Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Kronika mesta

Mesto Bánovce nad Bebravou je povinné viesť mestskú kroniku podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kronika mesta Bánovce nad Bebravou je vedená v zmysle VZN mesta Bánovce nad Bebravou a jeho doplnkov č. 55 Štatút Mesta Bánovce nad Bebravou, článok 34, Kronika mesta.

„Kroniku mesta Bánovce nad Bebravou vedie v slovenskom jazyku kronikár mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta. Kronikár zároveň vedie sprievodnú dokumentáciu o prameňoch, z ktorých čerpal údaje k zápisom do kroniky.“

Povinnosť viesť sprievodnú dokumentáciu o prameňoch, z ktorých boli čerpané údaje k zápisom do kroniky vyplynula zo zmeny vykonanej na základe Doplnku č. 3, schváleného dňa 23. februára 2010 poslancami MsZ. Aj z tohto dôvodu boli poverené vedením kroniky dve osoby, z ktorých jedna má na starosti samotný zápis udalostí do kroniky a druhá je poverená zhromažďovaním sprievodnej dokumentácie.

Kronikárky mesta Bánovce nad Bebravou dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta, ktoré sú bezprostredným hodnoverným svedectvom o udalostiach mesta a jeho ľuďoch, ktorí sa pričinili o rozvoj spoločenstva mesta v danom roku.

Jednotlivé obsahové časti kronikárskeho záznamu sú napĺňané podľa potreby a vývoja života v meste Bánovce nad Bebravou. Zápisy do kroniky mesta sú uskutočňované ročne.

Od roku 2010 je obsahové zameranie kroniky mesta rozdelené do nasledovných oblastí:

I. Činnosť orgánov samosprávy

II. Mesto Bánovce nad Bebravou v štatistických údajoch, tabuľkách a číslach

III. Verejno-spoločenský život v meste Bánovce nad Bebravou

IV. Kultúrno-spoločenský život v meste Bánovce nad Bebravou

V. Školstvo a vzdelávanie v meste Bánovce nad Bebravou

VI. Šport a telesná kultúra v meste Bánovce nad Bebravou

VII. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie v meste Bánovce nad Bebravou

VIII. Ekonomický a hospodársky život v meste Bánovce nad Bebravou

IX. Duchovný a náboženský život v meste Bánovce nad Bebravou

X. Životné prostredie v meste Bánovce nad Bebravou

XI. Počasie v meste Bánovce nad Bebravou

XII. ...

Obsah poslednej dvanástej kapitoly je v jednotlivých rokoch menený. V roku 2010 to bola kapitola „Kam v Bánovciach nad Bebravou“. V roku 2011 kapitola s názvom „Významné osobnosti regiónu Bánovce nad Bebravou“.

Priebežne je zhromažďovaný aj dokumentačný materiál ku kronike mesta v podobe plagátov, fotografií, záznamov z vysielania BTV archivovaných na CD, všetky čísla Bánovských novín v tlačenej podobe ako i informácie z regionálnych a celoslovenských médií týkajúce sa mesta Bánovce nad Bebravou. Sprievodná dokumentácia je nápomocná pri spracovaní záznamov pre zápis do kroniky mesta Bánovce nad Bebravou.

Návrh kronikárskeho záznamu pripomienkuje a schvaľuje Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry pri mestskom zastupiteľstve a na jej odporučenie je následne predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

„Za vedenie kroniky, overovanie autenticity a objektívnosti údajov, ktoré majú byť zaznamenané a za správne a bezpečné uskladnenie kroniky mesta zodpovedá prednosta mestského úradu.“

Od r. 1992 do r. 2009 viedla kroniku mesta Mgr. Eva M i k u š o v á. Práve tieto jej posledné zápisy sú uložené v kancelárii prednostu na mestskom úrade a záujemcovia majú možnosť do nich nahliadnuť. Staršie archívne dokumenty, o ktoré by mohla mať záujem verejnosť, sa nachádzajú v Štátnom archíve v Topoľčanoch. Ide o nasledovné dokumenty:

Archívne dokumenty môžu byť podľa požiadavky predložené na štúdium v bádateľni Štátneho archívu.


Možnosť nahliadnutia do kroniky.

Kontakt:

Mestský úrad
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.: 038/7629 111

Ing. Ingrid Mozolová - mozolova@banovce.sk

Ing. Renáta Krchlíková - krchlikova@banovce.sk


 

Ukážka z kroniky mesta Bánovce nad Bebravou

Kronika mesta Bánovce nad Bebravou
Kronika mesta Bánovce nad Bebravou
Kronika mesta Bánovce nad Bebravou
Kronika mesta Bánovce nad Bebravou

 
 
Kronika mesta Bánovce nad Bebravou
Kronika mesta Bánovce nad Bebravou
Kronika mesta Bánovce nad Bebravou

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka