Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o vyhlásení záväznej časti podľa Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 29.10.2002

Vyhlásené: 30.10.2002

Účinnosť: 30.11.2002

Úplné znenie VZN č. 48

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 27, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 48 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou.

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.    Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou rieši územný rozvoj administratívneho územia mesta Bánovce nad Bebravou vymedzeného hranicami súboru katastrálnych  území Bánovce nad Bebravou, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Biskupice, Malé Chlievany. Stanovuje územný rozvoj mesta Bánovce nad Bebravou pre návrhové obdobie do roku  2025.

2.    Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len “nariadenie“) sa vyhlasuje  „Záväzná časť zmien a doplnkov č. 7“ územného plánu Bánovce nad Bebravou, spracovaná spracovateľom Ing. arch. Gabriel Szalay, AGS ATELIÉR, IČO 37 913 867, zodpovedným riešiteľom Ing. arch. Gabrielom Szalayom autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov, registračné číslo 0044AA, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

3.    Záväznou časťou Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou sa stanovujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, hranice zastavaného územia mesta, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene. Záväzná časť územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou tvorí prílohu číslo 1 tohto nariadenia vrátane grafickej časti náložiek na:

a)    výkresy číslo 2A a 2B – priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia,

b)    výkresy číslo 3, 4, 5 a 6 - verejné dopravné a technické vybavenie, dopravné systémy, vodné hospodárstvo, energetika a telekomunikácie, teplo, plyn,

c)    výkres číslo 7 – perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely,

d)    výkres číslo 8 – ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov USES,

e)    výkres číslo 9 – schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia.

 

 

Článok 2

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

Kompletná dokumentácia schváleného územného plánu Mesta Bánovce nad Bebravou, ktorého znenie je vrátane všetkých zmien a doplnkov, je uložená na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou, na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade v Bánovciach nad Bebravou, Okresnom úrade Trenčín s možnosťou do nej nahliadnuť a zverejnená na internetovej stránke mesta – www.banovce.sk.

 

Článok 3

Záverečné ustanovenia

 

Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.10.2002, uznesením č. 23/2002, pod bodom B/3 a v zmysle § 27 ods. 4, písm. a, zákona č. 50/1976 Zb. – o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť po 30 dňoch od vyvesenia na úradnej tabuli

 

 

                      Ing. Ján Turčan, v.r.                                                 Rudolf Šúň, v.r.

                          primátor mesta                                                      prednosta MsÚ

 

V znení doplnkov:

č.  1) schváleného uznesením MsZ č.   12/2004, dňa 31.08.2004, pod bodom B/5

č.  2) schváleného uznesením MsZ č.   04/2007, dňa 26.06.2007, pod bodom B/16

č.  3) schváleného uznesením MsZ č.   12/2008, dňa 26.08.2008, pod bodom B/21

č.  4) schváleného uznesením MsZ č.   52/2015, dňa 16.03.2015, pod bodom B/3

č.  5) schváleného uznesením MsZ č.   634/2017, dňa 13.12.2017, pod bodom B/3

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

Dnes má službu:

Pharmacum plus
Námestie Ľ. Štúra 2/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou

ďalšie dni

Nedeľa 22.4.
Pharmacum plus
Námestie Ľ. Štúra 2/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou
Pondelok 23.4. - 27.4.
Ku gymnáziu
Radlinského 577/9
038/7604607
Sobota 28.4.
Schneider
Svätoplukova,
Bánovce nad Bebravou
038/7600157
Nedeľa 29.4.
Pharmacum plus
Námestie Ľ. Štúra 2/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou
 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos
 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka