Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o nakladaní s odpadom na území mesta Bánovce nad Bebravou ZRUŠENÉ

Úplné znenie VZN č. 87

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 87 o nakladaní s odpadom na území mesta

Článok I.

Predmet nariadenia

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s  drobnými stavebnými odpadmi, ako aj mieste určeného na nakladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov, dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území mesta (ďalej len podnikateľský subjekt) a povinnosti oprávnenej organizácie na nakladanie s odpadmi (ďalej len oprávnená organizácia) v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len mesto).

Článok II.

Základné pojmy

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej  zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo podnikateľský subjekt, u ktorej sa odpad nachádza.

Občan je fyzická osoba s pobytom na území Mesta Bánovce nad Bebravou.

Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesto zneškodňovania.

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti občanov a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je podnikateľský subjekt, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti podnikateľského subjektu. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností, slúžiacich občanom na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálne odpady sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam odpadov, ktoré tvoria, komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (mestu), alebo nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (mestu).

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov. Obvykle pri nakladaní s odpadom v meste považujeme za zložky vyseparované časti odpadu (papier, plasty, sklo a ďalšie).

Objemné odpady sú komunálne odpady a  drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti občanov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo presahujúci objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci ustanovených v tomto nariadení.

Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a  drobných stavebných odpadov na území mesta.

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom.

Harmonogram zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.

Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov od držiteľa odpadu oprávnenou organizáciou v rámci mestom vyrubeného platobného výmeru.

Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na zberné nádoby.

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností.

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností občanov a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností občanov.

Biologický rozložiteľné odpady sú odpady zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

Zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Zhodnocovanie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu komunálnych odpadov, alebo vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.

Zberný dvor je miesto zaistené mestom pre odkladanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

Program odpadového hospodárstva sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva podľa § 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva a opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov.

Článok III.

Účel odpadového hospodárstva

V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:

a)    predchádzanie vzniku odpadu,

b)    príprava na opätovné použitie,

c)    recyklácia,

d)    iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e)    zneškodňovanie.

Článok IV.

Spoločné ustanovenia

Mesto vypracuje plán odpadového hospodárstva a predloží ho na schválenie podľa § 10, ods. 1. zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu, ktorý je podnikateľským subjektom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný plán odpadového hospodárstva.

Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať plán odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady, na ktorého území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom na vypracovaní spoločného programu. V prípade záujmu o dohodu s mestom je potrebné napísať žiadosť na Mestský úrad Bánovce nad Bebravou.

Pôvodca odpadu a mesto sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní dodržiavať schválený plán odpadového hospodárstva.

Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý pôvodca odpadu povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.

Zakazuje sa:

uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto nariadením,

zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom a týmto nariadením,

zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu, zneškodňovať odpad spôsobom injektáže čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní, prírodných uložísk a zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov),

riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,

vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a kanalizácie,

uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

Pôvodca odpadu je povinný vykonávať triedený zber odpadov.

Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

Článok V.

Nepovolené skládky odpadov

1.      Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a mestu, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo mesta začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

2.      Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom podľa § 81, ods. 13 zákona o odpadoch, alebo mestom, ak túto činnosť mesto zabezpečuje samo. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením, okresný úrad začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti

a)    je pôvodcom odpadu,

b)    neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo

c)    mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.

3.      Ak sa preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením, niektorá zo skutočností, prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.

4.      Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením alebo sa nepreukáže niektorá zo skutočností, zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí mesto.

5.      V celom katastrálnom území mesta sa zakazuje ukladať komunálne odpady mimo priestorov, zariadení a objektov na to určených ako aj mimo zberných nádob na odpad (na sídliskách). Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladaním nepovolenej skládky, tzv. čiernej skládky odpadu.

Článok VI.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Náklady na činnosť nakladania s komunálnymi odpadmi hradí mesto z miestneho poplatku podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bánovce nad Bebravou č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný kalendárny rok.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením mesta. Taktiež je povinný :

zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,

užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov a separovaného zberu v meste,

ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto samé. Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy,  zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným plánom odpadového hospodárstva mesta a s týmto nariadením.

Mesto pre plnenie povinnosti podľa § 14, ods. 1, písm. f) a g) zákona o odpadoch je oprávnené požadovať od držiteľa komunálnych odpadov a od držiteľa drobných stavebných odpadov alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta potrebné informácie.

Držiteľ komunálnych odpadov a držiteľ drobných stavebných odpadov alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi.

Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

zabezpečiť minimálny počet zberných nádob zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu a prepravy komunálnych odpadov, zložiek komunálnych odpadov, podľa zavedeného systému zberu,

starať sa o prístup k zberným nádobám, čistotu stanovíšť a okolie zberných nádob,

ukladať komunálne odpady do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich komunálne odpady nevypadávali a pri ich vyprázdňovaní neohrozovali zdravie pracovníkov zabezpečujúcich zvoz.

Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:

svojvoľne presúvať bez oznámenia oprávnenej organizácii a mestu zberné nádoby alebo stanovištia zberných nádob,

spaľovať komunálne odpady v zberných nádobách,

poškodzovať zberné nádoby, v prípade poškodenia je povinný oznámiť toto oprávnenej organizácii alebo mestu.

Článok VII.

Zásady systému zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov:

1.      Na území mesta je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:

a)    kontajnerový a vrecový,

b)    kalendárový, tzn. mesto vopred určí deň a týždeň, v ktorom sa uskutoční zber predmetnej zložky komunálneho odpadu s výnimkou triedených odpadov ktoré sú zberané podľa potreby,

c)    oddelený zber komunálnych odpadov pre:

ca)  odpady s obsahom škodlivín,

cb)  drobné stavebné odpady,

cc)  objemné odpady,

cd)  elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel,

d)    triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, elektroodpad z domácností, biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad, textil a obuv, viacvrstvových kombinovaných materiálov, zber prázdnych obalov z pesticídov v malospotrebiteľských baleniach a zber pesticídov v malospotrebiteľských baleniach po dátume ich spotreby,

e)    zmesový zber komunálnych odpadov (komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu),

f)    množstvový zber pre podnikateľské subjekty v meste, ktoré o to požiadajú, pre občanov nie je zavedený množstvový zber.

2.      Prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená organizácia.

3.      Zberné nádoby pri rodinných domoch je možné užívať len za týchto podmienok:

a)    každý, kto užíva zberné nádoby je povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu odpadu ponechané na voľne dostupnom mieste,

b)    užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob pri rodinných domoch poriadok a čistotu; na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať; tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané subjektom povereným zberom komunálneho odpadu,

c)    každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberných nádob na komunálne odpady zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie.

4.      Počet a typ zberných nádob a interval odvozu komunálnych odpadov:

a)    pre držiteľov odpadu bývajúcich v rodinných domoch, ktorí užívajú zberné nádoby 120 l plastové nádoby čiernej farby, je minimálny počet 1 ks, odporúčaný počet pre 1 ‑ 5 osôb a 1 ks na každých ďalších 5 osôb; interval odvozu sa zabezpečuje 1 x za týždeň; nádobu, ktorú občan prevzal do užívania je majetkom mesta; užívateľ nádoby je povinný sa o nádobu riadne starať, zabezpečiť ju proti odcudzeniu, ukladať do nej komunálne odpady; doba životnosti 120 l plastové nádoby čiernej farby nádoby odporúčaná výrobcom je 6 rokov; užívateľ má nárok na výmenu nádoby v prípade potreby až po uvedenej dobe životnosti; v prípade neoprávneného poškodenia, odcudzenia nádoby je užívateľ nádoby povinný podať oznámenie na Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor služieb mestu, Oddelenie životného prostredia,

b)    pre držiteľov odpadu bývajúcich v bytových domoch, ktorí užívajú 1100 l kontajnery, je odporúčaný minimálny počet 1 ks pre 25 bytových jednotiek s intervalom odvozu 2 x za týždeň, doba životnosti odporúčaná výrobcom je 6 rokov,

c)    pre držiteľov odpadu, ktorými sú podnikateľské subjekty užívajúce zberné nádoby 120 l plastové nádoby čiernej farby, je minimálny počet 1 ks, odporúčaný pre 1 ‑ 5 osôb, vrátane zamestnancov a 1 ks na každých ďalších 5 osôb, vrátane zamestnancov; interval odvozu sa zabezpečuje 1 x za týždeň, v prípade množstvového zberu podľa požiadavky držiteľov odpadu, doba životnosti odporúčaná výrobcom je 6 rokov; užívateľ má nárok na výmenu nádoby v prípade potreby až po uvedenej dobe životnosti; v prípade neoprávneného poškodenia, odcudzenia nádoby je užívateľ nádoby povinný podať oznámenie na Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor služieb mestu, Oddelenie životného prostredia,

d)    pre držiteľov odpadu, ktorými sú podnikateľské subjekty, užívajúce zberné nádoby 1100 l kontajnery, je minimálny počet 1 ks, odporúčaný pre 5 ‑ 50 osôb, vrátane zamestnancov a 1 ks na každých ďalších 50 osôb, vrátane zamestnancov; interval odvozu sa zabezpečuje 2 x za týždeň, v prípade množstvového zberu podľa požiadavky držiteľov odpadu, doba životnosti odporúčaná výrobcom je 6 rokov; užívateľ má nárok na výmenu nádoby v prípade potreby až po uvedenej dobe životnosti; v prípade neoprávneného poškodenia, odcudzenia nádoby je užívateľ nádoby povinný podať oznámenie na Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor služieb mestu, Oddelenie životného prostredia.

5.      Odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov sa zabezpečuje v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.

6.      Platiteľ poplatku má náklady za zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom.

Článok VIII.

Zásady systému zberu, prepravy elektroodpadov

1.      Elektroodpad z domácnosti je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti občanov a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností občanov.

2.      Do elektroodpadu patria: televízory, rádia, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmeny, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.

3.      Do elektroodpadu nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádia, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.

4.      Žiarivky a svietidlá obsahujú nebezpečné látky, preto patria medzi nebezpečný odpad. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností.

5.      Medzi žiarivky a svietidlá patria :

a)    lineárna žiarivka, teda klasická žiarivka v tvare dlhej trubice (neónová trubica, neónka),

b)    kompaktná žiarivka, ktorá má menšie rozmery než klasická žiarivková trubica; ide o úsporné žiarovky; majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky,

c)    svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného dekoratívneho, akcentného a bezpečnostného osvetlenia; svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

6.      Medzi žiarivky a svietidlá nepatria voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenie pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.

7.      Systém oddeleného zberu elektroodpadu je mestom zabezpečený dvakrát ročne oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. Mesto zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informácie pre občanov ako termín uskutočnenia zberu, systém zberu, pričom využije možnosti informačného systému mesta. Mimo tohto zberu môžu občania počas roka odovzdať elektroodpad počas pracovného času v zberovom dvore mesta.

8.      Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácnosti od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný odpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.

9.      Držiteľ elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel nemôže odovzdávať elektroodpad iným subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.

10.    Je zakázané zmiešavať elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel s ostatnými druhmi odpadov.

Článok IX.

Zásady systému zberu, prepravy a zneškodňovania drobných stavebných odpadov:

1.      Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Ak bežné udržiavacie práce, či rekonštrukčné práce pre občana vykonáva podnikateľský subjekt, tak nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre občana vykonáva.

2.      Do drobných stavebných odpadov patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

3.      Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní:

a)    odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty) a tieto účelne zhodnotiť.

b)    po vytriedení na jednotlivé zložky zabezpečiť jeho prepravu na Zberný dvor mesta na vlastné náklady.

4.      Je zakázané iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, najmä vhadzovanie do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu komunálneho odpadu (nádoby pre bytové domy na verejne  dostupných miestach a pod.).

Článok X.

Zásady systému zberu a prepravy objemných odpadov a kovov

1.      Objemné odpady predstavujú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo presahujúci objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. Patrí sem napr. nábytok, staré okná, dvere, nádoby, koberce,  a podobne.

2.      Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu a kovov sa uskutočňuje najmenej 2 x ročne. Pre tento účel mesto zabezpečí u organizácie poverenej zberom umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach v meste a dohodne  intervaly vývozu.

3.      Mesto zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť občanov o zbere objemového odpadu a kovov osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, mestskom rozhlase, regionálnej tlači, regionálnej televízii, na internete). V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia po meste a pod.

4.      Mimo tohto zberu môžu občania počas roka odovzdať objemový odpad a kovy počas pracovného času na Zbernom dvore mesta.

5.      Je zakázané iné nakladanie s objemovým odpadom, napr. vykladanie objemového odpadu na zberné miesta vedľa zberných nádob.

Článok XI.

Zásady systému zberu, prepravy biologicky rozložiteľných odpadov

1.      Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:

a)    odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol),

b)    kuchynský a reštauračný odpad (šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orechov, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale aj živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení, ale aj z kuchýň domácnosti a pod.),

c)    jedlé oleje a tuky.

2.      Medzi odpad zo záhrad a kuchynský odpad nepatria kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“ a pod.

3.      Podnikateľský subjekt, ktorý prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

4.      Je zakázané zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

5.      Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

6.      Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skládkovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

7.      Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

8.      Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto, zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

9.      Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (napr. § 39b zákona č. 239/2007 Z.z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou veterinárnou a potravinovou správou.

10.    Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

11.    Pri nakladaní  s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

12.    Je zakázané kŕmenie zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

13.    Je zakázané zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom, s triedeným zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.

14.    Ustanovenia ods. 3 až 13 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne (výdajnej školskej jedálne).

15.    Zhromažďovanie a preprava odpadu zo záhradkárskych osád a pozemkov slúžiacich na zabezpečenie osobných pestovateľských potrieb sa zabezpečuje prostredníctvom mesta, po dohode na vopred učených miestach s predsedami záhradkárskych osád v meste a predsedami Občianskych výborov v pričlenených častiach (Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce) spravidla 2 x ročne (na jar a jeseň). Mimo zberu biologicky rozložiteľných odpadov 2 x ročne, môžu občania, ktorí sú držiteľmi biologicky rozložiteľných odpadov priebežne v roku odovzdávať biologicky rozložiteľné odpady v areáli Zberného dvora mesta, avšak musia si ho doviesť na vlastné náklady.

18.    Mesto nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od občanov z dôvodov, že je to pre mesto ekonomicky neúnosné, náklady na nakladanie s komunálnym odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Článok XII.

Zásady systému zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov

1.      Na území mesta pre držiteľov odpadu sa zber odpadu zo žúmp a septikov uplatňuje objednávkovým systémom zberu u oprávnenej organizácie.

2.      Prepravu a zneškodňovanie odpadu zo žúmp a septikov môžu na území mesta zabezpečovať len oprávnené organizácie, ktoré majú podpísanú zmluvu s mestom; informácie o podmienkach zberu a zneškodňovania eviduje mestský úrad.

3.      Oprávnené organizácie odpad zo žúmp a septikov zneškodňujú výhradne v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.

4.      Náklady za prepravu a zneškodňovanie odpadu zo žúmp a septikov hradí držiteľ odpadu v zmysle zmluvných vzťahov priamo oprávnenej organizácii.

5.      Držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku (žumpy), je povinný viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov oprávnenou organizáciou.

Článok XIII.

Zásady systému zberu a prepravy nebezpečných odpadov

1.      Medzi odpady s obsahom škodlivín patria napr. použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady.

2.      Pôvodca odpadu je povinný v mieste vzniku odpadu oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami.

3.      Držitelia nebezpečných odpadov sú povinní po vytriedení na jednotlivé zložky zabezpečiť ich prepravu na vlastné náklady v prevádzkovom čase Zberného dvora mesta, kde držiteľ nebezpečných odpadov:

a)    občan odovzdá primerané množstvo nebezpečných odpadov bezodplatne,

b)    podnikateľský subjekt odovzdá nebezpečné odpady za odplatu, resp., odovzdá nebezpečné odpady na vlastné náklady, po dohode s oprávnenou organizáciou.

4.      Je zakázané iné nakladanie s  nebezpečným odpadom. Zakazuje sa vhadzovanie nebezpečných odpadov do zberných nádob.

Článok XIV.

Zásady systému zberu, prepravy komunálnych odpadov a vytriedených zložiek komunálnych odpadov

1.      Ustanovenia, ktoré zakladajú povinnosť triediť komunálne odpady, nadobúdajú účinnosť voči jednotlivým povinným subjektom dňom poskytnutia sady zberných nádob.

2.      Na území mesta sa zabezpečuje separovanie a zber týchto zložiek komunálnych odpadov: papier a lepenka, sklo, plasty, kovové obaly, kompozitné obaly a železné a neželezné kovy, biologicky rozložiteľné odpady ako napr. pokosená tráva, lístie, konáre.

3.      Na území mesta vlastníci rodinných domov, nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu a vlastníci, správcovia (malé podnikateľské subjekty) nebytových priestorov, vlastníci a správcovia bytových domov a nehnuteľností, bytov alebo nebytových priestorov slúžiacich na podnikanie, ktorí na komunálne odpady užívajú zberné nádoby 120 l plastové nádoby čiernej farby, ukladajú zložky komunálnych odpadov do zberných vriec (plastové, jutové) alebo do zberných nádob farebne rozlíšených alebo nápisom označených nasledovne: papier, sklo, plasty, a pod.

4.      Na území mesta pôvodcovia odpadu v bytových domoch, organizáciách, veľkých podnikateľských subjektoch, školách, sociálnych zariadeniach a iných, ktorí ukladajú komunálne odpady do 1100 l kontajnerov (vlastníkov alebo správcov bytových domov a nehnuteľností, bytov alebo nebytových priestorov slúžiacich na podnikanie), ukladajú zložky komunálnych odpadov do zberných nádob farebne rozlíšených alebo nápisom označených nasledovne: papier, sklo, plasty, železné a neželezné kovy.

5.      Za umiestnenie zberných vriec pre zložky komunálnych odpadov zodpovedajú pôvodcovia odpadu.

6.      Prepravu a zhodnocovanie zložiek komunálnych odpadov zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená organizácia.

7.      Platiteľ poplatku má náklady na zber a zhodnocovanie zložiek komunálnych odpadov zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom.

8.      Mesto zabezpečí potrebné množstvo zberných nádob, vriec na ukladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

9.      Je zakázané zhromažďovať a skladovať komunálne odpady, drobný stavebný odpad na verejných miestach, chodníkoch, na parkoviskách a na zeleni.

10.    Použité vianočné stromčeky sa môžu zhromažďovať od 2.1 do 15.1. kalendárneho roka pri stanovištiach zberných nádob a odstraňuje ich subjekt poverený zberom komunálnych odpadov. Mimo tohto obdobia je držiteľ vianočného stromčeka povinný tento dopraviť na vlastné náklady do areálu Zberného dvora mesta.

11.    Podnikateľské subjekty, ktoré produkujú okrem komunálnych odpadov aj odpady, ktoré vznikajú pri ich podnikateľskej činnosti sú povinní zabezpečiť ich odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady.

12.    Pre potrebnú informovanosť občanov mesta - držiteľov odpadu využije mestský úrad všetky možnosti informačného systému a v dostatočnom časovom predstihu bude informovať občanov mesta o spôsobe zberu, termínoch zberu odpadov a pod., prostredníctvom dostupných miestnych periodík a médií (regionálna tlač, regionálna televízia, mestský rozhlas, internet, úradné tabule mesta, letáky), v informáciách bude uvedený termín, spôsob zberu a drvenia.

Článok XV.

Zberový dvor

1.      Zberový dvor je v zmysle zákona zariadením na zber zložiek komunálneho odpadu, Zberový dvor mesta sa nachádza na ul. Hollého (vstup cez dvor aktivačných prác).

2.      Zberový dvor slúži pre odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu, vrátane odpadov z obalov pochádzajúceho z mesta.

3.      Odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu na zberových dvoroch je pre pôvodcov - občanov mesta bezplatné.

5.      Množstvo odpadov (separátov) dovezených na zberový dvor jedným občanom, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.

6.      Pre podnikateľské subjekty je táto služba spoplatnená v zmysle platného cenníka spoločnosti prevádzkujúcej zberový dvor.

7.      Pri preberaní odpadu na zberovom dvore mesta je pôvodca, ktorý odovzdáva odpad, povinný preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku odpadu. Údaje potrebné pre evidenciu odpadov sa v zmysle zákona zaznamenajú do evidenčného  listu príslušného odpadu.

8.      Pôvodcovia odpadu sú pri jeho odovzdávaní povinní riadiť sa pokynmi obsluhy Zberného dvora mesta.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenie

Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a mesta, práva a povinnosti právnických osôb a občanov pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti, vrátane sankcií na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 584/2014 dňa 24.06.2014 pod bodom B/1. a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia.

          Marián Chovanec, v.r.                                          JUDr. Alexandra Gieciová, v.r.

                primátor mesta                                                     prednostka mestského úradu

V znení doplnku:

č.  1) schváleného uznesením MsZ       č. 220/2016, dňa 17.02.2016,   pod bodom 1.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka