Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území Mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 13.12.2017

Vyhlásené: 14.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Mestské zastupiteľstvo Mesta Bánovce nad Bebravou na základe § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov a § 55 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 97 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení

na území Mesta Bánovce nad Bebravou

 

ČASŤ I

Úvodné ustanovenia

 

Článok 1

Účel a predmet

Účelom a predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je:

a)       zabezpečenie jednotného postupu pri povoľovaní umiestňovania a odstraňovania informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta,

b)      stanoviť práva a povinnosti všetkých subjektov v procese umiestňovania a odstraňovania informačných, reklamných a propagačných zariadení.

 

Článok 2

Rozsah platnosti

1.       Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky informačné, reklamné a propagačné zariadenia umiestňované na území Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len mesto), ktoré je vymedzené platnými hranicami katastrálnych území.

2.       Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a)       reklamnú a propagačnú službu zabezpečovanú formou vylepovania plagátov  na vybudovaných propagačných plochách v meste zriadených upravených vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Bánovce nad Bebravou číslo 18, ktorým sa určuje Reklamná a propagačná služba v meste Bánovce nad Bebravou,

b)      vylepovanie volebných plagátov politických strán počas volebnej kampane v meste a jeho častiach upravených vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Bánovce nad Bebravou číslo30 o výlepných plochách na volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v meste Bánovce nad Bebravou.

 

Článok 3

Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sú vymedzené takto:

a)       informačné zariadenie je zariadenie, ktoré má informatívny charakter, poskytuje údaje o službách, údaje o počasí, stravovacích a ubytovacích možnostiach, rekreačnými zariadeniami a prírodnými krásami, resp. iné údaje,

b)      reklamné zariadenie je zariadenie, ktoré sprostredkúva ponuku najmä tovaru a služieb s cieľom získania zákazníkov (komerčná reklama); sem patria aj plagáty, letáky a zariadenia na vylepovanie plagátov, letákov a zvukové zariadenia využívané na komerčné účely,

c)       propagačné zariadenie je zariadenie, ktorým sú predovšetkým firemné tabule a rôzne transparenty na krátkodobé akcie.

 

 

 

ČASŤ II

Podmienky pre umiestňovanie, povoľovanie, užívanie, údržbu a odstraňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 

Článok 4

Umiestňovanie zariadení

1.       Informačné, reklamné a propagačné zariadenia (ďalej len „zariadenia“) sa môžu umiestňovať na stavbách, pozemkoch, na celom území mesta, pokiaľ to osobitné predpisy neustanovujú inak.

2.       Zariadenia svojím umiestnením a realizáciou nesmú narúšať vzhľad mesta alebo krajiny, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, zabraňovať rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom alebo osvetlením.

3.       Umiestnením a prevádzkou zariadenia nesmie vzniknúť na pozemnej komunikácii, verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

4.       Zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily.

5.       Zariadenia na cestách, alebo v ich ochranných pásmach je možné umiestniť len na základe súhlasu príslušného cestného správneho orgánu (vydá formou rozhodnutia, resp. povolenia), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie povolenia a umiestnenie zariadenia.

6.       Ak by reklamné zariadenie mohlo ovplyvniť plynulosť alebo bezpečnosť cestnej premávky, k jeho umiestneniu podáva vyjadrenie Správa dopravnej polície Policajného zboru Slovenskej republiky.

7.       Zariadenie sa nesmú umiestňovať:

a)       na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na pomníkoch, pamätníkoch a pamätných tabuliach,

b)      na pevných zariadenia ciest, na stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a energetického vedenia na meracích bodoch geodetických sietí,

c)       v blízkosti optických a zvukových značiek a signálov, ktoré slúžia na zariadenia reguláciu cestnej dopravy.

8.       Za zariadenia sa nepovažujú označenia napr. národná pamiatka, národná kultúrna pamiatka a iné, vyplývajúce z vyšších právnych noriem.

9.       Zariadenie sa môže umiestniť až po vydaní povolenia na jeho umiestnenie.

 

Článok 5

Povoľovanie zariadení

1.       Povolenie na umiestnenie zariadenia na základe žiadosti vydá mesto.

2.       Povolenie si vyžadujú všetky zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných a vnímateľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

3.       Povolenie si nevyžaduje umiestnenie informačného propagačného zariadenia, ktoré je umiestnené bezprostredne pri vstupe do prevádzky (tabuľa umiestnená nad vstupom do prevádzky, kde rozmer je ohraničený šírkou vstupu a výškou 0,5 m, tabuľka umiestnená z bočnej strany vstupu do prevádzky, kde rozmer je ohraničený výškou vstupu a šírkou max. 0,5 m, resp. formou vývesného štítu), pokiaľ nejde o prevádzku umiestnenú v objekte, vyhlásenom za pamätihodnosť mesta, resp. na pamiatkovo chránenom objekte.

4.       Povolenie sa nevyžaduje pri označení budov štátnych orgánov, návesných tabúľ v záujme verejnej bezpečnosti poriadku, uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a popisných značiek, označení geodetických bodov, poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.

5.       Žiadosť o povolenia na umiestnenie zariadenia je oprávnený podať:

a)       vlastník pozemku, resp. stavby,

b)      právnická a fyzická osoba, ktorá má s vlastníkom pozemku, resp. stavby alebo s tým kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok uzavretú zmluvu (dohodu) o užívaní pozemku, resp. stavby za účelom umiestnenia zariadenia,

c)       právnická a fyzická osoba, ktorá má záujem užívať pozemok, resp. stavbu vo vlastníctve mesta za účelom umiestnenia zariadenia.

6.       Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie zariadenia musí obsahovať:

a)       druh, účel, miesto a čas trvania zariadenia,

b)      označenie nehnuteľnosti, na ktorej má byť zariadenia umiestnené,

c)       doklad, ktorým žiadateľ preukáže svoje právo k nehnuteľnosti, na ktorej má byť zariadenie umiestnené (výpis z listu vlastníctva, resp. čestné prehlásenie vlastníka nehnuteľnosti o vlastníctve) alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením zariadenia,

d)      rozhodnutia, resp. stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, resp. účastníkov konania, podľa požiadavky stavebného úradu,

e)       zjednodušenú projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä:

ea)     umiestnenie zariadenia (buď situácia osadenia, resp. osadenie na objekte),

eb)    ideový návrh a technické riešenie,

ec)     pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný popis zariadenia a jednoduchý grafický náčrt.

7.       Umiestnenie reklamného zariadenia (reklamy) na hnuteľných veciach (napr. motorové vozidlá a pod.) nepodlieha vydaniu povolenia.

8.       Na umiestnenie zariadení krátkodobého charakteru (do dvoch týždňov) a prenosných reklamných zariadení sa nevydáva povolenie, iba súhlas s umiestnením zariadenia ktoré vydá mesto.

 

Článok 6

Užívanie zariadení

1.       Zariadenia sa môžu užívať len na ten účel, ktorý je uvedený v povolení na ich umiestnenie. Zmeny v spôsobe užívania zariadení sú prípustné len so súhlasom mesta, prípadne ďalších dotknutých orgánov štátnej správy.

2.       Obsah zariadení musí byť v súlade so zákonom č. 445/1990 Zb. o podmienkach predaja, rozširovania tlače a iných vecí, spôsobilých ohroziť mravnosť v znení zmien a doplnkov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov a so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení zmien a doplnok, v súlade s uvedenými zákonmi je zákaz propagácie:

a)       tabakových výrobkov,

b)      alkoholických nápojov, ktorých vyobrazenie a textová časť je vymedzená v  zákone č. 147/2001 Z.z. o reklame,

c)       drog a ostatných omamných a psychotropných látok,

d)      všetkých foriem ohrozujúcich mravnú výchovu mládeže,

e)       výrobkov preukázateľne škodlivých životu alebo zdraviu a chemických výrobkov poškodzujúcich životné prostredie bez toho, aby bola škodlivosť v reklame zreteľne uvedená.

 

Článok 7

Údržba a odstraňovanie zariadení

1.       Vlastník zariadení je povinný ho udržiavať v dobrom technickom a funkčnom stave, tak aby nevzniklo nebezpečenstvo ohrozenia občanov.

2.       Ak vlastník zariadenia ho riadne neudržiava, môže mu mesto nariadiť, aby sa v určenom termíne postaral o nápravu.

3.       Nariadené úpravy je vlastník (zriaďovateľ) zariadenia povinný urobiť na svoj náklad.

4.       Mesto alebo príslušný orgán štátnej správy nariadi zriaďovateľovi odstránenie:

a)       poškodeného zariadenia, v prípade ak nie je možné ho hospodárne opraviť,

b)      ak je zariadenie osadené bez povolenia mesta alebo v rozpore s povolením.

5.       Odstránenie zariadenia sa nenariadi iba v prípade, keď dodatočné povolenie nie je v rozpore so záujmami mesta a vlastník si vysporiada svoje povinnosti voči mestu.

6.       Zariadenie, ktoré splnilo účel, na ktorý bolo povolené, alebo opotrebovaním stratilo svoju funkčnosť je bezodkladne povinný odstrániť zriaďovateľ, alebo vlastník nehnuteľnosti v zmysle podmienok povolenia.

7.       Náklady na odstránenie zariadenia znáša zriaďovateľ reklamy, resp. vlastník nehnuteľnosti.

 

ČASŤ III

Poplatky za umiestňovanie zariadení, priestupky a sankcie,

kontrola dodržiavania nariadenia

 

Článok 8

Poplatky

1.       Poplatky za umiestnenie reklamy sú pre reklamné zariadenia umiestnené podľa čl. 5, ods. 5. písm. a) a b) stanovené s ročnou sadzbou a pre reklamné zariadenia umiestnené podľa čl. 5, ods. 5. písm. c) stanovené s mesačnou sadzbou nasledovne:

a)       informačné zariadenie              5,00 €/m2,

b)      reklamné zariadenie:

ba)    formát A5 – A4               0,50 €/ks,

bb)    formát A3                        0,66 €/ks,

bc)    formát A2                        0,84 €/ks,

bd)    formát A1                        0,96 €/ks,

be)    formát A0                        1,08 €/ks,

bf)     veľkoplošné                     5,00 €/m2.

 

Článok 9

Priestupky a sankcie

1.       Priestupku sa dopusti ten kto:

a)       zrealizuje zariadenie bez povolenia,

b)      zrealizuje zariadenie v rozpore s vydaným povolením,

c)       neudržiava zariadenie, napriek výzve mesta,

d)      užíva zariadenia v rozpore s vydaným povolením,

e)       nevykoná v stanovenom termíne rozhodnutie o odstránení zariadenia.

2.       Kto koná v rozpore so stavebným poriadkom a dopúšťa sa priestupku v zmysle § 105 a § 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov, môže mu byť príslušným správnym orgánom uložená pokuta.

3.       Tomu kto poruší ustanovenia tohto nariadenia, budú mu uložené sankcie podľa všeobecných predpisov o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

 

Článok 10

Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:

a)       primátor mesta,

b)      hlavný kontrolór mesta,

c)       mestská polícia v Bánovciach nad Bebravou,

d)      poverení zamestnanci Mestského úradu v Bánovce nad Bebravou,

e)       poslanci Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou v rozsahu svojich právomocí.

 

ČASŤ IV

Záverečné ustanovenie

1.       Osoby, oprávnené podať žiadosť o povolenia na umiestnenie zariadenia podľa čl. 5, ods. 5. tohto nariadenia, sú pre reklamné zariadenia, umiestnené pred účinnosťou tohto nariadenia, povinné zosúladiť umiestnenie existujúceho zariadenia s ustanoveniami tohto nariadenia najneskôr do 31.03.2018.

2.       Toto všeobecne záväzné nariadenia bolo schválené na 28 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 13.12.2017 uznesením číslo 624, pod bodom 1. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

 

 

 

                   Marian Chovanec.                                                 JUDr. Alexandra Gieciová

                     primátor mesta                                                   prednostka mestského úradu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka