Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o určení postupu pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Bánovce nad Bebravou na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Schválené: 25.4.2006

Vyhlásené: 26.4.2006

Účinnosť: 10.5.2006

Úplné znenie VZN č 64

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 75 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

pre mesto Bánovce nad Bebravou Všeobecné záväzné nariadenie č. 64 o určení postupu pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Bánovce nad Bebravou na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Prvá časť

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadenie) sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na :
a) príspevok na dopravu,
b) príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
c) príspevok na tvorbu úspor,
d) príspevok právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z.z.).
2. Na posudzovanie oprávnenosti poskytnutia príspevkov podľa tohto nariadenia primátor mesta Bánovce nad Bebravou vymenuje samostatnú komisiu (ďalej len komisia).

Druhá časť

Článok 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne a riadne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova mesto Bánovce nad Bebravou (ďalej len mesto) môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú všetky tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo potvrdia predložením dokladov od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
c) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
d) príjem oprávneného žiadateľa nepresahuje výšku 1,2 - násobku sumy životného minima v zmysle platnej právnej úpravy o životnom minime.
3. Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží prostredníctvom Mestského úradu Bánovce nad Bebravou (ďalej len mestský úrad) žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v čl. 2 ods. 2, písm. a), b) ,c), d) tohto nariadenia. Vzor žiadosti tvorí prílohu č. 1.
4. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova vydá na obdobie šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa a na návrh komisie.
5. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi, rozhodnutím mesta na základe súhlasu podľa ods. 4 tohoto článku, zálohovo najviac na obdobie jedného mesiaca maximálne do výšky hodnoty cestovného lístku autobusom tam a späť pre aktuálny počet osôb, maximálne 2 osoby z Bánoviec nad Bebravou do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené a to i v prípade ak bude na dopravu použitý iný dopravný prostriedok.
6. Ďalšiu časť príspevku na dopravu možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa poskytnúť, až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu.
7. Žiadateľ je povinný do 15 pracovných dní po vykonaní návštevy zúčtovať zálohovo poskytnutý príspevok na dopravu na odbore starostlivosti o občanov mestského úradu so skutočnými výdavkami za cestovné náklady. Vzor zúčtovania poskytnutého príspevku na dopravu tvorí prílohu č. 2.
8. Pokiaľ poskytnutá záloha je vyššia, ako skutočné výdavky je žiadateľ povinný pri vyúčtovaní tento rozdiel vrátiť do pokladne mestského úradu. Pokiaľ poskytnutá záloha je nižšia, ako skutočné výdavky žiadateľovi sa pri vyúčtovaní tento rozdiel doplatí z pokladne mestského úradu. Doplatok odsúhlasuje pracovník odboru starostlivosti o občanov mestského úradu.
9. Pokiaľ žiadateľ po vykonaní návštevy v určenej lehote nezúčtuje zálohovo poskytnutý príspevok na dopravu, súhlas na poskytnutie príspevku podľa ods. 4 tohoto článku stráca platnosť. Oprávnený žiadateľ môže opätovne požiadať o súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu po uplynutí 30 dní od zániku platnosti súhlasu.
10. Pokiaľ žiadateľ zálohovo poskytnutý príspevok na dopravu použije na iný účel, súhlas na poskytnutie príspevku podľa ods. 4 tohoto článku stráca platnosť. Oprávnený žiadateľ môže opätovne požiadať o súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu po uplynutí šiestich mesiacov od zániku platnosti súhlasu.
11. Oprávnený žiadateľ, ktorý riadne plní podmienky preukazovania oprávnenosti použitia príspevku na dopravu môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, najskôr mesiac pred uplynutím platnosti Súhlasu na poskytnutie príspevku podľa ods. 4 tohoto článku.
12. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.

Článok 3
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa

1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, vyčlení mesto finančné prostriedky vo svojom rozpočte. Príspevky na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa bude mesto poskytovať v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z..
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa je na každé dieťa jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov, ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov vo všetkých detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z..
3. Finančné prostriedky mesta poskytnuté na zlepšenie kvality bývania a vybavenia domácnosti, ktoré by mali slúžiť na obnovu a úpravu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov môžu byť použité najmä na:
a) kúpu alebo opravu základného vybavenia domácnosti, za ktoré je považovaná posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu,
b) opravu strechy, fasády, vyčistenie a vylíčenie interiérov, opravy rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, ktorý žiadateľ užíva na trvalé bývanie; v nájomných bytoch na podobný účel, ak však odstránenie závad nie je povinnosťou prenajímateľa,
c) poplatky spojené s rekvalifikáciou (napr. cestovné, školné a pod.)
d) poplatky spojené s liečbou závislostí od alkoholu a iných návykových látok (napr. cestovné, poplatky za pobyt, príplatky za lieky a pod.).
4. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa čl. 3, ods. 1 tohto nariadenia sú rodičia dieťaťa, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt na území mesta Bánovce nad Bebravou,
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Bánovce nad Bebravou a zdržiavalo sa na jeho území najmenej 1 rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.,
c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov.
5. Oprávnený žiadateľ požiada mesto Bánovce nad Bebravou prostredníctvom odboru starostlivosti o občanov o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu, ktorého vzor, určujúci i základné náležitosti projektu tvorí príloha č. 3.
6. Predložený projekt musí zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby sa žiadateľ mohol osobne starať o výchovu dieťaťa v rodinnom prostredí a to do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova.
7. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa rozhodne primátor mesta Bánovce nad Bebravou na základe projektu predloženého oprávneným žiadateľom a odporučenia komisie.
8. Oprávnenému žiadateľovi poskytne mesto schválenú finančnú čiastku príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa na základe zmluvy uzatvorenej s oprávneným žiadateľom (vzor zmluvy v prílohe č. 4) pokiaľ je to možné predovšetkým formou priamych úhrad tovarov a služieb vymedzených v ods. 3 tohto článku.
9. Pokiaľ sa časť finančnej čiastky príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa poskytuje oprávnenému žiadateľovi v hotovosti, mesto ju poskytuje v zálohách, ktorých celková úhrnná čiastka môže byť maximálne 66,38 €.
10. Ďalšiu finančnú čiastku príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa mesto oprávnenému žiadateľovi poskytne až po predložení dokladov na odbore starostlivosti o občanov (útvar sociálnych vecí a zdravotníctva mestského úradu o použití už poskytnutej finančnej čiastky.
11. Vyššiu finančnú čiastku so súhlasom primátora mesta možno zálohovo poskytnúť iba vtedy, ak žiadateľ predloží doklad, že má v predajni odložený tovar, ktorého cena presahuje finančnú čiastku 66,38 €, na predložený tovar bola v schválenom projekte takáto čiastka vyčlenená a tovar nie je možné uhradiť formou priamej úhrady. Pri obstarávaní takéhoto tovaru je žiadateľ povinný postupovať hospodárne, aby vynaložené náklady naň boli primerané jeho kvalite a cene.
12. Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku vyúčtovať ihneď (bezodkladne) po jej vyčerpaní najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve (vzor o vyúčtovaní príspevku v prílohe č. 5). Vo vyúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov.
13. Príjemca, ktorý nepredloží vyúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v zmluve o poskytnutí príspevku uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet mesta Bánovce nad Bebravou najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na vyúčtovaní.
14. Ak oprávnený žiadateľ do šesť mesiacov od umiestnenia dieťaťa do zariadenia ústavnej starostlivosti nepredloží projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov alebo ak predložený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky účelného využitia na skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov a oprávnený žiadateľ nedostatky projektu v mestom stanovenej lehote neodstráni, môže na návrh komisie, primátor mesta rozhodnúť o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Článok 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

1. V zmysle § 75 ods. 1 písm. d a § 64 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z., ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa čl. 3 tohto nariadenia tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, mesto poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku definovanú v čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia ako príspevok na tvorbu úspor.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu mesto. Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti rozhodne na návrh komisie vymenovanej primátorom mesta, primátor mesta.


Článok 5
Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom

1. Mesto môže poskytovať akreditovanému subjektu alebo právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z.z., finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z.
2. O poskytnutí finančného príspevku na nasledujúci rozpočtový rok a jeho výške príslušným subjektom podľa ods. 1. tohto článku, rozhodne na základe žiadosti predloženej príslušným subjektom a doporučenia komisie primátor mesta. Primátor mesta rozhodne najneskôr do 27. apríla.
3. Príslušný subjekt podľa ods. 1. tohto článku môže do 15. januára kalendárneho roku podať prostredníctvom mestského úradu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok.
4. Žiadosť musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
b) pri akreditovanom subjekte doklad o akreditácii,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu,
e) požadovanú výšku finančného príspevku,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu.

Tretia časť
Záverečné ustanovenia

Článok 6
Spoločné ustanovenia

1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto nariadenia sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
2. Mesto si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutým finančných prostriedkov prostredníctvom odboru starostlivosti o občanov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si mesto vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu..
3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 25.4.2006 uznesením č. 25/2006 pod bodom B/14 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Ján Turčan, v.r. PaedDr. Štefan Kobza, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu

V znení doplnku:
č. 1. schváleného uznesením MsZ č. 13/2008, dňa 28.10.2008, pod bodom B/18

Za správnosť vyhotovenia:
Roman ŠišmišPríloha č. 1
Ž I A D O S Ť
o poskytnutie príspevku na dopravu v zmysle VZN č. 64/2006, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Bánovce nad Bebravou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení

Údaje o žiadateľovi

Meno a priezvisko žiadateľa .........................................................................
dátum narodenia ....................................... .
rodné číslo .......................................
trvalý pobyt .................................................................................................................................
rodinný stav ........................................
Príjmové pomery žiadateľa
1. Zamestnávateľ: .................................................................................................................
2. priemerná mesačná mzda za posledných 12 mesiacov (čistá mzda) ............................... Sk
3. prídavok na dieťa .............................................................................................................. Sk
4. rodičovský príspevok ....................................................................................................... Sk
5. poberám dôchodok (druh, výška) ....................................................................................... Sk
6. poberám podporu v nezamestnanosti ................................................................................. Sk
7. dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR: ................................................................................... Sk
a) príspevok na zdravotnú starostlivosť ........................................................................... Sk
b) ochranný príspevok ..................................................................................................... Sk
c) aktivačný príspevok ..................................................................................................... Sk
d) príspevok na bývanie ................................................................................................... Sk
e) príspevok pre tehotnú ženu ......................................................................................... Sk
8. iný príjem ........................................................................................................................... Sk

Údaje o manželovi (manželke, druhovi, družke) žiadateľa

Meno a priezvisko žiadateľa .........................................................................
dátum narodenia ....................................... .
rodné číslo .......................................
trvalý pobyt .................................................................................................................................
rodinný stav ........................................

Príjmové pomery manžela (manželky, druha, družky) žiadateľa
1. Zamestnávateľ: .....................................................................................................................
2. priemerná mesačná mzda za posledných 12 mesiacov (čistá mzda) ..................................... Sk
3. prídavok na dieťa ................................................................................................................... Sk
4. rodičovský príspevok ............................................................................................................ Sk
5. poberám dôchodok (druh, výška) .......................................................................................... Sk
6. poberám podporu v nezamestnanosti .................................................................................... Sk
7. dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR: ...................................................................................... Sk
8. iný príjem .............................................................................................................................. Sk
9. výživné na deti ..............................................Sk Číslo rozsudku: .......................................

Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko: dátum nar. adresa detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené


Ďalšie osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko Dátum narodenia Vzťah k žiadateľovi Príjem

Bytové pomery:
vlastník nájomca Počet izieb
byt
rodinný dom

Dlh na nájomnom
Mám – nemám, ak áno akú sumu:
(potvrdiť u bytového správcu alebo vlastníka domu)

Odôvodnenie žiadosti:
Príjem (vyplní mestský úrad) Odkázanosť (vyplní mestský úrad)
Počet spoločne posudzovaných členov rodiny
Životné minimum
1,2 nás. životného minima
spolu
priemerná mes. mzda za 12 mesiacov
dávka v hmotnej núdzi
Podpora v nezamestnanosti
Dôchodok
Rodičovský príspevok
Materský príspevok
Príspevok za opatrovanie blízkej osoby
Iné:
spolu


Do príjmov nebolo zarátané .........................................................................................................

Údaje overil a výpočet uskutočnil ..............................................................................................
Prehlasujem, že nevykonávam žiadnu samostatnú zárobkovú činnosť, ani nemám iný príjem. Uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á/, že neprávom prijatý príspevok som povinný/á/ vrátiť

V Bánovciach n. B. dňa: .........................................

..............................................
podpis žiadateľa
Povinné prílohy žiadosti:
1. Písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa
2. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti
3. Relevantné doklady o výške príjmu
4. U nezamestnaných doklad o evidencii na ÚPSVaR
5. Doklad o výške dávky v hmotnej núdzi
6. Stanovisko od miestne príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o vhodnosti priznania príspevku na dopravu

Príloha č. 2
Zúčtovanie poskytnutého príspevku na dopravu

v zmysle VZN č. 64/2006, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Bánovce n. B. na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení
K číslu spisu:

Príjemca príspevku na dopravu
(meno a priezvisko)
dátum narodenia
adresa trvalého pobytu
Výška poskytnutého príspevku na dopravu mestom Bánovce nad Bebravou
Dátum vydania súhlasu na poskytnutie príspevku na dopravu
Meno a priezvisko dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove
Názov a adresa detského domova, v ktorom je dieťa umiestnenéFinančné zúčtovanie príspevku v Sk:
Skutočné príjmy Skutočné výdavky:
Príspevok mesta Bánovce nad Bebravou
na dopravu v Sk

Cena cestovného lístka v Sk (tam a späť)
Žiadateľ
Manžel žiadateľa
Dieťa
Príjmy SPOLU: Výdavky SPOLU:


....................................................... ........................................................
………………………… …………………………..
za MsÚ Bánovce n. B. Meno a podpis žiadateľa


Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Potvrdenie detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o uskutočnení návštevy (názov a adresa zariadenia, dátum návštevy s počtom osôb, ktoré dieťa/deti navštívili)
2. Doklad (originál cestovného lístka) dokumentujúci čerpanie finančného príspevku na dopravu od mesta Bánovce nad Bebravou
Príloha č. 3

Projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
K číslu spisu:

Meno a priezvisko žiadateľa

Adresa trvalého pobytu žiadateľa:

Adresa žiadateľa na doručovanie pošty:


Meno a priezvisko partnerky žiadateľa (manželka, družka)
Adresa trvalého pobytu partnerky žiadateľa

Miesto a lehota realizácie:

Požadovaná výška príspevku od mesta v Sk:
Výška spoluúčasti žiadateľa v Sk:
Celkové náklady na projekt v Sk:POPIS PROJEKTU:

Ciele projektu (Aké ciele chcete realizáciou projektu dosiahnuť):
Vytvoriť vhodné rodinné prostredie, aby sa dieťa mohlo vrátiť do osobnej starostlivosti rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.

Rozpis prác nevyhnutných pre realizáciu projektu:

Rozpis materiálu nevyhnutného pre realizáciu projektu:


Rozpis iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu:


ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov v projekte):

Výdavky na projekt
Položka, ktorú bude potrebné v projekte financovať Suma:
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
SPOLU VÝDAVKY: Sk

Predpokladané príjmy na projekt
Spolufinancovanie:
- vlastné zdroje: Sk
- iné zdroje: Sk
Dotácia od mesta Bánovce n. Bebravou Sk
SPOLU PRÍJMY: Sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podpis žiadateľa


Povinné prílohy:
1. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti
2. Stanovisko k účelnosti poskytnutia finančných prostriedkov vypracované v zmysle § 65 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. v platnom znení Oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bánovciach nad Bebravou

Príloha č. 4

Zmluva č. ....
o poskytnutí finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa
z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok s právnou subjektivitou
IČO: 00 310 182
DIČ: 2021053320
Registrácia: Nar. vl. SR č. 258/1996 Z.z. ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
Zastúpenie: Ing. Ján Turčan – primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, expozitúra Bánovce n. B.
Číslo účtu: 526-192/0200
(ďalej iba mesto)

Príjemca: .......................
Dátum narodenia: .......................................
Rodné číslo: ................/........
Trvalý pobyt: ..............................................., 957 01 Bánovce nad Bebravou
Rodinný stav: ........................................
(ďalej iba príjemca)

uzavreli v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia č. 64, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Bánovce nad Bebravou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou.


I.
Predmet zmluvy

1. Mesto Bánovce nad Bebravou na základe projektu predloženého oprávneným žiadateľom a odporučenia komisie .......................... zo dňa poskytuje príjemcovi finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa vo výške ,- Sk slovom: .
2. Poukázaný príspevok bude použitý na
3. Príjemca vyhlasuje, že finančný príspevok uvedený v ods. 1 tohto článku prijíma.


II.
Spôsob platby

Mesto Bánovce nad Bebravou poskytuje schválenú finančnú čiastku na základe tejto zmluvy v celkovej výške .................,- Sk (slovom: ....................... slovenských korún) nasledovne:
a) vo výške ...........,- Sk formou priamych úhrad tovarov a služieb vymedzených v čl. 3, ods. 3, VZN č. 64,
b) vo výške ............,- Sk v hotovosti.
III.
Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný príspevok na účel:
a) ............................ najneskôr do ..............,
b) ............................ najneskôr do ..............,
c) ............................ najneskôr do ...............
2. Mesto si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov, príjemca súhlasí s kontrolou účelnosti jeho využitia priamo v byte alebo dome príjemcu.
3. Príjemca je povinný finančný príspevok vyčerpať do ....(uveďte dátum)......
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutého finančného príspevku a zúčtovať čerpanie finančného príspevku, najneskôr však do piatich dní od termínu stanoveného v ods. 3 tohto článku na vyčerpanie finančného príspevku.
5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie podľa ods. 4 tohto článku.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Všetok materiál zakúpený za finančné prostriedky z finančného príspevku mesta musí byť zakúpený za ceny v meste obvyklé, v obchodnej spoločnosti resp. u živnostníka a doložený dokladom o zaplatení.
2. Všetky práce, na ktoré bol použitý finančný prostriedok mesta musia byť vykonané obchodnou spoločnosťou resp. živnostníkom a doložené faktúrou a dokladom o zaplatení. Pri obstarávaní prác je žiadateľ povinný postupovať hospodárne, aby vynaložené náklady na ne boli primerané ich kvalite a cene.
3. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím podpisom.
4. Zmluvu možno zmeniť iba so súhlasom oboch strán písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých mesto Bánovce nad Bebravou obdrží 2 rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa ........................................................... .........................................
Ing. Ján Turčan .............................. Primátor mesta príjemcaPríloha č. 5


Zúčtovanie
finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa, alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa poskytnutého z rozpočtu
mesta Bánovce nad Bebravou
K číslu spisu:

Meno a priezvisko príjemcu finančného príspevku
Dátum narodenia príjemcu finančného príspevku
Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
Výška poskytnutého finančného príspevku mestom Bánovce n. B.
Záväzný termín zúčtovania finančného príspevku (v zmluve uvedené „najneskôr však do:“)

Finančné vyhodnotenie projektu v Sk:

Skutočné náklady: suma v Sk Skutočné výdavky: suma v Sk
Vlastný finančný vklad: Za práce:
Príspevky a dary od iných: Za materiál:
Finančný príspevok od mesta: Za zakázky:
Náklady SPOLU: Výdavky SPOLU:

........................................................
...............................................
Meno a podpis žiadateľa
Povinné prílohy k zúčtovaniu:

1. Doklady overené príslušným pracovníkom odboru starostlivosti o občanov podľa originálu (účtenky, faktúry) dokumentujúce čerpanie finančného príspevku od mesta Bánovce nad Bebravou
2. Doklad (rozsudok súdu) o zrušení nariadenie o náhradnej rodinnej starostlivosti resp. kópia žiadosti o jej zrušenie.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka