Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o nakladaní s odpadom na území mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 14.9.2016

Vyhlásené: 15.9.2016

Účinnosť: 29.9.2016

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 91 o nakladaní s odpadom na území mesta Bánovce nad Bebravou

 

Článok 1.

Predmet úpravy

 

Mesto Bánovce nad Bebravou týmto nariadením bližšie upravuje podrobnosti o:

nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:

ea)     elektroodpadov z domácností,

eb)     odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

ec)     použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

ed)    veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,

ee)     jedlých olejov a tukov,

ef)     šatstva a textilu,

spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

prevádzkovaní zberného dvora,

spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

 

Článok 2.

Základné pojmy

 

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej  zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo podnikateľský subjekt, u ktorej sa odpad nachádza.

Občan je fyzická osoba s pobytom na území Mesta Bánovce nad Bebravou.

Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesto zneškodňovania.

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti občanov a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je podnikateľský subjekt, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti podnikateľského subjektu. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností, slúžiacich občanom na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálne odpady sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam odpadov, ktoré tvoria, komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (mestu), alebo nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (mestu).

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov. Obvykle pri nakladaní s odpadom v meste považujeme za zložky vyseparované časti odpadu (papier, plasty, sklo a ďalšie).

Objemné odpady sú komunálne odpady a  drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti občanov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo presahujúci objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci ustanovených v tomto nariadení.

Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a  drobných stavebných odpadov na území mesta.

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom.

Harmonogram zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.

Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov od držiteľa odpadu oprávnenou organizáciou v rámci mestom vyrubeného platobného výmeru.

Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na zberné nádoby.

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností.

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností občanov a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností občanov.

Biologický rozložiteľné odpady sú odpady zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

Zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Zhodnocovanie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu komunálnych odpadov, alebo vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.

Zberný dvor je miesto zaistené mestom pre odkladanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

Program odpadového hospodárstva sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva podľa § 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva a opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov.

 

Článok 3.

Účel odpadového hospodárstva

 

V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:

predchádzanie vzniku odpadu,

príprava na opätovné použitie,

recyklácia,

iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

zneškodňovanie.

 

Článok 4.

Systém zberu odpadov

 

Na území mesta je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:

a)    kontajnerový a vrecový,

b)    kalendárový zber, tzn. mesto vopred určí deň a týždeň, v ktorom sa uskutoční zber predmetnej zložky komunálneho odpadu,

c)    oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre:

ca)     elektroodpad z domácností,

cb)     batérie a akumulátory,

cc)     obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,

cd)    drobný stavebný odpad,

ce)     objemný odpad,

cf)     odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,

d)    triedený zber komunálnych odpadov pre:

da)    jedlé oleje a tuky z domácností,

db)    biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína,

dc)    papier, plasty, kovy, sklo, textil, VKM (odpad z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, ďalej len „VKM“) starý nábytok,

e)    zmesový zber komunálnych odpadov,

f)    v meste je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov,

g)    v meste je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,

h)    na území mesta je zriadený zberný dvor.

 

Článok 5.

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

 

1.    Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraduje pod katalógové číslo: 20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.

2.    Na území mesta sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:

a)       fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

b)      alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť,

c)       fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo

d)      prevádzku na území mesta.

3.    Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

4.    Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sú vo vlastníctve mesta.

5.    Umiestnenie zberných nádob určuje mesto.

6.    Miesta pre zberné nádoby musia:

a)       zodpovedať hygienickým a estetickým podmienkam,

b)      musí byt k ním zabezpečený dostatočný prístup,

c)       zberné nádoby budú umiestnené na spevnenej ploche, pokiaľ je vybudovaná.

7.    Pre rodinné domy s pravidelným vývozom komunálneho odpadu sú určené nádoby o obsahu 110 l a 120 l, s určenou životnosťou minimálne 6 rokov. Jedna nádoba pri stanovenom cykle odvozov môže slúžiť spravidla maximálne pre 5 osôb. Pri väčšom počte členov domácnosti bude pristavená ďalšia nádoba.

8.    Pre bytové domy s pravidelným vývozom komunálneho odpadu sú určené nádoby obsahu 1 100 l, s určenou životnosťou minimálne 8 rokov. Jedna nádoba pri stanovenom cykle odvozov môže spravidla slúžiť maximálne pre 50 osôb alebo pre 25 bytových jednotiek. Pri väčšom pocte osôb bude pristavená ďalšia nádoba.

9.    Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V danom poplatku sú zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu.

10. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob určených mestom a zodpovedajúci systému zberu.

11. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby.

12. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, objemné odpady a pod.

13. Zber, prepravu a zhodnocovanie /zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce výhradne organizácia, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.

14. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

 

Článok 6.

Nakladanie s objemným odpadom

 

1.    Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaradujú pod katalógové číslo: 20 03 07 - objemný odpad - O.

2.    Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).

3.    Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej 2 x ročne. Pre tento účel mesto zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom.

4.    Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

5.    Počas celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné bezplatne ukladať na zberný dvor (Dotrieďovací dvor) avšak až po dovezení na vlastné náklady.

6.    Je zakázané iné nakladanie s objemovým odpadom, napr. vykladanie objemového odpadu na zberné miesta vedľa nádob.

 

Článok 7.

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok

 

1.    Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

2.    Na území mesta sa uplatňuje systém zberu a prepravy odpadu z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia: 2 x ročne (jar a jeseň),

3.    Pre tento účel mesto zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miesta určené mestom.

4.    Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

 

Článok 8.

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

 

1.    Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaradujú pod katalógové číslo: 20 03 08 - drobný stavebný odpad - O.

2.    K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

3.    Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.

4.    Ak nie je možné drobný stavebný odpad znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberný dvor.

5.    Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

6.    Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom dvore.

7.    Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob a to určených na zmesový komunálny odpad, alebo ukladať na iné miesto ako je uvedené v tomto nariadení.

8.    Ak bežné udržiavacie ci rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu – občana vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

 

 

 

 

 

 

Článok 9.

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

(papier, plasty, sklo a kovy, VKM)

 

1.    Na území mesta je zavedený a vykonáva sa triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, VKM (tetrapaky).

2.    Triedený zber odpadov

a)       z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

aa)     triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov,

ab)     mesto určuje na triedený zber papiera modré plastové kontajnery s vývozným intervalom minimálne 1 x za 14 dní.

b)      plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 – plasty - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

ba)     triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov a vriec,

bb)    mesto určuje na triedený zber plastov žlté plastové kontajnery s vývozným intervalom 1 x za 7 dní (KBV) a žlté vrecia s vývozným intervalom 1 x za 14 (IBV)

c)       zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

ca)     triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov,

cb)     mesto určuje na triedený zber skla zelené plastové kontajnery s vývozným Intervalom 1 x za mesiac.

d)      z kovových obalov, ktoré sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 40 - kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

da)    triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov ,

db)    mesto určuje na triedený zber kovov žlté plastové kontajnery a vrecia s vývozným intervalom 1 x za 7 dní.

e)       z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky VKM (ďalej len „VKM“), ktoré sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

ea)     triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov a vriec,

eb)     mesto určuje na triedený zber VKM žlté plastové kontajnery s vývozným intervalom 1 x za 7 dní; do žltej nádoby, je v zmysle zákona o odpadoch možné ukladať spolu plasty, kovové obaly a VKM-tetrapaky.

3.    Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. nezákonní výkupcovia a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom a zároveň zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

 

Článok 10.

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

 

1.    Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:

a)       20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N,

b)      20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - N,

c)       20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti - N,

e)       20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 - O.

2.    Zber, prepravu , zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.

3.    Prostredníctvom mobilného zberu z domácností, môžu občania dvakrát ročne v stanovený deň určeným spôsobom bezplatne odovzdať elektroodpad na určenom mieste. Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania. Občan, ktorý bude mať záujem odovzdať takýto odpad, v predstihu telefonicky alebo osobne nahlási na MsÚ Bánovce n. B., svoju adresu a tel. kontakt. Zoznam záujemcov bude odovzdaný zazmluvnenému subjektu, ktorý zabezpečí bezplatný odber od občana.

4.    Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:

a)       pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,

b)      v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

 

Článok 11.

Nakladanie s batériami a akumulátormi

 

1.    Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaradujú pod katalógové čísla:

a)       20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie – N,

b)      20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.

2.    Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.

3.    Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci vyhláseného zberu odpadov s obsahom škodlivín.

4.    Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný, zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

 

Článok 12.

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

 

1.    Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:

a)       biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

b)      biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,

c)       jedlé oleje a tuky z domácností.

2.    Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:

a)       20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

b)      20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,

c)       20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.

3.    Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov, verejnej zelene, záhradkárskych osád a cintorínov.

4.    Biologicky rozložiteľných odpad zo záhrad z individuálnej bytovej zástavby môže občan bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Triedený biologicky rozložiteľný odpad je ďalej zhodnocovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie.

5.    Zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu z údržby verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov z pozemkov mesta a mestských častí za účelom ďalšieho zhodnotenia zabezpečuje správca verejnej zelene. Zhromažďovanie a preprava odpadu zo záhradkárskych osád a pozemkov slúžiacich na zabezpečenie osobných pestovateľských potrieb sa zabezpečuje prostredníctvom správcu zelene a aktivačných pracovníkov.

6.    Mesto nezavádza a nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, nakoľko je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

 

Článok 13.

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

 

1.    Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaradujú pod katalógové čísla 20 01 25 ‑ jedlé oleje a tuky ‑ O.

2.    Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na čerpacej stanici na Ul. Trenčianska cesta 1232/2.

3.    Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

Článok 14

Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 

1.    Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaradujú pod katalógové číslo 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O.

2.    Podľa § 83 ods. 1 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

3.    Podľa § 83, ods. 3 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81, ods.  9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

4.    Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, živočíchy a iné zvieratá.

5.    Zberné nádoby musia byt umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

6.    Frekvencia zberu musí byt v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu nesmie byt dlhšia ako 14 dní.

7.    Ustanovenia ods. 2) až 6) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne (výdajnej školskej jedálne).

Článok 15.

Nakladanie s textilom

 

1.    Textil a šatstvo sa v zmysle Katalógu odpadov zaradujú pod katalógové čísla:

a)       20 01 10 - šatstvo - O,

b)      20 01 11 - textílie - O.

2.    Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov.

3.    Nádoby sú vyvážané podľa potreby.

 

Článok 16.

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami

 

1.    Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je upravený v zákone c. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.    Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

Článok 17.

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

 

1.    Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje mesto.

2.    Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.

3.    Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

4.    Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

 

Článok 18.

Zberný dvor

 

1.    Zberný dvor je miesto, na ktorom môžu fyzické osoby mesta bezodplatne odovzdať jednotlivé komodity komunálneho odpadu. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

2.    Pri odovzdávaní odpadu na zbernom dvore je pôvodca odovzdávajúci odpad povinný preukázať sa dokladom totožnosti.

3.    Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických osôb. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území mesta.

4.    Zberný dvor:

a)       sa nachádza v oplotenom areáli na ul. Na Vrštek v Bánovciach nad Bebravou,

b)      je prevádzkovaný v prevádzkových hodinách nasledovne: pondelok – piatok.

 

Článok 19.

Nezákonne umiestnený odpad

 

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto

nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť mestu Bánovce nad Bebravou.

 

Článok 20.

Kontrolná činnosť

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia zabezpečuje mesto Bánovce nad Bebravou.

 

Článok 21.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.    Pôsobnosť orgánov štátnej správy, mesta a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 14.09.2016 uznesením č. 327, pod bodom B. Účinnosť nadobúda po uplynutí pätnásť dní od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Marián Chovanec                                           JUDr. Alexandra Gieciová

                     primátor mesta                                           prednostka mestského úradu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka