Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o miestnych daniach

Schválené: 28.11.2006

Vyhlásené: 29.11.2006

Účinnosť: 1.1.2007

Úplné znenie VZN č. 69
Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona číslo 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správca dane
v y d á v a
pre mesto Bánovce nad Bebravou všeobecne záväzné nariadenie č. 69 o miestnych daniach.

Článok 1
Zavádzané druhy miestnych daní
Mesto Bánovce nad Bebravou podľa § 11, ods. 4, písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z.) zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

Prvá časť
Daň z nehnuteľností

Článok 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Článok 3
Daň z pozemkov
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
2. Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy.
3. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov (ďalej len OP) a trvalých trávnych porastov (ďalej len TTP) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m². Hodnota OP a TTP v €/m2 podľa prílohy č. 1 zák. č. 582/2004 Z.z.:
Katastrálne územie OP TTP
a) Bánovce nad Bebravou 0,5165 0,1586
b) Biskupice 0,5722 -
c) Horné Ozorovce 0,4972 0,0544
d) Malé Chlievany 0,4843 0,1112
4. Mesto ako správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov bez porastu pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m² u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy pre rok 2013 je
a) pre mesto Bánovce nad Bebravou 0,1742 €/m²,
b) pre Malé Chlievany 0,1626 €//m²,
c) pre Horné Ozorovce 0,1626 €//m².
5. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m².
6. Hodnota pozemkov pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m²:
a) u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch je 4,64 €/m²,
b) u stavebných pozemkov je 53,11 €/m².
7. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
8. Ročná sadzba dane z pozemkov pre druhy pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky, rybníky, vodné plochy a stavebné pozemky je 0,30 %.
9. Ročná sadzba dane z pozemkov pre druhy pozemkov záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné pozemky je 0,45%.
10. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

Článok 4
Daň zo stavieb
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
2. Na účely tohto nariadenia sa pod stavbami rozumejú stavby v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby.
3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
4. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
5. Mesto ako správca dane ustanovuje, že pre rok 2013:
a) ročná sadzba dane zo stavieb na bývanie a drobných stavieb, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, je 0,15 €/m²,
b) ročná sadzba dane zo stavieb na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu je 0,34 €/m²,
c) ročná sadzba dane zo stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu je 0,45 €/m²,
d) ročná sadzba dane zo stavieb samostatne stojacich garáží a samostatných stavieb hromadných garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto účely postavených mimo bytových domov je 0,60 €/m²,
e) ročná sadzba dane z priemyselných stavieb, stavieb slúžiacich energetike, stavieb slúžiacich stavebníctvu, stavieb využívaných na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu je 1,90 €/m²,
f) ročná sadzba dane zo stavieb na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním je 2,40 €/m²,
g) ročná sadzba dane z ostatných stavieb je 0,90 €/m².
6. Príplatok za podlažie sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Článok 5
Daň z bytov
1. Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby.
2. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².
3. Mesto ako správca dane ustanovuje, že ročná sadzba dane je:
a) 0,17 €/m² za byty,
b) 0,17 €/m² za nebytové priestory ktoré nie sú využívané na podnikateľskú činnosť,
c) 1,60 €/m² za nebytové priestory ktoré sú využívané na podnikateľskú činnosť.

Článok 6
Podmienky oslobodenia a zníženia pre daň z nehnuteľností
1. Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta, ktoré je správcom dane,
b) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedecko-výskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,
e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
f) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
2. Mesto, ako správca dane môže poskytnúť oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
f) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby,
g) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v pásmach hygienickej ochrany II. a III. stupňa, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením.
3. Mesto, ako správca dane môže poskytnúť zníženie dane z pozemkov na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi vo výške 50 % z daňovej povinnosti, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
4. Mesto, ako správca dane môže poskytnúť oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov na stavby a byty užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
5. Mesto, ako správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane na:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 75 rokov, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50 %,
b) garáže vo vlastníctve občanov starších ako 75 rokov, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu vo výške 50 %.
6. Oslobodenie sa poskytne na základe predložených dokladov oprávňujúcich poskytnutie úľavy. Doklady predloží daňovník na mestský úrad, oddelenie daní a poplatkov do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Daňové úľavy poskytnuté správcom dane v predchádzajúcich rokoch podľa ods. 5. písm. a), b) sú priznané bez časového obmedzenia, pokiaľ sa nezmenia podmienky, na základe ktorých bola daňová úľava poskytnutá. Zmenu v uvedených podmienkach sú daňovníci povinní nahlásiť ihneď na mestskom úrade – oddelenie daní a poplatkov.
7. Občania v hmotnej núdzi podľa ods. 3. a ods. 5. sú povinní predložiť potvrdenie o poberaní minimálnej výšky starobného dôchodku pre poskytnutie daňovej úľavy do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Článok 7
Platenie dane
1. Mesto ako správca dane určilo platenie dane z nehnuteľností v splátkach nasledovne:
a) ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 17,- € a právnickej osobe 332, € je splatná naraz, podľa čl. 14, ods. 2.,
b) v troch rovnakých splátkach, a to prvá splátka v termíne podľa čl. 14, ods. 2. druhá splátka do 31. júla a tretia splátka do 30. septembra bežného roka, ak je vyrubená daň vyššia, ako je uvedené v písm. a); daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako 17, €, resp. 332, €.
2. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo odo dňa nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Článok 8
Oznamovacia povinnosť a daňové priznanie
1. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
2. Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na príslušný kalendárny rok na mestský úrad, oddelenie daní a poplatkov do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
3. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.


Druhá časť
Daň za psa

Článok 9
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane podľa chovného priestoru psa sa za jedného psa stanovuje ročne pre rok 2013:
a) v rodinných domoch 8,00 €,
b) v bytových domoch 40,00 €.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
6. Ak majiteľ drží psa v meste alebo v časti mesta 3 a viac mesiacov v roku, je povinný psa prihlásiť do evidencie na oddelení daní a poplatkov Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou. V takomto prípade zaplatí majiteľ alikvotnú časť z ročného poplatku za psa mestu. Zároveň je povinný vyzdvihnúť si známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psi známku nosili. Pri strate, odcudzení a zničení známky mesto daňovníkovi vydá náhradnú známku za úhradu 2,00 €.
7. Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
8. Vyrubená daň za psa je pri dani 8,00 € splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a pri dani 40,00 € najviac v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 31. júla.


Tretia časť
Daň za užívanie verejného priestranstva

Článok 10
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Bánovce nad Bebravou, verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.
4. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².
6. Sadzba dane je odvodená od členenia mesta na dve zóny:
a) I. zóna - centrálna mestská zóna: ulica Jesenského, Hviezdoslavova, Farská, A. Kmeťa, Rokošská, Záfortňa, Nám. Ľ. Štúra, Svätoplukova – obchodné centrum vrátane potravín, tržnica na sídlisku Dubnička,
b) II. zóna - stanica SAD a ŽSR, ulica 9. mája, Za valy, Radlinského, Hollého, Sládkovičova, J. Matušku, Školská, Strážovská, Výstrkov, Textilná, J. C. Hronského, A. Dubčeka, Cyrila a Metoda, Rastislavova, Mojmírova, Novomeského, Husitská, priestory pri ZŠ Gorazdova a ZŠ Komenského a ostatné časti mesta.
7. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva ustanovuje mesto podľa účelu jeho užívania nasledovne:
a) daň za užívanie verejného priestranstva pre účely voľne predávaného tovaru s určeným stanoviskom na trhovisku alebo mimo trhoviska pre všetky zóny jednotne:
aa) poľnohospodárske produkty (ovocie, zelenina)
občania mesta: 0,50 €/m²/deň,
podnikatelia a iní občania: 1,00 €/m²/deň,
ab) kvety, vence, sviečky a pod. 0,10 €/m²/deň,
ac) priemyselný tovar 0,40 €/m²/deň,
ad) predaj kníh 0,70 €/m²/deň,
ae) remeselné výrobky 0,70 €/m²/deň,
b) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia predajného zariadenia slúžiaceho na predaj potravinárskych výrobkov okrem alkoholických nápojov pre všetky zóny jednotne 1,40 €/m²/deň,
c) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia predajného stánku slúžiaceho na predaj ostatných druhov tovarov vrátane alkoholických nápojov pre všetky zóny jednotne 2,60 €/m²/deň,
d) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia poskytujúceho služby pre všetky zóny jednotne 0,40 €/m²/deň,
e) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom propagácie a prezentácie podnikateľskej a obchodnej činnosti pre všetky zóny jednotne 0,70 €/m²/deň,
f) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania na požiadanie mimo plateného parkoviska pre všetky zóny jednotne pre:
fa) osobné vozidlo, obytný príves vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby 0,03 €/m²/deň,
fb) nákladné vozidlo, náves, autobus, príves s celkovou dĺžkou do 10 m, vrátane samostatne stojacich návesov a prívesov s celkovou dĺžkou do 10 m 0,14 €/m²/deň,
fc) nákladné vozidlo, náves, autobus, príves s celkovou dĺžkou nad 10 m, vrátane samostatne stojacich návesov a prívesov s celkovou dĺžkou nad 10 m 0,20 €/m²/deň,
g) daň za užívanie verejného priestranstva vrakmi osobných a nákladných motorových vozidiel, resp. prívesov pre všetky zóny jednotne 0,10 €/m²/deň,
h) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zábavného zariadenia, ako sú cirkus, lunapark a iné zábavné atrakcie pre všetky zóny jednotne
0,15 €/m²/deň,
i) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia stavebného zariadenia, stavebného materiálu a skládky pre všetky zóny jednotne 0,10 €/m²/deň,
j) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia sezónneho posedenia pred prevádzkou reštauračného alebo stravovacieho zariadenia počas letnej turistickej sezóny v čase od 15. apríla – 10. novembra pre:
ja) I. zónu 0,07 €/m²/deň,
jb) II. zónu 0,04 €/m2/deň,
k) daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia pevného predajného stánku pre:
ka) I. zónu 0,07 €/m²/deň,
kb) II. zónu 0,04 €/m²/deň.
8. Daňovník užívajúci verejné priestranstvo je povinný oznámiť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti mestskému úradu, oddeleniu výstavby a územného plánovania a oddeleniu obchodu dopravy a služieb:
a) miesto užívania verejného priestranstva,
b) výmeru verejného priestranstva,
c) účel jeho využitia,
d) termín začatia a ukončenia užívania verejného priestranstva.
9. Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické alebo právnické osoby užívajúce verejné priestranstvo pre účely:
a) kultúrne, športové a náboženské akcie bez vstupného,
b) akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely bez vyberania vstupného,
c) trvalého parkovania na požiadanie, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu – imobilní občania.
10. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
11. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
12. Oslobodenie podľa čl. 9 sa poskytne na základe predložených dokladov oprávňujúcich poskytnutie úľavy. Doklady predloží daňovník na mestský úrad, oddelenie daní a poplatkov.
13. Vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Štvrtá časť
Daň za ubytovanie

Článok 11
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane sa stanovuje na 0,40 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
6. Pre účely platenia a kontroly dane je platiteľ dane povinný viesť prehľadnú evidenciu počtu ubytovaných fyzických osôb a počtu prenocovaní v ním prevádzkovaných zariadeniach.
7. Na základe tejto evidencie je platiteľ dane povinný poskytnúť podklady vždy k 30.6. a k 31.12. kalendárneho roka (podklady musia obsahovať: obdobie, počet návštevníkov, počet prenocovaní, výšku dane) mestskému úradu, oddeleniu daní a poplatkov pre vyrubenie dane formou rozhodnutia.
8. Od platenia dane sú oslobodené školské, sociálne a zdravotnícke zariadenia.
9. Vyrubená daň za ubytovanie je splatná do 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Piata časť
Daň za predajné automaty

Článok 12
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty umiestnené na území mesta Bánovce nad Bebravou prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane sa pre rok 2013 určuje podľa umiestnenia predajných automatov a podľa druhu tovarov, ktoré predajné automaty vydávajú nasledovne:
a) predajné automaty vydávajúce všetky druhy tovarov s výnimkou alkoholu a cigariet sadzba: 66,00 €/jeden predajný automat/kalendárny rok,
b) predajné automaty vydávajúce všetky druhy tovarov vrátane alkoholu a cigariet sadzba: 166,00 €/jeden predajný automat/kalendárny rok,
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
6. Daňovník je povinný oznámiť mestskému úradu, oddeleniu daní a poplatkov:
a) dátum vzniku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
b) počet predajných automatov,
c) umiestnenie predajných automatov,
d) druh tovarov pre každý automat,
e) identifikáciu predajných automatov (výrobné číslo, značka, inventárne číslo).
7. Od dane sú oslobodené ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých chorôb.

Šiesta časť
Daň za nevýherné hracie prístroje

Článok 13
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje na území mesta Bánovce nad Bebravou prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane pre rok 2013 je:
a) pre elektronické prístroje na počítačové hry, 332,00 €/jeden nevýherný hrací prístroj/kalendárny rok,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 150,00 €/jeden nevýherný hrací prístroj/kalendárny rok,
c) pre elektronickomechanické prístroje pre zábavu maloletých detí (napr. autíčka v obchodných centrách a pod.) 16,50 €/jeden prístroj/kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
7. Daňovník je povinný oznámiť mestskému úradu, oddeleniu daní a poplatkov:
a) dátum vzniku daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti,
b) počet nevýherných hracích prístrojov,
c) druh nevýherných hracích prístrojov,
d) umiestnenie nevýherných hracích prístrojov,
e) identifikáciu nevýherných hracích prístrojov (výrobné číslo, značka, inventárne číslo).
8. Vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru (rozhodnutia mesta, ako správcu dane). V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Siedma časť
Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 14
1. Správca dane vyrubí podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia každoročne jedným rozhodnutím daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Ak vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať priznanie k týmto daniam do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Ak vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ktorá vznikla alebo zanikla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
5. Daň možno v stanovených lehotách zaplatiť:
a) bezhotovostným prevodom z účtu,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do poklade mestského úradu.
6. Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
7. Mesto, ako správca dane určuje, že úhrnnú sumu jednotlivých daní do troch eur nevyrubuje.
8. Ak daňovník podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia:
a) nepodá priznanie v ustanovenej lehote, správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5,00 €, najviac však do 3 000,00 €,
b) nepodá priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve, správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10,00 €, najviac však do 6 000,00 €.
9. Vo veciach neupravených týmto všeobecne záväzným nariadením platia ustanovenia zák. č. 582/2004 Z.z..


Ôsma časť
Zrušovacie ustanovenie

Článok 15
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 63/2005 o dani z nehnuteľnosti na rok 2006.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 29/2006, dňa 28.11.2006, pod bodom B/5 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2007.

 

 


Ing. Ján Turčan, v.r. PaedDr. Štefan Kobza, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu

V znení doplnku:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 3/2007, dňa 24.4.2007, pod bodom B/21
č. 2) schváleného uznesením MsZ č. 7/2007, dňa 11.12.2007, pod bodom B/4
č. 3) schváleného uznesením MsZ č. 14/2008, dňa 16.12.2008, pod bodom B/5
č. 4) schváleného uznesením MsZ č. 21/2009, dňa 15.12.2009, pod bodom B/4
č. 5) schváleného uznesením MsZ č. 26/2010, dňa 26.10.2010, pod bodom B/4
č. 6) schváleného uznesením MsZ č. 145/2011, dňa 15.12.2011
č. 7) schváleného uznesením MsZ č. 303/2012, dňa 13.12.2012
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka