Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Voľby do orgánov samosprávy mesta 15. novembra 2014

Kandidáti na primátora a poslancov MsZ v komunálnych voľbách 2014

V stredu 24. septembra skladala do rúk primátora Mariána Chovanca sľub mestská volebná komisia pre komunálne voľby, ktoré budú v sobotu 15. novembra 2014 od 7.00 do 20.00 h.

 

O post primátora v našom meste sa uchádzajú šiesti kandidáti (poradie podľa abecedy):

 • Ing. Mária Hajšová, PhD., 53 r., zástupkyňa primátora, za stranu SMER-SD,
 • Marián Chovanec, 44 r., primátor mesta, nezávislý,
 • Anton Janáč, 49 r., pracovník v poľnohospodárstve, nezávislý,
 • Ing. Miloš Krchlík, 52 r., živnostník, nezávislý,
 • PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, 57 r., pedagogička, školská psychologička, nezávislá,
 • Adriana Pažítková, 47 r., nezamestnaná, ĽS Naše Slovensko.

 

Na 19 miest poslancov v mestskom zastupiteľstve kandiduje celkom 76 občanov Bánoviec nad Bebravou.

Najväčší záujem o funkciu v mestskom parlamente majú obyvatelia volebného obvodu č. 1 – Juh, kde sa o 2 poslanecké kreslá bude uchádzať až 11 kandidátov. Je tu zároveň aj najväčší vekový rozdiel, nakoľko v tomto obvode je aj najmladší 21-ročný kandidát a zároveň aj najstarší 74-ročný kandidát.

Vo volebnom obvode č. 2. – Východ si budú voliť obyvatelia troch poslancov z 10 kandidátov.

Volebný obvod č. 3 – Stred má tiež 10 kandidátov a tiež z toho vzídu len 2 poslanci.

Vo volebnom obvode č. 4. - Sever je až 12 kandidátov, voliť si budú 2 poslancov.

Najväčší volebný obvod č. 5 – Dubnička bude mať opäť šesť poslancov a vyberať si môžu z 23 kandidátov.

Mestská časť Biskupice má len jedného kandidáta - doterajšieho poslanca MsZ. V Malých Chlievanoch sú traja kandidáti, v Dolných Ozorovciach dvaja a v Horných Ozorovciach tiež len dvaja kandidáti, vo všetkých štyroch mestských častiach obyvatelia volia iba po jednom zástupcovi do mestského parlamentu.


 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Komplet informácie, tlačivá a vzory k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2014 tu: www.minv.sk/?volby-oso2014

 

Volebné obvody

Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 13. augusta 2014 č. 604 bod 2 a 3 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou bude mať 19 poslancov, ktorí budú zvolení v 9 volebných obvodoch. 

 

Volebný obvod č. Ulice Počet volených poslancov
1

 

9. mája, Bernolákova, Družstevná, F. Urbánka, Farská, J. Bottu, J. Kačku, K štadiónu, Podjavorinskej, Sasinkova, Vajanského nábrežie, Za valy, A. Kmeťa, Hviezdoslavova, J. Jesenského, J. Kráľa, Mila Urbana, Mlynská, Moyzesova, Murgašova, Nám. Ľ. Štúra, Palkovičova, Radlinského, Rokošská, SNP, Trenčianska cesta, Záfortňa

 

2
2

 

A. Hlinku, Clementisova, Partizánska, Pribinova, Rumunská, J. G. Tajovského, K Zornici, Na vŕštek, Textilná, Vystrkov

 

3
3

 

Hollého, Sládkovičova, J. Matušku, M. R. Štefánika, Strážovská, Školská

 

2
4

 

K nemocnici, K priehrade, Pažiť, Vodná nádrž, 5. apríla, Cibislávska 

 

2
5

 

Cyrila a Metoda, Gorazdova, Husitská, Lúčna, Rastislavova, Slatinská, Žitná, Komenského, Mojmírova, Kukučínova, Matice slovenskej, Svätoplukova, Alexandra Dubčeka, J. C. Hronského, Novomeského

 

6
6

 

Biskupice

 

1
7

 

Hečkova, Hrežďovská, I. Krasku, Jahodová, Lipová, Malé Chlievany, Radová, Topoľová

 

1
8

 

Hrežďovská, Inovecká, K cintorínu, Kpt. Jaroša, Ku splavu, Ozorovská hlavná, Ozorovská nová, Potočná, Za kaštieľom

 

1
9

 

Horné Ozorovce

 

1

 

 

Informácia pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

 

Podávanie kandidátnych listín

Kandidátne listiny pre VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA podáva osobitne za každý volebný obvod

 • politická strana
 • politické hnutie
 • koalícia politických strán a politických hnutí
 • nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Pre VOĽBY PRIMÁTORA MESTA podáva kandidátnu listinu

 • politická strana
 • politické hnutie
 • koalícia politických strán a politických hnutí
 • nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Ku kandidátnej listine na funkciu primátora mesta musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie primátora mesta podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) – získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú

 • výučný list,
 • vysvedčenie o záverečnej skúške,
 • záverečné vysvedčenie,
 • vysvedčenie o maturitnej skúške.

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

Ústavný súd SR dňa 10. septembra 2014 rozhodol o pozastavení účinnosti príslušného § o dokladovaní získania vzdelania kandidátom na funkciu starostu obce, z toho vyplýva, že kandidát na funkciu primátora mesta nie je povinný ku kandidátnej listine priložiť doklad osvedčujúci získanie aspoň stredného vzdelania.

 

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou a voľby primátora mesta Bánovce nad Bebravou je 200.

 

Spolu s kandidátnou listinou odporúčame splnomocnencovi, resp. nezávislému kandidátovi doručiť aj vyplnený kontaktný formulár (s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu) za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie medzi mestskou volebnou komisiou a jej zapisovateľom na jednej strane a splnomocnencom, resp. nezávislým kandidátom na druhej strane. Vzor kontaktného formuláru možno nájsť v časti Dokumenty na stiahnutie.

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky so zapisovateľkou mestskej volebnej komisie. Zapisovateľka bude na pracovisku na Farskej ul. č. 3 prítomná cez pracovné dni počas pracovnej doby do 15.00 h a v nedeľu 21.09.2014 od 9.00 h do 16.00 h. V ostatnom čase odovzdanie kandidátnych listín dohodnúť telefonicky.

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie
Primátor mesta Bánovce nad Bebravou v súlade s § 11a zákona č. 346/1990 Zb. za zapisovateľku mestskej volebnej komisie vymenoval Ing. Anežku Znášikovú, vedúcu odboru vnútornej správy MsÚ Bánovce nad Bebravou.

Kontaktné údaje:

Ing. Anežka Znášiková

MsÚ Bánovce nad Bebravou, Farská 3, 957 01  Bánovce nad Bebravou, kanc. č. 004 (prízemie)

e-mail: anezka.znasikova@banovce.sk

tel.: 038/7603762, 0907787525

 

Dokumenty na stiahnutie


 

 

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

 

Mestská volebná komisia

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do mestskej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do mestského zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr 21. septembra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia primátorovi mesta.

Prvé zasadanie mestskej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).

Okrsková volebná komisia

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do mestského zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia primátorovi mesta.

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb (najneskôr 31. októbra 2014).

 

Dokumenty na stiahnutie


 

Počet obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou (k 21.08.2014): 19 054


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka