Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o hospodárení s majetkom Mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 26.2.2013

Vyhlásené: 27.2.2013

Účinnosť: 13.3.2013

Úplné znenie VZN č. 82

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s § 6 a § 11, ods. 4, písm. a) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Bánovce nad Bebravou.


PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Predmet úpravy
1. Mesto Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“) je samostatný samosprávny a správny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí) samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len ,,nariadenie“) upravuje:
a) práva a povinnosti mesta pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta,
b) práva a povinnosti správcov spravujúcich majetok mesta, spôsob a podmienky zverenia majetku mesta do správy a jeho odňatie,
c) spôsob a podmienky nadobúdania majetku do vlastníctva mesta,
d) spôsob a podmienky prevodu majetku mesta na tretie osoby,
e) spôsob a podmienky prenechávania majetku mesta do dočasného užívania,
f) podmienky nakladania s pohľadávkami a záväzkami mesta, cennými papiermi a inými majetkovými právami mesta,
g) kompetencie mesta a správcov majetku mesta pri schvaľovaní úkonov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta.

Článok 2
Základné pojmy
1. Majetok mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta podľa zákona o majetku obcí alebo ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu (napr. zákon č. 172/2004 Z.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku SR na obec), alebo vlastnou činnosťou.
2. Správcom majetku mesta je rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená mestom, ktorej bol majetok zverený do správy.
3. Správa majetku mesta je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mu mesto zverilo do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.
4. Zámerom nakladať s vecou sa rozumie úmysel mesta previesť vlastníctvo akejkoľvek nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci, alebo úmysel mesta dať do dočasného užívania tretej osobe akúkoľvek nehnuteľnú vec alebo hnuteľnú vec, spôsobom schváleným príslušným orgánom mesta. Zámer nakladať s vecou môže byť vplyvom okolností a zistení zmenený, a teda zámer nakladať s vecou nemožno pokladať za schválenie prevodu alebo prenájmu veci vo vzťahu ku konkrétnej tretej osobe a za konkrétnych podmienok v zmysle zákona a tohto nariadenia.
5. Prevodom vlastníctva majetku mesta sa rozumie najmä uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zámennej zmluvy, ktoré musia mať vždy písomnú formu a zákonom predpísané náležitosti.
6. Dočasným užívaním majetku mesta sa rozumie najmä uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, ktoré musia mať vždy písomnú formu a zákonom predpísané náležitosti.
7. Dôvod hodný osobitného zreteľa je konkrétny dôvod, pri ktorom by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a ods. 1 - 7 zákona o majetku obcí alebo by tým vznikli neprimerane vysoké náklady v porovnaní so zostatkovou hodnotou majetku obce, s ktorým sa nakladá.
8. Prebytočný majetok mesta je majetok, ktorý mesto dočasne alebo trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním.
9. Neupotrebiteľný majetok obce je majetok, ktorý pre svoje úplné fyzické a morálne opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj stavby, ktoré nemožno premiestniť, a ktoré je potrebné odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby, prestavby rozšírenie objektu alebo rozhodnutia stavebného úradu.
10. Hodnotou majetku mesta sa rozumie v prípade, ak ide o zámer vec previesť alebo prenajať, všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (znalecký posudok).

Článok 3
Rozsah pôsobnosti
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na mesto, jeho orgány, právnické osoby zriadené a založené mestom a na iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené v rozsahu stanovenom osobitným právnym predpisom, týmto nariadením alebo zmluvou majetok mesta držať, užívať, brať z neho úžitky a nakladať s ním (ďalej len „organizácie“).
2. Mesto a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Sú povinné tento majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení noviel.


DRUHÁ ČASŤ
Schvaľovanie úkonov orgánmi mesta

Článok 4
Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta; to neplatí, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu (zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov),
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ak sa realizujú priamym predajom,
d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku mesta nad hodnotu určenú týmto nariadením,
e) zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta,
f) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú týmto nariadením,
g) vklady majetku mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
h) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby (ďalej len „koncesná zmluva“),
i) rozhodnutie o prijatí pôžičky alebo úveru,
j) zriadenie a zrušenie predkupného práva,
k) zverenie majetku mesta do správy a odňatie majetku zo správy, okrem hnuteľných vecí, ktorých zostatková hodnota je nižšia ako 3500,- €,
l) prevod správy nehnuteľného majetku mesta medzi správcami,
m) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad hodnotu určenú týmto nariadením,
n) zriadenie záložného práva, okrem prípadov ustanovených zák. č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok,
o) ďalšie úkony ustanovené zákonom o majetku obcí, štatútom mesta, príp. týmto nariadením.

Článok 5
Primátor
Primátor mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len ,,primátor“):
a) schvaľuje zmluvné prevody vlastníctva hnuteľných vecí do hodnoty určenej týmto nariadením,
b) rozhoduje o dočasnom alebo trvalom upustení od vymáhania pohľadávky nedaňovej povahy,
c) menuje likvidačnú komisiu v počte sedem členov a rozhoduje o likvidácii neupotrebiteľného majetku,
d) schvaľuje zverenie hnuteľných vecí, ktorých zostatková hodnota je nižšia ako 3500,- € do správy a ich odňatie zo správy,
e) schvaľuje prevod správy hnuteľného majetku medzi správcami,
f) rozhoduje vo všetkých veciach týkajúcich sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta, príp. týmto nariadením vyhradené mestskému zastupiteľstvu.


TRETIA ČASŤ
Nadobúdanie majetku

Článok 6
1. Mesto môže majetok nadobúdať najmä:
a) zo zákona,
b) na základe zmluvy (kúpa, zámena, darovanie),
c) dedením zo závetu,
d) vlastnou podnikateľskou činnosťou,
e) majetkovou účasťou na podnikaní právnických osôb,
f) vlastnou investičnou činnosťou,
g) združovaním prostriedkov s inými právnickými a fyzickými osobami,
h) rozhodnutím orgánov štátnej správy alebo súdov.
2. Zmluvné nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku vždy podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva bez ohľadu na jeho obstarávaciu cenu.
3. Nadobúdanie vlastníctva hnuteľného majetku sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom mesta a pridelenými finančnými prostriedkami.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Prevod vlastníckeho práva k majetku mesta

Článok 7
Úvodné ustanovenia
1. Prevody vlastníckych práv k majetku mesta na fyzické a právnické osoby sú vykonávané vždy na základe písomnej zmluvy a sú spravidla odplatné.
2. Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníckeho práva k majetku mesta sa musia vykonať:
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou alebo
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku), ak všeobecná hodnota majetku nepresiahne 40 000,- €.
3. Podrobnosti o postupe pri vykonávaní obchodnej verejnej súťaže a priameho predaja schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Na prevod majetku mesta dražbou sa vzťahuje zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.
4. Minimálnou cenou je pri prevode vlastníckeho práva spravidla cena stanovená podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
5. Žiadateľ bude vylúčený z procesu prevodu vlastníctva majetku mesta a mesto naňho neprevedie majetok v prípade, že žiadateľ nemá splnené všetky daňové a iné povinnosti voči mestu, organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo právnickej osobe, v ktorej má mesto viac ako 50% majetkovú účasť.

Článok 8
1. Prevod vlastníctva majetku mesta sa uskutočňuje na základe písomných zmlúv.
2. Povinne zverejňované zmluvy (§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov) nadobúdajú účinnosť v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Kúpna zmluva okrem zákonom stanovených náležitostí spravidla obsahuje:
a) ustanovenia o dobe splatnosti ceny,
b) spôsoby zániku zmluvy (odstúpenie),
c) ustanovenia o zmluvných pokutách.
4. Na základe dohody zmluvných strán môže kúpna zmluva obsahovať aj:
a) účel, na ktorý bude majetok mesta slúžiť a lehotu, po ktorú má byť tento účel zachovaný,
b) ustanovenia o predkupnom práve,
c) ustanovenia o vecnom bremene,
d) ustanovenia o práve spätnej kúpy.
5. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu a pod. znáša záujemca, s ktorým bude uzatvorená zmluva o prevode majetku mesta. Znalecký posudok vyhotoví znalec, ktorého určí mesto.
6. Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkupné právo. Pri predaji spoluvlastníckeho podielu mesto postupuje v zmysle osobitných právnych predpisov a zmluvných dojednaní.

Článok 9
1. Kupujúci je povinný ku dňu podpísania zmluvy zaplatiť 100% kúpnej ceny.
2. Ak nadobúdateľ nezaplatí dohodnutú cenu najneskôr v posledný deň dohodnutej doby splatnosti, je mesto oprávnené odstúpiť od zmluvy.

Článok 10
1. Ak sa predáva nehnuteľný majetok mesta na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa, kúpne zmluvy môžu obsahovať dohodu o účele, na ktorý bude majetok mesta slúžiť jeho nadobúdateľovi počas dohodnutej doby.
2. V prípade, že v kúpnej zmluve bol dohodnutý účel, je kupujúci povinný dodržať účel dohodnutý v zmluve počas dohodnutej doby od nadobudnutia vlastníckeho práva.
3. Zmeniť dohodnutý účel je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom mestského zastupiteľstva.
4. Ak kupujúci zmení dohodnutý účel bez súhlasu mesta je mesto oprávnené od zmluvy odstúpiť a žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v zmluve.
5. Ak kupujúci zmení dohodnutý účel so súhlasom mesta, je mesto oprávnené žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v zmluve.
6. V prípade, že kupujúci nadobudol majetok za nižšiu cenu než bola všeobecná hodnota majetku a nedodržal účel, je kupujúci povinný mestu doplatiť aj rozdiel medzi dohodnutou cenou a všeobecnou hodnotou majetku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zmeny účelu.

Článok 11
Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku mesta
1. O zmluvnom prevode nehnuteľného majetku rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo.
2. Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
3. Podmienky prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku mesta určí mesto.
4. Uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení zmluvného prevodu nehnuteľností musí obsahovať:
a) identifikáciu nadobúdateľa (nezameniteľným spôsobom),
b) nezameniteľným spôsobom označený prevádzaný majetok mesta,
c) spôsob prevodu,
d) v prípade obchodnej verejnej súťaže jej podmienky,
e) výšku kúpnej ceny,
f) ďalšie podmienky odpredaja nehnuteľností (napr. účel, predkupné právo, vecné bremeno).

Článok 12
1. Ak má byť na prevádzanú nehnuteľnosť zriadené predkupné právo, uznesenie mestského zastupiteľstva obsahuje aj ustanovenie o zriadení predkupného práva na prevádzanú nehnuteľnosť. Uplatnenie predkupného práva podľa predchádzajúcej vety je posudzované osobitne v každom jednotlivom prípade a závisí od charakteru prevádzanej nehnuteľnosti. Predkupné právo bude zakotvené priamo v zmluve o prevode nehnuteľností a zaevidované v katastri nehnuteľností ako zriadenie vecného práva.
2. V prípade predaja alebo iného scudzenia nehnuteľnej veci kupujúcim, ktorý túto nehnuteľnú vec nadobudol od mesta za nižšiu cenu než je všeobecná hodnota majetku určená podľa osobitného predpisu pred uplynutím dohodnutej doby od jej nadobudnutia, má mesto predkupné právo na kúpu nehnuteľnej veci za cenu, za ktorú kupujúci nadobudol nehnuteľnú vec od mesta; v prípade znehodnotenia sa cena primerane zníži. Predkupné právo je mesto povinné dohodnúť v kúpnej zmluve ako časovo obmedzené vecné právo, pričom dohodnutá doba nesmie byť kratšia ako päť rokov; mesto je povinné súčasne s návrhom na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podať aj návrh na zápis predkupného práva mesta k tejto nehnuteľnosti.

Článok 13
Ak má byť na prevádzanú nehnuteľnosť zriadené vecné bremeno v prospech mesta ako oprávneného z vecného bremena, napr. v prípade, že na prevádzanej nehnuteľnosti sa nachádza stavba alebo objekt, ktorého zachovanie a prevádzkovanie je v záujme mesta, uznesenie musí tiež obsahovať ustanovenia o zriadení vecného bremena (ako vecného práva, ktoré ukladá budúcemu vlastníkovi niečo uchovať alebo strpieť na prevádzanej nehnuteľnosti). Zriadenie vecného bremena bude zakotvené priamo v zmluve o prevode nehnuteľností a zaevidované v katastri nehnuteľností.

Článok 14
Prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku mesta
1. Vlastnícke právo k hnuteľnému majetku mesta možno previesť najmä kúpnou zmluvou.
2. Na prevod vlastníctva mesta k hnuteľným veciam sa primerane vzťahuje čl. 7 a nasl. tohto nariadenia.
3. Predaj hnuteľného majetku mesta:
a) ktorého zostatková cena je nižšia ako 3 500,- € vrátane za jeden kus schvaľuje primátor mesta,
b) ktorého zostatková cena je vyššia ako 3 500,- € za jeden kus schvaľuje mestské zastupiteľstvo.


PIATA ČASŤ
Práva a povinnosti pri hospodárení s majetkom mesta

Článok 15
Úvodné ustanovenia
1. Mesto vykonáva úkony súvisiace s hospodárením s majetkom, a to najmä:
a) zveruje majetok do správy príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom,
b) dáva majetok do dočasného užívania,
c) vkladá majetok do obchodných spoločností,
d) zakladá zo svojho majetku inú právnickú osobu,
e) podniká s majetkom vo vlastnom mene,
f) zakladá majetok pre zriadenie záložného práva.
2. Majetok, ktorý mesto získalo z majetku Slovenskej republiky podľa zákona o majetku obcí a ktorý ku dňu prechodu majetku na mesto slúžil na vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nim bezprostredne súvisiace, ďalej na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotníckej starostlivosti, môže zveriť do správy zriadeným príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám.
3. Mesto je povinné zachovávať účelové využitie majetku, ktoré nadobudlo z majetku Slovenskej republiky na činnosti v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace, na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti. Na tento majetok nemožno zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon rozhodnutia a konkurzné konanie podľa osobitných predpisov. Tieto povinnosti sa končia na základe skutočností uvedených v osobitnom predpise.

Článok 16
Zverenie majetku do správy
1. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré mesto zriadilo podľa osobitného právneho predpisu (ďalej len ,,správca“).
2. Mestské zastupiteľstvo vždy rozhoduje o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy a o zverení hnuteľného majetku mesta do správy rozhoduje, ak je jeho zostatková hodnota vyššia ako 3500,- € vrátane. O zverení hnuteľného majetku do správy, ktorého zostatková hodnota je nižšia ako 3500,- €, rozhoduje primátor.
3. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä:
a) účel využitia majetku,
b) čas trvania výkonu správy,
c) práva a povinnosti zmluvných strán,
d) určenie povinnosti požiadať o zápis do katastra nehnuteľností,
e) určenie subjektu povinného dať majetok zverený do správy poistiť,
f) podmienky odňatia majetku zvereného do správy.
4. Majetok, ktorý bol zverený do správy správcovi, vedie v účtovnej evidencii tento správca.
5. Prevod správy majetku mesta medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Na platnosť zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku sa vyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva. Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľného majetku mesta sa vyžaduje súhlas primátora. Tento odsek sa použije aj na zmluvu o zámene správy majetku mesta.
6. Na správcov sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o majetku obcí a tohto nariadenia.
7. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú povinné predložiť návrh zmluvy o nájme školských budov a miestností ako aj priľahlých priestorov školy a školského zariadenia na schválenie primátorovi mesta.

Článok 17
Podmienky odňatia majetku zvereného do správy
1. Mestské zastupiteľstvo vždy rozhoduje o odňatí nehnuteľného majetku mesta zo správy a o odňatí hnuteľného majetku mesta zo správy rozhoduje, ak je jeho zostatková hodnota vyššia ako 3 500,- € vrátane. O odňatí hnuteľného majetku zo správy, ktorého zostatková hodnota je nižšia ako 3 500,- €, rozhoduje primátor.
2. Mesto môže majetok, ktorý zverilo do správy, správcovi odňať najmä ak:
a) zverený majetok správca nepotrebuje pre plnenie svojich úloh,
b) správca neplní povinnosti v zmysle osobitných právnych predpisov, uvedené v tomto nariadení, resp. v protokole o zverení majetku do správy alebo zmluve o výkone správy,
c) ide o majetok pre správcu prebytočný, resp. neupotrebiteľný,
d) sa zistí, že správca tento majetok využíva nehospodárne a v rozpore so stanoveným účelom,
e) je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre mesto,
f) je možnosť zabezpečiť úlohy mesta prostredníctvom iných fyzických osôb alebo právnických osôb za zjavne výhodnejších podmienok,
g) je odňatie správy majetku vynútené dodržaním iných právnych predpisov,
h) v prípade reorganizácie správcu, resp. pri zmene predmetu jeho činnosti.

Článok 18
Prenechávanie majetku na dočasné užívanie
1. Mesto môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, prenechať na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe, a to odplatne, v osobitných prípadoch bezodplatne.
2. Majetok mesta je možné dať do nájmu fyzickým alebo právnickým osobám iba formou ustanovenou zákonom o majetku obcí.
3. Podrobnosti o postupe pri vykonávaní obchodnej verejnej súťaže a priameho prenájmu schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
4. Mesto prenecháva majetok mesta do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.
5. V prípade, že opakovane (najmenej 3 krát) nedôjde k prejaveniu záujmu o prenájom voľného nebytového priestoru za nájomné podľa odseku 4, môže primátor mesta rozhodnúť o znížení minimálnej ceny nájmu. V prípade obchodnej verejnej súťaže rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
6. V prípade, že zo strany budúceho nájomcu nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o nájme do dvoch týždňov od doručenia výzvy zo strany mesta (formou e-mailu, poštou), môže mesto uzatvoriť zmluvu s ďalším záujemcom v poradí, alebo sa považuje prenajímaná vec za opätovne uvoľnenú.
7. Žiadateľ bude vylúčený z procesu prenechávania majetku do dočasného užívania v prípade, že nemá splnené daňové a iné povinnosti voči mestu, okrem prípadu, ak svoj záväzok dobrovoľne plní (napr. na základe dohody o splátkach) a tieto pohľadávky mesta neboli ešte uplatnené na príslušnom orgáne (súd, exekútor).

Článok 19
Zmluva o výpožičke
1. Za zmluvy o dočasnom užívaní sa považujú najmä zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke. Nájom upravuje osobitné všeobecne záväzné nariadenie mesta. Zmluva o výpožičke musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti a musí mať písomnú formu.
2. Zmluva o výpožičke sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú.
3. Povinne zverejňované zmluvy (§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov) nadobúdajú účinnosť v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
4. Na uzatvorenie zmluvy o výpožičke je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva v prípade, ak:
a) sa zmluva uzatvára na dobu určitú na viac ako 5 rokov,
b) ak je prípad považovaný za dôvod hodný osobitného zreteľa,
c) zostatková cena vypožičiavanej hnuteľnej veci je vyššia ako 6 000,- €.
5. Prílohou zmluvy o výpožičke je výpočtový list, ktorý musí obsahovať kalkuláciu ceny služieb spojených s výpožičkou, ak sú predmetom výpožičky nebytové priestory.

Článok 20
Zriadenie vecného bremena na majetku mesta
1. O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
2. Na nehnuteľný majetok mesta (pozemky) sa môže zriadiť vecné bremeno v prípadoch inžinierskych sietí (napr. kanalizácia, plyn, elektrika a pod.), ako aj vecné bremená v prípade prechodu pešo, vozidlom a pod. Vecné bremeno sa zriaďuje spravidla odplatne za jednorazovú odplatu. Bezodplatne sa zriaďuje vecné bremeno v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
3. Výška odplaty sa určuje dohodou, minimálne však za cenu stanovenú znalcom. Znalecký posudok si dá vypracovať oprávnený z vecného bremena.
4. Po vybudovaní stavby a predložení geometrického plánu bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena, ktorú mesto predloží na zápis do katastra nehnuteľností.
5. Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať vždy oprávnený z vecného bremena.

Článok 21
Podmienky majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach
1. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Na všetky takéto úkony je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.
2. Súhlas mestského zastupiteľstva je potrebný aj pri každom:
a) prevode obchodného podielu mesta alebo jeho časti,
b) určení výšky základného imania, vkladu alebo obchodného podielu, mesta v spoločnosti (peňažného alebo nepeňažného),
c) zvýšení, resp. znížení základného imania, vkladu alebo obchodného podielu mesta v spoločnosti,
d) zrušení a zániku majetkovej účasti mesta v spoločnosti,
e) nakladaní s cennými papiermi.
3. Pri uskutočňovaní úkonov smerujúcich k majetkovej účasti mesta v spoločnosti alebo k založeniu spoločnosti je potrebné predložiť finančnej komisii pri mestskom zastupiteľstve najmä podnikateľský zámer spoločnosti, predmet činnosti, s ktorým bude spoločnosť podnikať, výšku vkladu mesta do spoločnosti, spôsob jeho splatenia, určenie, či ide o peňažný alebo nepeňažný vklad, ako aj ekonomický rozbor spoločnosti (príjmy, výdaje, zisk, a pod.).
4. Po vydaní stanoviska finančnej komisie a mestskej rady o majetkovej účasti mesta v spoločnosti alebo o založení spoločnosti, rozhodne o podmienkach majetkovej účasti mesta v spoločnosti alebo založenia spoločnosti mestské zastupiteľstvo, pričom je oprávnené splnomocniť primátora rokovať o podmienkach spoločenskej (zakladateľskej) zmluvy, resp. stanov a k podpísaniu takto dohodnutej zmluvy.
5. Základnými zásadami účasti mesta v spoločnostiach sú najmä:
a) zásada efektívneho a účelného využitia vkladu mesta v spoločnosti,
b) zásada kontroly hospodárenia spoločností, ktoré zabezpečujú verejnoprospešné služby pre obyvateľov mesta,
c) zásada návratnosti vloženého vkladu,
d) zásada účelného využitia zisku.

Článok 22
Obstaranie činnosti v zmysle mandátnych zmlúv
1. Primátor môže na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, poveriť zariadením určitej obchodnej záležitosti súvisiacej s hospodárením s majetkom mesta tretie osoby, a to uskutočnením právnych úkonov a za odplatu.
2. V prípade predmetu mandátnej zmluvy súvisiaceho s prevodom nehnuteľného majetku (vrátane uzatvorenia zmlúv o budúcej zmluve) je na uzatvorenie mandátnej zmluvy nevyhnutný predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva, inak je takáto zmluva neplatná.


POHĽADÁVKY MESTA

Článok 23
Nakladanie s nedaňovými pohľadávkami
1. Mesto je povinné starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka voči mestu boli včas a riadne splnené, prípadne, aby boli včas uplatnené na príslušnom orgáne a aby boli vykonateľné rozhodnutia včas vykonané.
2. Primátor môže dlžníkovi povoliť primerané splátky alebo povoliť odklad zaplatenia dlhu dlžníkovi písomne uznaného čo do dôvodu a výšky, prípadne priznaného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak dlžník nemôže dlh zaplatiť v čase splatnosti. Splátky sa môžu povoliť len ak je súčasne dohodnutá podmienka, že v prípade neuhradenia niektorej splátky sa stáva splatnou celá pohľadávka naraz.
3. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, môže primátor dočasne upustiť od jej vymáhania maximálne na 12 mesiacov, pričom musí byť zabezpečené, že pri takejto pohľadávke nedôjde k jej premlčaniu, resp. zániku. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je mesto povinné vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie. Toto dočasné upustenie nemožno opakovať.
4. Primátor môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky nepresahujúcej 35,- € (nepatrná pohľadávka), ak ju dlžník dobrovoľne neuhradil. Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky upustiť iba raz v kalendárnom roku.
5. Primátor je oprávnený trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ktorá nepresiahla sumu 350,- € a:
a) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je podklad pre to, aby súd alebo iný príslušný orgán určil výšku podľa úvahy, alebo
b) dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka alebo dlžník zanikol bez právneho nástupcu a pohľadávka nemohla byť uspokojená v rámci likvidácie dlžníka, alebo
c) pohľadávka sa premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť, alebo
d) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne, alebo
e) ak pohľadávka je nedobytná, pretože dlžník (fyzická osoba) sa zdržuje na neznámom mieste a jeho pobyt nebol zistený ani cez Register obyvateľov SR alebo iným spôsobom.
6. O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky mesta rozhodne primátor formou rozhodnutia, ktoré sa nedoručuje dlžníkovi.
7. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta vyššej ako 350,- € v každom jednotlivom prípade podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.
8. Ak má dlžník voči mestu započítateľnú pohľadávku, je možné dlh takémuto dlžníkovi odpustiť až po vykonaní vzájomného započítania pohľadávok.
9. Ustanovenia tohto paragrafu sa primerane vzťahujú aj na organizácie zriadené mestom s tým, že právomoc je vyhradená štatutárnemu zástupcovi tejto organizácie.

 

Článok 24
Nakladanie s daňovými pohľadávkami
Nakladanie s daňovými nedoplatkami upravuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Článok 25
Nakladanie s cennými papiermi
1. Mesto nakladá s cennými papiermi, ktoré získalo:
a) majetkovým vstupom do kapitálovej spoločnosti,
b) predajom a kúpou cenných papierov.
2. O majetkovom vstupe do kapitálovej spoločnosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
3. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi v zmysle zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších zmien a doplnkov. Predaj a kúpu cenných papierov schvaľuje mestské zastupiteľstvo a realizuje sa v zmysle zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch); zák. č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch; zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; zák. č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.


ŠIESTA ČASŤ
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta

Článok 26
1. O prebytočnosti nehnuteľného majetku rozhoduje na návrh likvidačnej komisie mestské zastupiteľstvo. O prebytočnosti hnuteľnej veci rozhoduje na návrh likvidačnej komisie primátor mesta, ak je jej zostatková cena nižšia ako 3 500,- €, inak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.
2. O neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku rozhoduje na návrh likvidačnej komisie mestské zastupiteľstvo. O neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci rozhoduje na návrh likvidačnej komisie primátor, ak je jej zostatková cena nižšia ako 3 500,- €, v opačnom prípade rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
3. Orgán, ktorý rozhodoval o prebytočnosti majetku určí, či bude prebytočný majetok ponúknutý najprv organizáciám, ktoré mesto zriadilo alebo založilo, a ktorým by tento majetok mohol slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním alebo bude ponúknutý priamo na prevod vlastníckeho práva na tretie osoby.
4. Ak o prebytočný majetok neprejaví záujem žiadna z organizácií, ktorým bol majetok ponúknutý podľa odseku 3, majetok sa ponúkne na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe alebo na odpredaj spôsobom v mieste obvyklým.
5. Ak o prebytočný ponúkaný majetok neprejaví záujem žiadna z týchto osôb, rozhodne príslušný orgán, či je tento majetok neupotrebiteľný. Takýto neupotrebiteľný majetok sa zlikviduje.
6. O spôsobe likvidácie neupotrebiteľného majetku rozhoduje primátor na základe odporúčania likvidačnej komisie, ktorá navrhne bližšie podmienky a postup likvidácie.
7. O prebytočnom a neupotrebiteľnom majetku vedú operatívnu evidenciu správcovia majetku.

 

 

 

SIEDMA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 27
1. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú podobu, inak sú neplatné.
2. Na rozhodovanie podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú ustanovenia zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
3. Podľa doterajších predpisov sa posudzujú práva a záväzky vzniknuté z právnych úkonov pred účinnosťou tohto nariadenia, ako aj žiadosti o odkúpenie zvyškových pozemkov doručené pred účinnosťou tohto nariadenia.
4. Primátor a mestské zastupiteľstvo sú oprávnení vydať ďalšie smernice mesta, ktoré budú podrobnejšie upravovať hospodárenie s majetkom mesta.

Článok 28
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 26.02.2013 uznesením č. 341 pod bodom 1. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V znení doplnku:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 400/2013, dňa 25.06.2013, pod bodom 5.

 

 


Marián Chovanec, v.r. JUDr. Alexandra Gieciová, v.r.
primátor mesta prednostka mestského úradu
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka