Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta

Schválené: 13.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Úplné znenie VZN č. 81

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

 

vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 81 o prevádzkovaní taxislužby a o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1.    Toto nariadenie upravuje podrobnosti o prevádzkovaní taxislužby a podmienky zriaďovania a užívania stanovíšť taxislužby na území mesta Bánovce nad Bebravou.

2.    Stanovište vozidiel taxislužby (ďalej len „stanovište TAXI“) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest, ktoré sa zriaďujú pre ponúkanie prepravy cestujúcich osobným autom taxislužby.

3.    Mesto Bánovce nad Bebravou je v súlade s ustanovením § 40, ods. 2, písm. d) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (ďalej „zákon o cestnej doprave“) dopravným správnym orgánom. Mesto Bánovce nad Bebravou je v súlade s ustanovením § 40, ods. 3 zákona o cestnej doprave orgánom odborného dozoru.

 

 

Článok 2

Zriaďovanie stanovíšť TAXI

1.    Stanovište TAXI na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich súčastiach v územnom obvode mesta na základe žiadosti vykonávateľa taxislužby alebo ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vždy na jeden kalendárny rok určuje rozhodnutím Mesto Bánovce nad Bebravou, zastúpené primátorom mesta. Pri posúdení vhodnosti vymedzenia stanovišťa TAXI sa prihliadne najmä k celkovej dopravnej situácii, situácii statickej dopravy v danej lokalite a dopytu po službách taxislužby na území mesta.

2.    Stanovište TAXI na iných priestranstvách, ktoré v územnom obvode mesta sú vo vlastníctve alebo držbe právnických alebo fyzických osôb okrem vlastných priestorov dopravcov, na základe žiadosti vykonávateľa taxislužby alebo ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby určuje rozhodnutím Mesto Bánovce nad Bebravou, zastúpené primátorom mesta. V takomto prípade je vykonávateľ taxislužby povinný s podaním žiadosti predložiť svoje identifikačné údaje, kópiu koncesnej listiny, výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v obchodnom registri, prípadne sa na neho vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri), situačný výkres s určením konkrétneho stanovišťa vyznačením parkovacích miest, písomný súhlas vlastníka komunikácie alebo plochy, resp. zmluvu o ich prenájme, alebo list vlastníctva.

3.    Zriadenie stanovišťa TAXI a jeho označenie príslušnými dopravnými značkami zabezpečuje prostredníctvom správcu pozemných komunikácií na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich súčastiach v územnom obvode mesta na svoje náklady Mesto Bánovce nad Bebravou a na iných priestranstvách, ktoré v územnom obvode mesta sú vo vlastníctve alebo držbe právnických alebo fyzických osôb žiadateľ, ktorému bolo zriadenie stanovišťa na konkrétnom mieste určené.

4.    Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je povinná zabezpečovať trvalú údržbu a výmenu dopravných značiek označujúcich stanovište TAXI počas celej doby jeho trvania a do 48 hodín po skončení platnosti povolenia zabezpečiť odstránenie týchto dopravných značiek. Táto povinnosť sa nevzťahuje na stanovištia podľa ods. 1 tohto článku.

5.    Mesto Bánovce nad Bebravou vo svojom územnom obvode vymedzuje na pozemných komunikáciách tieto lokality pre stanovištia TAXI:

a)    na Ulici Hviezdoslavova, na parkovisku pred nemocnicou, jedenásť parkovacích miest, ktoré budú označené príslušným dopravným značením,

b)    iné priestranstvá, ktoré v územnom obvode mesta sú vo vlastníctve alebo držbe právnických alebo fyzických osôb, okrem vlastných priestorov dopravcov, na základe žiadosti vykonávateľa taxislužby alebo ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

 

 

Článok 3

Užívanie stanovíšť TAXI

1.    Na stanovišti TAXI môže stáť vozidlo taxislužby, ktorého vodič je oprávnený vykonávať taxislužbu na území mesta, pre ktorého je stanovište TAXI vyhradené a ktorý sa vie preukázať platným dokladom o zaplatení nájomného za stanovište TAXI a dokladom o určení stanovišťa TAXI obsahujúcim evidenčné číslo vozidla a údaje vykonávateľa taxislužby, vydaným Mestom Bánovce nad Bebravou.

2.    Stanovište TAXI je označené:

a)    vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,

b)    zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.

3.    Na stanovištiach TAXI môže stáť iba:

a)    vozidlo taxislužby toho dopravcu, ktorý v zmysle platnej právnej úpravy cestnej dopravy má od Mesta Bánovce nad Bebravou rozhodnutím toto miesto určené ako stanovište dopravcu v obci a ktorý má toto miesto prenajaté ako vyhradené parkovisko.

b)    vozidlo taxislužby, ktoré je bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich, pričom cestujúci má právo vybrať si vozidlo z ktoréhokoľvek stanovišťa; pri státí na stanovišti je vodič povinný zdržovať sa vo vozidle alebo jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť prepravu,

c)    iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na stanovištiach vyznačených parkovacích miest.

4.    Strešné svietidlo s nápisom „TAXI“ vozidla taxislužby:

a)    pripraveného na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho) musí byť rozsvietené,

a)    od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je vypnuté,

b)    ktoré nevykonáva taxislužbu, musí byť prekryté nepriehľadnou prikrývkou alebo odmontované.

5.    Vodič taxislužby na stanovišti TAXI nesmie neprimerane, najmä v čase nočného pokoja od 22.00 h do 06.00 h, obťažovať okolie svojim správaním, používaním zvukových výstražných znamení, rádiostaníc a rozhlasových prijímačov.

6.    Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je povinná zabezpečiť na svoje náklady na stanovišti TAXI poriadok a čistotu v zmysle osobitného predpisu.

7.    Užívatelia stanovišťa TAXI sú povinní z naliehavých dôvodov verejného záujmu vo výnimočných prípadoch krátkodobo uvoľniť podľa požiadaviek správcu komunikácie (najmä pri zimnej údržbe, organizovaní jarmokov a akcií celomestského významu) alebo pokynov polície vyhradené parkovacie miesta na stanovišti TAXI.

8.    Mimo stanovišťa TAXI je vozidlo taxislužby oprávnené stáť len nevyhnutný čas v prípade ak čaká na výkon prepravy cestujúcich na základe telefonickej objednávky.

9.    Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo taxislužby v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

10.  Užívatelia stanovíšť TAXI sú povinní dodržiavať Prevádzkový poriadok pre stanovištia vozidiel taxislužby v meste Bánovce nad Bebravou, ktorý je prílohou č. 1 tohto nariadenia.

 

 

Článok 4

Kontrola ustanovení

1.    Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Bánovce nad Bebravou, poverení zamestnanci Mesta Bánovce nad Bebravou, prednosta MsÚ a primátor mesta.

2     Mesto vykonáva odborný dozor nad taxislužbou a kontroluje plnenie povinností dopravcov, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prepravného poriadku prevádzkovateľov taxislužby.

3     Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená:

a)    vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných vozidiel,

b)    nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,

c)    prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle,

d)    kontrolovať:

da)  taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,

db)  označenie vozidiel povinné podľa zákona o cestnej doprave,

dc)  podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v taxislužbe,

dd) viditeľnosť umiestnenia cenníka taxislužby za poskytnuté prepravné služby,

de)  preukazy vodičov taxislužby k odbornej spôsobilosti.

 

 

Článok 5

Sankcie

1.    Mesto v zmysle zákona o cestnej doprave ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci.

2.    Skutkové podstaty správnych deliktov, priestupkov, druhy a výšku sankcií ako i nápravné opatrenia upravuje osobitný predpis (zákon o cestnej doprave).

 

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1.    Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.

2.    Povinnosť vykonávateľov taxislužby zosúladiť jestvujúci stav s týmto nariadením sa určuje do 31.03.2013.

3.    Porušenie povinností upravených týmto nariadením bude riešené pokutou podľa zákona č. 56/2012 Z.z.

4.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 13.12.2012 uznesením č. 316 pod bodom 1. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

           Marián Chovanec, v.r.                                           JUDr. Alexandra Gieciová, v.r.

                 primátor mesta                                                   prednostka mestského úradu

 

V znení doplnku:

č.  1) schváleného uznesením MsZ č. 523/2014, dňa 25.02.2014,   pod bodom 5.

č.  2) schváleného uznesením MsZ č. 584/2014, dňa 24.06.2014,   pod bodom B/3.

č.  3) schváleného uznesením MsZ č. 249/2016, dňa 26.04.2016,   pod bodom 2.

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia:

                                                                                                Roman Šišmiš

 


 

Príloha č. 1

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bánovce nad Bebravou č. č. 81 o prevádzkovaní taxislužby a  o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

pre stanovištia vozidiel taxislužby v meste Bánovce nad Bebravou

 

Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej dopravy vozidlami taxislužby je vypracovaný v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bánovce nad Bebravou č. 81, s ustanoveniami § 26 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore v znení neskorších predpisov, Občianskym a Obchodným zákonníkom.

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.    Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej taxislužby v meste Bánovce nad Bebravou upravuje podmienky pre vykonávanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby v meste Bánovce nad Bebravou na miestach k tomuto účelu určených Mestom Bánovce nad Bebravou.

2.    Prevádzkový poriadok pre stanovištia osobnej taxislužby v meste Bánovce nad Bebravou je záväzný pre všetkých dopravcov, ktorí v meste Bánovce nad Bebravou prevádzkujú osobnú dopravu vozidlami taxislužby na stanovištiach v územnom obvode mesta Bánovce nad Bebravou.

 

Článok II

Taxislužba

1.    Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná, pohotová individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje zo stanovišťa osobnej taxislužby v meste Bánovce nad Bebravou do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

2.    Osobná doprava vozidlami taxislužby v meste Bánovce nad Bebravou môže byť ponúkaná len zo stanovíšť určených k tomuto účelu mestom, alebo na objednávku.

 

Článok III

Dopravca

1.       V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „dopravca“), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.

2.       Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti, vydanej podľa osobitného predpisu.

3.       Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby stanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať odbornú spôsobilosť, vydanú podľa osobitného predpisu a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

 

Článok IV

Všeobecné povinnosti dopravcu

1.    Dopravca v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom je povinný:

a)    byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel osobnej taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným veciam a tretím osobám,

b)    označiť každé vozidlo osobnej taxislužby na obidvoch predných dverách obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI, telefónnym číslom objednávkovej služby a na karosérii údajmi o základných sadzbách cestovného, pričom:

ba)  súčasťou označenia môže byť logo dopravcu,

bb)  označenie môže byť uskutočnené nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou,

bc)  magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky je prípustné,

c)    zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný, úradne ociachovaný a zaplombovaný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri vozidla,

d)    zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

2.    Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

 

Článok V

Osobitné povinnosti dopravcu

1.    Dopravca je povinný:

a)    zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku,

b)    prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a cestujúcemu na požiadanie vydať potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,

c)    starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

2.    Ak sú splnené podmienky tohto prevádzkového poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len „prepravná povinnosť“).

3.    Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:

a)    oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,

b)    platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,

c)    absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

4.    Pri výkone taxislužby je dopravca povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a)    osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,

b)    doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného,

c)    doklad o zaplatení cestnej dane,

d)    overenú kópiu koncesnej listiny,

e)    tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného,

f)     doklad o zaplatení nájomného za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti TAXI,

g)    doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,

h)    protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť mesiacov,

i)     preukaz vodiča vozidla taxislužby,

j)     preukaz totožnosti.

 

Článok VI

Vozidlo taxislužby

Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:

a)    je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

b)    má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

c)    je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne, vrátane miesta pre vodiča,

d)    je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,

e)    je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,

f)    je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu s neporušenou plombou,

g)    na viditeľnom mieste v interiéri vozidla má uvedené základné sadzby cestovného,

h)    je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom.

 

Článok VII

Stanovište taxislužby

1.    Stanovište vozidiel osobnej taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest určených Mestom Bánovce nad Bebravou na ponúkanie prepravy cestujúcim osobnými autami taxislužby.

2.    Stanovište je označené:

a)    vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,

b)    zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.

3.    Na stanovišti môže stáť iba vozidlo taxislužby toho dopravcu, ktorý v zmysle ustanovenia § 44, písm. f) zákona č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov má od Mesta Bánovce nad Bebravou rozhodnutím toto miesto určené ako stanovište dopravcu v obci a ktorý má toto miesto prenajaté ako vyhradené parkovisko.

4.    Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.

5.    Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.

6.    Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.

7.    Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo osobnej taxislužby, v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

 

Článok VIII

Výkon taxislužby

1.    Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. Prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

2.    Strešné svietidlo s nápisom TAXI osobného auta taxislužby:

a)    pripraveného na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho) musí byť rozsvietené,

a)    od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je vypnuté,

b)    ktoré nevykonáva taxislužbu, musí byť nepriehľadnou prikrývkou alebo odmontované.

3.    Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.

4.    Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky:

a)    z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie,

b)    priamo a uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.

5.    Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

6.    Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Cestujúcemu na prednom sedadle je zakázané manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxislužby.

7.    V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

8.    Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči, batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.

9.    Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera, ktoré neohrozuje vodiča ani cestujúcich.

10.  Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. To neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém. Ak je vozidlo taxislužby vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných sedadlách, musia ich také osoby pri preprave prednostne použiť.

11.  O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a)    číslo dokladu,

b)    evidenčné číslo vozidla,

c)    dátum jazdy,

d)    poradové číslo vozidla dopravcu,

e)    východiskové a cieľové miesto prepravy,

f)     zaplatené cestovné,

g)    podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

 

 

 

 

 

Článok IX

Odmietnutie prepravy

Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a)    trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má podozrenie, že cestujúci nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,

b)    cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

c)    cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,

d)    cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, tvarom alebo hmotnosťou nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,

e)    cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

 

Článok. X

Nakladanie s nájdenými vecami

1.    Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.

2.    Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, ju vydať vlastníkovi.

3.    Ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

4.    Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia.

5.    Ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci, ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

 

Článok XI

Zmluva o preprave osôb

1.    Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“). Zmluva o preprave osôb v taxislužbe medzi dopravcom a cestujúcim je ústna, t.j. nemá písomnú formu.

2.    Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.

3.    Rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.

4.    Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

5.    Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6.    Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok, ktoré má konkrétne uvedené v prepravnom poriadku.

7.    Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

 

Článok XII

Odstúpenie od zmluvy

1.    Dopravca a cestujúci môžu od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2.    Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

3.    Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 

Článok XIII

Zodpovednosť

1.    Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763, ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.    V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu:

a)    náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,

b)    náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

3.    Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

4.    Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka.

5.    Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa § 74, písm. g) zákona č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužby.

 

Článok XIV

Riešenie škôd

1.    Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.

2.    V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.

3.    Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

 

Článok XV

Mimoriadne udalosti

1.    Za mimoriadnu udalosť pri preprave taxislužbou sa považuje:

a)    dopravná nehoda,

b)    požiar vozidla,

c)    úraz, náhle onemocnenie, alebo smrť cestujúceho, alebo inej osoby.

2.    Pri mimoriadnej udalosti je vodič taxislužby povinný predovšetkým:

a)    bezodkladne zastaviť vozidlo,

b)    urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

c)    poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d)    urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie, v spolupráci s orgánmi polície.

3.    Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci (§ 34, ods. 5 zák. č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov), alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný:

a)    ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,

b)    zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,

c)    zotrvať na mieste až do príchodu príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti.

4.    V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri mimoriadnej udalosti, postupuje dopravca a cestujúci, v rámci zodpovednosti konkrétne určenej v prepravnom poriadku.

5.    V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri mimoriadnej udalosti, podľa zásad konkretizovaných v prepravnom poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

 

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

Tento Prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI v meste Bánovce nad Bebravou tvorí Prílohu č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bánovce nad Bebravou č. 81.

 

 

 

 

 

           Marián Chovanec, v.r.                                           JUDr. Alexandra Gieciová, v.r.

                 primátor mesta                                                   prednostka mestského úradu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka