Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Neodborné úpravy a poškodzovanie drevín

Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou, odbor služieb mestu, oddelenie životného prostredia zaznamenal v priebehu mesiaca marec 2013 niekoľko porušení na úseku ochrany prírody a krajiny. Jednalo sa o poškodenie briez (neodborné úpravy – odstránenie koruny stromov) vykonané neznámym páchateľom (-mi) na Ul. Slatinská pred bytovým domom č. 1333.

V prípade zistenia protiprávneho konania (porušenia VZN č. 25 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste, zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, resp., jeho vykonávacej vyhlášky č. 24/2003) Mesto Bánovce nad Bebravou ako prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín postupuje nasledovne. Po prešetrení, zdokumentovaní poškodených drevín na tvare miesta, je spísaný záznam, ďalej nasleduje podanie podnetu, resp., postúpenie danej veci príslušnému správnemu orgánu v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vecne príslušný správny orgán je v takomto prípade Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne /OÚ ŽP TN/, odbor ochrany prírody a krajiny. V prípade ak páchateľ je neznámy, OÚ ŽP TN požiada o prešetrenie, resp. zistenie páchateľa prostredníctvom štátnej polície - OR PZ v Bánovciach n/B. V prípade zistenia páchateľa, je možné za protiprávne konanie uložiť sankciu tomu kto poškodí drevinu, čím sa môže dopustiť priestupku podľa § 92 zákona č. 543/2002 s pokutou do výšky 6.638,78 €. Ten kto vyrúbe drevinu bez súhlasu orgánu ochrany prírody dopustí sa priestupku s pokutou do výšky 9.958,17 €, t zn. porušiť zákon sa neoplatí – pokuty sú vysoké.

Mesto Bánovce nad Bebravou touto cestou vyzýva a zároveň upozorňuje občanov mesta na skutočnosť, že starostlivosť o zeleň na pozemkoch vo vlastníctve a užívaní mesta vykonáva výlučne správca verejnej zelene – Mesto Bánovce n/B., napr. prostredníctvom oprávnenej firmy na základe platne uzatvorenej zmluvy. V prípade, ak fyzická osoba, resp., právnická osoba chce žiadať výrub, resp., úpravu drevín, môže tak urobiť prostredníctvom písomného podania – žiadosti. Predmetné tlačivá sú verejne dostupné na web stránke mesta v sekcii tlačivá a dokumenty, alebo osobne na MsÚ Bánovce n/B., odd. ŽP.

Na záver by sme chceli požiadať občanov nášho mesta, aby v prípade zistení poškodenia plôch
a prvkov zelene bezodkladne oznámili danú skutočnosť na Mestskom úrade v Bánovciach n/B.,odd. ŽP t.č. 038/7629 141, alebo Mestskej polícii t.č. 159, resp., 038/7603333.

 


Ing. Peter Baláž
vedúci oddelenia životného prostredia

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka