Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o vymedzení ohrozeného územia

Schválené: 26.6.2007

Vyhlásené: 27.6.2007

Účinnosť: 12.7.2007

Úplné znenie VZN č. 70

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a v zmysle § 2, ods. 2 písm. d) Vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 70 o vymedzení ohrozeného územia.Článok 1
Predmet

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie vymedzuje hranice území, ktoré sú ohrozené únikom nebezpečnej látky zo stacionárnych zdrojov na území mesta Bánovce nad Bebravou.
2. Stacionárnym zdrojom je v zmysle analýzy možných mimoriadnych udalostí na území mesta Bánovce nad Bebravou objekt zimného štadiónu na Ul. K štadiónu, kde je riziko úniku nebezpečnej látky – amoniaku z chladiaceho systému.


Článok 2
Základné pojmy

1. Oblasťou ohrozenia sa rozumie územie, v ktorom sa pri vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky môže ohroziť život, zdravie alebo majetok.
2. Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo majetok.
3. Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
4. Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.


Článok 3
Vymedzenie územia

1. Vymedzenie ohrozeného územia pri technologickej havárii na zimnom štadióne v zmysle štúdie havarijného úniku amoniaku z chladiaceho systému zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou, ktorú vypracovala autorizovaná firma ENVItech, s.r.o. Trenčín je pri maximálnom úniku amoniaku:
a) pásmo smrteľného ohrozenia 60,3 m
aa) ohrozené objekty právnických osôb (podnikateľských subjektov) - areál zimného štadiónu (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
ab) ohrozené ulice (objekty fyzických osôb):
aba) Ul. Partizánska cesta, objekt (súpisné číslo/orientačné číslo): 451/11,
abb) Ul. K štadiónu, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 419/6, 418/8, 417/9, 416/7,
b) pásmo ohrozenia zdravia 280 m (nezastavaný terén) a 200-220 m (zastavaný terén)
ba) ohrozené objekty právnických osôb(podnikateľských subjektov):
baa) areál záhradníctva (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
bab) areál MILSY a.s. (vlastník právnická osoba),
bac) areál ZDROJ – HOS, a.s. (vlastník právnická osoba),
bad) športová hala (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
bae) Hotel Kanada (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
baf) areál ZŠ Partizánska (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
bb) ohrozené ulice (objekty fyzických osôb):
bba) Ul. Partizánska cesta, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 447/9, 450/7, 448/3, 449/1, 1140/5,
bbb) UL. Bernolákova, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 312/3, 313/4, 314/5, 315/6, 316/7, 317/8, 318/9, 319/10, 320/11,321/12, 323/13, 323/14, 336/27, 334/25, 270/35, 333/24, 332/23, 331/22, 330/21, 329/20, 328/19, 327/18, 326/17, 325/16, 324/15, 337/28, 335/26
bbc) Ul. K štadiónu, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 414/13, 421/2, 415/15, 420/4,
bbd) Ul. J. Kačku, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 1224/21, 396/20, 395/19, 397/18, 394/17.
2. Vymedzenie ohrozeného územie pri technologickej havárii v MILSY a.s. v zmysle štúdie havarijného úniku amoniaku z chladiaceho systému MILSY a.s., ktorú vypracovala autorizovaná firma ENVItech, s.r.o. Trenčín a výpisu z analýzy územia obvodu od Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou je pri najhoršom variante úniku amoniaku:
a) pásmo smrteľného ohrozenia 65 m
aa) ohrozené objekty právnických osôb (podnikateľských subjektov) - areál MILSY a.s. (vlastník právnická osoba),
ab) ohrozené ulice (objekty fyzických osôb) – Ul. Rumunská, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 1211/24, 254/23, 253/22, 252/21, 251/20, 250/19, 249/18, 248/17, 247/16, 246/15, 245/14, 244/13, 1522/25, 232/1, 233/2, 234/3, 235/4, 236/5, 237/6, 238/7, 239/8, 240/9, 241/10, 242/11, 243/12,
b) pásmo ohrozenia zdravia 203 m (nezastavaný terén) a 406 m (zastavaný terén)
ba) ohrozené objekty právnických osôb (podnikateľských subjektov):
baa) polyfunkčný objekt VÚC (vlastník Trenčiansky samosprávny kraj),
bab) areál ZŠ Partizánska (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
bac) areál zimného štadiónu (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
bad) areál ZDROJ – HOS, a.s. (vlastník právnická osoba),
bae) Hotel Kanada (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
baf) areál záhradníctva (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
bag) športová hala (vlastník mesto Bánovce nad Bebravou),
bah) bufet Radiša (vlastník fyzická osoba),
bb) ohrozené ulice (objekty fyzických osôb):
bba) Ul. Partizánska cesta, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 308/12, 307/14, 306/16, 305/18, 304/20, 303/22, 1057/24, 256/13, 257/15, 451/11, 447/9, 450/7,
bbb) Ul. Pribinova, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 1059/1, 1060/2, 1061/3, 1062/4, 1063/5, 1064/6,
bbc) Ul. Clementisova, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 1058/1, 1219/28,
bbd) Ul. K štadiónu, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 419/6, 418/8, 417/9, 416/7,
bbe) Ul. J. Kačku, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 1224/21, 396/20,
bbf) Ul. Za Valy, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 476/5, 477/6, 478/7, 1103/15, 941/14,
bbg) Ul. A. Hlinku, objekty (súpisné číslo/orientačné číslo): 220/12, 219/4, 222/23, 223/25, 231/2, 228/4, 227/6, 226/8, 1480/27 (mestské byty).


Článok 4
Záverečné ustanovenie

1. Veľkosť ohrozeného územia je určená podľa množstva nebezpečnej látky, ktorá sa nachádza v objektoch ku dňu schválenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Pri zmene maximálneho množstva nebezpečnej látky v objektoch musí byť toto všeobecne záväzné nariadenie prepracované podľa aktuálneho ohrozenia.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 4/2007, dňa 26.06.2007, pod bodom B/6. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Ing. Stanislav Šiko PaedDr. Štefan Kobza
primátor mesta prednosta MsÚ

V znení doplnku:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 12/2008 dňa 26.08.2008 pod bodom B/5

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka