Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

zásady prideľovania mestských bytov

Schválené: 23.2.1993

Vyhlásené: 24.2.1993

Účinnosť: 10.3.1993

Úplné znenie VZN č. 6
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 6/93,
ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov v meste
Bánovce nad Bebravou.


Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a všeobecne záväzného nariadenia mesta o hospodárení s majetkom mesta a tiež v súlade so Zákonom SNR z 25. 3. 1992 č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami tzv. „Bytový zákon“, vydáva pre mesto Bánovce nad Bebravou toto všeobecné nariadenie:


Článok 1
1) Vlastníkom mestských bytov je mesto Bánovce nad Bebravou, ktoré ich zverilo do správy Mestského bytového podniku (ďalej len „prenajímateľ“) v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta.
2) Vlastník zabezpečuje pracovnú stránku pridelenia bytov, prenajímateľ užívateľské a nájomné inštitúty, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.


Článok 2
Ohlasovacia povinnosť
Prenajímateľ bytového majetku je povinný vlastníkovi ohlásiť bez odkladu:
a) uvoľnenie bytu,
b) nový byt (novostavba),
c) novozriadený byt vytvorený z iných než bytových priestorov,
d) byt, ktorý sa neužíva z akéhokoľvek dôvodu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace,
e) byt, kde majiteľ zomrel,
f) protiprávne obsadenie bytu,
g) byt, ktorý navrhuje vypratať z akéhokoľvek dôvodu,
h) byt, kde bez súhlasu vlastníka bol nasťahovaný podnájomník,
ch) byty, ktoré by sa mali vymeniť,
i) byt, ktorý sa nedá užívať,
j) byt, kde nájomca neuzavrel dohodu o prevzatí bytu,
k) byt, ktorý chce nájomník prenechať inému na dobu určitú,
l) byt, kde správca navrhuje z dôvodu porušovania domového poriadku jeho odňatie.


Článok 3
1) Nájomca mestského bytu, ktorému bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu, dňom vydania stavebného povolenia nesmie sa dohodnúť o výmene bytu s iným nájomcom. V prípade, že to urobí, MsÚ nedá povolenie na výmenu.
2) Ak nájomca pred nástupom do ústavného zariadenia prihlási k trvalému pobytu iného, ako je uvedené v § 706, odsek 1 OZ (jeho deti, vnuci, súrodenci, zať a nevesta) tento sa nástupom do ústavného zariadenia nestáva nájomcom bytu. Nemá nárok na náhradný byt ani náhradné ubytovanie a povinný je do 30 dní uvoľniť a odovzdať byt prenajímateľovi v riadnom stave.
3) Do evidencie žiadateľov na pridelenie mestského bytu nemôže byť zaradený žiadateľ, ktorý predá svoj vlastný rodinný dom, byt vo svojom vlastníctve alebo družstevný byt.


Článok 4
Evidencia žiadateľov o byt
Mestský úrad, bytové oddelenie vedie evidenciu žiadateľov o byt. Sociálno-bytová komisia prešetrí opodstatnenosť jednotlivých žiadostí podľa kritérií uvedených vo „Všeobecne záväznom nariadení“. Do evidencie žiadateľov o byt zaradí predovšetkým žiadateľa, ktorý má trvalé bydlisko na území mesta Bánovce nad Bebravou a jeho priľahlých častí (Biskupice, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany). V mimoriadnych prípadoch, môže byť do evidencie žiadateľov o byt, pri splnení ostatných podmienok, zaradený i žiadateľ, ktorý má trvalé bydlisko mimo územia Mesta Bánovce nad Bebravou a jeho priľahlých častí.


Článok 5
Kritéria pre prideľovanie mestských bytov
1) Do návrhu poradia (býv. poradovník) sa zaradí žiadateľ z evidencie, ak už neužíva iný byt ako nájomca, spoločný nájomca, tiež ak nevlastní byt, rodinný dom, resp. obytný dom (neplatí v prípade § 6 Zák. č. 189/1992 Zb. pri zlúčení bytov).
2) Pri zostavovaní poradia sa postupuje podľa týchto kritérií:
a) sociálne pomery
b) hmotné zabezpečenie
ba) priemerný ročný príjem jednotlivých členov rodiny
bb) iné príjmy (rodinné prídavky, výživné, podnikateľská činnosť)
bc) podpory priznané orgánmi štátnej správy
c) počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti - z toho detí, členenie rodinných príslušníkov podľa generácií
d) doterajšie bytové pomery žiadateľa
e) zdravotná závadnosť bytu, zdravotná nevhodnosť bytu
f) schopnosť nájomcu úhrady nájomného a za služby spojené s užívaním bytu.
3) O pridelení mestského bytu v mimoriadnych sociálnych prípadoch žiadateľa rozhoduje primátor mesta po prejednaní žiadosti v sociálnej a bytovej komisii. Pokiaľ sa komisia v takýchto prípadoch nevyjadrí do 48 hodín od požiadania primátora o prejednanie žiadosti, môže primátor o pridelení mestského bytu rozhodnúť samostatne.
4) O každom spornom prihlásení k trvalému pobytu (prihláška bez výmeru o pridelení bytu) rozhoduje primátor mesta po prejednaní žiadosti v sociálno-bytovej komisii.


Článok 6
Osobitné oprávnenie obce
1) Mesto Bánovce nad Bebravou podľa Zákona SNR z 25.3.1992 č. 189/1992 Zb. „Bytový zákon“ podľa § 12, ods. 1 a 2 vychádza pri zohľadňovaní naliehavosti bytovej potreby uchádzača o byt z jeho sociálnych pomerov, zdravotnej závadnosti bytu, avšak vyhradzuje si prednostné právo riešenia bytových potrieb osôb, ktorých činnosť, výkon služby sú nevyhnutné pre riadny chod života mesta (lekári, zdravotnícky personál, učitelia, policajti a pod.).

 

Článok 7
Prechodné ustanovenie
Zrušením kategórie bytov trvalo určených pre ubytovanie pracovníkov organizácie stratili podniky a iné organizácie dispozičné právo k bytom, ktoré získali zo štátnej bytovej výstavby.


Článok 8
Výmena bytov
1) Výmenu bytov môžu uskutočňovať nájomníci len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Súhlas aj dohoda nájomníkov o výmene bytov musia mať písomnú formu.
2) Výmena bytov je dobrovoľnou dohodou nájomníkov. Súhlas s výmenou bytov musia vyjadriť svojimi podpismi všetci účastníci výmeny.
3) O podnájme a výmene mestských bytov v sporných prípadoch rozhoduje primátor mesta po prejednaní v sociálno-bytovej komisii.


Článok 9
Podnájom bytu
1) Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určenú v zmluvách o podnájme alebo bez časového určenia len s písomným súhlasom prenajímateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie podľa § 711 ods. 1 písm. d) OZ s následkom vypovedania nájmu bytu. V prípade zrušenia nájomného vzťahu k termínu jeho skončenia, skončí aj prenájom bytu resp. časti bytu iného občana a tento ho je povinný uvoľniť do skončenia nájomného pomeru a nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, náhradného ubytovania.
2) Ak si nájomca resp. nájomcovia neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, tak je dôvod na zánik nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c) alebo d), prenajímateľ môže po súhlase vlastníka bytového fondu nariadiť vysťahovanie nájomcu s tým, že mu poskytne náhradné ubytovanie u ďalšieho takéhoto nájomcu, ktorý si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, ktoré majú za následok zánik nájmu za dodržanie podmienok uvedených v Čl. 12 ods. 3.


Článok 10
Zlučovanie bytov a užívanie bytov k iným účelom ako na bývanie
1) Byt alebo jeho časť možno rozdeliť alebo zlúčiť so susedným bytom len so súhlasom vlastníka bytového fondu a po vyjadrení príslušného orgánu štátnej správy (Obvodný úrad životného prostredia).
2) Byt alebo jeho časť možno dočasne používať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom vlastníka bytového fondu. Pri stavebných úpravách musí byť vyjadrenie ObÚ životného prostredia.


Článok 11
Zánik nájmu bytu
1) Nájom bytu zanikne písomnou formou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.
2) Písomnú výpoveď dáva prenajímateľ po prejednaní s vlastníkom bytov a privolení súdu z týchto dôvodov :
a) ak nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný a prenajímateľ potrebuje byt pre iného nájomcu, ktorý bude túto prácu vykonávať,
b) ak nájomca alebo tí, ktorí s ním bývajú napriek písomnej výstrahe hrubo porušujú dobré mravy v dome,
c) ak nájomca porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako tri mesiace,
d) ak je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom dlhší čas užívať,
e) ide o byt, ktorý súvisí stavebne s priestormi určenými na prevádzkovanie obchodu alebo inej podnikateľskej činnosti a nájomca alebo vlastník týchto nebytových priestorov chce tento byt užívať,
f) ak má nájomca dva alebo viac bytov, okrem prípadov, že od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby užíval iba jeden byt,
g) ak nájomca neužíva byt bez vážnych dôvodov.


Článok 12
Bytové náhrady podľa Zákona č. 509/1991 Zb.
1) Bytovými náhradami sú náhradný byt a náhradné ubytovanie.
2) Náhradným bytom je byt, ktorý podľa veľkosti a vybavenia zabezpečuje ľudsky dôstojné ubytovanie nájomcu a členov jeho domácnosti. Ak sa nájomný pomer skončil výpoveďou prenajímateľa z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. a), b), e) alebo f) má nájomca právo na náhradný byt, ktorý je podľa miestnych podmienok zásadne rovnocenný bytu, ktorý má povinnosť vypratať (primeraný náhradný byt).
Ak sa však nájomný pomer skončil výpoveďou prenajímateľa z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. c) alebo d), možno ako náhradný byt poskytnúť aj byt s menšou podlahovou plochou nižšej kvality a menej vybavený, prípadne aj byt mimo obce, než je vypratávaný byt, ak nejde o rodinu s maloletými deťmi, možno v týchto prípadoch poskytnúť aj náhradné ubytovanie.
3) Náhradným ubytovaním sa rozumie byt s jednou miestnosťou alebo izba v slobodárni alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu iného nájomcu. Ak ide o samotnú osobu, je náhradným ubytovaním pre nájomcu, ktorému sa skončil nájomný pomer výpoveďou prenajímateľa z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. c) alebo d), aj spoločné užívanie bytu s jednou miestnosťou alebo izby v slobodárni alebo podnájmu v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu iného nájomcu.


Článok 13
Neoprávnené obsadenie bytu
1) Neoprávneným obsadením bytu je obsadenie bytu bez vydania rozhodnutia vlastníka a bez uzavretia nájomnej resp. podnájomnej zmluvy.
2) Neoprávnené obsadenie bytu v meste bude kvalifikované ako priestupok na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Náprava bude vykonávaná pokutou a následným vyprataním bytu bez nároku na náhradu.

 


Článok 14
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie sa môže meniť a dopĺňať mestským zastupiteľstvom podľa potrieb mesta a podľa súvisiacich právnych noriem schválených po účinnosti tohoto nariadenia.
Nariadenie nadobúda platnosť odo dňa 10.3.1993, t.j. 15 dňom od schválenia Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou.

 

 

Ing. Ján Turčan, v.r. Rudolf Šúň, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu


Doplnok: 1) uznesením MsZ č. 19/1993, 21.12.1993, pod B/9
2) uznesením MsZ č. 24/1994, 23.08.1994, pod B/6
- uznesením MsZ č. 15/1997, 04.02.1997, pod C/2
3) uznesením MsZ č. 498/2013, 12.12.2013, pod 1.
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka