Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o dani z nehnuteľností na rok 1994 a rok 1995

Schválené: 8.2.1994

Vyhlásené: 9.2.1994

Účinnosť: 23.2.1994

Mestské zastupiteľstvo mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nadobudnutie účinnosti zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 317/1993 Zb. o dani z nehnuteľnosti (ďalej len „zákon“) v y d á v a pre mesto Bánovce nad Bebravou ako správcu dane nasledujúce všeobecne záväzné nariadenie : PRVÁ ČASŤ Daň z pozemkov Článok 1 1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta v tomto členení : a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, b) trvalé trávne porasty, c) záhrady, d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, v ktorých sa uskutočňuje ťažba dreva, e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, f) zastavané plochy a nádvoria, g) stavebné pozemky, h) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov. 2) Za stavebné pozemky sa na účely tohto nariadenia považujú nezastavané pozemky určené na zastavanie rozhodnutím o umiestnení stavby alebo stavebným povolením vo výmere pozemku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje a to až do vydania kolaudačného rozhodnutia. Ak v stavebnom povolení nie je určená plocha na zastavanie, musí daňovník predložiť stavebné plány. 3) Predmetom dane z pozemkov nie sú : a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb, b) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú v zmysle zákona predmetom dane (zo stavieb priehrad, vodovodov, kanalizácií, rozvodov tepelnej energie a stavieb verejných dopravných ciest), c) pozemky slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ak sa na nich neuskutočňuje podnikateľská alebo iná zárobková činnosť. 4) Oslobodenie od dane z pozemkov vyplýva priamo zo zákona (§ 4). Článok 2 1) Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov je cena pôdy bez porastov určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m² a priemernej ceny pôdy určenej za m² odvodenej od bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (príloha 1 k vyhláške MF SR č. 58/93 Zb.). 2) Ročná sadzba dane z týchto pozemkov sa určuje pre rok 1994 vo výške 0,75 % zo základu dane.(Podľa § 6, ods.1 ročná sadzba z týchto pozemkov je najviac 0,75 % zo základu dane. V roku 1993 to bolo 1 %) Článok 3 1) Základom dane u trvalo trávnych pozemkov, u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a ochranné lesy, v ktorých sa uskutočňuje ťažba, u rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch je cena určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m² a priemernej ceny pôdy odvodenej od platných cenových predpisov (§ 15 ods.9 vyhlášky 465/1991 Zb.). 2) Ročná sadzba dane z týchto pozemkov sa určuje pre rok 1994 vo výške 0,25 % zo základu dane. (Podľa § 6 ods. 2 zákona ročná sadzba u týchto pozemkov je najviac 0,25 % zo základu dane. V roku 1993 u trvalo trávnych porastov bola sadzba 1 % a u ostatných 0,25 % zo základu dane). Článok 4 1) Základom dane u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, stavebných pozemkov a u ostatných plôch je celková výmera pozemkov v m². 2) Ročná sadzba dane z pozemkov za každý i začatý m² pozemku sa určuje na rok 1994 takto: a) 0,20 Sk za záhrady, b) 0,20 Sk za zastavané plochy a nádvoria, c) 0,20 Sk za ostatné plochy. (Podľa § 6 ods. 3 zákona ročná sadzba dane u týchto pozemkov za každý aj začatý m² pozemku je 0,10 Sk. Správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť tieto sadzby až o 100%. Výsledná ročná sadzba sa môže pohybovať v rozpätí od 0,10 Sk do 0,20 Sk za m². Tieto sadzba platili aj v roku 1993.) 3) Ročná sadzba dane u stavebných pozemkov za každý i začatý m² pozemku sa určuje na rok 1994 vo výške 1,50 Sk. (Podľa § 6 ods. 3 zákona ročná sadzba dane u stavebných pozemkov za každý i začatý m² je 1,- Sk. Správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť túto sadzbu až o 100 %. výsledná ročná sadzba sa môže pohybovať v rozpätí od 1,- Sk do 2,- Sk). 4) Ročná sadzba dane u stavebných pozemkov sa vynásobí s prihliadnutím na počet obyvateľov mesta (od 10 001 do 25 000 obyvateľov) koeficientom 2, čo predstavuje ročnú sadzbu 3,- Sk (1,50 x 2). 5) Ročná sadzba dane u stavebných pozemkov v pričlenených častiach mesta (Biskupice, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany) sa vynásobí koeficientom 1, čo predstavuje ročnú sadzbu 1,50 Sk (1,50 x 1). 6) Ročná sadzba dane u stavebných pozemkov v Malých Chlievanoch - rodinné domy pri obci Dvorec - sa vynásobí koeficientom 0,6, čo predstavuje sadzbu 0,9 Sk (1,50 x 0,6,). (Podľa § 6 ods. 5 zákona správca dane pri stavebných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach mesta, môže použiť nižší koeficient, ako určuje zákon pre mesto podľa počtu obyvateľov). DRUHÁ ČASŤ Daň zo stavieb Článok 5 1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich časti na území mesta spojené so zemou pevným základom, ktoré majú vnútorný priestor vymedzený podlahou a stropnou konštrukciou, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby a ich časti, ktoré sa skutočne využívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 2) Na účely tohto nariadenia sa pod stavbami rozumejú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží, a to : a) obytné domy (rodinné domy, bytové domy, poľnohosp. usadlosti a pod.), b) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, c) garáže, d) objekty slúžiace na podnikateľskú a zárobkovú činnosť, e) ostatné stavby. 3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, rozvodov tepelnej energie, stavby verejných dopravných ciest a stavby slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu, ak sa v nich nevykonáva podnikateľská alebo iná zárobková činnosť, alebo nie sú využívané na prenájom. 4) Oslobodenie od daní zo stavieb vyplýva priamo zo zákona (§ 9). Článok 6 1) Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavených plôch v m² dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 2) Základná ročná sadzba dane zo stavieb za každý i začatý m² zastavanej plochy je : a) 1,- Sk - za obytné domy a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, z úhrnnej výmery zastavaných plôch ostatnými stavbami, ktoré tvoria príslušenstvo hlavnej stavby, sa odpočíta 16 m². (Podľa § 11 ods. 6 zákona môže správca dane zvýšiť alebo znížiť základnú sadzbu 1,- Sk o 50 %. Sadzba sa môže pohybovať od 0,50 Sk do 1,50 Sk za m²). - Základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie bez ohľadu na podlahovú plochu. (Podľa § 11 ods. 2 sa oproti roku 1993 vypúšťa podmienka zvýšenia sadzby "ak podlahová plocha ďalšieho nadzemného podlažia presahuje 2/3 zastavanej plochy"). - Základná sadzba dane prípadne zvýšená o nadzemné podlažie sa s prihliadnutím na počet obyvateľov (od 10 001 do 25 000) násobí koeficientom 2. - Základná sadzba dane prípadne zvýšená o nadzemné podlažie sa v pričlenených častiach mesta (Biskupice, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany) vynásobí koeficientom 1. - Základná sadzba dane prípadne zvýšená o nadzemné podlažie sa v Malých Chlievanoch - rodinné domy, pri obci Dvorec - vynásobí koeficientom 0,6. (Podľa § 11 ods.4 správca dane môže pre stavby umiestnené v jednotlivých častiach mesta použiť nižší koeficient, ako určuje zákon pre mesto podľa počtu obyvateľov) - Základná sadzba dane, prípadne zvýšená za ďalšie nadzemné podlažie a vypočítaná vynásobením príslušným koeficientom sa zvyšuje o 10,- Sk za každý m² podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho v obytnom dome na podnikateľskú a zárobkovú činnosť s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby. (Podľa § 11 ods. 5 zákona môže správca dane vypočítanú výslednú daň zvýšiť najviac o 10,- Sk za každý m² podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho v obytnom dome na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby. V roku 1993 predstavovalo zvýšenie 2,- Sk za m² bez možnosti zvýšenia resp. zníženia). b) 3,- Sk - za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov určených na individuálnu rekreáciu. (Podľa ) 11 ods. 6 zákona môže správca dane zvýšiť alebo znížiť základnú sadzbu 3,- Sk o 50 %. Sadzba sa môže pohybovať od 1,50 Sk do 4,50 Sk za m². Na rozdiel od roku 1993 zákon zrušil diferenciáciu pri uvedených stavbách na obytné a ostatné plochy). c) 4,- Sk - za jednopodlažné samostatne stojace garáže a za jednopodlažné samostatne stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov. d) 6,- Sk - za viacpodlažné samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží postavené mimo obytných domov. (Podľa § 11 ods. 6 zákona môže správca dane zvýšiť alebo znížiť základnú sadzbu 4,- Sk o 50 %. Sadzba sa môže pohybovať od 2,- Sk do 6,- Sk za m². V roku 1993 bol poplatok stanovený taxatívne na 4,- Sk). 3) Základná sadzba za stavby slúžiace na individuálnu rekreáciu, za záhradné chatky, za garáže sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé nadzemné podlažie bez ohľadu na podlahovú plochu podlažia. Článok 7 1) Výsledná ročná sadzba sadzba zo stavieb je za každý i začatý m² zastavanej plochy: a) 1,- Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej výroby, stavby pre lesné a vodné hospodárstvo vrátane zariadení na ochranu pred povodňami s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu. (Podľa § 11 ods. 6 môže správca dane základnú sadzbu 1,- Sk znížiť o 50 % a zvýšiť o 100 %. Sadzba sa môže pohybovať od 0,50 Sk do 2,- Sk za m². V roku 1993 bolo možné sadzbu znížiť alebo zvýšiť o 50 %). b) 10,- Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu a stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu. (Podľa § 11 ods. 6 môže správca dane základnú sadzbu 5,- Sk znížiť o 50 % a zvýšiť o 100 %. Sadzba sa môže pohybovať od 2,50 Sk do 10,- Sk. V roku 1993 bolo možné sadzbu zvýšiť alebo znížiť o 50 %). c) 10,- Sk za stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť, ktoré slúžia na výrobu alebo sa v nich podniká v oblasti služieb potrebných pre občanov, a to : stolárske, zámočnícke, sklenárske, elektroúdržbárske práce, oprava obuvi, bielizne, výrobkov kultúrnej spotreby, výrobkov priemyselnej výroby, plynospotrebičov, práčovne, holičstvo, kaderníctvo, služby telovýchovné. d) 25,- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť (všetka obchodná a reštauračná činnosť), skladovanie a administratívu. e) 5,- Sk za ostatné stavby (Podľa § 11 ods. 6 zákona môže správca dane základnú sadzbu 3,- Sk znížiť o 50 % a zvýšiť o 100 %. Výsledná sadzba sa pohybuje od 1,50 Sk do 6,- Sk. V roku 1993 bolo možné sadzbu znížiť alebo zvýšiť o 50 %). 2) Výsledná sadzba podľa ods. 1 písmeno a, b, c, d sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé nadzemné podlažie bez ohľadu na zastavanú plochu podlažia. 3) Pri stavbách uvedených podľa odseku 1 písmeno a, b, c, ktoré slúžia na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti, vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. ČASŤ TRETIA Daňové úľavy Článok 8 1) Mesto ako správca dane poskytuje úplnú daňovú úľavu na : a) pozemky, alebo časti pozemkov, ktoré plne zaberajú rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, b) stavby obytných domov vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov samostatne ich využívajúcich, držiteľov ZŤP a ZŤP/S ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ak domy slúžia výlučne na ich bývanie, c) stavby garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov ZŤP a ZŤP/S, ak domy slúžia výlučne pre motorové vozidlá na dopravu postihnutých osôb. 2) Mesto ako správca dane poskytuje daňovú úľavu 50 % z priznanej dane na : a) pozemky s obmedzeným hospodárskym využitím vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v pásmach hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa a v iných ochranných pásmach, daňová úľava sa priznáva iba na základe písomného vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy, rozhodnutím ktorého bolo hospodárske využitie znížené, b) pozemky, na ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci vykonávať poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť - ak Osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka má neskorší dátum ako 31.12.1993 - s výnimkou pozemkov v zastavanej časti mesta, c) pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním (s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu), brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou, d) pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania, ak tieto pozemky slúžia výlučne na ich osobnú potrebu, e) stavby obytných domov vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov samostatne ich užívajúcich, ktoré slúžia výlučne na ich trvalé bývanie. 3) Daňové úľavy sa môžu poskytovať iba na základe individuálnych žiadostí občanov. Daňové úľavy poskytnuté správcom dane v roku 1994 podľa ods. 1 písm. a),b),c) a ods. 2 písm. a) a c) sú priznané bez časového obmedzenia, pokiaľ sa nezmenia podmienky, na základe ktorých bola daňová poskytnutá. Zmenu v uvedených podmienkach sú daňovníci povinní nahlásiť ihneď na mestskom úrade - oddelení miestnych daní a poplatkov. Sociálne odkázaní občania podľa ods. 2 písm. d) a e) sú povinní o poskytnutie daňovej úľavy požiadať každoročne do 15.2. O úľavách rozhodne mesto po prejednaní v komisii regionálnej politiky pri MsZ. ČASŤ ŠTVRTÁ Spoločné ustanovenia Článok 9 Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti 1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 2) Daňovníci sú povinní do 30 dní Mestskému úradu v Bánovciach nad Bebravou oznámiť skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti. 3) Pri nesplnení tejto povinnosti uloží mesto daňovníkovi pokutu vo výške 1 % z celkového objemu dane, najmenej však 500,- Sk. Článok 10 Daňové priznanie 1) Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 1991 na mestský úrad do 15. marca 1994. V ďalších rokoch je povinný do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podať priznanie iba daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť k dani, alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane. 2) Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, alebo ak dôjde povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, alebo ak dôjde k zmene v okolnostiach pre vyrubenie dane v priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku týchto skutočností. Vždy je však daňovník povinný podať priznanie, ak ho na to vyzve mestský úrad. 3) Ak priznanie nebolo podané včas, mestský úrad uloží daňovníkovi pokutu až do výšky 10 % z dane. 4) Daňovník je povinný uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si sám vypočítať. 5) Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb v daňovom priznaní, pričom daň z týchto pozemkov a stavieb sa nevypočítava. 6) Základ dane z pozemkov ornej pôdy, viníc, chmeľníc, ovocných sadov, trvalých trávnych porastov, lesných pozemkov, rybníkov a ostatných vodných plôch sa zaokrúhľuje na celých 100,- Sk dole. Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny hore. Článok 11 Vyrubenie dane 1) Daň z pozemkov a stavieb sa vyrubuje za zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru. Neprihliada sa na zmeny, ktoré nastanú v priebehu roka. 2) Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu roka sa vyrubí alebo odpočíta suma zodpovedajúca toľkým dvanástinám ročnej dane, o koľko celých mesiacov sa daňová povinnosť mení. 3) O vyrubení dane upovedomí mestský úrad daňovníkov platobným výmerom. 4) Daň sa nevyrubí, ak v zdaňovanom období nepresiahne sumu 70,- Sk. Článok 12 Platenie dane 1) Daň z nehnuteľností je splatná : a) v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. júna, 30 % dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného roka - pokiaľ ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, b) v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka - v ostatných prípadoch. 2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 500,- Sk a právnickej osobe 5.000,- Sk je zročná naraz do 31. marca. V roku 1994 je prvá splátka do 31. mája 1994. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia o 500,- Sk resp. 5.000,- Sk. 3) Daň možno v stanovených lehotách zaplatiť a) bezhotovostným prevodom z účtu, b) poštovou poukážkou, c) v hotovosti na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou - oddelenie daní a poplatkov. Článok 13 Penále 1) Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3 % z nedoplatku dane. Penále sa počíta za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti. 2) Penále sa nevyrubí, ak nepresiahne v úhrne sumu 100,- Sk za jedno zdaňovacie obdobie. 3) Pri vyrubení penále sa postupuje v zmysle § 19 a zákona. Článok 14 Splnomocňovacie ustanovenia 1) Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí, ktoré by mohli zo zákona v podmienkach mesta vzniknúť. 2) Ak vznikne pochybnosť, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa tohto nariadenia, o charaktere predmetnej veci je oprávnený rozhodnúť správca dane po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy, prípadne na jeho požiadanie MF SR po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia SR. Článok 15 Záverečné ustanovenie 1) Pri uplatňovaní tohto všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zákona NR SR číslo 317/1993 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov. 2) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 15. decembra 1992. 3) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 8. februára 1994 a nadobúda účinnosť dňom 23. februára 1994. V Bánovciach nad Bebravou dňa 24.1.1994 Ing. Ján Turčan Rudolf Šúň primátor mesta prednosta mestského úradu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka