Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene

Schválené: 19.6.2019

Vyhlásené: 20.6.2019

Účinnosť: 5.7.2019

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade § 6, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 99 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene

ČASŤ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.      Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podmienky pre povoľovanie zvláštneho užívania miestnych komunikácií špecifikovaných v § 4b, ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon), podľa § 8 cestného zákona a § 11, ods. 1, písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon, verejného priestranstva a zelene na území mesta Bánovce nad Bebravou.

2.      Toto nariadenie sa nevzťahuje:

a)      na výkopové práce vykonávané podľa platného stavebného povolenia v rámci stavebnej činnosti a to vo vymedzenom, verejnosti neprístupnom priestore (stavenisku), ktorý určil v povolení stavebný úrad;

b)      na vlastnú činnosť správcu komunikácií pri výkone správy;

c)      na výkopové práce v telese účelových neverejných komunikácií.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

Zvláštne užívanie sú výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej komunikácie alebo jej súčasti (ďalej len „komunikácia“), verejné priestranstvo a zeleň z dôvodu:

zriadenia nových inžinierskych sietí všetkých druhov (ďalej len „vedenie“);

zriadenia prípojok vedení k nehnuteľnostiam;

vykonania plánovanej opravy a údržby vedení;

odstránenia poruchy vedení (ďalej len „havarijné výkopové práce“);

vykonávania udržiavacích a sanačných prác na nehnuteľnostiach.

Porucha vedenia je čiastočne alebo úplne neovládaný jav, ktorý svojimi účinkami môže ohroziť život alebo zdravie osôb, životné prostredie alebo spôsobiť hospodárske a iné škody.

Havarijné výkopové práce je neplánovaná, ale plynulá, časovo a priestorovo ohraničená činnosť na odstraňovaní dôsledkov poruchy vedenia.

Verejné priestranstvo sú všetky verejnosti prístupné plochy na území mesta, ktoré sú vo vlastníctve mesta alebo v jeho správe; najmä námestia, chodníky, trhoviská, verejne prístupná zeleň, detské ihriská, pieskoviská, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a nádrží, ako aj ostatné plochy nezverené do správy iným právnickým alebo fyzickým osobám.

Článok 3

Oprávnenosť na vykonávanie výkopových prác

1.      Zriaďovať a prevádzkovať vedenia môžu len oprávnené osoby špecifikované v zákone č. 656/2004 Z. z. o energetike a zmene niektorých zákonov, zákone č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach:

pri elektrických vedeniach, plynovodných vedeniach, pri zariadeniach na rozvod tepla a vykurovacích plynov právnické a fyzické osoby, ktorým Ministerstvo hospodárstva SR udelilo licenciu na rozvod energie (ďalej len „držiteľ licencie“);

pri telekomunikačných vedeniach právnické osoby, poverené príslušným štátnym orgánom telekomunikácií (ďalej len „držiteľ poverenia“);

pri kanalizačných a vodovodných vedeniach vlastníci alebo správcovia týchto vedení, ak všeobecné záväzné právne predpisy nestanovujú inak.

2.      Zriaďovať prípojky vedenia (od zariadenia na verejný rozvod k odberateľovi) môžu:

oprávnené osoby uvedené v ods. 1 tohto článku;

iné právnické a fyzické osoby za podmienok určených oprávnenými osobami.

3.      Výkopové práce na komunikáciách podľa článku 2, ods. 1. tohto nariadenia, môžu vykonávať len oprávnené osoby uvedené v ods. 1. tohto článku, ďalej právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov, ktoré sú odborne spôsobilé na stavebnú alebo obdobnú činnosť.

4.      Osoby vykonávajúce priamo na komunikácii výkopové práce spojené so zriaďovaním, opravou alebo údržbou vedení musia byť poučené a oboznámené so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ďalej musia mať na sebe viditeľný ochranný odev oranžovej farby podľa ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu.

5.      Havarijné výkopové práce môžu vykonávať vlastníci a správcovia vedení, na ktorých nastala mimoriadna udalosť. V prípade, že vlastník alebo správca vedenia nie je odborne alebo technicky spôsobilý na ich likvidáciu, dohodne formou zmluvy vykonávanie havarijných výkopových prác s inou oprávnenou osobou.

ČASŤ 2

POVOĽOVANIE A VYKONÁVANIE VÝKOPOVÝCH PRÁC

Článok 4

Povoľovanie plánovaných výkopových prác

Výkopové práce na komunikácii je možné vykonávať len na základe rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu, ktorým je Mesto Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“). Podkladom pre vydanie povolenia formou rozhodnutia, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je písomná žiadosť (ďalej len „podanie“).

Oprávnená osoba na vykonávanie výkopových prác na komunikáciách (ďalej len „žiadateľ“) je povinná predložiť podanie mestu, prostredníctvom Odboru výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou, najneskôr pätnásť dní pred požadovaným termínom začatia výkopových prác.

Žiadateľ o povolenie výkopových prác spolu s podaním musí predložiť:

kópiu stavebného povolenia (ak osobitné predpisy v jednotlivých prípadoch neustanovujú inak);

projektovú dokumentáciu výkopových prác s vyjadreniami správcov vedení všetkých druhov o existencii vedení v mieste zvláštneho užívania komunikácie; ak vyjadrenie nestačí na určenie podmienok pre ochranu vedení je žiadateľ povinný predložiť aj stanovisko správcu vedenia;

vyhlásenie žiadateľa o tom, že je pripravený na vykonanie prác v predpokladanom rozsahu a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočného počtu pracovníkov, mechanizačných prostriedkov a materiálov;

písomný záväzok investora stavby vedenia alebo správcu vedenia o tom, že po dobu 3 rokov bude priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev komunikácie alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad;

vyjadrenie ODI a schválenú schému použitia prenosných dopravných zariadení pre zabezpečenie pracoviska v mieste zvláštneho užívania;

podanie na povolenie uzávierky, obchádzky, prípadne odklonu, ak si záujmy bezpečnosti dopravy alebo záujmy stavby, údržby alebo ochrany komunikácie vyžiadajú na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť komunikáciu, prípadne nariadiť obchádzku alebo odklon; povolenie nie je potrebné na uzávierku a obchádzku regulovanú priamo na mieste osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.

Výkopové práce na komunikáciách sa nepovoľujú:

v období od 15. novembra do 15. marca (toto časové obmedzenie môže v jednotlivých prípadoch upraviť primátor mesta udelením výnimky s ohľadom na verejný záujem, ako aj na hospodárnosť zimnej údržby; po preskúmaní podania z hľadiska životnosti telesa komunikácie a s ohľadom na následky porušenia celistvosti krytu vozovky alebo chodníka rozhodne o dôvodnosti podania);

do päť rokov od ukončenia výstavby novej komunikácie alebo od ukončenia celoplošnej výmeny spevneného krytu vozovky;

do troch rokov od ukončenia celoplošnej výmeny spevneného krytu chodníka.

Povolenie na vykonanie výkopových prác vydá mesto len žiadateľovi, ktorý:

predložil podanie s potrebnými dokladmi podľa ods. 3 tohto článku;

v stanovenom termíne ukončil predchádzajúce výkopové práce.

Pre každú stavebnú akciu sa vydáva len jedno povolenie na zvláštne užívanie komunikácie a to aj v prípade, že ide o zriadenie alebo opravu viacerých druhov vedení v rovnakom časovom úseku, t. j. o realizáciu dvoch alebo viacerých výkopových rýh.

Za vydanie povolenia formou rozhodnutia sa vyrubuje správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Článok 5

Povoľovanie havarijných výkopových prác

Ak sú splnené podmienky podľa článku 2, ods. 2 a ods. 3 tohto nariadenia, oprávnená osoba (ďalej len „vykonávateľ prác“) neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii podľa platných !Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, ktoré boli schválené Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Havarijné výkopové práce sú zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje rozhodnutie mesta podľa § 8 ods. 10 cestného zákona.

Vykonávateľ prác je ďalej povinný:

do dvanásť hodín od zistenia poruchy, pri ktorej vzniklo nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, oznámiť telefonicky alebo iným spôsobom vznik havarijného stavu mestu, prostredníctvom Odboru výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou;

do troch pracovných dní od zistenia poruchy doručiť mestu, prostredníctvom Odboru výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia, v ktorom mesto určí podmienky uvedenia komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia; za toto dodatočne vydané rozhodnutie sa správny poplatok nevyberá.

Článok 6

Vykonávanie výkopových prác

Okrem havarijných výkopových prác možno výkopové práce začať len ak sú splnené a zabezpečené podmienky stanovené v rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácie.

Všetky výkopové práce, ktoré prekročia dobu päť dní, je žiadateľ povinný označiť na dobre viditeľnom mieste identifikačnou tabuľkou. Ak výkopová ryha presiahne dĺžku 50 m, žiadateľ umiestni tabuľku na obidvoch koncoch stavby.

Identifikačná tabuľka o minimálnych rozmeroch 80 x 50 cm musí obsahovať:

názov (meno), adresu a číslo telefónu žiadateľa;

u právnických osôb aj meno a číslo telefónu pracovníka zodpovedného za výkopové práce;

dátum začatia a dátum ukončenia výkopových prác.

Pri havarijných výkopových prácach vykonávateľ prác označí pracovisko tabuľkou s minimálnymi rozmermi 30 x 20 cm, ktorá musí obsahovať:

názov, adresu a číslo telefónu vykonávateľa prác;

označenie, že sa jedná o havarijné výkopové práce.

Ak žiadateľ alebo vykonávateľ prác počas výkopových prác zistí neznáme alebo nesprávne zdokumentované vedenia, je povinný:

bezodkladne upozorniť vlastníkov alebo správcov takýchto vedení, aby zabezpečili ich zameranie a zdokumentovanie;

vykonať opatrenia na ochranu zistených vedení.

Žiadateľ je povinný pred zásypom novozriadených vedení alebo preložených vedení zabezpečiť zameranie ich skutočného uloženia. Výkresy polohopisného a výškopisného zamerania predložiť:

príslušnému stavebnému úradu (pri kolaudačnom konaní);

mestu, ako vlastníkovi verejných priestranstiev (v digitálnej forme ako podklad pre digitálnu technickú mapu mesta);

vlastníkom alebo správcom iných vedení, ak dôjde k súbehu novozriadených vedení alebo preložených vedení s inými vedeniami alebo k ich kríženiu.

Pri výkopových prácach je žiadateľ alebo vykonávateľ prác povinný:

zabezpečiť odvoz nevhodného a prebytočného výkopového materiálu bez vytvárania medziskládok na komunikácii alebo na jej súčastiach alebo v jej okolí;

zásyp výkopovej ryhy vykonať štrkopieskom alebo štrkodrvou so zhutnením po vrstvách a rozkopávku uviesť do pôvodného stavu pri obnove pôvodných konštrukčných vrstiev, únosnosti a povrchovej úpravy komunikácie, resp. verejného priestranstva;

povrchovú úpravu výkopovej ryhy vo verejnej zeleni vykonať uložením trávnatého koberca, pokiaľ v rozhodnutí nie je určené inak;

udržiavať poriadok a čistotu v priestore bezprostredne hraničiacim s miestom zvláštneho užívania.

Po ukončení zásypu výkopovej ryhy a jeho zhutnení musí byť bez prieťahov znovu zriadená konštrukcia vozovky, chodníka, alebo vykonaná úprava verejného priestranstva podľa podmienok stanovených v rozhodnutí. Upravený povrch musí byť dokonale spojený s okolitou plochou.

Rozsah konečnej povrchovej úpravy, s prihliadnutím na predpokladané poškodenie komunikácie pri výkopových prácach, určí mesto vo vydanom rozhodnutí. V prípade, že skutočné poškodenie bude väčšie oproti predpokladanému, dohodne žiadateľ alebo vykonávateľ prác rozsah konečnej povrchovej úpravy so správcom komunikácie. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o rozsahu povrchovej úpravy mesto.

Rozsah konečnej povrchovej úpravy po havarijných výkopových prácach určí mesto v dodatočne vydanom rozhodnutí.

Žiadateľ je povinný po uvedení miesta zvláštneho užívania do pôvodného stavu:

najneskôr do päť dní fyzicky odovzdať miesto zvláštneho užívania správcovi komunikácie a mestu prostredníctvom Odboru výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou, o čom sa vyhotoví písomný záznam alebo preberací protokol;

bez prieťahov zabezpečiť odstránenie skrytých závad v záručnej lehote tridsaťšesť mesiacov; ak sa tak nestane, závady odstráni správca komunikácie na náklady žiadateľa.

Počas celej záručnej doby zodpovedá žiadateľ v plnom rozsahu za škodu vzniknutú z dôvodu nesprávnej spätnej úpravy výkopovej ryhy, verejného priestranstva, resp. zelene.

Žiadateľ je povinný rozkopávku verejnej zelene realizovať vo vzdialenosti minimálne 2 m od kmeňov stromov z dôvodu ochrany koreňovej sústavy a predchádzaniu uhynutia drevín. Vrchná humusná vrstva vo verejnej zeleni musí byť odkrytá na plnú hĺbku a šírku rozkopávky a uskladnená tak, aby mohla byť opätovne použitá.

Článok 7

Koordinácia výkopových prác

Výkopové práce, ktoré sú vykonávané z dôvodu rekonštrukcie existujúceho alebo zriadenia nového vedenia, patria medzi plánované. Ich rozsah a termín vykonania sa musí naplánovať a koordinovať s pripravovanými rekonštrukciami komunikácií.

Investori líniových stavieb sú povinní najneskôr do konca predchádzajúceho roka nahlásiť mestu, prostredníctvom Odboru výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou všetky plánované líniové stavby pripravované na realizáciu v priebehu nadchádzajúceho roka.

ČASŤ 3

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Sankcie

Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude klasifikované ako priestupok (zavinené konanie), ak nepôjde o konanie opodstatňujúce uloženie pokuty podľa cestného zákona alebo iných osobitných predpisov.

Fyzickej osobe, ktorá priestupok spácha, možno uložiť pokutu:

podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v blokovom konaní;

podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestného zákona) v znení neskorších predpisov v konaní o priestupku.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitného predpisu možno uložiť pokutu podľa cestného zákona.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitného predpisu, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, môže primátor mesta uložiť pokutu podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

ČASŤ 4

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Spoločné ustanovenia

Ak nie je výslovne ustanovené inak, na konanie a lehoty vydávania rozhodnutí podľa tohto nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom:

poverených zamestnancov mesta pracujúcich na Odbore výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou;

poverených zamestnancov mesta pracujúcich na Odbore služieb mestu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou;

Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou.

Pri zistení nedostatkov v rámci kontroly oprávnené osoby vyzvú žiadateľov alebo vykonávateľov prác k urýchlenému odstráneniu zistených nedostatkov.

Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane uplatnia aj pri povoľovaní výkopových prác na ostatných verejných priestranstvách a zeleni.

Ustanoveniami tohto nariadenia nie je dotknutá povinnosť uhradiť príslušnú daň za užívanie verejného priestranstva.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 19.06.2019 uznesením č. 101, pod bodom B., ods. 4. Účinnosť nadobúda po uplynutí pätnásť dní od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

       PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná                                          Ing. Vladimír Vranka

                   primátorka mesta                                                prednosta mestského úradu

Príloha 1.

Pozorne si prečítajte poučenie. Všetky údaje v tlačive sú povinné !!!

Žiadosť je potrebné podať minimálne pätnásť dní pred požadovaným termínom rozkopávky!!!

Žiadateľ:

meno a priezvisko/      

zodpovedný pracovník:

Mobil:

bytom/

názov firmy, sídlo firmy:

PSČ:

E-mail:

IČO/ČOP:

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou

Odbor výstavby a územného plánovania

Nám. Ľ. Štúra 1/1

957 01 Bánovce nad Bebravou

 

 

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území

mesta Bánovce nad Bebravou

(Rozkopávkové práce)

Na ulici:

Pred domom č.:

Číslo parcely vozovky, chodníka, zelene,

na ktorej sa rozkopávka bude realizovať:

Katastrálne

územie:

List vlastníctva č.:

Vlastník:

Odôvodnenie rozkopávky:

Rozkopávka realizovaná

v čase od / do:

S konečnou úpravou do:

vozovka

chodník

zeleň

Rozkopávka

havárie

š x dl = m²

druh

úpravy

š x dl = m²

druh

úpravy

š x dl = m²

druh

úpravy

výkopok

rozkopávka (m²) x 1,25

rozkopávka (m²) x 1,25

rozkopávka (m²) x 1,25

zariadenie staveniska =

plocha kontajnera, skládka materiálu, prenosné WC, manipulačný priestor (m²):

umiestnenie výkopku:

Za rozkopávku a jej konečnú úpravu je zodpovedný:

Zhotoviteľ stavebných prác (firma):

Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Dodávateľ asfaltovania (firma):

Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Stavebný dozor investora (firma):

Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Poučenie pre žiadateľa:

Žiadosť musí obsahovať (prílohy):

1.         Doklad o zaplatení správneho poplatku Na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou na základe dokladu vystaveného pracovníkom Odboru výstavby a územného plánovania, ktorý vybavuje príslušnú agendu pre povoľovanie zvláštneho užívania miestnych komunikácií.

2.         Kópiu katastrálnej mapy (www.zbgis.skgeodesy.sk) s presným zakreslením a  kótovaním zabratého verejného priestranstva, vrátane druhej strany mapy, kde je uvedené číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a vlastník pozemku, na ktorom je zaujatie verejného priestranstva.

3.         Výpis z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu.

4.         Stavebné povolenie alebo Územné rozhodnutie, prípadne Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.

5.         Harmonogram prác.

6.         Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí (telekomunikačné káble, elektrické káble, verejné osvetlenie, UPC, Slovak Telekom, Orange, káble ŽSR v  blízkosti železničných tratí, vodovod, teplovod, kanalizácia, plynovod, optické káble prevádzkovateľov ostatných telekomunikačných služieb a ďalšie) nie staršie ako 3 mesiace.

7.         Odsúhlasený projekt organizácie dopravy Mestom Bánovce nad Bebravou prostredníctvom Oddelenia životného prostredia, dopravy, obchodu a služieb Odboru služieb mestu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou ako príslušným cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie.

8.         Ďalšie doklady podľa potreby a požiadaviek Oddelenia životného prostredia, dopravy, obchodu a služieb Odboru služieb mestu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.

Písomný záväzok:

Žiadateľ sa týmto, v zmysle § 20, ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách zaväzuje, že po dobu šesťdesiat mesiacov od ukončenia rozkopávkových prác na miestnej komunikácii (vozovka, chodník, spevnené plochy) a po dobu dvadsaťštyri mesiacov od ukončenia rozkopávky v zeleni bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka, spevnenej plochy, alebo výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.

Prehlásenie žiadateľa:

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 310 182, pre účely evidencie a spracovania údajov pre Rozhodnutie o rozkopávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je na dobu päť rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou na spracovanie Rozhodnutia o rozkopávke a činností s ním súvisiacich. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé.

Svojim podpisom týmto Mestu Bánovce nad Bebravou dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním za účelom vypracovania Ohlásenia havárie na dobu určenú registratúrnym poriadkom MsÚ a následným poskytnutím údajov ostatným dotknutým odborom MsÚ Bánovce nad Bebravou a Mestskej polícii Bánovce nad Bebravou.

V Bánovciach nad Bebravou:

__________________________________________

meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom

podpis a pečiatka

Príloha:

Technologický postup pri realizácii výkopových prác.

Poznámka:

Pred podaním žiadosti do podateľne je potrebná konzultácia so zodpovedným pracovníkom MsÚ Bánovce nad Bebravou, Odboru výstavby a územného plánovania, ktorý žiadosť skontroluje a pri akýchkoľvek nezrovnalostiach Vám ochotne poradí.

Príloha č. 1k Žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Bánovce nad Bebravou

Technologické postupy pri realizácii rozkopávkových prác

(Príloha zostáva zhotoviteľovi)

Pri realizácii výkopových prác je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné technologické postupy:

Okraje rozkopávky musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov.

Ak sa do výkopovej ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad vytvorenou kavernou (dutinou) a prekrytie zabezpečiť nad ďalší rastlý terén.

Stromy, stĺpy, fasády domov, inžinierske siete a pod. musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením mechanizmami, alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom.

Vybúrané hmoty a materiály z výkopu je žiadateľ povinný ihneď bez meškania odstrániť.

Zásyp ryhy sa vykonáva výlučne štrkopieskom po vrstvách postupne, v max. hrúbke 200 mm za stáleho zhutňovania.

Podkladovú vrstvu betónu je žiadateľ povinný zrealizovať v hrúbke podľa pôvodnej konštrukcie vozovky alebo chodníka. Podkladová vrstva betónu musí byť z betónu min. C 12/15 (B 175).

Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené.

Pred pokládkou krycej vrstvy je nutné podkladový betón riadne očistiť od mechanických a chemických nečistôt a natrieť penetračným náterom.

Povrchový asfaltobetón sa po urovnaní do nivelety pri menších plošných rozmeroch musí zhutniť hutniacou doskou, pri väčších rozmeroch sa zavalcuje.

Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 5 mm.

Spoje pôvodného a nového asfaltu pri komunikáciách a chodníkoch musia byť opatrené asfaltovou zálievkou alebo bitúmenovou páskou!!!

Príloha 2.

Pozorne si prečítajte poučenie. Všetky údaje v tlačive sú povinné !!!

Žiadosť je potrebné podať do 3 pracovných dní od vzniku havárie !!!

Žiadateľ:

meno a priezvisko /       

zodpovedný pracovník:

Mobil:

bytom /

názov firmy, sídlo firmy:

PSČ:

E-mail:

 IČO / ČOP:

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou

Odbor výstavby a územného plánovania

Nám. Ľ. Štúra 1/1

957 01 Bánovce nad Bebravou

Ohlásenie havárie a žiadosť o stanovenie podmienok pre uvedenie miestnej komunikácie, resp. rozkopávkového miesta na území mesta Bánovce nad Bebravou do pôvodného stavu

(Odstránenie havarijného stavu na inžinierskej sieti)

Na ulici:

Pred domom č.:

parcelné číslo vozovky, chodníka, zelene,

na ktorej sa havária bude odstraňovať:

Katastrálne

územie:

List vlastníctva č.:

Vlastník:

Odôvodnenie  havárie:

Havária odstraňovaná

v čase od / do:

S konečnou úpravou do:

vozovka

chodník

zeleň

Rozkopávka

havárie

š x dl = m²

druh

úpravy

š x dl = m²

druh

úpravy

š x dl = m²

druh

úpravy

výkopok

rozkopávka (m²) x 1,25

rozkopávka (m²) x 1,25

rozkopávka (m²) x 1,25

zariadenie staveniska =

plocha kontajnera,  skládka materiálu, prenosné WC, manipulačný priestor  (m²):

umiestnenie výkopku:

Za odstránenie havárie, za rozkopávku a jej konečnú úpravu je zodpovedný:

Zhotoviteľ stavebných prác (firma):

Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Dodávateľ asfaltovania (firma):

Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Stavebný dozor investora (firma):

Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Poučenie pre žiadateľa:

Žiadosť musí obsahovať (prílohy):

1.         Kópiu katastrálnej mapy (www.zbgis.skgeodesy.sk) s presným zakreslením a okótovaním plochy rozkopávky pre haváriu, s rozčlenením na rozkopávku, výkopok, poprípade zariadenie staveniska a  jej umiestnením a označením voľnej šírky vozovky, resp. chodníka.

2.         Výpis z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu.

3.         Ďalšie doklady  podľa potreby cestného správneho orgánu (napr. potvrdenie o havárii od správcu vedenia, Projekt organizácie dopravy a pod.

Písomný záväzok:

Žiadateľ sa týmto v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách  z a v ä z u j e, že po dobu šesťdesiat mesiacov od ukončenia rozkopávkových prác  pre odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii (vozovka, chodník, spevnené plochy) a po dobu dvadsaťštyri mesiacov od ukončenia rozkopávky v zeleni bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka, spevnenej plochy, alebo výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.  

Prehlásenie žiadateľa:

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 310 182, pre účely evidencie a spracovania údajov pre Ohlásenie havárie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je na dobu 5 rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou na spracovanie Ohlásenia havárie a činností s ním súvisiacich. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé.

Svojim podpisom týmto Mestu Bánovce nad Bebravou dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním za účelom vypracovania Ohlásenia havárie na dobu určenú registratúrnym poriadkom MsÚ a následným poskytnutím údajov ostatným dotknutým odborom MsÚ Bánovce nad Bebravou a Mestskej polícii Bánovce nad Bebravou.

Elektronická adresa na ktorej môžete uplatniť svoje práva: info@banovce.sk

V Bánovciach nad Bebravou:

____________________________________________

meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom

podpis a pečiatka

Príloha:

Technologický postup pri realizácii výkopových prác.

Poznámka:

Pred podaním žiadosti do podateľne je potrebná konzultácia so zodpovedným pracovníkom MsÚ Bánovce nad Bebravou, Odboru výstavby a územného plánovania, ktorý žiadosť skontroluje a pri akýchkoľvek nezrovnalostiach Vám ochotne poradí.

Príloha č.1 k Ohláseniu havárie a žiadosti o stanovenie podmienok pre uvedenie miestnej komunikácie, resp. rozkopávkového miesta na území mesta Bánovce nad Bebravou do pôvodného stavu

Technologické postupy pri realizácii rozkopávkových prác

(Príloha zostáva zhotoviteľovi)

Pri realizácii výkopových prác je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné technologické postupy:

Okraje rozkopávky musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov.

Ak sa do výkopovej ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad vytvorenou kavernou  (dutinou) a prekrytie zabezpečiť nad ďalší rastlý terén.

Stromy, stĺpy, fasády domov, inžinierske siete a pod. musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením mechanizmami, alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom.

Vybúrané hmoty a materiály z výkopu je žiadateľ povinný ihneď bez meškania odstrániť.

Zásyp ryhy sa vykonáva výlučne štrkopieskom po vrstvách postupne, v max. hrúbke 200 mm za stáleho zhutňovania.

Podkladovú vrstvu betónu je žiadateľ povinný zrealizovať v hrúbke podľa pôvodnej konštrukcie vozovky alebo chodníka. Podkladová vrstva betónu musí byť z betónu min. C 12/15 (B 175).

Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené.

Pred pokládkou krycej vrstvy je nutné podkladový betón riadne očistiť od mechanických a chemických nečistôt a natrieť penetračným náterom.

Povrchový asfaltobetón sa po urovnaní do nivelety pri menších plošných rozmeroch musí zhutniť hutniacou doskou, pri väčších rozmeroch sa zavalcuje. 

Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 5 mm.

Spoje pôvodného a nového asfaltu pri komunikáciách a chodníkoch musia byť opatrené asfaltovou zálievkou alebo bitúmenovou páskou !!!

Príloha 3.

Pozorne si prečítajte poučenie. Všetky údaje v tlačive sú povinné !!!

Žiadosť je potrebné podať min. 15 dní pred požadovaným termínom rozkopávky!!!

   Žiadateľ:

meno a priezvisko /      

zodpovedný pracovník:

Mobil:

bytom /

názov firmy, sídlo firmy:

PSČ:

E-mail:

 IČO / ČOP:

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou

Odbor výstavby a územného plánovania

Nám. Ľ. Štúra 1/1

957 01 Bánovce nad Bebravou

 

 

Žiadosť o súhlas zvláštneho užívania v zeleni

v meste Bánovce nad Bebravou

Rozkopávkové práce

Na ulici:

Pred domom č.:

Číslo parcely  zelene,

na ktorej sa rozkopávka bude realizovať:

Katastrálne

územie:

List vlastníctva č.:

Vlastník:

Odôvodnenie rozkopávky:

Rozkopávka realizovaná

v čase od / do:

S konečnou úpravou do:

     

zeleň

výkopok v zeleni

Zariadenie staveniska v zeleni

rozkopávka

š x dl = m²

druh

úpravy

š x dl = m²

druh

úpravy

š x dl = m²

druh

úpravy

Výkopok v zeleni ,

zariadenie

.staveniska

š x dl = m²

š x dl = m²

š x dl = m²

Umiestnenie výkopku:

Za dodržanie podmienok pri rozkopávkových prácach s konečnou úpravou je zodpovedný:

Zhotoviteľ stavebných prác (firma):

Zodpovedný pracovník:

Mobil:

Dodávateľ  (firma):

Poučenie pre žiadateľa:

Žiadosť musí obsahovať (prílohy):

1.         Kópiu katastrálnej mapy   s  presným   zakreslením  a  okótovaním  plochy pre zaujatie verejného priestranstva v zeleni- mesto si overí vlastníka pozemku, resp. správcu cez www.zbgis.skgeodesy.sk.

2.         Stavebné povolenie alebo Územné rozhodnutie, prípadne Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.

3.         Harmonogram prác.

4.         Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené: Trasy podzemných inžinierskych sietí (telekomunikačné káble, elektrické káble, verejné osvetlenie, UPC, Slovak Telekom, Orange, káble ŽSR v  blízkosti železničných tratí, vodovod, teplovod, kanalizácia, plynovod, optické káble prevádzkovateľov ostatných telekomunikačných služieb a ďalšie) nie staršie ako 3 mesiace.

Písomný záväzok:

Žiadateľ sa týmto v zmysle Článku 4 VZN č. 25/1996 o tvorbe údržbe a ochrane zelene v meste Bánovce nad Bebravou z a v ä z u j e, že sa o zeleň po ukončení rozkopávky, ktorú uvedie do pôvodného stavu a odovzdá správcovi zelene po prvom kosení, bude po dobu dvanásť mesiacov starať.

Prehlásenie žiadateľa:

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 310 182, pre účely vydania súhlasu na rozkopávku v zeleni. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu v zmysle registratúrneho poriadku. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé.

Svojim podpisom týmto Mestu Bánovce nad Bebravou dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním za účelom vydania súhlasu na rozkopávku v zeleni. Poskytnuté údaje sú potrebné na spracovanie žiadosti o súhlas so zaujatím verejného priestranstva v zeleni.

V Bánovciach nad Bebravou:    

__________________________________________

meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom

podpis a pečiatka

Príloha:

Technologický postup pri realizácii výkopových prác.

Odporúčanie:

Pred podaním žiadosti do podateľne je potrebná konzultácia so zodpovedným pracovníkom MsÚ Bánovce nad Bebravou, Odboru výstavby a územného plánovania, ktorý žiadosť skontroluje a pri akýchkoľvek nezrovnalostiach Vám ochotne poradí.

Technologické postupy pri realizácii rozkopávkových prác

Pri realizácii výkopových prác je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné technologické postupy:

Stromy, stĺpy, fasády domov, inžinierske siete a pod. musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením mechanizmami alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom.

Miesto rozkopávky zasypať vhodnou zeminou so zhutnením zásypu a upraviť povrchovou navážkou 20 cm biologicky účinnej zeminy a zatrávnením. Zatrávnenie sa nevykonáva v termíne od 15. októbra do 15. marca vzhľadom na mimovegetačné obdobie.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka