Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Nespaľujme odpady!

Neraz sa s nedôverou a tak trocha s obavami pozeráme na dymiace komíny domov alebo ohniská na záhrade, ktoré zamorujú naše ovzdušie a často oprávnene. O tom aké škodlivé látky vznikajú pri pálení odpadov Vás bude informovať tento článok. V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov a vyhlášok, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú. Ak sa nechceme dostať do rozporu s týmito právnymi predpismi, nemali by sme spaľovať žiadny odpad, nakoľko žiadny spôsob zneškodňovania odpadov (spaľovanie, skládkovanie a pod.) problém rastúceho množstva a škodlivosti odpadov nevyrieši. Vždy sa znovu objaví v nejakej inej forme (plynnej - dym stúpajúci z komínov, alebo tuhej - škvara, popol, skládka odpadov, atď.). Preto je vhodné a potrebné, aby sme sa pri nakladaní s odpadmi snažili riadiť nasledovnou hierarchiou.
Minimalizujme – v prvom rade predchádzajme vzniku odpadov a minimalizujme ich množstvo, škodlivosť.
Opätovne používajme – snažme sa čo najviac opätovne používať výrobky.
Recyklujme – nakoniec nepoužiteľné veci vytrieďme a odovzdajme na recykláciu.
V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov za nakladanie s komunálnymi odpadmi (TKO) a s drobnými stavebnými odpadmi (DSO), ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Náklady na činnosti nakladania s TKO a DSO (ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie) hradí obec z miestneho poplatku za TKO podľa osobitného predpisu. Pôvodca odpadu, teda každý občan, je v zmysle zákona o odpadoch povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením a je tiež povinný:
- zapojiť sa do systému zberu TKO v obci,
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu TKO v obci
- ukladať TKO, alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob a vriec zodpovedajúcich systému zberu v obci.
V zmysle zákona je každý, kto zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom (napr. spaľuje odpad), uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (napr. založí „čiernu skládku“) sa dopustí priestupku, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 165,96 €.
Pri spaľovaní napr. v peci, kotli alebo na ohnisku môže vznikať viacero nebezpečných škodlivín a jedov. Hlavné príčiny sú dve. Teploty, pri ktorých prebieha horenie sú nízke a palivo je nedokonale okysličované. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie, pri ktorom uniká do ovzdušia čpavok, fenoly, kyanidy, dechty. Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed.
Plasty - sú obohatené rôznymi zmäkčovadlami, farbivami, stabilizátormi. Tie môžu obsahovať ťažké kovy ako kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa uvoľňujú do ovzdušia alebo zostávajú v popole. Pri nedokonalom horení plastov vzniká značné množstvo oxidu uhoľnatého (CO) atď. Tento plyn je jedovatý. Je schopný viazať sa na krvné farbivo - hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou. Môže to viesť k vnútornému uduseniu. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku tzv. fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele.
Guma - spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry a sadze, ktoré dráždia dýchacie cesty, Tie obsahujú polychlórované uhľovodíky. Medzi nimi sa nachádzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky.
Drevotrieska, starý nábytok - pri výrobe drevotriesky sa môžu ako tmeliaca látka používať formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom. Pri pálení starého nábytku môžu z použitých náterových hmôt vznikať ďalšie škodlivé látky.
Polyamidy - vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri ich nedokonalom horení vzniká hlavne čpavok. Ten už pri nižších koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom množstve uniká aj kyjanovodík, ktorý i v malých koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku, sčervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.
Organický odpad (bioodpad) - spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne (CO), uhľovodíky a dechtové látky. Spálením organického odpadu doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s bioodpadom z kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny) použiť na výrobu kompostu.
Doma do pecí, kotla, krbu ani do ohniska teda nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna. Nepatrí sem dokonca ani žiaden iný odpad. Pre prírodu, pre zdravie naše, našich detí a našich susedov, dokonca i pre našu peňaženku je najvhodnejšie na vykurovanie používať drevo, či ešte lepšie ( v špeciálnych kotloch) drevenný odpad (pelety, brikety, drevnú štiepku,...). V oblastiach kde je nedostatok dreva, sú možnosti vykurovania plynom. Ak máme ústredné kúrenie, je výhodné a užitočné prikurovať slnečnými kolektormi samozrejme v rámci možností. Drevo lepšie horí aj pri nižších teplotách a pri jeho pálení, na rozdiel od uhlia, vzniká menej splodín. To však vôbec neplatí, ak kúrime vlhkým drevom. Také spaľovanie je neefektívne a vznikne pri ňom niekoľkonásobne viac dechtových látok ako pri spaľovaní suchého dreva.

 

Cieľom tohto článku, bolo upriamiť pozornosť občanov nášho mesta a poukázať na závažný problém znečisťovania ovzdušia prostredníctvom spaľovania rôznych druhov odpadov, zároveň zníženie znečisťovania životného prostredia toxickými látkami z nezákonného spaľovania odpadov v záhradách či v domácich peciach v neposlednom rade zlepšenie informovanosti verejnosti o tomto probléme ku ktorému je potrebné pristupovať zodpovedne a s plnou vážnosťou.
V prípade, že vo Vašom okolí dochádza k obťažovaniu nepríjemným spaľovaním akéhokoľvek druhu odpadu kontaktujte Mestskú políciu na tel. č. 159, resp., 760 3333, alebo kompetentných zamestnancov Mestského úradu, oddelenia životného prostredia tel. č. 7629 141, ktorí Vám veľmi radi pomôžu.


Ing. Peter Baláž
vedúci oddelenia životného prostredia


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka