Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o usmernení stavebnej činnosti na uliciach Záfortňa, Jesenského a časti ulice A. Kmeťa pred vyhlásením ochranného pásma

Schválené: 23.8.1994

Vyhlásené: 24.8.1994

Účinnosť: 1.9.1994

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších doplnkov a zákona č.472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov v y d á v a všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 19 o usmernení stavebnej činnosti na uliciach Záfortňa, Jesenského a časti ulice Andreja Kmeťa pred vyhlásením ochranného pásma kultúrnej pamiatky sochy sv. Floriána Článok 1 Účelom všeobecného záväzného nariadenia je ochrana územia v bezprostrednej blízkosti kultúrnych pamiatok: sochy sv. Floriána, Synagógy a Pamätného domu Janka Jesenského. Na schôdzi výboru pre správu Fondu kultúrnych pamiatok, ktorá sa konala dňa 15.4.1994 na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou sa väčšina prítomných vyslovila za vyhlásenie ochranného pásma sochy sv. Floriána, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR pod. č.10709/0, vrátane ulíc Jesenského, Záfortňa a časti ulice Andreja Kmeťa. Podklady k vyhláseniu ochranného pásma spracováva Pamiatkový ústav Topoľčany. Vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobú úlohu a aby sa do vyhlásenia ochranného pásma predišlo nežiadúcim stavebným zásahom v uvedených uliciach je v kompetencii mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou vydať všeobecne záväzné nariadenie, kde budú určené základné podmienky pre vykonávanie stavebných úprav. Je predpoklad, že vydaním predmetného všeobecne záväzného nariadenia sa zachová výraz a identita mesta v týchto častiach, ktoré neboli tak výrazne postihnuté rozsiahlou investičnou a stavebnou činnosťou v uplynulých rokoch, ktorá sa negatívne prejavila v charaktere architektúry mesta. Článok 2 Hranica plánovaného ochranného pásma je vyznačená v prílohe tohoto nariadenia v mapových podkladoch, ktoré budú uložené na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou, Obvodnom úrade životného prostredia v Bánovciach nad Bebravou a Obvodnom úrade v Bánovciach nad Bebravou. Článok 3 Starostlivosť na území plánovaného ochranného pásma určujú nasledovné zásady pre usmernenie stavebnej činnosti: - nepovoľovať' asanácie bez vyjadrenia pamiatkového ústavu, - riešiť funkčnú náplň pre nevyužívané objekty s rešpektovaním pôvodnej parcelácie plôch, - podporovať polyfunkciu využívania stavebného fondu s dôrazom na zachovanie a posilnenie bývania, resp. obytných priestorov v danom území, - situovať v území len také zariadenia, ktoré svojim významom budú umocňovať interiér mesta bez porušenia jeho merítka, rozmiestňovať takú sieť podnikateľských aktivít, ktoré budú vhodne dotvárať pešie zóny, - zachovať prvky priestorovej a hmotnej historickej kompozície mesta, rušivé prvky nahradzovať resp. upravovať v súlade s historickým prostredím, - prípadné voľné priestory a preluky zastavať v súlade s hmotovo-priestorovým riešením historickej zástavby mesta, - parcely zastavať v celej šírke v styku s uličnou čiarou zástavby, - nové objekty budú mať maximálne dve až tri nadzemné podlažia s použitím strešných konštrukcií so šikmým sklonom, - pri rekonštrukciách a stavebných úpravách využívať klasické materiály, prioritne pálenú škridlu ako strešnú krytinu, pri fasádach vylúčiť použitie hrubozrnných omietok, ktoré potierajú plasticitu výtvarný detail fasád, uprednostňovať atypické konštrukcie, - vylúčiť veľkoplošné reklamy na fasádach a výrazné uplatnenia novodobých materiálov a typizovaných prvkov, pri návrhu reklám uplatniť vývesné štíty charakteristické pre historické prostredie alebo prvky malej architektúry vyjadrujúcej funkciu zariadenia, - v priestoroch ulíc vhodne uplatniť zeleň, ktorá má plniť doplnkovú priestorovú funkciu (napr. guľovitá forma agátu - strom typický pre výsadbu mesta v minulosti). Článok 4 Pre uvedenie všeobecne záväzného nariadenia do praxe je nevyhnutná úzka spolupráca, vzájomná súčinnosť a informovanosť o zamýšľaných stavebných úpravách a zásahoch v uvedených častiach mesta medzi Mestským úradom Bánovce nad Bebravou - referátom kultúry Obvodným úradom životného prostredia Bánovce nad Bebravou a Obvodným úradom - ref. kultúry v Bánovciach nad Bebravou ako i s vlastníkmi uvedených parciel a objektov. Článok 5 Toto nariadenie platí od 1.9.1994. V Bánovciach nad Bebravou 23.8.1994 Ing. Ján Turčan Rudolf Šúň primátor mesta prednosta mestského úradu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka