Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na kalendárny rok

Schválené: 13.12.2017

Vyhlásené: 14.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Úplné znenie VZN č. 96

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods. 2 a ods. 12, písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

vydáva

 

VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 96 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na kalendárny rok.

 

 

Článok I

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

  1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
  1. podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl, školských zariadení a zariadení neštátneho zriaďovateľa na území Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“),
  2. lehotu na predloženie takých údajov potrebných na financovanie základnej umeleckej školy, materských škôl, školských zariadení a zariadenia neštátneho zriaďovateľa, ktoré sú odlišné od údajov zo štatistického výkazu,
  3. výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materských škôl, školských zariadení a zariadenia neštátneho zriaďovateľa,
  4. deň v mesiaci, v ktorom mesto poskytne finančné prostriedky základnej umeleckej škole, materským školám, školským zariadeniam a zariadeniu neštátneho zriaďovateľa,

 

Článok II

Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je

  1. základná umelecká škola a školské zariadenia, ako súčasti škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mesto za materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity,
  2. právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení, ktoré majú sídlo na území mesta, ak o dotáciu požiadajú.

 

Článok III

Výška a účel dotácie

1.      Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.

2.      Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.

3.      Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

4.      V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

5.      Mesto poskytne neštátnemu zriaďovateľovi zriadeného na území mesta, ak o to požiada, dotáciu vo výške 88 % zo sumy určenej v tomto všeobecne záväznom nariadení na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

 

Článok IV

Spoločné ustanovenia

1.      Lehotu na predloženie takých údajov potrebných na financovanie základnej umeleckej školy, materských škôl, školských zariadení a zariadenia neštátneho zriaďovateľa, ktoré sú odlišné od údajov zo štatistického výkazu určuje mesto do 15. septembra začínajúceho školského roka.

2.      Mesto poskytne finančné prostriedky základnej umeleckej škole, materským školám, školským zariadeniam a neštátnym zriaďovateľom vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok najneskôr 28. deň v mesiaci.

 

Článok III

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 28 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 13.12.2017 uznesením č. 620, pod bodom 2. Účinnosť nadobúda po uplynutí pätnásť dní od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

          Marián Chovanec, v.r.                                 JUDr. Alexandra Gieciová, v.r.

                primátor mesta                                         prednostka mestského úradu

 

V znení doplnkov:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č. 679  dňa 18.04.2018 pod bodom 3.

č.  2)    schváleného uznesením MsZ č. 815  dňa 07.11.2018

č.  3)    schváleného uznesením MsZ č. 101  dňa 19.06.2019 pod bodom B/3

 

Za správnosť vyhotovenia:

 

 

                                                                                                               Roman Šišmiš

 

 

Príloha 1

 

Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Základná umelecká škola individuálna forma vyučovania

1.102,50

Základná umelecká škola skupinová forma vyučovania

360,00

Materská škola

2 423,00

Školský klub detí v ZŠ Duklianska

468,00

Školský klub detí v ZŠ Školská

509,00

Školský klub detí v ZŠ Partizánska

471,00

Školský klub detí v ZŠ Komenského

648,70

Školský klub detí v ZŠ Gorazdova

440,00

Centrum voľného času

94,60

Školská jedáleň pri ZŠ Duklianska

181,00

Školská jedáleň pri ZŠ Školské

181,00

Školská jedáleň pri ZŠ Partizánska

181,00

Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

242,30

Školská jedáleň pri ZŠ Gorazdova

191,70

 

 

Príloha 2

 

Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromnej fyzickej a právnickej osoby.

 

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Súkromná materská škola Wonderland

2.132,24

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

116,05

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka