Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o režime užívania Námestia Ľudovíta Štúra a bezprostredne susediacich ulíc mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 31.10.2006

Vyhlásené: 1.11.2006

Účinnosť: 15.11.2006

Úplné znenie VZN č. 66

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel

vydáva

pre mesto Bánovce nad Bebravou všeobecne záväzné nariadenie číslo 66 o režime užívania Námestia Ľudovíta Štúra a bezprostredne susediacich ulíc mesta Bánovce nad Bebravou.

 

Prvá časť

Základné ustanovenia

 

Článok 1

Predmet

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky užívania Námestia Ľudovíta Štúra a bezprostredne susediacu Rokošskú ulicu v meste Bánovce nad Bebravou (pre účel tohto nariadenia ďalej len „námestie“) s cieľom:

a)    chrániť majetok občanov mesta,

b)    zabezpečiť a zrealizovať kultúrno-spoločenskú funkciu námestia v prospech občanov vytvoriť priestor bezpečnej komunikácie pre chodcov a vytvoriť priestor pre pokojný spoločenský život v centrálnej mestskej zóne,

c)    utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta,

d)    chrániť životné prostredie pred hlukom, prachom, vibráciami, výfukovými plynmi,

e)    vytvárať podmienky pre spoluprácu na vzájomnú súčinnosť mesta a všetkých vlastníkov, správcov a prevádzkovateľov a užívateľov nehnuteľností na námestí s cieľom jeho ďalšieho skrášľovania a skvalitňovania.

2.    Nariadenie sa týka všetkých užívateľov námestia ako sú fyzické osoby, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia.

 

Článok 2

Vymedzenie pešej zóny námestia

1.    Územie pešej zóny námestia podľa tohto nariadenia, teda všetky vjazdy a vstupy do zóny z verejných komunikačných priestorov, je riadne vyznačené dopravnými značkami D57a „Pešia zóna“, D57b „Koniec pešej zóny“ v zmysle zákona č. 315/1996 Z.z. a vyhlášky č. 90/1997 Z.z. a STN 01 8020.

2.    Zábrany (stĺpiky), sú rozlíšené farebnými reflexnými fóliami:

a)    pevné stĺpiky - červená fólia,

b)    sklopné stĺpiky – bielo-červená fólia.

3.    Individuálne vjazdy a vstupy do zóny z objektov, zariadení, dvorov alebo pozemkov nachádzajúcich sa v zóne, či s ňou susediacich nie sú samostatne vyznačené v súlade s dopravnými predpismi. Užívatelia týchto vjazdov a vstupov sú povinní riadiť sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov a tohto nariadenia.

 

 

 

 

 

 

Druhá časť

Režim užívania námestia

 

Článok 3

1.    Námestie je územie mesta určené prednostne k užívaniu chodcom za účelom kultúrneho, spoločenského a obchodného využívania. Pre zaistenie ich bezpečnosti a voľnosti pohybu je z priestorov námestia vylúčená doprava motorových a bezmotorových vozidiel ako aj jazda na zvieratách okrem prípadov určených týmto nariadením.

2.    Užívateľom námestia je každá osoba, ktorá do vytýčenej a riadne označenej pešej zóny námestia vstúpi, v nej sa pohybuje, býva, vykonáva pracovnú, obchodnú alebo inú činnosť. Pritom každý užívateľ námestia je povinný riadiť sa ustanoveniami tohto nariadenia, ktoré v oblasti verejnej cestnej premávky sú dané verejnou miestnou úpravou dopravného značenia.

 

Článok 4

Umiestnenie a obsluha mechanických zábran

1.    Všetky vjazdy do pešej zóny sú prehradené mechanickými pevnými, sklopnými (stĺpiky) prípadne prenosnými zábranami doplnenými kvetináčmi, príp. inými esteticky zodpovedajúcimi pevne osadenými zábranami.

2.    Rezervný kľúč od všetkých mechanických sklopných zábran bude uložený v osobitnej skrinke na operačnom stredisku Mestskej polície. Kľúče od všetkých zábran budú poskytnuté týmto subjektom:

a)    firma TEDOS, s.r.o.,

b)    Obvodné oddelenie PZ SR Bánovce nad Bebravou,

c)    Hasičský a záchranný zbor SR,

d)    Rýchla zdravotnícka pomoc,

e)    Bezpečnostná služba, trvalo zmluvne zaviazaná vykonávať zásahy na námestí.

3.    O vydaní kľúčov od mechanických sklopných zábran iným subjektom, ako sú uvedené v odseku 2, na dobu určitú rozhoduje primátor mesta, ktorý zároveň písomne stanoví podmienky ich užívania.

4.    Kontrolu stavu mechanických sklopných zábran bude vykonávať denná služba Mestskej polície. V prípade zistenia nedostatkov v obsluhe zábran zo strany zodpovedných subjektov (neuzamykanie) budú voči nim uplatnené sankcie.

5.   Mestská polícia zabezpečí funkčnosť vstupov na námestie, aby nedochádzalo k ich blokovaniu parkovaním vozidiel na vstupoch k námestiu pred sklopnými zábranami.

6.    Je zakázaná akákoľvek iná manipulácia so sklopnými zábranami ako ich odomykanie a zamykanie originálnym prideleným kľúčom.

 

Článok 5

Obmedzenie vjazdu vozidiel

1.    Na námestie je vjazd motorových vozidiel zakázaný, okrem vozidiel:

a)    s okamžitou hmotnosťou do 7,5 t, ktoré na námestí zabezpečujú správu a údržbu nehnuteľností, stavebné, opravárenské, údržbárske a podobné  služby a to len v čase od 5:00 h do 10:00 h; vodiči týchto vozidiel preukazujú príslušníkom polície oprávnený vjazd do pešej zóny hodnoverným spôsobom,

b)    rýchlej zdravotníckej pomoci, požiarneho a policajného zboru, mestskej polície, pohrebnej služby počas plnenia výkonu služby, vozidiel zabezpečujúcich komunálne a podobné služby mesta (napríklad na verejnom osvetlení, mestskom rozhlase, zimnej údržbe a čistení mesta, polievaní zelene, údržbe zelene, fontány, studne, dopravnom značení, dopravných zariadeniach, informačných a reklamných tabuliach); uvedené inštitúcie budú mať k dispozícii kľúč k sklopným zábranám, ktorý im bude vydaný s poučením (samostatná príloha č. 1 tohto nariadenia upravujúca výdaj a používanie kľúča),

c)    havarijných služieb (napríklad vodárne a kanalizácie, energetické závody, telekomunikácie, plynárenský priemysel),

d)    organizácií zabezpečujúcich verejné, spoločenské alebo kultúrne podujatia na námestí s povolením mestského úradu, odboru starostlivosti o občanov (ďalej len odbor starostlivosti o občanov) a to len pre vozidlo s okamžitou hmotnosťou do 7,5 t na vývoz a dovoz technického zariadenia,

e)    so zvláštnym evidenčným číslom (P, X a XO),

f)     s jednorazovým povolením vjazdu na určené miesto pri konaní cirkevných a občianskych obradov (sobáš, krst a pod.),

g)    organizácie s povolením zvláštneho užívania komunikácie v pešej  zóne (napríklad rozkopávka, záber verejného priestranstva),

h)    s osobitnou výnimkou primátora mesta,

i)     peňažného ústavu so sídlom na pešej zóne pre vozidlo zabezpečujúce prevoz peňažných prostriedkov.

2.    Akékoľvek zásobovanie motorovými dopravnými prostriedkami z námestia je zakázané.

3.    Vodič vozidla podľa odseku 1. tohto článku môže na pešej zóne jazdiť  rýchlosťou najviac 20 km/h, pričom je povinný dbať na zvýšenú  ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť ani obmedziť ani si vynucovať neodôvodnene prednosť zvukovým znamením alebo iným spôsobom. V prípade nevyhnutnosti je povinný zastaviť. V pešej zóne sú chodci povinní umožniť jazdu oprávneným vozidlám.

4.    Vjazd nemotorových vozidiel do pešej zóny:

a)    pohybujúcich sa pomocou ľudskej sily, ktorými sú vozíky pre zdravotne postihnuté osoby nie je obmedzený,

b)    pohybujúcich sa pomocou ľudskej sily, najmä bicykel, skateboard, kolieskové korčule, ručný vozík, a pojazdný predajný pult sa riadi ods. 5 tohto článku,

c)    pohybujúcich sa pomocou ľudskej alebo zvieracej sily, najmä záprahové vozidlo, koč, rikše a pojazdný predajný pult je možný len na základe povolenia odboru starostlivosti o občanov.

5.    Cyklisti pri jazde v pešej zóne sú povinní dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmú ohroziť chodcov. Jazda na bicykli skateboarde a kolieskových korčuliach mimo komunikácie je zakázaná. V pešej zóne je pre bicykle, skateboardy a užívateľov kolieskových korčúľ povolený len najnutnejší presun potrebný na opustenie námestia.

6.    Chodci môžu pešiu zónu používať v celej jej šírke, pričom sú povinní  umožniť jazdu vozidlám vymedzeným týmto nariadením.

7.    Je zakázané plochu námestia využívať pre športové účely.

 

Článok 6

Ohlasovanie a povoľovanie vjazdu vozidiel

1.    Vjazd motorových vozidiel sa ohlasuje mestskej polícii:

a)    podľa článku 5, ods. 1, písm. d), f) a h) písomne minimálne tri dni vopred,

b)    podľa článku 5, ods. 1, písm. e) a i) včas, tak, aby mohlo byť zabezpečené otvorenie sklopnej zábrany.

2.    Povoliť vstup pri konaní sobáša podľa článku 5, ods. 1, písm. f) môže Mestská polícia a môže umožniť vstup maximálne pre jedno osobné motorové vozidlo.

3.    Vjazd motorových vozidiel sa ohlasuje odboru starostlivosti o občanov:

a)    podľa článku 5, ods. 1, písm. a) písomne minimálne tri dni vopred,

b)    podľa článku 5, ods. 1, písm. c) a g), pri odstraňovaní havarijných stavov, ktorý môže v povolení určiť aj ďalšie podmienky pre vstup a zotrvanie v pešej zóne.

4.    Vjazd motorových vozidiel podľa článku 5, ods. 1, písm. h), povoľuje písomne, minimálne tri dni  vopred primátor mesta.

5.    Vjazd motorových vozidiel podľa článku 5, ods. 1, písm. b), pri zabezpečovaní určených úloh na námestí sa nenahlasuje.

6.    Prechod konských záprahov a koní cez námestie uvedených v článku 5, ods. 4, písm. c) je možný len vo výnimočných prípadoch na zvláštne povolenie vydané päť dní vopred odborom starostlivosti o občanov, ktorý určí podmienky prechodu cez námestie tak, aby nedošlo k jeho znečisteniu a poškodeniu.

 
Článok 7

Obmedzenia vjazdu na námestie

1.    Vjazd na námestie je absolútne zakázaný pre:

a)    vozidlá so zlým technickým stavom (zaolejované a špinavé vozidlá, vozidlá s viditeľným odkvapkávaním oleja a iných znečisťujúcich tekutín),

b)    vozidlá pásové, vozidlá a mechanizmy s kovovými kolesami, bagre,

c)    vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony.

2.    Na námestí je zakázaný taký pohyb vozidiel a mechanizmov, ktorým by dochádzalo k znečisťovaniu, poškodzovaniu a znehodnocovaniu povrchu dlažby (napríklad stopy po pneumatikách).

3.    Zakazuje sa vjazd do pešej zóny cez zelené plochy, cez otvory medzi mechanickými zábranami a to i počas ich rekonštrukcie, výmeny alebo opráv, cez podchody a pasáže v stavbách stojacich okolo námestia.

4.    Pri zistení neoprávneného vjazdu a používania motorových i nemotorových vozidiel na námestie sú príslušníci mestskej polície oprávnení vyberať pokuty v blokovom konaní v zmysle platných právnych predpisov.

 
Článok 8

Podmienky pre stavebnú činnosť a údržbu nehnuteľností nachádzajúcich sa na námestí

1.    Pred realizáciou stavebnej činnosti na námestí je stavebník povinný:

a)    zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie, resp. pre stavebné úpravy a drobné stavby, ktorej súčasťou je aj stanovisko mesta,

b)    požiadať o súhlas mesta na užívanie verejného priestranstva, resp. o povolenie na zvláštne užívanie časti komunikácie.

2.    Počas realizácie stavebnej činnosti na námestí je stavebník povinný:

a)    zabezpečiť dodržiavanie rýchlosti vozidiel max. 20 km/h s pomalým zastavovaním tak, aby bola zamedzená tvorba kresieb pneumatikami,

b)    osadiť stavebné mechanizmy (autoplošina) pod pätkami podložkami z dreva alebo tvrdej gumy,

c)    realizáciu akejkoľvek práce na fasádach z lešenia vykonávať s podmienkami ochrany chodcov,

d)    pod pätky lešenia osadiť ochranné drevené podložky,

e)    vyrábať stavebné zmesi a skladovať stavebný materiál mimo námestia,

f)     každodenne priebežne upratovať a čistiť užívané priestory a ich okolie najmä po ukončení prác nekovovým náradím, bez polievania a kropenia,

g)    ihneď zabezpečiť opravu poškodenej dlažby prostredníctvom správcu, prípadne prevádzkovateľa námestia na náklady toho, kto ju poškodil,

h)    pred začatím rekonštrukčných a stavebných prác prevziať a po ich ukončení odovzdať správcovi námestia, resp. zástupcovi mesta tú časť verejného priestranstva, ktorú používal.

 

 

Tretia časť

Údržba námestia

 
Článok 9

1.    Údržbou námestia sa rozumie udržiavanie čistoty, schodnosti a zjazdnosti komunikácií a čistoty priľahlých plôch na námestí ich zametaním, zmývaním, oplachovaním, odstraňovaním blata, snehu námrazy, buriny, odpadkov a iných nečistôt. Na námestí je zakázané znečisťovať alebo inak poškodzovať vybavenie námestia.

2.    Údržbu námestia zabezpečujú:

a)     správca poverený mestom, okrem plôch, ktoré sú povinné  udržiavať iné osoby, správca súčasne zodpovedá za škody spôsobené údržbou na spravovaných plochách a za úrazy vzniknuté na spravovaných plochách v zmysle platných nariadení mesta,

b)     iné osoby, ktoré sú povinné udržiavať plochy pešej zóny, sú vlastníci, prevádzkovatelia resp. správcovia nehnuteľností a vlastníci dočasných prevádzok (stánky, sezónne posedenia a pod.) pozdĺž  svojej nehnuteľnosti v celej jej dĺžke a o šírke 2,5 m na všetky strany od dočasnej prevádzky; okolie sezónneho posedenia je povinný majiteľ udržiavať sústavne v čistote.

3.    Osoby uvedené v ods. 2 tohto článku vykonávajú údržbu priebežne tak, aby bola zabezpečená schodnosť komunikácie a aby chodci boli prácami čo najmenej obťažovaní.

4.    Celoročnú údržbu námestia v rozsahu ods. 2, písm. a) tohto článku zabezpečuje správca v súčinnosti s  odborom starostlivosti o občanov.

5.    Celoročnú údržbu komunikácií na námestí pred obchodmi, alebo inými prevádzkami, sú osoby uvedené v ods. 2, písm. b) tohto článku povinné zabezpečiť aj v čase, keď tieto nie sú v prevádzke.

6.    Nečistoty si vlastníci, prevádzkovatelia a správcovia nehnuteľností ukladajú do vlastných zberných nádob na komunálny odpad, resp. igelitových vriec.

7.    Letná údržba sa vykonáva spravidla denne od 15. marca do 15. novembra s nasledovnými obmedzeniami:

a)    hlavná údržba sa vykonáva v čase od 05:00 h do 10:00 h a môže sa vykonávať:

aa)  strojným mechanickým a ručným čistením,

ab)  zametaním,

ac)  strojným polievaním,

b)    dočisťovanie pešej zóny sa môže vykonávať aj mimo vymedzeného času a to:

ba)  malými zametacími strojmi,

bb)  ručným dočisťovaním,

bc)  iným vhodným spôsobom.

8.    Pred začatím zimnej údržby správca námestia:

a)    doručí všetkým osobám, ktoré sú povinné na námestí udržiavať určené plochy, plány námestia s vyznačením zelene a výškovo vyčlenených plôch,

b)    viditeľne výškovo vyznačí hranice jednotlivých plôch námestia označníkmi s reflexnými fóliami tak, aby boli zrejmé a aby počas zimnej údržby nedochádzalo k poškodzovaniu palisád strojnými zariadeniami,

c)    vytvorí tri pohotovostné smeny, ktorí budú za účelom ochrany majetku mesta na námestí vykonávať zimnú údržbu okolo palisád, studne, fontány, sochy Ľudovíta Štúra, kostola a objektov (nehnuteľností) v majetku mesta tak, aby strojné mechanizmy neprišli do kontaktu s objektmi a nedochádzalo tak k ich poškodzovaniu.

9.    Zimná údržba sa vykonáva spravidla od 15. novembra do 15. marca nekorodujúcimi a neagresívnymi prípravkami, na základe odporúčania dodávateľa dlažby. Je zakázané používať chlorid sodný všetkými subjektami vlastniacimi nehnuteľnosti po celej ploche námestia. Na pluhovanie sa môžu používať len radlice s gumovými britmi.

10.  Počas zimnej údržby pešej zóny nesmú byť plochy vyhradené pre zeleň využívané pre hromadenie odhrnutého snehu. Rovnako nesmie byť sneh skladovaný v miestach, z ktorých by po roztopení nadmerne stekal do vyhradených plôch pre verejnú zeleň. V prípade väčšieho spadu snehu je potrebné nahromadený a odhrnutý sneh odvážať. Podmienky zimnej údržby námestia musia byť rozpracované každoročne v operačnom pláne zimnej údržby, ako samostatný bod.

V zimnom období musí byť sneh odstránený z komunikácie do 8:00 hodiny. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení. Odstraňovanie snehu a poľadovice z komunikácie je potrebné podľa poveternostnej situácie vykonávať i viackrát v priebehu dňa.

12.  Čistenie nesmie byť vykonávané oceľovým náradím, ktoré by spôsobilo poškodenie dlažby. V prípade poľadovice musí byť komunikácia posypaná materiálmi zdrsňujúcimi námrazu tak, aby bola zabezpečená jej schodnosť, posyp sa odporúča vykonávať drveným kamenivom frakcie 4-8 mm. Zakazuje sa chemický posyp vrátane solenia. Sneh musí byť zhrnutý na okraj čistenej šírky komunikácie pri dodržaní ods. 10. tohto článku.

13.  Osoby vykonávajúce zimnú údržbu sú povinné dbať na to, aby vstupy a príchody k jednotlivým objektom neboli zatarasené snehom.

14. Správca je povinný ihneď po ukončení zimného obdobia odstrániť z námestia posypový materiál použitý v zimnom období.

15. Správca zabezpečí pred zimným obdobím a po zimnom období prečistenie kanalizačných vpustí a birco žľabov.

16.  Čistenie a odvoz komunálneho odpadu sa vykonáva v čase od 22:00 h do 10:00 h vozidlami, ktorých celková hmotnosť neprevyšuje 10 t. Veľkoobjemové kontajnery musia byť osadené na podložkách z tvrdej gumy, prípadne drevených doskách. Subjekt poverený zberom a odvozom komunálneho odpadu je povinný po vykonaní zberu dočistiť okolie odpadovej nádoby a manipulačný priestor zberového vozidla.

17.  Akékoľvek poškodenie technických zariadení námestia pri vykonávaní údržby je správca povinný okamžite nahlásiť na mestský úrad - odboru starostlivosti o občanov.

 

 

Štvrtá časť

Údržba zelene

 

Článok 10

1.    Údržbu zelene vykonáva správca spravidla v čase od 05:00 h do 10 00 h pričom:

a)    zeleň nesmie polievať závadnou vodou znečisťujúcou dlažbu,

b)    pri chemickom ošetrení zelene dôsledne ochraňuje dlažbu prekrytím fóliami, pričom o tomto výkone upovedomí mesto s oznámením aký druh a zloženie postrekovej látky sa aplikuje,

c)    rez kríkov, stromov, ich výsadbu, kosenie trávnikov a podobné činnosti môže vykonávať v inom časovom termíne s prihliadnutím na optimalizáciu efektu týchto prác.

2.    Vlastníci, správca, prevádzkovatelia nebytových priestranstiev a verejných priestorov a podnikatelia pôsobiaci na námestí sú povinní ochraňovať životné prostredia podľa platných právnych predpisov a platných nariadení mesta.

 

 

Piata časť

Prevádzkovanie fontány, studne a tribúny

 

Článok 11

1.    Fontána a Studňa lásky (ďalej len studňa) sa prevádzkujú iba v letnom období spravidla od 15. apríla do 31. októbra.

2.    Zakazuje sa:

a)    kúpanie a umývanie ľudí a zvierat vo fontáne ako aj pri fontáne a studni,

b)    napájanie zvierat z fontány a studne,

c)    pranie a čistenie vecí vo fontáne a studni,

d)    znečisťovanie fontány a studne vhadzovaním odpadkov a akýchkoľvek iných predmetov,

e)    vylievanie odpadovej vody, nápojov do fontány a studne,

f)     poškodzovanie zariadenia fontány a studne,

g)    bezdôvodné spúšťanie pitných fontániek na studni a plytvanie pitnou vodou.

3.    Správca v súčinnosti s odborom starostlivosti o občanov zabezpečí odstavenie a zakonzervovanie studne a fontány počas zimného obdobia.

 
Článok 12

Prevádzkovanie pódia

1.    V letnom období na námestí prevádzkuje správca v súčinnosti s odborom starostlivosti o občanov pódium, ktoré slúži na zabezpečovanie kultúrneho a spoločenského života mesta.

2.    Na požiadanie je možné pódium na námestí umiestniť i v zime na nevyhnutne potrebný čas.

 

 

Šiesta časť

Obchodná činnosť

 

Článok 13

Sezónne posedenia

1.    Na námestí možno zriadiť sezónne posedenie reštauračného, kaviarenského alebo cukrárenského typu po predchádzajúcom povolení vydanom mestom a zaplatení príslušných poplatkov na pozemku mesta a to formou prenosného sezónneho posedenia so súhlasom odboru starostlivosti o občanov v zmysle podmienok určených v písomnom povolení mesta.

2.    Najskorší možný termín zriadenia sezónnych posedení je 15. apríl. V prípade priaznivého počasia vydáva súhlas k skoršiemu realizovaniu predaja prostredníctvom sezónnych posedení odbor starostlivosti o občanov.

3.    Sezónne posedenie môže byť umiestnené iba na plochách určených v písomnom povolení mesta.

4.    Žiadosti sa podávajú na, odbor starostlivosti o občanov.

5.    Umiestnenie sezónnych posedení na námestí je možné za týchto podmienok:

a)     umiestnenie nesmie prekážať každodennej obsluhe jednotlivých prevádzok (napríklad odvoz odpadu, zásobovanie, čistenie a apod.),

c)     pokiaľ posedenie bezprostredne neprilieha k prevádzke je minimálna hranica umiestnenia posedenia 3 m od objektu,

d)    ak sa posedenie zriaďuje pred objektom, v ktorom na prízemí v čele objektu je umiestnená prevádzkareň, ktorá žiada umiestnenie sezónneho posedenia, nesmie toto presahovať svojou šírkou pôdorysnú šírku prevádzky vo vnútri objektu; rozšírenie pôdorysu je možné len s písomným  súhlasom vlastníka nehnuteľnosti,

e)     zabratá plocha verejného priestranstva musí byť prekrytá esteticky vhodným materiálom, ktorý zabezpečí dostatočnú ochranu dlažby, pričom nesmie mať prevýšenie voči okolitému terénu podnožou (pódiom) viac ako 180 mm,

f)     pri umiestnení posedenia nesmie dôjsť k narušeniu dlažby a ostatných prvkov mestského mobiliáru konštrukčnými a zariaďovacími prvkami  posedení ani k obmedzeniu alebo prerušeniu vodiacej línie pre zrakovo postihnutú osobu alebo bezbariérových prístupov prekrytím, čiastočným prekrytím, presahom konštrukčných a zariaďovacích prvkov,

g)     konštrukčné spojenie oplotenia s dlažbou nie je prípustné.

6.    Ohraničenie sezónneho posedenia je možné:

a)     prvkami mobilnej zelene v keramickej, nerezovej alebo drevenej nádobe,

b)     vymedzovacími stĺpikmi s max. výškou 700 mm s plošnou výplňou (reklamou) v max. počte 1/3 medzistĺpikových plôch bez kotvenia do dlažby len na základe predchádzajúceho stanoviska odboru regionálneho rozvoja.

7.    Prekrytie sezónneho posedenia je možné:

a)     výsuvnými alebo pevnými markízami,

b)     slnečníkmi.

8.    Tieniaci materiál je odporúčaný predovšetkým z plátna, pričom sa doporučujú pastelové farby. Markízy ani slnečníky nesmú presahovať nad pôdorysnú plochu vymedzenú posedením,  reklamné nápisy a logá nesmú byť väčšie ako 0,5 m2 .

9.    Zariadenie sezónneho posedenia je možné vybaviť mobilnými prvkami - stolmi, stoličkami z materiálov, ktoré z estetického hľadiska a z pohľadu ochrany životného prostredia nenarušujú celkový vzhľad námestia. Nohy stolov a stoličiek musia byť ukončené materiálom, ktorý nepoškodzuje dlažbu námestia.

10.  V rámci usporiadania sezónneho posedenia je možné obslužné pulty  umiestňovať kolmo na fasády objektov a zakazuje sa v rámci posedení  realizovať „prístrešky, búdky, stánky“ na uloženie a uzatvorenie zariadenia sezónneho posedenia.

11.  Sezónne posedenia umiestnené pred objektmi na námestí nie sú napojené na inžinierske siete - vodovod, kanalizáciu. Tieto technické a hygienické podmienky zabezpečuje hlavná prevádzka, ku ktorej posedenie patrí.

12.  Za zariadenie sezónneho posedenia nesie plnú zodpovednosť majiteľ. Prípadné odcudzenia resp. poškodenia majetku si majiteľ uplatňuje samostatne.

13.  Majiteľ sezónneho posedenia je najneskôr k 10. novembru príslušného roka povinný odstrániť posedenie a jeho príslušenstvo tak, aby toto nebolo prekážkou pri vykonávaní zimnej údržby.

 

Článok 14

Ambulantný predaj a iná činnosť

1.    Pre účely tohto nariadenia sa ambulantným predajom rozumie stánkový predaj s využitím prenosných stánkových zariadení určených na predaj drobných výrobkov najmä kvetov, cukroviniek, okuliarov, žrebov a losov, bižutérie, výrobkov ľudových remesiel a kníh. Zakazuje sa predaj tovarov, z ktorých vzniká odpad (napr. alkohol, burčiak, pivo, pečené klobásy a pod.).

2.    Ambulantný predaj na námestí je možný len na základe predchádzajúceho písomného povolenia odboru starostlivosti o občanov.

3.    Na námestí sa povoľuje príležitostná, krátkodobá a časovo obmedzená propagačná, výstavná a reklamná činnosť a umelecká činnosť najmä hudobná a výtvarná činnosť.

4.    Na námestí je možné umiestniť reklamné pútače. Príslušný odbor mestského úradu povolí ich umiestnenie s prihliadnutím na potrebu dopravnej obsluhy v zmysle podmienok stavebného zákona.

5.    Na námestí možno umiestňovať prenosné reklamné zariadenia za týchto podmienok:

a)     prevádzky, ktoré majú možnosť propagovať svoju činnosť tým, že majú do pešej zóny orientované vstupy, výklady, okná alebo majú na fasádach umiestnené reklamno-propagačné zariadenia, nemôžu  umiestňovať prenosné reklamy,

b)     prevádzky, ktoré nie sú prístupné priamo z pešej zóny (sú umiestnené vo dvoroch, v pasážach, v budovách a pod.), môžu umiestniť najviac jedno prenosné reklamné zariadenie.

6.    Prenosné reklamné zariadenie môže mať rozmery maximálne:

a)    pôdorysná plocha 0,75 x 0,75 m,

b)    výška zariadenia 1,3 m,

c)    plocha reklamnej časti 1 m2.

7.    Prenosné reklamné zariadenia môžu byť umiestnené v šírke 3 m od prevádzky tak, aby neobmedzovali pohyb chodcov. Ak prenosná reklama nie je stabilná za nepriaznivého počasia (silný vietor), musí jej zriaďovateľ zabezpečiť jej uschovanie.

8.    Reklamné zariadenie musí byť vyhotovené z kvalitných materiálov na primeranej remeselnej a estetickej úrovni a nesmie rušivo zasahovať do celkového vzhľadu pešej zóny.

9.    Kusové, trojrozmerné alebo figurálne zariadenie môže byť na námestí umiestnené v individuálnych prípadoch, po predchádzajúcom posúdení odborom starostlivosti o občanov.

10.  Propagačná a reklamná činnosť je v zmysle platných predpisov povolená výlučne na vyhradených reklamných výlepových plochách. Je zakázané lepenie reklám a plagátov na iné plochy, najmä fasády budov, stĺpy verejného osvetlenia, informačné skrinky a podobne.

11.  Pre politické strany a hnutia, zastúpené v mestskom zastupiteľstve, slúžia informačné skrinky. V prípade, ak v ďalšom volebnom období politická strana alebo hnutie nebudú v mestskom zastupiteľstve zastúpené sú povinné pridelenú informačnú skrinku vrátiť do pätnásť dní od zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

12.  Inštalácia ďalších informačných skriniek je možná len na základe súhlasu hlavného architekta mesta komisie pre územné plánovanie a regionálny rozvoj a komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

 

 

Siedma časť

Verejne prístupné kultúrne a spoločenské podujatia na námestí

 

Článok 15

1.    Na námestí možno povoliť kultúrne podujatia ako sú:

a)    divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,

b)    koncerty, hudobné a tanečné produkcie,

c)    výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,

d)    festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.

2.    Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

 

Článok 16

1.    Organizátormi - usporiadateľmi (ďalej len usporiadateľ) podujatí na námestí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

2.    Zámer zorganizovať podujatie na námestí je usporiadateľ povinný písomne oznámiť Mestskému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

3.    Usporiadatelia podujatí, pre ktorých organizovanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu činnosti alebo podnikania povoleného podľa osobitných predpisov sa môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

4.    V oznámení o podujatiach usporiadateľ uvedie:

a)    označenie usporiadateľa (pri právnických osobách formu, IČO, DIČ a pri fyzických osobách číslo občianskeho preukazu, resp. u cudzincov číslo pasu) a jeho presnú adresu, resp. sídlo,

b)    názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania,

c)    účinné opatrenia, ktoré budú vykonané, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia a životného prostredia.

5.    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho, telovýchovného alebo turistického podujatia sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto nariadenia.

 

Článok 17

Miesto konania podujatia

1.    Ak sa má podujatie konať v rámci priestranstiev námestia na priestoroch, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa majú konať dve alebo viac podujatí v rovnakom priestore a čase, môže mesto prostredníctvom odboru starostlivosti o občanov navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.

2.    Mesto Bánovce nad Bebravou môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo pohyb osôb na námestí.

3.    Politické a kultúrno-spoločenské podujatia povoľuje odbor starostlivosti o občanov a podujatia mimoriadneho charakteru povoľuje primátor mesta.

4.    Na rozhodovanie podľa ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.

 

Článok 18

Podmienky konania podujatia

1.    Usporiadateľ je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas priebehu podujatia, zachovať príslušné autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom.

2.    Usporiadatelia podľa článku 16, ods. 3 tohto nariadenia sú povinní vypracovať organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované na priestranstvách námestia vymedzených alebo používaných na tento účel a zabezpečiť ich zverejnenie.

3.    Ak sa usporiadateľovi pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc mestskú políciu alebo útvar policajného zboru. Môže tak urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.

4.    Usporiadateľ je povinný po ukončení podujatia uviesť plochu kde sa podujatie konalo vrátane okolia, ktoré bolo podujatím dotknuté do pôvodného stavu a vyčistiť, v opačnom prípade tak učiní mesto na náklady usporiadateľa podujatia. Usporiadateľ zodpovedá i za prípadné materiálne škody spôsobené v priebehu podujatia v priestoroch podujatia v plnom rozsahu.

 

Článok 19

Povinnosti účastníkov podujatia

1.    Účastníci podujatí sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby a zdržať sa všetkého, čím by narušovali pokojný priebeh podujatia.

2.    Účastníci podujatia nesmú mať pri sebe zbraň alebo čokoľvek, čím možno vykonať útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia.

3.    Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v ods. 1 a 2, je povinný na pokyn usporiadateľa podujatie opustiť.

4.    Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.

 

Článok 20

Dozor nad podujatiami

1.    Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa čl. 16 a nasledujúcich tohto nariadenia.

2.    Dozor vykonávajú pracovníci odboru starostlivosti o občanov na základe služobného preukazu, iní zamestnanci mesta na základe písomného poverenia primátorom mesta a mestská polícia (ďalej len dozorný orgán).

3.    Dozorný orgán upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.

4.    Dozorný orgán podujatie zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody.

5.    Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo mestu, je v rozpore s týmto nariadením, alebo ak sa na podujatí porušia iné všeobecne platné právne predpisy.

6.    Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

7.    Mestská polícia zabezpečuje zosilnený dozor v nočných a ranných hodinách, hlavne z piatku na sobotu a zo soboty na nedeľu, zosilnené pešie hliadky po námestí, najmä v čase konania diskoték a uzatvárania reštauračných zariadení.

8.    Usporiadateľovi podujatia, ktorý je právnickou osobou, môže mesto za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 331,93 €. Pokuta je príjmom mesta.

9.    Usporiadateľ podujatia, ktorý je fyzickou osobou, je postihnuteľný za porušenie tohto nariadenia v zmysle § 32 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Ôsma časť

Kontrolná činnosť a sankcie

 

Článok 21

Kontrola

1.    Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a)    správca, prípadne prevádzkovateľ pešej zóny,

b)    mestská polícia,

c)    primátor mesta,

d)    hlavný kontrolór mesta,

e)    poverení zamestnanci mesta,

f)     poslanci mestského zastupiteľstva.

 

Článok 22

Kamerový systém

1.    Priestory námestia sú monitorované kamerovým systémom napojeným na ovládacie a záznamové centrum. Kamery slúžia na nahrávanie udalostí v rámci zákona s cieľom napomáhať pri zisťovaní protispoločenskej činnosti  páchanej na námestí, najmä:

a)     rušenia občianskeho spolužitia a výtržníctva,

b)     znečisťovania verejno-prospešných zariadení,

c)     poškodzovania majetku,

d)    vylepovania plagátov mimo výlepných plôch,

e)     páchania vreckových krádeží.

2.    Námestie je monitorované kamerami, ktorých počet bude v prípade potreby doplňovaný.

3.    Kamerový systém s ovládacím a záznamovým centrom spravuje a obsluhuje mestská polícia.

4.    Záznamy z kamery sa archivujú po dobu 7 dní. Záznam vyhotovený kamerovým systémom je priebežne analyzovaný mestskou políciou. V prípade zaregistrovania dôležitej udalosti je takáto udalosť samostatne nahraná a archivovaná tak, aby záznam mohol ďalej slúžiť ako pomoc pri objasňovaní porušenia právnych noriem príslušnými orgánmi v priestupkovom, občianskoprávnom alebo v trestnoprávnom konaní.

 

Článok 23

Sankcie za porušenie nariadenia

1.    Za dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovední všetci užívatelia námestia. Vodiči vozidiel nachádzajúcich sa na námestí sú zodpovední za dodržiavanie ustanovení v rozsahu pravidiel cestnej premávky stanovených v príslušných právnych predpisoch.

2.    V prípade porušenia  tohto nariadenia právnickou osobou môže primátor mesta uložiť v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov pokutu do výšky 6.638,78 €.

3.    Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou bude riešené v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. ako priestupok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviata časť

Spoločné ustanovenia

 

Článok 25

1.    V čase nočného kľudu, konania mítingov a bohoslužieb sa ukladá podnikateľom pôsobiacim na námestí rešpektovať túto skutočnosť a neprevádzkovať reprodukovanú hudbu vo vonkajších priestoroch prevádzok a v priestoroch sezónnych posedení.

2.    Zakazuje sa:

a)    poškodzovanie fasád a iných objektov na námestí, kresbami a nápismi nátermi a spraymi,

b)    poškodzovanie lavičiek a ďalších zariadení malej architektúry, svietidiel, výsadby, kultúrnych pamiatok, informačných tabúľ a iného majetku mesta,

c)    poškodzovanie dopravného značenia a dopravného zariadenia,

d)    vstup na trávnik okrem pracovníkov údržby a poškodzovanie verejnej zelene,

e)    venčenie psov na námestí,

f)     prístup psov na námestie bez náhubkov, vodítok a príslušenstva pre odstraňovanie psích exkrementov,

g)    vylievanie akýchkoľvek odpadových vôd používaných na upratovanie prevádzok a akéhokoľvek tekutého odpadu, a zhŕňanie nečistoty na komunikáciu, verejnú zeleň a do kanálových vpustí a birco žľabov

h)    znečisťovanie priestorov námestia najmä odhadzovaním cigaretových ohorkov, žuvačiek,

i)     lezenie na stromy a kry rastúce na námestí a na stĺpy verejného osvetlenia a kamerového systému,

j)     vstup a lezenie z podstavca súsošia Ľudovíta Štúra k jednotlivým sochám,

k)    sedenie na operadlách lavičiek a na studni,

l)     poškodzovanie „mája“, vianočného stromčeka, vianočnej výzdoby a iných dočasných skrášľovacích prvkov umiestnených na námestí.

 

 

Desiata časť

Záverečné ustanovenia

 

Článok 26

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 31.10.2006 uznesením č. 28/2006 pod bodom B/4 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                                PaedDr. Štefan Kobza, v.r.

                 primátor mesta                                                    prednosta mestského úradu

 

V znení doplnku:

č. 1)    schváleného uznesením MsZ   č. 13/2008,  dňa 28.10.2008,   pod bodom B/20

č. 2)    schváleného uznesením MsZ č. 189/2015,  dňa 16.12.2015,   pod bodom 2

 


 

Príloha č. 1

P O D M I E N K Y

požívania kľúčov pre sklopné zábrany za účelom umožnenia vstupu na Nám. Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou.

 

1.   Vjazdy zásahových vozidiel Mestskej polície, Obvodného oddelenia PZ SR Bánovce nad Bebravou, Hasičského a záchranného zboru SR, Rýchlej zdravotníckej pomoci, prípadne iných oprávnených bezpečnostných a záchranných zložiek na Nám. Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou je možný i formou prekonania bezpečnostného mechanizmu sklopných stĺpikov.

 

2.   Pre ostatných držiteľov pridelených kľúčov platia tieto podmienky:

2.1.   Kľúč sa bude trvalo nachádzať u vedúceho organizácie resp. osoby, ktorá ho obdrží tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu, alebo odcudzeniu.

2.2.   Nie je možné umožniť vstup na námestie na iné účely ako je údržba námestia, odstraňovanie havarijných stavov, opravy, prípadné rekonštrukcie objektov, ktoré nemožno uskutočniť iným spôsobom.

2.3.   Spoločenské, kultúrne, športové akcie, stretnutia občanov celomestského významu v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Bánovce nad Bebravou č. 66, ktoré sa uskutočnia v lokalite Námestia Ľ. Štúra eviduje a koordinuje Odbor starostlivosti o občanov Mestského úradu Bánovce nad Bebravou.

2.4.   O zapožičaní kľúča vedúcim organizácie resp. osobou, ktorá ho obdržala viesť v osobitne pre tento účel určenej knihe evidenciu vydávania kľúčov s menom a podpisom toho, kto tento kľúč prevzal, s dátumom a časom prevzatia, dátumom a časom jeho vrátenia a účelom pre ktorý bol kľúč zapožičaný.

2.5.   Po každom odomknutí sklopnej zábrany je ten kto zábranu odomkol, okamžite po prejazde vozidla povinný uviesť ju do pôvodného stavu – uzamknúť.

2.6.   Stratu kľúča okamžite hlásiť na Odbor starostlivosti o občanov Mestského úradu Bánovce nad Bebravou, vedúcemu odboru, v jeho neprítomnosti vedúcemu oddelenia dopravy, obchodu a služieb. Náklady spojené s vyhotovením nového kľúča hradí ten, kto ho stratil.

2.7.   Odstránenie škody spôsobenej zneužitým, odcudzeným, alebo neoprávnene použitým kľúčom bude uhrádzať ten držiteľ kľúča, ktorý umožnil jeho odcudzenie, zneužitie, alebo neoprávnené použitie.

2.8.   Kľúč nie je možné prideliť tomu držiteľovi, ktorý bezvýhradne nesúhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Ján Turčan

                                                                                                      primátor mesta


 

Príloha č. 2

 

Prezentačná pečiatka Mestského úradu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

o konaní verejného podujatia v zmysle VZN č. 66

1.

Označenie usporiadateľa

Názov alebo meno a priezvisko

 

IČO:

Kontakt (mobil, e-mail):

Adresa sídla alebo bydliska

 

 

Poštová doručovacia adresa

 

2.

Meno zodpovedného organizátora

 

 

Počet usporiadateľov

 

Spôsob viditeľného označenia usporiadateľov

 

3.

Obsahové zameranie podujatia

 

 

 

4.

Miesto konania podujatia

 

 

 

5.

Predpokladaný maximálny počet účastníkov

 

6.

Dátum konania - najviac na 1 mesiac

 

 

7.

Čas konania

od

do

 

 

 

 

 

 

                                                               ____________________________________

                                                               pečiatka a podpis zodpovedného organizátora

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka