Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 12.12.2013

Vyhlásené: 13.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Úplné znenie VZN č. 85

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 3 a § 11, ods. 3, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení noviel

 

v y d á v a

 

pre Mesto Bánovce nad Bebravou všeobecne záväzné nariadenie č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019.

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Poplatok sa platí za

a)    činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,

b)    činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

c)    triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

d)    náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a

e)    náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

 1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
  1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť”),
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
 2. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak mesto zavedie množstvový zber.
 3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vyberaný poplatok ručí:
 1. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie,
 2. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len platiteľ).
 1. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
 2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

 

 

Článok 2

Sadzba poplatku

1.      Sadzba poplatku za komunálne odpady vzniknuté na území mesta je stanovená pre územie mesta na kalendárny rok na 0,0759 € na osobu a deň, čo činí 27,70 € na osobu a kalendárny rok.

2.      Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady vzniknuté na území mesta je stanovená pre územie mesta na kalendárny rok na: 0,015 €/kg. Poplatok môže poplatník zaplatiť v hotovosti pri odovzdávaní odpadu, ak je platba nižšia ako 300,‑ €.

3.      Sadzba poplatku pre množstvový zber na kalendárny rok je stanovená pre 110 l nádobu, 120 l nádobu a 1100 l nádobu na: 0,017 €/liter/odvoz. Mesto zavedie množstvový zber na základe písomnej žiadosti právnickej osoby, alebo podnikateľa. Pri množstvovom zbere sa vydáva rozhodnutie na jeden kalendárny rok podľa objemu zberných nádob a frekvencie vývozu.

4.      Vyrubený poplatok pri množstvovom zbere splatný v splátkach a to nasledovne: do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 31.7., 31.10. príslušného roka.

 

 

Článok 3

Určenie poplatku

 1. Mesto určuje na kalendárny rok poplatok ako:

a)   súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa článku 1, odsek 2, písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo

b)   súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku 1, odsek 2, písm. b) alebo písm. c).

 1. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:

a)   priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, a

b)   priemerného počtu:

 1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období priemerný počet podľa bodu ba).

3.   Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je:

a)   predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo

b)   počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa článku 5, odsek 1. o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).

4.    Sadzbu poplatku na osobu a deň na nasledujúci kalendárny rok určuje mesto tak, aby určenie sadzby nadobudlo právoplatnosť najneskôr do konca bežného roku. Takto určená sadzba poplatku platí až do doby, kým nadobudne účinnosť nová sadzba poplatku určená mestom na nasledujúci kalendárny rok.

 

 

Článok 4

Hodnota koeficientu

Mesto ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu v hodnote 1.

 

 

Článok 5

Oznamovacia povinnosť

 1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a ohlásiť mestu:

a)    svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa článku 1, odsek 2., písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo podnikania, miesto podnikania (adresu prevádzky, alebo prevádzok na území mesta), identifikačné číslo (IČO),

b)    identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 1, odsek 7.,

c)    údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa článku 3, odsek 1., spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa článku 8 aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku.

 1. Platitelia poplatku sú povinní mestu ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do 30 dní, keď táto skutočnosť nastala.

 

 

Článok 6

Určenie poplatku a splatnosť

 1. Poplatok platiteľovi poplatku vyrubí mesto rozhodnutím, v ktorom bude zároveň určená splatnosť poplatku.
 2. Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných jemu známych údajov v čase vydávania rozhodnutia.

 

 

Článok 7

Vrátenie poplatku

1.      Podmienkou vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti je:

a)    ukončenie trvalého alebo prechodného bydliska na území mesta,

b)    zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území mesta,

c)    ukončenie nájomnej zmluvy,

d)    ukončenie podnikateľskej činnosti na území mesta, alebo uzatvorenie prevádzky na území mesta.

2.      Podkladom pre vrátenie poplatku je:

a)    podľa ods. 1., písm. b) doklad z katastra nehnuteľností, ktorý preukazuje zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území mesta, na základe ktorého bol poplatok vyrubený

b)    podľa bodu ods. 1., písm. c) kópia nájomnej zmluvy,

c)    podľa bodu ods. 1., písm. d) doklady, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej činnosti, alebo uzatvorenie prevádzky na území mesta.

3.      Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie. Ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.

 

 

Článok 8

Zníženie poplatku

Mesto na základe písomne podanej žiadosti poplatníka poplatok zníži na sadzbu 0,0066 € za osobu a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník hodnovernými dokladom preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Hodnoverným dokladom pre zníženie poplatku, alebo jeho pomernej časti sú tieto doklady:

a)    pracujúci v zahraničí – doklad od zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,

b)    študent v zahraničí – doklad zo školy o štúdiu v zahraničí, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,

c)    študent v Slovenskej republike mimo trvalého bydliska – doklad o návšteve školy spolu s dokladom o ubytovaní, vzťahujúci sa na aktuálne zdaňovacie obdobie,

d)    pracujúci v Slovenskej republike mimo trvalého bydliska – potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník pracuje mimo trvalého bydliska a o ubytovaní mimo trvalého bydliska, vzťahujúci sa na aktuálne  zdaňovacie obdobie,

e)    osoba žijúca na prechodnom bydlisku mimo trvalého bydliska – doklad o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení v mieste prechodného pobytu/bydliska s presným označením obdobia, kedy sa poplatník zdržiava v mieste prechodného bydliska, vzťahujúci sa na aktuálne  zdaňovacie obdobie.

 

Článok 8a

Odpustenie  poplatku

1.      Mesto na základe písomne podanej žiadosti poplatníka  poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnovernými dokladom preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Hodnoverným dokladom pre odpustenie poplatku, alebo jeho pomernej časti sú tieto doklady:

a)    osoba vydatá/ženatý v zahraničí s celoročným pobytom v zahraničí, osoba žijúca v zahraničí – aktuálny doklad o pobyte (potvrdenie úradu miestnej samosprávy o pobyte, príp. bydlisku v zahraničí, kópia aktuálneho preukazu totožnosti danej krajiny, aktuálneho vodičského oprávnenia, alebo aktuálneho dokladu poistenca vydaného v danom štáte s obmedzenou platnosťou, alebo aktuálnu kópiu sobášneho listu vydaného v zahraničí),

b)    potvrdenie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia sociálnej starostlivosti, domova dôchodcov, zariadenia na výkon odňatia slobody, detského domova a pod.

2.      Hodnoverné doklady vystavené v cudzom jazyku musí na výzvu mesta žiadateľ predložiť i v slovenskom znení a žiadateľ, spolu s hodnovernými dokladmi predloží čestné vyhlásenie, že skutočnosti deklarované v dokladoch vystavené v cudzom jazyku sú pravdivé a je si vedomý právnych následkov v prípade, že by uvádzal nepravdivé  informácie.

3.      Podmienkou na zníženie alebo odpustenie poplatku je, že poplatník ku dňu podania žiadosti nemá voči mestu nedoplatky na poplatku a miestnych daniach.

 

 

Článok 9

Všeobecné ustanovenia

 1. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže mesto použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
 2. Mesto nesmie príjem tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri čistení verejných komunikácii a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

3.      Vo veciach neupravených týmto všeobecne záväzným nariadením platia ustanovenia zák. č. 582/2004 Z.z., zák. č. 563/2009 Z.z. v znení noviel.

 

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 12.12.2013 uznesením č. 485/2013. Účinnosť nadobúda po uplynutí pätnásť dní od vyvesenia na úradnej tabuli mesta dňom 1. januára 2014.

 

 

 

 

                                                                                                Marián Chovanec, v. r.

                                                                                                     primátor mesta

 

V znení doplnku

č. 1      schválený uznesením MsZ č. 555/2014 dňa 24.04.2014, bod 2., účinný 10.05.2014

č. 2      schválený uznesením MsZ č. 662/2014 dňa 13.11.2014, účinný 01.01.2015

č. 3      schválený uznesením MsZ č. 181/2015 dňa 16.12.2015, účinný 01.01.2016

č. 4      schválený uznesením MsZ č. 387/2016 dňa 14.12.2016, účinný 01.01.2017

č. 5      schválený uznesením MsZ č. 606/2017 dňa 13.12.2017, účinný 01.01.2018

č. 6      schválený uznesením MsZ č. 814/2018 dňa 07.11.2018, účinný 01.01.2019

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka