Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

ktorým sa stanovujú zásady používania pyrotechnických výrobkov na zábavné účely

Schválené: 23.2.1993

Vyhlásené: 24.2.1993

Účinnosť: 10.3.1993

Úplné znenie VZN č. 7,

ktorým sa stanovujú zásady používania pyrotechnických výrobkov

na zábavné účely.

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s § 4, ods. 1 a 3, písm. f) a n) a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bánovce nad Bebravou toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

 
 

Článok 1

Nadobúdanie, predaj, používanie a uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh upravuje zákon číslo 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 58/2014 Z.z.).

 

Článok 2

Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v súlade s § 53, ods. 2 zák. č. 58/2014 Z.z.:

a)       na území mesta Bánovce nad Bebravou počas celého roka; s výnimkou počas dní 31. decembra a 1. januára,

b)      ďalšie výnimky z ustanovenia písm. a) tohto článku nariadenia môže Mesto Bánovce nad Bebravou povoliť len na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, a to v prípadoch konania kultúrnych, športových, slávnostných a zábavných verejných alebo súkromných podujatí; žiadosť musí byť doručená najneskôr sedem pracovných dní pred plánovaným podujatím; písomný súhlas vydáva primátor mesta najneskôr tri pracovné dni pred dňom konania podujatia.

 
Článok 3

V prípade nedodržania čl. 2. písm. b) tohto nariadenia to bude kvalifikované ako priestupok proti § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  Za tento priestupok je možné uložiť pokutu do 33,- €.

 

 

Článok 4

Kontrolou dodržiavania čl. 2. písm. b) tohto nariadenia poveruje mestské zastupiteľstvo Mestskú políciu v Bánovciach nad Bebravou.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve v Bánovciach nad Bebravou a môže sa meniť a dopĺňať podľa potrieb mesta a súvisiacich právnych noriem schválených po účinnosti tohto nariadenia.

 

 

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                               Rudolf Šúň, v.r.

                 primátor mesta                                          prednosta mestského úradu

 

 

V znení doplnkov:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č. 13/2008 dňa 28.10.2008 pod bodom B/6

č.  2)    schváleného uznesením MsZ č. 400/2013 dňa 25.06.2013 pod bodom 1.

č.  3)    schváleného uznesením MsZ č. 436/2013 dňa 03.09.2013 pod bodom 8.

č.  4)    schváleného uznesením MsZ č. 189/2015 dňa 16.12.2015 pod bodom 7.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka