Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o ochrane životného prostredia

Schválené: 25.6.1991

Vyhlásené: 26.6.1991

Účinnosť: 10.7.1991

Úplné znenie VZN č. 2

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 2/91 o

ochrane životného prostredia a čistote mesta.

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle Zákona SNR č. 369/1990 Zb. zo dňa 6.9.1990, § 6 a § 11, ods. 3, písm. f) „O obecnom zriadení“ v znení neskorších zmien a doplnkov v záujme trvalo udržateľného rozvoja, zlepšenia životného prostredia, čistoty a estetického vzhľadu mesta vydáva toto nariadenie:

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Predmetné nariadenie určuje všetkým subjektom práva a povinnosti pri udržovaní čistoty a ochrane životného prostredia na území mesta Bánovce nad Bebravou. Upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb, vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných priestranstiev a iných zariadení, ako aj obyvateľov a návštevníkov mesta Bánovce nad Bebravou s cieľom zabezpečiť čistotu, zdravé životné prostredie a vyhovujúci vzhľad mesta Bánovce nad Bebravou.

 

 

Článok 2

Základné pojmy

1.       Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä námestie, miestne komunikácie vrátane chodníkov, účelové komunikácie vnútroblokové priestory, mosty, parkoviská, odstavné plochy, verejné záhrady, cintoríny, parky, detské ihriská, športové plochy, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov.

2.       Nehnuteľnosťami na účely tohto nariadenia sú všetky stavby.

3.       Inými objektmi na účely tohto nariadenia sú najmä stĺpy verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, elektrického vedenia, nádoby a koše na odpadky, stojany na bicykle, autobusové zástavky, záhradné lavice, orientačné a smerové tabule,  reklamné zariadenia a pod.

4.       Chodníkom sa podľa tohto nariadenia rozumie súčasť miestnej komunikácie určenej pre chodcov, oddelená od komunikácie výškovo alebo označená iným spôsobom (konštrukčne, resp. farebným rozlíšením).

5.       Čistenie je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiaduce nečistoty zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej chôdze, dopravy, hygieny, estetiky (odstraňovanie závad v schodnosti, zametanie, zmývanie, odstraňovanie snehu a námrazy a pod.).

 

 

Článok 3

Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev

Zakazuje sa:

a)    bez povolenia mesta užívať verejné priestranstvo osobitým spôsobom (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného alebo reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, trvalé parkovanie vozidiel, umiestňovanie akýchkoľvek skládok a pod.),

b)    znečisťovať verejné priestranstvá najmä odpadkami, pľuvaním, exkrementami, odhadzovaním ohorkov cigariet, žuvačiek, odhadzovaním, odkladaním, alebo skladovaním odpadov všetkého druhu,

c)    znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, príp. inými obdobnými tekutinami,

d)    vypaľovať trávnaté porasty, páliť odpady a nečistoty,

e)    znečisťovať verejné priestranstvá kŕmením vtákov,

f)    umiestňovať plagáty, ponuky, inzeráty a pod. mimo plôch k tomuto účelu schválených mestom,

h)    nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pohybovať po verejných priestranstvách a spôsobovať znečisťovanie výkalmi (voľný pohyb psov upravuje VZN č. 47 o držaní psov na území mesta Bánovce nad Bebravou),

i)     vjazd vozidlám, ktoré zjavne znečisťujú komunikácie a verejné priestranstvá,

j)     znečisťovať fasády domov a objektov rôznymi kresbami,

k)    zametať nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí a na pásy zelene,

l)     v zimnom období rozhadzovať sneh z chodníka po ceste a používať škodlivý chemický posyp.

 

 

Článok 4

Povinnosti a zodpovednosť za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva

1.       Každý je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ktoré spôsobil.

2.       Za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva zodpovedá vlastník pozemku.

3.       Pokiaľ bolo Mestom Bánovce nad Bebravou povolené zvláštne užívanie verejného priestranstva, zodpovedá za zabezpečenie čistoty jeho užívateľ.

4.       Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve po ukončení hromadnej akcie (kultúrne podujatia, verejné zhromaždenia občanov, mítingy, reklamné akcie a pod.) zodpovedá organizátor hromadnej akcie.

5.       Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách pri vykonávaní stavebných a s nimi súvisiacich prác zodpovedá právnická, resp. fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.

6.       Vlastník, správca alebo užívateľ rodinného domu alebo bytu v bytovom dome na území mesta ako aj každý subjekt pôsobiaci na území mesta v oblasti výroby, obchodu, služieb, hotelov, reštauračných zariadení, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu je povinný udržiavať verejné priestranstvá v okolí svojej nehnuteľnosti, kde nie je zriadený chodník v šírke 1,5 m.

7.       Za zabezpečenie čistoty chodníkov (v celej šírke) v zastavaných častiach mesta zodpovedá vlastník, správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti, v zmysle Pasportu plôch okolia obytných domov na území mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len príloha č. 1 tohto nariadenia), ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

8.       Povinnosť podľa ods. 6. a 7. Tohto nariadenia sa vzťahuje aj na miestne komunikácie IV triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné prevádzke motorových vozidiel (napr. schody, cestičky pre chodcov, podchody a nadchody, lávky, samostatné chodníky a pod.). Ak je pochybnosť komu podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia náleží čistiť určené miesto, rozhodne primátor mesta.

9.       Za chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam hraničiacich s cestou, alebo miestnou komunikáciou sa podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia pre potreby tohto nariadenia považujú tie, ktoré sú vzdialené od hranice cesty, alebo miestnej komunikácie do 22 m a to v priečnom i pozdĺžnom smere (spojovací chodník po najbližšiu vozidlovú komunikáciu, resp. pozdĺžny úsek chodníka pozdĺž nehnuteľnosti, alebo pozdĺž vozidlovej komunikácie). 

10.     Začiatok a koniec čisteného úseku chodníka je ohraničený hranicou nehnuteľnosti. V prípade, ak medzi hranicami dvoch susediacich nehnuteľností zostáva úsek nehraničiaci ani s jednou nehnuteľnosťou, a nie je vymedzený ani v prílohe č. 1 tohto nariadenia, za čistenie sú zodpovední majitelia, správcovia a užívatelia oboch susedných nehnuteľností.

11.     Za chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou sa považuje aj taký, ktorý je od nehnuteľnosti oddelený pruhom pozemku neslúžiacom komunikačným účelom (napr. pruh zelene). Nerozhoduje ani to, či je takýmto pruhom pozemku rozdelený samotný chodník.

12.     V prípade, ak medzi nehnuteľnosťou a najbližšou vozidlovou komunikáciou sú dva, alebo viacero chodníkov, o tom, komu prináleží čistiť všetky chodníky rozhoduje primátor mesta.

13.     Súkromné nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty hraničiace s verejným priestranstvom musia byť upravené a udržiavané tak, aby nerušili vzhľad okolia, aby nečistoty z nehnuteľností neboli zanášané, resp. splavované na verejné priestranstvá.

14.     Vlastník, správca alebo užívateľ oploteného a neoploteného pozemku je povinný odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia, odstraňovať invázne druhy rastlín, zamedziť ich opätovnému šíreniu a zabezpečiť kosenie trávnatých plôch do začiatku kvitnutia. Zoznam inváznych drevín ustanovilo Ministerstvo životného prostredia vo vyhláške č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

15.     Konáre stromov a kríkov na verejnej zeleni a v súkromných záhradách nesmú obmedzovať bezpečnosť chodcov na chodníkoch, dopravu na komunikáciách a zakrývať dopravné značenia a zariadenia.

16.     Za znečistenie verejných priestranstiev spôsobené užívateľom bytu alebo nebytového priestoru, alebo vzniknuté v súvislosti s prevádzkou v nebytovom priestore, zodpovedá vlastník alebo nájomca bytu, alebo nebytového priestoru.

17.     Zastávky verejnej hromadnej dopravy, obchodné prevádzky, stánky, kiosky, verejné kúpaliská, plavárne a obdobné zariadenia musí ich prevádzkovateľ vybaviť dostatočným počtom odpadkových košov, ktoré musí udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie a zabezpečovať čistotu v ich bezprostrednej blízkosti. Na ostatných verejných priestranstvách majú túto povinnosť správcovia verejných priestranstiev.

18.     Ten, kto je zodpovedný za udržiavanie čistoty verejného priestranstva, môže čistenie zveriť inému, tým sa však nezbavuje zodpovednosti za udržiavanie čistoty.

 

 

Článok 5

Údržba verejných priestranstiev v zimnom období

1.       Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť miestnych komunikácií zabezpečuje v zmysle Mandátnej zmluvy a schváleného „Plánu zimnej údržby“ organizácia poverená mestom, ktorá vykonáva podľa potreby zhŕňanie, pluhovanie a posyp povrchu vozovky inertným materiálom, za účelom zabezpečenia zjazdnosti a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Zimnú údržbu námestia upravuje VZN č. 66 o režime užívania Námestia Ľudovíta Štúra a bezprostredne susediacich ulíc mesta Bánovce nad Bebravou.

2.       Plán zimnej údržby stanovuje priority a postupnosť odstraňovania snehu a posypov na verejných priestranstvách.

3.       V zimnom období treba zbavovať chodníky snehu a námrazy, v prípade potreby aj viackrát za deň. Treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez jazdnú dráhu alebo príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie domového odpadu, paliva a iného. Na okraji vozovky treba ponechať voľné vpuste kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Posypy možno zabezpečovať len inertným materiálom (piesok, štrk, drť).

4.       Údržbu chodníkov v zimnom období zabezpečuje vlastník, užívateľ alebo správca priľahlej nehnuteľnosti v zmysle prílohy č. 1 tohto nariadenia.

5        Užívatelia obchodných a prevádzkových zariadení v čase prevádzkovej doby sú povinní v zimnom období odstraňovať sneh z priľahlých chodníkov v plnom rozsahu šírky, ak tieto nie sú zriadené, odstraňovať sneh z priľahlých verejných priestranstiev v šírke 1,5m.

6.       Ak napadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom a bezpečnú schodnosť treba zabezpečovať priebežne.

7.       Pri mimoriadnych snehových alebo námrazových kalamitách môže Mesto  Bánovce nad Bebravou právnickej alebo fyzickej osobe uložiť povinnosť poskytnutia osobnej, materiálovej alebo vecnej výpomoci, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

8.       Po skončení zimného obdobia organizácia poverená Mestom Bánovce nad Bebravou  odstraňuje nahromadený posypový materiál z chodníkov a komunikácií.

 

 

Článok 6

Zabezpečenie čistoty vonkajšieho vzhľadu obchodných a prevádzkových zariadení

1.       Vlastníci alebo užívatelia obchodných a prevádzkových zariadení sú povinní trvale udržiavať čistotu výkladných skríň a vstupov do zariadení.

2.       Fasády bytových domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb, za čo zodpovedá vlastník.

 

 

Článok 7

Deratizácia

1.       Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečiť preventívnu deratizáciu objektov každoročne v jarných mesiacoch (marec, apríl) a jesenných mesiacoch (október, november). Súčasťou deratizácie objektov musia byť aj domové kanalizačné šachty a prípojky.

2.       Fyzické a právnické osoby na území mesta sú povinné v čase premnoženia hlodavcov rešpektovať mestom vyhlásený termín celoplošnej mestskej deratizácie a nimi spravované objekty deratizovať v zmysle  verejnej vyhlášky vyvesenej na úradných tabuliach mesta.

3.       Občania sú povinní rešpektovať všetky podmienky výkonu deratizácie.

 

 

Článok 8

Kontrola a sankcie

1.       Kontrolu tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:

 1. mestská polícia Mesta Bánovce nad Bebravou,
 2. kompetentní pracovníci Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou,
 3. poslanci Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou,
 4. osoby poverené primátorom mesta Bánovce nad Bebravou.

2.       Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom (§ 45, § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo o trestný čin.

3.       Za porušenie ustanovení tohto nariadenia príslušník mestskej polície môže uložiť pokutu do výšky 33 €.

4.       Primátor mesta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,‑ €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia (§ 13, ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

5.       Výnosy pokút uložených podľa tohto nariadenia sú príjmom mesta.

6.       Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor dozvedel o porušení nariadenia, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia, alebo nesplnenia povinnosti. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

 

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1) Toto „Nariadenie“ bude súčasťou „Štatútu mesta“, je otvorené a bude sa postupne dopĺňať na základe skúseností a vytvorení technických podmienok v oblasti ochrany ovzdušia a vody po schválení mestským zastupiteľstvom.

2) Dôsledné plnenie tohoto nariadenia bude jedno z kritérií pri posudzovaní žiadostí na zmiernenie poplatkov v zmysle Nariadenia mestského zastupiteľstva č.1 – „O poplatkoch na úrovni mesta“.

3) Toto Nariadenie nadobudne účinnosť v zmysle zákona č. 364, § 6, po 15-tich dňoch od jeho schválenia v mestskom zastupiteľstve a vyvesení na úradnej tabuli.

4) Ruší sa uznesenie plenárneho zasadnutia MsNV č. 21/II-5 zo dňa 8.6.1990 o sankčných poplatkoch za porušovanie predpisov o ŽP pre mesto Bánovce nad Bebravou.

 

 

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                                PaedDr. Štefan Kobza, v.r.

               primátor mesta                                                     prednosta mestského úradu

 

V znení doplnkov:

č.  1)    schválený uznesením MsZ č. 20/1997 dňa 18.12.1997, bod B/9, účinný 03.01.1998

č.  2)    schválený uznesením MsZ č. 23/2005 dňa 13.12.2005, bod B/8, účinný 29.12.2005

č.  3)    schválený uznesením MsZ č. 13/2008 dňa 28.10.2008, bod B/5, účinný 13.11.2008

č.  4)    schválený uznesením MsZ č. 25/2010 dňa 24.08.2010, bod B/7, účinný 09.09.2010

č.  5)    schválený uznesením MsZ č. 615/2010 dňa 13.12.2010, účinný 01.01.2018

 

 

Za správnosť vyhotovenia:

 

 

                                                                                                      Roman Šišmiš

 

 

 

Príloha č. 1

k všeobecne záväznému nariadeniu

mesta Bánovce nad Bebravou č. 2

o ochrane životného prostredia

a čistote mesta Bánovce nad Bebravou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasport

plôch okolia obytných domov

na území mesta Bánovce nad Bebravou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

máj 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

 1. VSTUPNÉ ÚDAJE

 

 1. ZÁKONNNÉ USTANOVENIA A NORMY

 

 1. ŠPECIFIKÁ SPRACOVANIA

 

 1. Prehľadný súhrn plôch okolia bytových domov na území mesta Bánovce nad Bebravou

 

 1. BYTOVÉ DOMY NA SÍDLISKÁCH

        [Prednádražie, Sever, Stred, Dubnička]

 

 1. BYTOVÉ DOMY MIMO SÍDLISK

        [Ozorovská nová (4), SOU Rybaya (2), Miezgovská cesta (1)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VSTUPNÉ ÚDAJE

 

 1. Úloha: Spracovať pasport plôch okolia bytových domov na území mesta Bánovce nad Bebravou za účelom určenia osôb povinných zabezpečovať  údržbu týchto plôch.
 2. Zadal: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou dňa 22.4.2005 na základe uznesenia Mestskej rady v Bánovciach nad Bebravou č. 174/2005 zo dňa 8.3.2005.
 3. Odovzdanie pasportu:  15.6.2005
 4. Spracovateľ:  Jozef Fojtík, ul. Záfortňa 551/21, 957 01  Bánovce nad Bebravou

 

 

2. ZÁKONNÉ USTANOVENIA A NORMY

 

1.   Spracovanie pasportu sa riadilo:

 1. zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení noviel,
 2. všeobecným záväzným nariadením mesta Bánovce nad Bebravou č. 2/91 o ochrane životného prostredia a čistote mesta (vrátane dodatkov),
 3. požiadavkami mesta Bánovce nad Bebravou; minimálna šírka chodníka pre peších pre účely tohto pasportu je určená v závislosti na intenzite používania občanmi  (i imobilnými) od 1,20 – 2,50m.

2.   Vlastník bytového domu ako povinná osoba resp. správca bytového domu je povinný nájomcom bytového domu i ostatným občanom zabezpečiť údržbou:

 1. bezproblémový vchod a odchod z bytového domu na mestskú komunikáciu resp. chodník prislúchajúci k mestskej komunikácii, vrátane zadných vchodov.
 2. bezproblémový prístup ku smetným nádobám.

 

 

3. ŠPECIFIKÁ SPRACOVANIA

 

1.   Pasport spracováva okolie bytových domov podľa jednotlivých sídlisk, ktoré sú na území mesta. Spracovanie každého sídliska je v samostatnej zložke. V úvode tejto zložky je situačný plán sídliska, v ktorom má každý bytový dom evidenčné číslo a farebne označenú povinnú osobu resp. správcu. Každý bytový dom je spracovaný na samostatnom liste formátu A4. Na tomto liste je bytový dom identifikovaný - evidenčným číslom, - názvom sídliska, - názvom ulice, - povinnou osobou (správcom) a situačným plánikom (bez mierky). Situačný plánik určuje plochu okolia bytového domu v „metroch“ a následne v „m2“. Za ňu zodpovedá povinná osoba resp. správca údržbou – vrátane následných právnych dôsledkov (úrazy atď.). Plochy okolia bytových domov sú vypočítané v tolerancii ± 5m2.

2.   Súčasťou zložky je prehľadný súhrn plôch za sídlisko podľa jednotlivých povinných osôb resp. správcov.

3.   Bytové domy na území mesta Bánovce nad Bebravou sa nachádzajú:

a)   na sídliskách:

 1. Prednádražie,
 2. Stred,
 3. Sever,
 4. Dubnička,

b)   mimo sídlisk:

 1. ul. Partizánska (pri SOU J. Rybaya) - 2 bytové domy,
 2. ul. Ozorovská nová - 4 bytové domy,
 3. Miezgovská cesta - 1 bytový dom.

4.   Na území mesta Bánovce nad Bebravou sa nachádzajú tieto povinné osoby resp. správcovia, v pasporte majúci tieto farebné označenia:

 1. Byttherm, s.r.o.                                                                        farebne označená – zelená
 2. Bytové družstvo                                                                      farebne označená – červená
 3. Tatrabyt, a.s.                                                                            farebne označená – modrá
 4. Poľnohospodárske družstvo Topoľčany                            farebne označená – hnedá
 5. Spoločenstvá vlastníkov bytov                                            farebne označená – žltá

5.   V súlade s čl. VII, bod 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bánovce nad Bebravou č. 2/91 o ochrane životného prostredia a čistote mesta „Pri pochybnostiach, komu náleží čistiť určité miesto, rozhodne Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou, oddelenie starostlivosti o občanov“.

 

 

 

 

 

4.    Prehľadný súhrn plôch okolia bytových domov na území mesta Bánovce nad Bebravou

 

 

Celkom

BYTTHERM s.r.o.

Bytové družstvo

TATRABYT, a.s.

Spoločenstvá vlastníkov

PD Topoľčany

Sídlisko Prednádražie

    3.785

            1.662

    2.123

Sídlisko Stred

  11.978

            7.376

       380

           3.667

             555

Sídlisko Sever

    5.562

            1.679

    2.439

           1.444

Sídlisko Dubnička

    9.138

            1.654

    6.477

           1.007

Mimo sídlisk

       678

               256

       237

               62

          123

Spolu na území Mesta Bánovce nad Bebravou

  31.141

          12.627

  11.656

           6.118

             617

          123

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázkovú časť prílohy si môžete stiahnuť na nasledujúcej adrese:

web.banovce.sk/na_stiahnutie/VZN02priloha.zip (21,2MB)

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka