnenie a atraktivitu pamiatok a využiť ich vtiahnutím do reálneho súčasného života,
c) v súvislosti s ochranou archeologických nálezov a nálezísk v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, môže byť podmienkou pre vydanie stavebného povolenia v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.

Ochrana prírodných hodnôt

11.2.1. Všeobecné zásady ochrany prvkov ÚSES spočívajú v nasledovných nasledovných opatreniach:
a) lúčne porasty kosiť a obhospodarovať tak, aby nedochádzalo k nadmernému zarastaniu krovinami (okrem kosby realizovať aj pastvu oviec a kôz),
b) kosbu realizovať od stredu k okrajom kosených plôch, s cieľom minimalizovať škody na chránených a poľovných druhoch živočíchov,
c) vo vegetácii v urbanizovanom prostredí zachovávať mozaiku rôznovekých drevín, s dôrazom na zachovanie starých stromov (najhodnotnejších pre biodiverzitu),
d) zneškodniť všetky nepovolené skládky odpadu,
e) zachovať alebo doplniť vegetáciu brehov vodných tokov výsadbou drevín.
11.2.2. Nelesná drevinová vegetácia (NDV)
Jednou z hlavných úloh NDV je ochrana vybraných zložiek krajiny (pôda, voda) v nelesných lokalitách krajiny a ekostabilizácia systému štruktúrami krajinnej zelene. V riešenom území navrhujeme tieto zásady:
a) lokalizovať NDV na hranách terás a plošín a okolo antropogénnych prvkov,
b) NDV umiestňovať po vrstevniciach vo viacerých pásoch a na úpätí proti zanášaniu zeminou,
c) NDV umiestniť vencovito, najmä v hornej časti svahov a na úpätí,
d) NDV umiestniť aj po vrstevniciach a v odtokových lúčoch,
e) ozelenenie úpätia, prípadne údolnice,
f) lokalizácia NDV je potrebné na brehové línie, prípadne údolnice,
g) lokalizovať NDV do produkčne nevyužívaných plôch (napr. okraje ciest, brehy vodných tokov).

Regulatívy koncepcie starostlivosti o životné prostredie

11.3.1 Opatrenia na zachovanie vegetácie v urbanizovanom prostredí

a) okrasné záhrady a parky zachovať v pôvodnej podobe,
b) nenahrádzať zeleň úžitkových záhrad okrasnou, pre dané prostredie neprirodzenou (namiesto ovocných záhrad zatrávnené plochy s výsadbou ihličnatých drevín),
c) vypracovať evidenciu verejnej zelene a následne jej generel.

11.3.2. Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímania krajiny

a) zachovať harmonický vonkajší a vnútorný obraz sídla, skladajúci sa z kompaktnej zástavby a postupne sa rozvoľňujúcej sa zástavby IBV osídlenia, prelínajúceho sa zelenou záhrad a ústiacou do prírodného rámca.
b) vylúčiť novú výstavbu v exponovaných polohách, na pohľadovo významných úpätiach a na vrcholoch.

11.3.3. Opatrenia na skvalitnenie rekreačných služieb

a) doplnenie rekreačných objektov o športoviská (volejbal, basketbal, minifutbal),
b) rozvoj spolupráce s odborníkmi z botaniky a zoológie (sprievodcovské služby pre záujmové skupiny do okolitej prírody),
c) tlač propagačných materiálov pre turistov z domova i zahraničia.

Regulatívy pre zlepšenie kvality ovzdušia

? Regulatívy sú popísané v kapitole 10.1.
?
pre ochranu vôd

Vodné toky a plochy (protipovodňová ochrana)
a) udržovať resp. zväčšovať plochu ale aj vekovú skladbu brehových porastov v okolí riek Bebrava, Svinica, Radiša a Dubnička
b) zabezpečiť územné ochranné pásma pozdĺž brehov vodných tokov a vytvoriť funkčné brehové porasty pozdĺž tokov,
c) zachovávať, resp. obnovovať brehové porasty na všetkých potokoch a ich prítokoch
d) na dosiahnutí ochrany a stabilizácie interakčných prvkov ÚSES vypracovať projekty revitalizácie vybraných biokoridorov, obnovy a rekonštrukcie brehových porastov pozdĺž tokov,
e) účinne sanovať líniové formy vodnej erózie, ktoré vznikajú ako nová vodná sieť na miestach, kde je zanedbávané plošné riešenie odtokových pomerov a tam, kde je pôvodná sieť zlikvidovaná,
f) nelikvidovať brehovú vegetáciu tak, aby sa vodný tok úplne odkryl slnečnému žiareniu (prehrievanie vody, pokles hladiny kyslíka vo vode, zníženie samočistiacich procesov, zvýšenie a urýchlenie eutrofizačných procesov),
g) odstraňovať zo všetkých vodných tokov (riek a potokov) všetky zábrany prekážajúce prúdeniu vody (napr. polámané stromy a konáre, zosuvy pôdy apod.).

Regulatívy pre ochranu pôdy

Pôdny fond
• realizovať protierózne opatrenia na PPF, vytvoriť mozaikové štruktúry obhospodarovania, so striedaním TTP, nelesnej drevinnej vegetácie s maloblokovou ornou pôdou,
• zabrániť zarastaniu lúk NDV,
• zatrávniť plochy orných pôd na svahoch.

REGULATÍVY PRE ELIMINÁCIU HLUKU A VIBRÁCIÍ

realizovať monitoring hluku na vybraných lokalitách,
vyšpecifikovať protihlukové opatrenia pre vybrané oblasti,
materiálové zloženie protihlukových clôn odsúhlasiť so stavebným úradom,
ďalšie opatrenia realizovať na základe výsledkov monitoringu hluku v dotknutých územiach.

Ochranné pásma

pásma hygienickej ochrany

Pásmo ochrany vodného zdroja

Ochranné pásma vodných zdrojov – pásma ochrany (PO) stanovuje podľa charakteru, významu a podmienok príslušný vodohospodársky orgán. PO pre vodné zdroje v obci sú zakreslené vo výkresovej prílohe tak, ako boli stanovené vodohospodárskym orgánom. Podmienky pre využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov stanovuje Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z.z. – ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

Pásmo ochrany 1. stupňa.

Pásmo ochrany 1. stupňa sa stanovuje k zabezpečeniu ochrany miesta vodného zdroja v priestoru miesta odberu, prípadne v priestoru akumulačného zariadenia pred možnosťou negatívneho ovplyvnenia alebo ohrozenia vodného zdroja, ďalej k ochrane pred negatívnymi zásahmi do najbližšieho okolia akumulačného zariadenia a k jeho ochrane pred poškodením, ako aj k ochrane vody pred znečistením. U vodných nádrží zabezpečuje pásmo ochrany 1. stupňa aj vytvorenie podmienok pre dobrý vývoj akosti vody. Pre objekty získavajúce podzemné vody je to maximálne 50m, pri priamom odbere z vodného toku maximálne 300m proti prúdu, 50m po prúde a 15m od brehu na každej strane.

Pásmo ochrany 2. stupňa.

Pásmo ochrany 2. stupňa sa stanovuje k ochrane výdatnosti, akosti alebo zdravotnej nezávadnosti vodného zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Je určené predovšetkým k ochrane pred znečistením mikrobiologickým, toxickými látkami, látkami ovplyvňujúcimi senzorické vlastnosti vody a látkami inak škodlivými. PO 2. stupňa môže byť rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť s rôznymi podmienkami pre ich využívanie. Veľkosť sa stanovuje individuálne.

Pásmo ochrany 3. stupňa.

Pásmo ochrany 3. stupňa sa stanovuje k zabezpečeniu vodného zdroja povrchovej vody pred nepriaznivým zásahom do hydrologických a hydrogeologických podmienok obehu vody. Zahrňuje celé povodie nad miestom odberu.
Ochranné pásma od zdroja fekálneho znečistenia

Tieto ochranné pásma stanovuje hlavný hygienik resp. hygienická stanica na základe posúdenia stavu, podmienok a na podklade vnútorných smerníc. Pre lokálne zdroje znečistenia boli pre jednotlivé prevádzky stanovené rôzne ochranné pásma.

Čistiareň odpadových vôd ( ČOV ).

Ochranné pásmo od obvodu areálu mestskej ČOV, vrátane územia vymedzeného pre rozšírenie je stanovené v návrhu intenzifikácie na 100 m. Pôvodné OP vymedzené v rozsahu 500 m sa po technických úpravách mení a ruší. OP je stanovené na základe STN 75 6410.

Ochranné pásma veľkokapacitných zariadení živočíšnej výroby

Ochranné pásmo je stanovené v rozsahu 100 až 500 m individuálne od veľkokapacitných stavieb pre živočíšnu výrobu v súlade s vestníkom MP č. 5/1974 (20 – Pokyny na posudzovanie stavieb poľnohospodárskej výroby z hľadiska starostlivosti o ŽP – č. 115/1974-ITR z 13.1.1974). V týchto ochranných pásmach sa nesmú umiestňovať budovy na bývanie, rekreáciu a šport.

Ochranné pásma pohrebiska

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov podľa § 16 ods. 8 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy.

Ochranné pásma dopravných zariadení

Cestné ochranné pásma

Ochranné pásma cestných komunikácií sú stanovené Cestným zákonom, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších noviel a doplnkov a v zmysle platného vykonávacieho predpisu.
K ochrane ciest a prevádzky na nich mimo zastavaného územia alebo v území určenému k trvalému zastavaniu slúžia cestné ochranné pásma. V týchto pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty alebo prevádzku na nich. Pre diaľnice je to 100 m od osi priľahlej osi vozovky diaľnice, pre cesty I. triedy 50 m od osi priľahlej vozovky, pre cesty II. triedy od osi priľahlej vozovky 25 m a pre cesty III. triedy 20 m.
V zastavanom území sa stanovuje pre všetky mestské komunikácie ochranné pásmo 6 m od okraja vozovky ako priestor pre umiestnenie IS, dopravných zariadení napr. zastávky HD a pod., so zákazom umiestňovania objektov s funkciou bývania v tomto území.

Na komunikácie významu II. a III. triedy sa v zastavanom území uvedené OP nevzťahujú.


Ochranné pásma pre novú obytnú výstavbu z hľadiska eliminácie negatívnych účinkov z dopravy sa stanovujú individuálne na základe vyhodnotenia intenzity zaťaženia, účelu a funkcii cestnej komunikácie výpočtom na základe modelového zaťaženia hlukom a vyhodnotením navrhovaných a použitých technických opatrení pre možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy na obytné objekty a obytné prostredie.

Ochranné pásma železnice

Ochranné pásmo dráh tvorí priestor po obidvoch stranách dráhy, ktoré je tvorené vnútornou a vonkajšou hranicou. Pre akúkoľvek stavebnú činnosť v rámci ochranných pásiem je nutné žiadať súhlas riaditeľstva železníc Slovenskej republiky.

Vnútorné ochranné pásmo.

Vnútorné ochranné pásmo tvorí zvislá plocha prechádzajúca hranicami obvodu dráhy. Tieto sú totožné s pozemkom dráh.


Vonkajšie ochranné pásmo.

Hranica vonkajšieho ochranného pásma je vymedzená zvislou plochou vedenou u celoštátnych dráh 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vzdialenosti hranice obvodu dráh, u vlečiek a železníc zvláštneho určenia 30 m od osi krajnej koľaje.

Ochranné pásma letiska

Nezasahujú do riešeného územia.

Ochranné pásma technickej infraštruktúry

Ochranné pásmo vonkajších elektrických zariadení a vedenia :

- vzdušné 110 kV vedenie - 15 m od krajného vodiča na každú stranu,
- vzdušné 22 kV vedenie - 10 m od krajného vodiča na každú stranu,
- závesné káblové vedenie od 1 kV do 35 kV (vrátane) – 1 m od krajného vodiča na každú stranu,
- podzemné káblové vedenie do 110 kV (vrátane) – 1 m na každú stranu

Elektrická stanica vonkajšieho prevedenia do 110 kV – 10 m kolmo na oplotenie

Ochranné pásmo plynovodu a zariadení na distribúciu plynu :

Ochranné pásmo plynovodu - na každú stranu od osi plynovodu :
8 m pre plynovody a prípojky o DN do 500 mm,
4 m pre plynovody a prípojky o DN do 200 mm,
1 m pre NTL a STL plynovody a prípojky v zastavanom území obce.

Bezpečnostné pásmo plynovodu - na každú stranu od osi plynovodu :

10 m pri STL plynovodoch a prípojkách vo voľnom priestranstve a nezastavanom území obce,
20 m pri VTL plynovodoch a prípojkách o DN do 350 mm.
Pri NTL a STL plynovodoch a prípojkách v súvislej zástavbe obce sa bezpečnostné pásma určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu.

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie

Pre hlavné vodovodné verejné rozvody a kanalizačné zberače je potrebné rešpektovať ochranné pásma vyplývajúce z normových požiadaviek ( t.j. obojstranne min. 3 m ). Na vodovodných rozvodoch a kanalizačných zberačoch nie je povolené realizovať stavebné objekty. Výnimky z ochranného pásma, resp. možnosti jeho využitia dáva správca komunikácií, alebo technických zariadení jednotlivých druhov infraštruktúry.
Pre navrhovanú ČOV je vymedzené ochranné pásmo vzhľadom k predpokladanej technológii čistenia 50 m.

Ostatné obmedzujúce faktory

Významnejšie zásoby podzemných vôd môžu byť viazané iba na štruktúru vukanoklastických sedimentov v JV časti katastra a na štrkové polohy. Zásoby viazané na aluviálne náplavy vodných tokov pokladáme vzhľadom na environmentálnu záťaž územia a zraniteľnosť podzemných vôd za perspektívne.
V území existujú zásoby geotermálnych vôd, viazané na mezozoické sedimenty podložia Hornonitrianskej kotliny.

Nerastné suroviny

Nerastné suroviny v rámci riešeného územia sa neťažia a nie sú bilancované.

Žiarenie z prírodných zdrojov

Rádioaktivita patrí medzi nepriaznivé geologické faktory životného prostredia. Jej prírodné zložky sa podieľajú na celkovom radiačnom zaťažení populácie viac ako dvoma tretinami. Z hľadiska ohrozenia zdravia ľudí má zvlášť škodlivé účinky rádioaktívny plyn radón a produkty jeho rádioaktívnej premeny. Z uvedeného dôvodu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť pri riešení územných plánov, zakladaní stavieb a pri výstavbe vôbec. Na základe štúdie Prirodzená rádioaktivita regiónu Horná Nitra (Smolárová, Čížek, 1995) je zaradené celé k.ú. do kategórie stredného radónového rizika, okrem lokalít na juhovýchode k.ú., ktoré je zaradené do nízkeho radónového rizika. Okrem toho bol v území zistený aj bodový výskyt vysokého radónového rizika. Prítomnosť tektonických štruktúr pri výskyte vysokého radónového rizika upozorňuje na to, že tektonická prepracovanosť bude mať v regióne významnú úlohu. Zvýšené radónové riziko sa môže predpokladať i v oblastiach výskytu „uránových“ dolomitov. Ich rozšírenie nie je doposiaľ dôsledne zmapované a preto bude v budúcnosti potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj tejto problematike.

Seizmicita

Podľa STN 73 0036 (Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií) patrí územie do oblasti 6. stupňa stupnice makroseizmickej intenzity MSK-64.
Osobitným problémom v ekologickom hodnotení krajiny sú oblasti zosuvov nevyužívaných poľnohospodárskych podhorských pôd, zmenené krajinné štruktúry vplyvom intenzívneho hospodárenia a technických zásahov spojených s odvodnením alebo odlesnením.
Tieto priestory sa obyčajne nachádzajú v priestoroch ekologicky štandardných alebo ekologicky narušených. Opatrenia na zlepšenie ich celkovej krajinnej štruktúry si vyžadujú spracovať osobitný program obnovy a režim hospodárenia.

Svahové deformácie

Z geodynamických javov majú v území prevahu svahové deformácie, pričom najrozšírenejším typom deformácií sú zosuvy a zemné prúdy. Sú viazané na súvrstvia ílov a ich delúviá. V prevahe sú zosuvy plošného tvaru, menej časté sú prúdové zosuvy.
Erózne procesy majú podstatne menšie rozšírenie, postihujú predovšetkým jemnozrnné deluviálne sedimenty v nadloží sedimentov neogénu.

REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA A PODLAŽNOSTI

? Funkčná a priestorová regulácia je súčasťou prílohovej časti :
?
? - tabuľka č.1 Funkčná a priestorová regulácia – funkčné plochy bývania – NO,
? - tabuľka č.3 Funkčná a priestorová regulácia – funkčné plochy vybavenosti a rekreácie – NO,
? - tabuľka č.5 Funkčná a priestorová regulácia – funkčné plochy výroby – NO,
?
vymedzenie zastavaného územia mesta

Súčasné zastavané územie mesta pozostáva zo samostatných zastavaných území Bánovce nad Bebravou a jeho miestnych častí (pôvodných obcí), Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Biskupice, ako súčastí katastrálneho územia mesta a katastrálnych území miestnych častí, vymedzeného a evidovaného príslušným katastrálnym úradom (KÚ Bánovce n.B.) k 1.9.1999 a prípadných neskorších zmien.
Súčasné zastavané územie je vyznačené v grafickej časti územného plánu v hlavných výkresoch.
Zastavané územie v návrhu ÚPD bude predstavovať zastavané územie k 1.1.1990, ktoré je vymedzené katastrálnym úradom, vrátane územia zaberaného navrhovanými rozvojovými zámermi a potrebami.
Navrhovaná hranica rozšírenia zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti územného plánu v hlavných výkresoch.

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny.

Plochy na verejnoprospešné stavby

Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby a objekty pozemných a inžinierskych stavieb určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické a dopravné vybavenie územia podporujúce rozvoj, tvorbu a ochranu životného prostredia a ekologickú rovnováhu. ( § 108. zák. č. 50/1976 Zb. ).
Medzi VPS sú zaradené stavby slúžiace verejnosti pre verejné odvádzanie a zneškodňovanie odpadov, pre verejné zásobovanie vodou a energiami, verejné informačné systémy, verejnú dopravu, pre verejné školstvo, verejnú správu, verejnú vedu a kultúru, verejné sociálne zariadenia a zariadenia dočasného ubytovania sociálneho charakteru, civilnej ochrany obyvateľstva, s pamiatkovou ochranou podľa osobitných predpisov, verejnú zeleň účelovo vymedzenú v rozsahu izolačnej zelene, parkovej zelene a zelene s ekostabilizačnou funkciou.
Verejné dopravné a technické vybavenie územia je definované v § 139a, citovaného stavebného zákona. Medzi VPS sa navrhujú - zaraďujú aj verejné pešie komunikácie a verejné parkoviská a odstavné plochy.
Verejnoprospešné stavby sú vyznačené v grafickej prílohe, Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. Verejnoprospešné plochy sú zrejmé z výkresu urbanistickej štruktúry.

Plochy na vykonanie delenia a scelovania pozemkov

Predpokladom pre zabezpečenie a postupné naplnenie rozvojových zámerov je príprava územia v rámci ktorej je potrebné majetkoprávne vysporiadanie predmetného územia a spravidla jeho scelenie prípadne prerozdelenie. Všetky navrhované rozvojové funkčné územia - lokality sú predmetom scelovania pozemkov, parciel z hľadiska vlastníckych práv na jednej strane a technickej prípravy územia pre budúci rozvoj v súlade s funkčným využitím a tvorbou životného prostredia na strane druhej.
Z dôvodu využívania pozemkov pre poľnohospodárske využitie neboli požadované. Vzhľadom na charakter a účel využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v návrhu nie sú definované žiadne plochy, ktoré by si vyžadovali zmeny v členení pozemkov.
Z ekologického hľadiska je potrebné vytvoriť podmienky pre naplnenie a zvyšovanie stability územia v rámci komplexného prístupu k tvorbe krajiny a pre dosiahnutie tohto cieľa i potrebných zásahov. Sú to najmä ekostabilizačné prvky a krajinné celky, pre ktoré je potrebné vytvárať podmienky, v prípade potreby i scelovaním pozemkov.

Plochy na chránené časti krajiny

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Z.z., sa v riešenom území nenachádzajú žiadne chránené územia.

URČENIE, NA KTORÉ ČASTI MESTA JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Predpokladom pre systematickú, včasnú a cielenú postupnosť v územnoplánovacej príprave je potreba riešenia nadväzujúcich dokumentácií jednotlivých častí mesta na úrovni zóny a to formou územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích a územno-technických podkladov v súlade s §§ 3 až 7 a 12, stavebného zákona.
Základným nástrojom priestorového usporiadania a funkčného využitia je územný plán zóny. Vzhľadom na zložitosť problémov, ktoré sú v intenzívne urbanizovanom území a ktoré sa v základnom usporiadaní riešia v úrovni sídelnej s potrebou ich rozpracovania v úrovni zóny územným plánom zóny.
Mesto nemá spracovaný žiadny Územný plán zóny.
Pre mesto sa neurčujú ďalšie územia pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny.
Rozvojové zámery je nevyhnutné overiť na úrovni spracovania územnoplánovacích podkladov.

zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby ( trasy a zariadenia ) určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia ( stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, verejnú správu a pod. ) ( SZ § 108 )

Verejnoprospešné stavby sú vymedzené vo výkrese č. 3 s názvom :

„SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB“

podtitul - Organizácia a podmienky rozvoja územia
(číselné označenie v texte zodpovedá číselnému označeniu vo výkrese.)

Občianska vybavenosť
Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby ( trasy a zariadenia ) určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia ( stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, verejnú správu a pod. ) ( SZ § 108 )

Verejnoprospešné stavby sú vymedzené vo výkrese č. 3 s názvom :


„SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB“

podtitul - Organizácia a podmienky rozvoja územia
(číselné označenie v texte zodpovedá číselnému označeniu vo výkrese.)

Občianska vybavenosť

1) Amfiteáter - v rámci verejnej zelene zóny v rekreačnom území UO 6 Pažiť, ÚPC 6.0.1.
2) Plochy a zariadenia pre rozvoj sociálnej a zdravotnej infraštruktúry v UO 2, 5, 6 v rámci ÚPC 2.0, 2.1, 5.2, 6.1,
3) Mestský lesopark vrátane turistických chodníkov, verejných zariadení vybavenosti, drobnej architektúry, ochrany sadových a terénnych úprav, (vybavenosť účelová a technická, objekty pre športovo - rekreačné aktivity umiestnené v území vymedzenom hranicou lesoparku a celé vymedzené územie lesoparku), UO 6
4) Modernizácia, prestavba a prístavba Základnej školy na Ulici Duklianska, UO ?
5) Komplexné sociálne zariadenie pre dôchodcov, UO 7, FPB 7.0.5,
6) Zriadenie ÚSS pre mentálne a telesne postihnuté deti a mládež v UO 8, FPB 8.0.1,
7) útulok, zariadenie pre týrané osoby, prechodné ubytovanie pre marginalizované skupiny občanov UO 8, FPB 8.0.1,
8) dom sociálnych služieb a stredisko osobnej hygieny, UO 1, FPB 1.1.1,
9) Zariadenia sociálnych služieb lokálneho charakteru zmenou funkčného využitia existujúcich objektov, prístavbou, prestavbou a nadstavbou a výstavbu menších, prevádzkovo nenáročných objektov, UO 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
10) sociálne byty pre sociálne odkázaných v rámci zástavby HBV, UO 2, 5, UPC 2.4, UO 5, ÚPC 5.2, FPB 5.2.2,
11) Kultúrno-spoločenské zariadenie – obnova, modernizácia a prístavba, (Domu kultúry na Ul. Farská a výstavba parkoviska) UO 1, ÚPC 1.0,
12) Miestne kultúrno-spoločenské zariadenia - modernizácia a prístavba, UO 7, ÚPC 7-1, UO 9 ÚPC 9-0,
13) dobudovanie komplexného mestského športového areálu a zimného štadióna UO 1, UPC 1.1,
14) Dobudovanie termálneho kúpaliska Pažiť UO 2, UPC 2.4,
15) Objekty a zariadenia verejnej administratívy mesta, modernizácia prestavba, nadstavba a prístavba, ÚPC 1.0,
16) Objekty a zariadenia verejnej administratívy – novostavba, UO 3, FPB 3.0.1, FPB 3.0.2,
17) Rozšírenie cintorínov, UO 2, ÚPC 2.1, FPB 2.1.1, UO 8, UPC 8.1, UO 9, ÚPC 9.1, FPB 10.1.1
18) Mestské zdravotné zariadenie poliklinického charakteru – komplexná modernizácia formou prestavby, prístavby a nadstavby UO 2, UPC 2.0,
19) Základné (obvodné) zdravotné zariadenia UO 5, FPB 5.2.2,
20) Dostavba komplexných účelových športových zariadení a areálov UO 1, UPC 1.1, UO 7, ÚPC 7.0, FPB 7.0.4, UO 8, ÚPC 8.1, FPB 8.1.1,
21) Mestský park UO 1,
22) Obnovenie mlynského náhonu v Malých Chlievanoch, UO 7, ÚPC 7.0,

23) Rozšírenie kapacity a intenzifikácia mestskej ČOV,
24) Zariadenia na zhodnocovanie drevného odpadu na biomasu, UO 9, ÚPC 9.1, UO 8, ÚPC 8.0.
25) Integrovaný dopravný terminál tranzitnej prímestskej a mestskej dopravy (ŹS,AS,HP) komplexné zariadenie polyfunkčného charakteru vrátane funkciami vybavenosti obchodu a služieb ÚPC 3.1.1

Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry

26) Trasa rýchlostnej cesty R2
27) Existujúca a navrhovaná komunikačná sieť cestných komunikácií v súlade s grafickou časťou
28) Intenzifikácia ČOV Bánovce nad Bebravou
29) Rekonštrukcia tepelných rozvodov V Bánovciach nad Bebravou

Trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry

30) Preložky existujúceho elektrického vedenia (v zemnom vedení) FPB č. 4.0.2, 4.0.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 5.0.1, 5.2.5, 7.0.6, 7.0.11, 8.0.3, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 9.0.2, 9.1.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4,
31) Navrhované transformačné stanice UO 1,2,3,4,5,6,7,8,910
32) Rozšírenie rozvodov plynu a regulačných staníc ÚPC 5.2, 6.1, 7.0, 8.0, 9.2, 9.1,10.0
33) Tepelné energetické zariadenia v UO 2, 3 , 5, 7, 8, 9
34) Rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu a príslušných technologických zariadení v meste Bánovce nad Bebravou vrátane mestských častí Horné a Dolné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice ÚO 5, 6, 7, 8
35) Rozšírenie a rekonštrukcia kanalizácie a príslušných technologických zariadení v meste Bánovce nad Bebravou vrátane mestských častí Horné a Dolné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice ÚO 5, 6, 7, 8
36) Rozšírenie telekomunikačnej siete ÚPC 2.4, 3.1, 3.4, 4.0, 5.2, 6.0, 6.1, 7.0, 8.0, 8.1, 9.0, 9.1, 9.2. 10.0Ing. arch. Gabriel Szalay
autorizovaný architekt
hlavný riešiteľ
a kolektív spoluriešiteľov
ZOZNAM SKRATIEK :
AS autobusová stanica
Bc biocentrum
Bk biokoridor
BPEJ bonitovaná pôdnoekologická jednotka
CMZ centrálna mestská zóna
ČOV čistiareň odpadových vôd
ČS čerpacia stanica
CZT centrálne zásobovanie teplom
DN profil, priemer (potrubia)
DOK diaľkový optický kábel
DP dobývací priestor
DTZ dopravno-technické zariadenia
EAO ekonomicky aktívne obyvateľstvo
ENO Elektráreň Nováky a.s.
EO eqivalentný obyvateľ
EO ekologické opatrenia
FPB funkčno-priestorový blok
HBV hromadná bytová výstavba
HJ historické jadro
HSA hospodársko-sídelná aglomerácia
CHA chránený areál
CHKO chránená krajinná oblasť
CHLÚ chránené ložiskové územie
CHVO chránená vodohospodárska oblasť
IBV individuálna bytová výstavba
KaSS kultúrne a spoločenské stredisko
k.ú. katastrálne územie
KC kultúrne centrum
K-DOS SvF Konštrukcie dopravných stavieb, Stavebná fakulta
KEP krajinnoekologický plán
KPÚ Krajský pamiatkový úrad
KÚ krajský úrad
KURS koncepcia územného rozvoja Slovenska
LSPP lekárska služba prvej pomoci
LUC lesné užívateľské celky
LÚ SR Letecký úrad Slovenskej republiky
MBc miestne biocentrum
MBk miestny biokoridor
MD SR ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MP SR Ministerstvo poľnohospodárstva Slovenskej republiky
MPR mestská pamiatková rezervácia
MsZ mestské zastupiteľstvo
MŠ materská škola
MÚSES miestny územný systém ekologickej stability
MVE malá vodná elektráreň
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NBk nadregionálny biokoridor
NDV nelesná drevinová vegetácia
NKP národná kultúrna pamiatka
NP národný park
NPP národná prírodná pamiatka
NPR národná prírodná rezervácia
NR SR národná rada Slovenskej republiky
NsP nemocnica s poliklinikou
OA osobný automobil
OBÚ Obvodný banský úrad
OP ochranné pásmo
OPaK ochrana prírody a krajiny
OS odovzdávacia stanica ( tepla)
OSC Okresná správa ciest
OSN Organizácia spojených národov
OÚ–OPPLH Obvodný úrad - odbor pozemkový, poľnohospod. a lesného hospodárstva
OV občianska vybavenosť
OV odpadové vody
OZ BVC Občianske združenie Bývanie v centre
PHM pohonné hmoty
PHO pásmo hygienickej ochrany
PK plynová kotolňa
PO požiarna ochrana
POH program odpadového hospodárstva
PP prírodná pamiatka
PPF poľnohospodársky pôdny fond
PR pamiatková rezervácia
PR prírodná rezervácia
PS pamiatková starostlivosť
RBc regionálne biocentrum
RBk regionálny biokoridor
RD rodinné domy
ROEP register obnovenej evidencie pozemkov
RÚSES regionálny územný systém ekologickej stability
RZP rýchla zdravotná pomoc
SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia
SBM Slovenské banské múzeum
SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav
SHR samostatne hospodáriaci roľník
SKV skupinový vodovod
SODB sčítanie obyvateľov, domov a bytov
SPP Slovenský plynárenský priemysel
SSR Slovenská socialistická republika
STL strednotlakový
SÚ sídelný útvar
ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
ŠJ školská jedáleň
ŠUKL štátny ústav kontroly liečív
SVP Slovenský vodohospodársky podnik
ŠVS Štátna vodná správa
T.J. telovýchovná jednota
THP technicko-hospodársky pracovník
THU technicko-hospodársky ukazovateľ
TTP trvalý trávny porast
TU Technická univerzita
TÚV tepelne upravená voda
ÚPD územnoplánovacia dokumentácia
ÚPN územný plán
ÚPN M územný plán mesta
ÚPN Z územný plán zóny
ÚPSVaR úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
UO urbanistický obvod
FPB funkčno-priestorový blok
ÚPP územnoplánovací podklad
UŠ urbanistická štúdia
ÚZPF SR Ústredný zoznam pamiatkového fondu Slovenskej republiky
ÚZKP ústredný zoznam kultúrnych pamiatok
VPS verejnoprospešná stavba
VÚC vyšší územný celok
VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva
VZN všeobecne záväzné nariadenie
VTL vysokotlakový
ZMŠ združená materská škola
ZPO zásady pamiatkovej ochrany
ZŠ základná škola
ŽP životné prostredie
ŽS železničná stanica
ZÚMŠ zmiešané územia s prevažne mestskou štruktúrou

Podlažnosť rozumie sa počet nadzemných podlaží

Proces riešenia – plnenia:
K – krátkodobý, ( 2 – 5 rokov )
S – strednodobý, ( 5 – 10 rokov )
D – dlhodobý, ( 10 – 15 rokov )
T - trvalý


TAB. Č. 1 - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA - BÝVANIE - NÁVRHOVÉ
OBDOBIE K ROKU 2025, časť 1/2

UO Názov urbanistického obvodu UPC (územnopriestor. celok) FPB (lokalita) etapa-obdobie rozvojová lokalita prvotná - █ - číslo rozvojová lokalita zmien a doplnkov STAV, NOVÁ, ZFV - zmena funkč. využitia, INT - intenzifik. výmera FPB (ha) funkčné plochy bývania
forma zástavby výmera v ha regulatívy (% podiel) podlažnosť priem podiel zast. plochy v % prem. zastavaná plocha (m2) priemer. podl. plocha obložnosť počet obyv/ha počet obyv. počet b.j.
zast.pl. tech. záz. zeleň
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 Stred I + Sever 2.4 2.4.1 N █ 04 NOVÁ 14,39 ibv
hbv 14,39 40 30 30 4 24 34 536 138 144 3 150 2 159 720
2.4.2 N č. 5 NOVÁ 16,17 ibv 16,17 40 20 40 2 24 38 808 77 616 4 35 566 141
hbv
4 Priemysel JV, J, JZ 4.0 4.0.2 N č. 4 NOVÁ 2,49 ibv 2,49 40 30 30 2 24 5 976 11 952 3 35 87 29
hbv
4.0.6 N █ 07 NOVÁ 3,62 ibv 3,62 40 30 30 2 24 8 688 17 376 3 35 127 42
hbv
5 Dubnička 5.0 5.0.1 N č.5 NOVÁ 2,73 ibv
hbv 1,50 40 30 30 4 24 3 600 14 400 3 150 225 75
5.1 5.2.1 N █ 06, 61 NOVÁ 6,03 ibv 6,03 40 20 40 2 24 14 472 28 944 4 35 211 53
hbv
5.2 5.2.2 N █ 04 NOVÁ 18,50 ibv
hbv 18,50 40 20 40 4 24 44 400 177 600 4 200 3 700 925
5.2.4 N █ 06 č.5 NOVÁ 6,02 ibv
hbv 6,02 40 30 30 4 24 14 448 57 792 3 200 1 204 401
5.2.5 N č. 5 NOVÁ 2,78 ibv 2,78 40 20 40 2 24 6 672 13 344 4 30 83 21
hbv


UO Názov urbanistického obvodu UPC (územnopriestor. celok) FPB (lokalita) etapa-obdobie rozvojová lokalita prvotná - █ - číslo rozvojová lolalita zmien a doplnkov STAV, NOVÁ, ZFV - zmena funkč.využitia, INT - intenzifik. výmera FPB (ha) funkčné plochy bývania
forma zástavby výmera v ha regulatívy (% podiel) podlažnosť priem podiel zast. plochy v % prem.zastavaná plocha (m2) priemer. podl. plocha obložnosť počet obyv/ha počet obyv. počet b.j.
zast.pl. tech. záz. zeleň
7 Dolné Ozorovce + Malé Chlievany 7.0 7.0.1 N č. 4 NOVÁ 8,40 ibv 8,40 40 20 40 2 24 20 160 40 320 4 35 294 74
hbv
7.0.5 N č. 5 NOVÁ 1,70 ibv 1,70 40 20 40 2 24 4 080 8 160 4 35 60 15
hbv
7.0.9 N █ č. 5 NOVÁ, ZFV 2,21 ibv 1,10 40 20 40 2 24 2 640 5 280 4 35 39 10
hbv
7.0.10 N █ 76 NOVÁ 25,19 ibv 25,19 40 20 40 2 24 60 456 120 912 4 35 882 220
hbv
8 Horné Ozorovce 8.0 8.0.1 N č. 4 NOVÁ 2,00 ibv 1,00 40 20 40 2 24 2 400 4 800 4 35 35 9
hbv
8.0.2 N č. 4 NOVÁ 5,93 ibv 2,45 40 20 40 2 24 5 880 11 760 4 35 86 21
hbv
8.0.4 N č. 4, 5 NOVÁ 2,82 ibv 2,82 40 20 40 2 24 6 768 13 536 2 35 99 49
hbv
8.0.8 N █ 81 NOVÁ 3,05 ibv 3,05 40 20 40 2 24 7 320 14 640 4 35 107 27
hbv
8.0.9 N █ 86 NOVÁ 4,12 ibv 4,12 40 20 40 2 24 9 888 19 776 4 35 144 36
hbv
8.1 8.1.1 N č. 5 NOVÁ 5,08 ibv 3,20 40 20 40 2 24 7 680 15 360 2 30 96 48
hbv
8.1.2 N █ 82 NOVÁ 3,51 ibv 3,51 40 20 40 2 24 8 424 16 848 4 35 123 31
hbv
9 Biskupice 9.0 9.0.1 N č. 4 NOVÁ 9,14 ibv 9,14 40 20 40 2 24 21 936 43 872 4 35 320 80
hbv
9.0.4 N █ 93 NOVÁ 2,05 ibv 2,05 40 20 40 2 24 4 920 9 840 4 25 51 13
hbv
SPOLU 1 až 11 N IBV 98,82 237 168 474 336 3 408 919
HBV 40,41 96 984 387 936 7 288 2 121
CELKOM N 139,23 334 152 862 272 10 696 3 039

UO Názov urbanistického obvodu UPC (územnopriestor. celok) FPB (lokalita) etapa-obdobie rozvojová lokalita prvotná - █ - číslo rozvojová lolalita zmien a doplnkov STAV, NOVÁ, ZFV - zmena funkč.využitia, INT - intenzifik. výmera FPB (ha) funkčné plochy vybavenosti, rekreácie (športu)
typ výmera regulatívy (% podiel) podlažnosť priem podiel zast. pl. % priem. zastavaná plocha (m2) priem podlažná plocha (m2) PPP počet pasantov na 1ha počet pasantov počet prac. pril. na 1 ha počet prac.príl.
zast.pl. tech.záz. zeleň
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Centrálna mestká zóna (CMZ) 1.1 1.1.1 N č. 5 STAV - INT 11,07 vyb 11,07 20 50 30 4 12 13284 53136 100 531 70 775
rek
2 Stred I + Sever 2.0 2.0.1 N č.4 STAV - INT 0,23 vyb 0,23 50 20 30 4 30 690 2760 100 28 70 16
rek
3 Prednádražie, stred II, IBV staré mesto 3.0 3.0.1 N č. 4 STAV - ZFV 0,17 vyb 0,17 40 20 40 4 24 408 1632 50 8 50 9
rek
3.0.2 N č.5 STAV - ZFV 14,58 vyb 14,58 20 40 40 4 12 17496 69984 50 350 20 292
rek
5 Dubnička 5.0 5.0.1 N č.5 NOVÁ 2,73 vyb 1,23 40 20 40 4 24 2 952 11 808 50 59 50 62
rek
6 Pažiť 6.0 6.0.1 N č. 4 NOVÁ 13,59 vyb
rek 13,59 20 20 60 0 12 16 308 0 0 0 0 0
6.0.2 N č. 5 NOVÁ 11,19 vyb
rek 11,19 30 20 50 4 18 20 142 80 568 40 322 10 112
6.0.3 N č. 5 NOVÁ 6,34 vyb
rek 6,34 20 20 60 4 12 7 608 30 432 40 122 10 63
6.1 6.1.1 N █ R9, R13 NOVÁ 4,87 vyb
rek 4,87 20 20 60 0 12 5 844 0 0 0 0 0
7 Dolné Ozorovce + Malé Chlievany 7.0 7.0.3 N č. 5 ZFV 3,78 vyb 3,78 20 20 40 4 12 4 536 18 144 50 91 20 76
rek
7.0.4 N █ 79 NOVÁ 5,11 vyb
šport 5,11 10 10 80 1 6 3 066 3 066 0 0 2 10
7.0.8 N č. 5 ZFV 0,96 vyb 0,96 40 20 40 4 24 2 304 9 216 50 46 50 48
rek
7.0.9 N █ č. 5 NOVÁ, ZFV 2,21 vyb 1,11 10 10 80 1 6 666 666 0 0 2 2
rek

TAB. Č. 3 - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA - VYBAVENOSŤ - NÁVRHOVÉ
OBDOBIE K ROKU 2025, časť 2/2

UO Názov urbanistického obvodu UPC (územnopriestor. celok) FPB (lokalita) etapa-obdobie rozvojová lokalita prvotná - █ - číslo rozvojová lolalita zmien a doplnkov STAV, NOVÁ, ZFV - zmena funkč.využitia, INT - intenzifik. výmera FPB (ha) funkčné plochy vybavenosti, rekreácie (športu)
typ výmera regulatívy (% podiel) podlažnosť priem podiel zast. pl. % priem. zastavaná plocha (m2) priem podlažná plocha (m2) PPP počet pasantov na 1ha počet pasantov počet prac. pril. na 1 ha počet prac.príl.
zast.pl. tech.záz. zeleň
8 Horné Ozorovce 8.0 8.0.1 N č. 4 NOVÁ 2,00 vyb 1,00 10 10 80 1 6 600 600 0 0 2 2
rek
8.0.2 N č. 4 NOVÁ 5,93 vyb 2,48 10 10 80 1 6 1 488 1 488 0 0 2 5
rek
8.0.6 N č. 5 NOVÁ 1,10 vyb 1,10 10 10 80 1 6 660 660 0 0 2 2
rek
8.1 8.1.1 N č. 5 NOVÁ 5,08 vyb
šport 1,88 10 10 80 1 6 1 128 1 128 0 0 2 4
10 Malé Chlievany - P 10.0 10.0.1 N č. 5 STAV - ZFV 2,06 vyb 2,06 10 10 80 1 6 1 236 1 236 100 12 20 41
rek
10.0.2 N č. 4 NOVÁ golf 18,52 vyb
rek 18,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU 1 až 10 N REK 54,51 49 902 111 000 444 175
VYB 39,77 46 320 171 330 1 125 1 329
ŠPORT 6,99 4 194 4 194 0 14
CELKOM N 101,27 100 416 286 524 1 569 1 518

UO Názov urbanistického obvodu UPC (územnopriestor. celok) FPB (lokalita) etapa-obdobie rozvojová lokalita prvotná - █ - číslo rozvojová lolalita zmien a doplnkov STAV, NOVÁ, ZFV - zmena funkč.využitia, INT - intenzifik. výmera FPB (ha) funkčné plochy výroby (priemysel)
typ výmera regulatívy (% podiel) podlažnosť priem. podiel. zast. pl %. priem. zastavaná plocha (m2) priem. podlažná plocha (m2) PPP počet prac.na 1ha počet prac.príl.
zast.úz. tech.záz. zeleň
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
OVP+DTZ 14,09 40 30 30 2 24 33 816 67 632 50 705
OVP 2,88 40 30 30 2 24 6 912 13 824 50 144
DTZ 0,39 100 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Priemysel JV, J, JZ 4.0 4.0.1 N č. 4 NOVÁ 0,97 OVP 0,97 40 30 30 2 24 2 328 4 656 50 49
7 Dolné Ozorovce + Malé Chlievany 7.0 7.0.6 N █ 73 NOVÁ 4,24 OVP 4,24 40 30 30 2 24 10 176 20 352 50 212
7.0.7 N █ 71 NOVÁ 7,31 OVP 7,31 40 30 30 2 24 17 544 35 088 50 366
8 Horné Ozorovce 8.0 8.0.3 N č. 4 NOVÁ 14,13 OVP 14,13 40 30 30 2 24 33 912 67 824 50 707
8.0.7 N █ 71 NOVÁ 2,72 OVP 2,72 40 30 30 2 24 6 528 13 056 50 136
9 Biskupice 9.1 9.1.1 N █ 43/3, 98, 99 NOVÁ 41,23 výroba 41,23 40 30 30 2 24 98 952 197 904 50 2 062
9.2 9.2.1 N █ 43/2 NOVÁ 14,18 výroba 14,18 20 30 50 2 12 17 016 34 032 50 709
10 Malé Chlievany - P 10.0 10.0.3 N č. 5 NOVÁ 3,87 PHV 3,87 20 30 50 2 12 4 644 9 288 50 194
SPOLU 1 až 11 N VYR 55,41 115 968 231 936 2 771
OVP 46,34 111216 222432 2317
DTZ 0,39 0 0 0
PHV 3,87 4 644 9 288 194
CELKOM N 106,01 231 828 463 656 5 281

 

Príloha č.2 k doplnku č.4 VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 48,

Záväzná časť zmien a doplnkov č.6 územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou

Územný plán mesta Bánovce nad bebravou
zmeny a doplnky č. 6 - záväznÁ časŤ
1.Všeobecné zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Priestorové usporiadanie a funkčné využitie celého riešeného územia (v zmysle § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.) je definované vo výkresoch „Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia“.

Na každé vymedzené funkčné územie v predmetnom výkrese definované ako „stav“ a „návrh“ sa vzťahujú záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, t.j. plošné a priestorové limity využitia územia. V praxi to znamená možnosť intenzifikácie funkčných území, ktoré sú definované ako „stav“ formou dostavby, umiestňovaním novostavieb, prístavieb, nadstavieb modernizáciou a prestavbou existujúcich budov a pod., v medziach regulatívov s výnimkou území, na ktoré sa vzťahujú špecifické obmedzenia výstavby, t.j. umiestňovania stavieb.

Funkčné a priestorové regulatívy a limity využitia územia sa vzťahujú na jednotlivé funkcie v rámci riešeného územia členeného podľa významu a veľkosti v troch úrovniach na :

 

úroveň - urbanistické obvody (UO), kódované jednoúrovňovým číslovaním,
úroveň - územno-priestorové celky (ÚPC) kódované dvojúrovňovým číslovaním,
úroveň - funkčno-priestorové bloky (FPB). kódované trojúrovňovým číslovaním.

III: úroveň - funkčno-priestorové bloky (funkčne a priestorovo homogénne jednotky), je použitá pre navrhované rozvojové územia (rozvojové lokality).

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia sú definované :

funkčné využitie územia v súlade s § 12 ods. (9) až (14) vyhlášky č. 55/2001 Z.z., je definované v  kapitole 6 a 7 a vo výkresoch č. 2A, 2B, 
limity a zásady prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia jednotlivých plôch sú určené v kapitole 31,        
intenzity využitia a limity priestorového usporiadania funkčných území sú určené v kapitole 32.

Regulatívy územného rozvoja

Bez zmeny.

Mesto sa bude rozvíjať v súvisle urbanizovanom priestore bez vytvárania samôt a satelitov, s rešpektovaním, prírodných, historických a kultúrnych hodnôt, v zásadách stanoveného funkčného a priestorového usporiadania za podmienok ekologickej rovnováhy a trvale udržateľného rozvoja.  

Rušia sa odseky „Vymedzenie záväznej časti územného plánu“ a „Vymedzenie smernej časti územného plánu“

Názov Kapitoly 2 sa mení a dopĺňa a znie :

dnes je: 24.11.2017

meniny má: Emília

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

Dnes má službu:

Pharmacum plus
Námestie Ľ. Štúra 2/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou

ďalšie dni

Sobota 25.11.
Ku gymnáziu
Radlinského 577/9
038/7604607
Nedeľa 26.11. - 2.12.
Schneider
Svätoplukova,
Bánovce nad Bebravou
038/7600157
 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos
 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka