Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Odbor školstva a mládeže

Sídlo: Farská 3, 957 01 Bánovciach nad Bebravou (2. poschodie)
 

Odbor školstva a mládeže (ďalej len OŠM) plní tieto úlohy:

 • pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy (ďalej ZŠ),
 • sleduje vývoj siete škôl a školských zariadení a určuje školské obvody ZŠ,
 • pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje základné umelecké školy (ďalej ZUŠ), materské školy (ďalej MŠ), školské kluby detí (ďalej ŠKD), centrá voľného času (ďalej CVČ), zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl (ďalej ŠJ pri ZŠ), zariadenia školského stravovania pre deti materských škôl (ďalej ŠJ pri MŠ), 
 • vykonáva štátnu správu v II. stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy a štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • vykonáva kontrolnú činnosť vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce a spracováva výsledky výchovno–vyučovacieho procesu,
 • vypracováva analýzy potrieb a rozpracováva koncepcie ďalšieho vzdelávania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť vedúcim zamestnancom škôl a školských zariadení,
 • podieľa sa na komplexnej starostlivosti o nadané a talentované deti a mládež v školách a školských zariadeniach,
 • zabezpečuje koordináciu a prevádzkovanie materských škôl vrátane školských jedální,
 • spolupracuje pri organizovaní kultúrnych športových a vedomostných podujatiach,
 • pre neprávne subjekty vystavuje objednávky, eviduje faktúry, vystavuje platobné príkazy.

 

Mgr. Michal Uhrín
vedúci odboru školstva a mládeže (OŠM), prednosta spoločného školského úradu (SŠÚ)
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 205
Kontakt: 038/7629 138, 0915 737 431, michal.uhrin@banovce.sk
Fax: 038/760 3084

 • vykonáva koncepčnú a normotvornú odbornú činnosť v odbore školstva a mládeže,
 • riadi a koordinuje činnosť odboru, riadi činnosť spoločného školského úradu,
 • predkladá návrhy na zaradenie a vyradenie škôl a školských zariadení mesta po prerokovaní v orgánoch samosprávy,
 • zodpovedá za vytváranie podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov a detí v školách a školských zariadeniach na území mesta,
 • vytvára školám a školským zariadeniam, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, materiálno-technické zabezpečenie,odbornú a poradenskú činnosť,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva v pôsobnosti mesta a v pôsobnosti spoločného školského úradu a vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, školských zariadení,
 • zabezpečuje stravovanie detí a žiakov na území mesta a v pôsobnosti spoločného školského úradu koordinuje činnosť cez riaditeľov škôl,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace so štátnou školskou inšpekciou pri zisťovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v meste,
 • zabezpečuje zhromažďovanie, spracovávanie a prenos informácií v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti,
 • spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami, spolupracuje s občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí, mládeže a športom pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.


Bc. Milan Trebichavský
odborný referent pre správu majetku školstva
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 203
Kontakt: 038/7629 137, milan.trebichavsky@banovce.sk

 • prijíma a vyhodnocuje požiadavky na materiálno-technické vybavenie škôl a školských zariadení, na údržbu a opravu technických a technologických zariadení školských budov a navrhuje ich realizáciu a kontroluje kvalitu realizovanej údržby,
 • zúčastňuje sa na verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb, zabezpečuje súťažné podklady k procesu verejného obstarávania,
 • vedie evidenciu majetku vrátane odpisov, uskutočňuje vyraďovanie a zaraďovanie majetku, vykonáva pasportizáciu nehnuteľného a hnuteľného majetku, sleduje a vykonáva zmeny pri pohybe majetku,
 • organizuje a zabezpečuje štatistické zisťovania investičného charakteru, predkladá návrhy na realizáciu požiadaviek investičného charakteru,
 • v prípade havárií zabezpečuje spracovanie podkladov na podávanie žiadostí,
 • vystavuje objednávky na tovary a služby a eviduje došlé faktúry,
 • pravidelne sleduje a vyhodnocuje spotreby všetkých médií a vypracováva celkovú rekapituláciu nákladov v rozpočtovom roku,
 • koordinuje v spolupráci s bezpečnostným technikom činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany.

 

Ing. Miroslava Robochová
odborný referent pre prácu s mládežou, marketing a propagácia
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 202
Kontakt: 038/7629 144, miroslava.robochova@banovce.sk, mladez@banovce.sk

 • spolupracuje s organizáciami, neformálnymi skupinami, školami a inštitúciami pracujúcimi s mládežou (materské, základné a stredné školy, ZUŠ, CVČ), vytvára a aktualizuje databázy,
 • mapuje potreby mladých ľudí v meste a vytvára analýzy pre potreby mesta,
 • vyhľadáva a propaguje možnosti a výzvy v oblasti detí a mládeže, podujatia a školenia,
 • je kontaktnou osobou pre mladých ľudí vo vzťahu k mestu Bánovce nad Bebravou,
 • pomáha pri organizovaní a realizácií podujatí pre mládež v meste,
 • propaguje činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou,
 • zastupuje mesto voči iným inštitúciám v oblasti práce s deťmi a mládežou,
 • koordinuje činnosť Rady mládeže,
 • zabezpečuje správu on-line portálu pre mladých s informáciami, čo sa pre nich v meste organizuje,
 • vyhľadáva partnerstvá na medzinárodnej úrovni a spolupracuje s partnerskými mestami,
 • zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu s partnerskými mestami,
 • podieľa sa na spracovaní a implementácii projektov medzinárodnej spolupráce,
 • zabezpečuje marketingové aktivity mesta,
 • spracúva tlačové správy mesta.


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD (SŠÚ)

Mgr. Monika Ašverusová
samostatný odborný referent metodika, všeobecne záväzné nariadenie
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 202
Kontakt: 038/7629 139, ssu@banovce.sk, monika.asverusova@banovce.sk

 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, spracováva zámery, programy a projekty rozvoja školstva,
 • v pôsobnosti úradu koordinuje predkladanie návrhov zaradenia, vyradenia škôl zo siete škôl,
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia v druhom stupni,
 • sleduje výsledky výchovno–vzdelávacieho procesu, odbornosť vyučovania, prekladá správy o plnení úloh v oblasti environmentálnej, ekologickej, zdravotnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej výchovy,
 • poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť základným školám v pôsobnosti školského úradu, vykonáva konzultačnú činnosť pre riadiacich pracovníkov škôl,
 • koordinuje spracovanie projektových dokumentácií základných škôl a školských zariadení v rámci projektov,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozenia výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku,
 • spracováva evidenciu detí, ktoré nastupujú plniť povinnú školskú dochádzku a vedie evidenciu, v ktorých školách ju budú plniť,
 • aktualizuje register škôl a školských zariadení,
 • spracováva analýzu prospechu, správania a dochádzky počas školského roku.
 • spracováva štatistické výkazy pre školy a školské zariadenia,
 • pripravuje, realizuje a kontroluje testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl,
 • spracováva agendu komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry,
 • vedie agendu pre poskytovanie dotácií  podľa VZN. Č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám.

 

Ing. Zuzana Dičerová
samostatný odborný referent
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 201
Kontakt: 038/7629 152, zuzana.dicerova@banovce.sk

 • koordinovanie, organizovanie a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania,
 • sleduje výšku finančných limitov a nákladov na nákup potravín pre jednotlivé veková kategórie podľa zverejnených finančných pásiem,
 • sleduje dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál,
 • sleduje plnenie odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé skupiny stravníkov v materských a základných školách a pripravuje mesačné orientačné jedálne lístky,
 • vydáva organizačné pokyny pre vedúce školských jedální, spracúva a poskytuje informácie v oblasti školského stravovania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
 • spolupracuje s pracovníkmi štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní školského stravovania v regióne, spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
 • koordinuje činnosti v oblasti dávok v hmotnej núdzi, dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka, spracováva podklady zo škôl za zriaďovateľa pre ÚPSVaR,
 • koordinuje celospoločenské programy na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a na podporu spotreby ovocia.

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka