Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Biologický rozložiteľný odpad (BRO)

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len BRO) zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. Je ním teda ten „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

V našom prípade na území mesta prebieha zber BRO najmä donáškovou formou na zberný dvor, kde môžu naši občania predmetný tzv. zelený odpad určený na ďalšie zhodnotenie bezplatne odovzdať. Zároveň BRO zberáme formou, kde môžu záhradkári v jednotlivých záhradkárskych osadách a občania IBV v pričlenených častiach mesta (Biskupice, M. Chlievany, D. Ozorovce, H. Ozorovce) odovzdať tzv. zelený odpad formou uloženia na miesto určené obcou (spravidla na jar a na jeseň). Jedná sa o miesta vopred dohodnuté s predsedami záhradkárskych osád a predsedami občianskych výborov. Ak dôjde k sústredeniu väčšieho množstva BRO tak nasleduje odvoz BRO aktivačnými pracovníkmi a do Dežeríc, kde mesto v r. 2007 odkúpilo silážnu jamu za účelom postupného vybudovania kompostového hospodárstva a naplnenia hierarchie odpadového hospodárstva, tým pádom aj povinností vyplývajúcich z odpadovej legislatívy. V súčasnosti silážna jama funguje len na dočasné uskladnenie BRO pred jeho ďalším odvezením a následným zhodnotením oprávnenou organizáciou. Okrem vyššie uvedených foriem odovzdávania BRO v meste, množstvo občanov IBV a záhradkárskych osád, ktorý uprednostňujú vlastné záhradné kompostovanie.

Samozrejme občan nášho mesta platiaci poplatok za komunálne odpady, môže odovzdať BRO celoročne bezplatne na zbernom dvore v pracovných dňoch od 7.00 hod do 14.00 hod. Vstup cez dvor aktivačných prác.

V súčasnosti sa mesto zaoberá s alternatívou prenájmu pozemku, ktorý je priamo v meste, kde by sa dočasne uskladňovali konáre, lístie a pokosená tráva, pred jej ďalším prevozom oprávnenému dodávateľskému subjektu, ktorý zabezpečí zhodnotenie BRO v súlade so zákonom.

Pod pojmom BRO rozumieme taktiež o.i. „kuchynský odpad“, ktorým sú napr. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, vrátane tých biologicky rozložiteľných, zodpovedá obec. Ak sa však jedná o biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z prevádzky tzv. spoločného stravovania (napr. reštaurácia, závodná kuchyňa, bufet, hotel s reštauráciou, a pod.), zodpovedá zaň prevádzkovateľ tohto zariadenia.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorých je pôvodcom na vlastné náklady. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto vykonáva zber BRO odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou, ale len s konkrétnym prevádzkovateľom.
Povinnosť obce zaviesť a zabezpečovať triedený zber sa vzťahuje na všetky ostatné biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO). Na niektoré obce sa povinnosť zaviesť triedený zber BRKO nevzťahuje. Ide o obce, ktoré si uplatnia jednu z nižšie uvedených výnimiek.

a) zabezpečia energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1, alebo

b) ak

  1. im to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach,
  2. preukážu, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad, alebo
  3. to je pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku („prípad nášho mesta“).

Tieto výnimky sú v súlade s ustanoveniami rámcovej smernice o odpade, ktorá len v prípade splnenia niektorej s vyššie uvedených stanovených podmienok dovoľuje nezaviesť triedený zber a čiastočne sa odkloniť od hierarchie odpadového hospodárstva.

 

Ing. Peter Baláž
vedúci oddelenia životného prostredia


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka