Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

Požiarny poriadok mesta

Schválené: 24.10.1995

Vyhlásené: 25.10.1995

Účinnosť: 8.11.1995

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich pre mesto Bánovce nad Bebravou zo zákona č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane, v znení zákona č. 525/1990 Zb.
v y d á v a
všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 21, ktorým sa ustanovuje Požiarny poriadok mesta Bánovce nad Bebravou.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku. Preto je povinnosťou každého požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispievať na ich zdolanie.
2) Účelom požiarneho poriadku mesta je ustanoviť povinnosti právnických a fyzických osôb a jednotiek požiarnej ochrany tak, aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia občanov a majetku pred požiarmi a poskytovanie pomoci pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Článok 2
Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním požiarnej ochrany v meste a v jeho mestských častiach
1) Mestské zastupiteľstvo
Pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v meste plní mestské zastupiteľstvo tieto úlohy:
a/ ustanovuje preventivára požiarnej ochrany mesta a schvaľuje vedúcich kontrolných skupín,
b/ zriaďuje dobrovoľné verejné požiarne zbory (DVPZ), vymenúva veliteľov a členov DVPZ,
c/ prerokúva správy o stave a plnení úloh požiarnej ochrany v meste,
d/ stanovuje pre členov DVPZ rozsah vybavenia rovnošatami a ostatnými súčasťami výstroja,
e/ zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na materiálno - technické vybavenie DVPZ, výstavbu, resp. údržbu požiarnych zbrojníc a zdrojov vody.
2) Primátor mesta
Pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v meste plní primátor mesta tieto úlohy:
a/ schvaľuje plán odbornej prípravy a praktických cvičení DVPZ mesta a mestských častí,
b/ schvaľuje plán preventívnych požiarnych kontrol,
c/ schvaľuje zloženie kontrolných skupín a jedenkrát za rok ho aktualizuje,
d/ rozhoduje o vylúčení vecí z užívania a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru,
e/ navrhuje obvodnej správe Zboru požiarnej ochrany vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
f/ rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
3) Mestský úrad
Mestský úrad prostredníctvom príslušného oddelenia plní tieto úlohy:
a/ zabezpečuje účasť veliteľov DVPZ a preventivára požiarnej ochrany na odbornej príprave,
b/ zabezpečuje vykonanie previerkového cvičenia DVPZ a vykonanie odbornej prípravy členov DVPZ,
c/ oznamuje termín vykonania preventívnych požiarnych kontrol vedúcim objektov a občanom,
d/ vydáva oprávnenia členom kontrolných skupín,
e/ vyžaduje podklady od príslušných orgánov,
f/ zabezpečuje vyhodnotenie preventívnych požiarnych kontrol a predkladá primátorovi návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
g/ oznamuje príslušnej obvodnej správe Zboru požiarnej ochrany neplnenie uložených opatrení zo strany organizácií,
h/ zasiela na obvodnú správu Zboru požiarnej ochrany oznámenie o priestupku občana v zmysle zákona SNR o požiarnej ochrane,
ch/ zodpovedá za uloženie dokumentácie požiarnej ochrany mesta,
i/ zriaďuje ohlasovne požiarov so štátnym telefónnym spojením,
j/ zasiela na okresnú správu Zboru požiarnej ochrany hlásenia o požiaroch v prípadoch, keď pri likvidácii požiaru zasahovala len vlastná jednotka PO.
4) Preventivár požiarnej ochrany
Na organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych požiarnych kontrol ustanovuje mestské zastupiteľstvo preventivára požiarnej ochrany. Preventivár požiarnej ochrany mesta plní najmä tieto úlohy:
a/ spracúva a vyhodnocuje plán preventívnych požiarnych kontrol v objektoch organizácií a občanov, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor,
b/ navrhuje primátorovi mesta zloženie kontrolných skupín,
c/ organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín,
d/ vyhodnocuje výsledky preventívnych požiarnych kontrol a predkladá mestskému úradu návrhy na vykonanie príslušných opatrení,
e/ zabezpečuje a vykonáva školenie kontrolných skupín.
Pri plnení týchto úloh preventivár požiarnej ochrany mesta spolupracuje s dobrovoľnými združeniami občanov na úseku požiarnej ochrany.
5) Veliteľ dobrovoľného požiarneho zboru
Veliteľa DVPZ vymenúva do funkcie mestské zastupiteľstvo po prerokovaní s okresnou správou Zboru požiarnej ochrany, na základe návrhu DVPZ a DPO SR. Pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v meste plní veliteľ DVPZ najmä tieto úlohy:
a/ organizuje a vykonáva odbornú teoretickú prípravu a praktický výcvik, ako i prípravu členov DVPZ na previerku pripravenosti a vedie dokumentáciu o odbornej príprave,
b/ vykonáva najmenej jedenkrát za rok požiarno-taktické cvičenia s členmi DVPZ,
c/ organizuje vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej techniky, výstroja a výzbroje, požiarnej zbrojnice a vodných tokov,
d/ zabezpečuje skúšky vecných prostriedkov požiarnej ochrany,
e/ podáva správy a informácie na rokovania mestského zastupiteľstva o akcieschopnosti DVPZ.

Článok 3
Povinnosti právnických a fyzických osôb
1) Fyzické osoby sú povinné:
a/ počínať si tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b/ plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach,
c/ obstarať a udržiavať v použiteľnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany v rozsahu ustanovenom v predpisoch o požiarnej ochrane,
d/ utvárať v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní podmienky na rýchle zdolávanie požiaru a na záchranné práce,
e/ umožniť kontrolným skupinám vykonávať preventívne požiarne kontroly na overenie dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej týmito orgánmi,
f/ dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
g/ strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu,
h/ oznámiť bezodkladne príslušnej okresnej správe Zboru požiarnej ochrany požiar, ktorý vznikol v objekte v ich vlastníctve alebo užívaní,
i/ zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a umožniť ich kontrolu v objektoch a priestoroch v ich vlastníctve alebo užívaní a za týmto účelom umožniť osobám s odbornou spôsobilosťou vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,
j/ zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
k/ plniť potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
Fyzickým osobám sa zakazuje:
a/ fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
b/ vypaľovať porasty,
c/ zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d/ vykonávať činnosti, na výkon ktorých nemajú osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa predpisov o požiarnej ochrane,
e/ poškodzovať a zneužívať hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zriadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery (ďalej len "požiarno-technické zariadenia") a požiarne vodovody alebo vecné prostriedky požiarnej ochrany, alebo sťažovať k nim prístup, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody,
f/ vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať jednotku požiarnej ochrany.
3) Povinnosti právnických osôb
Právnická osoba je povinná najmä:
a/ zabezpečiť
- dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia,
- vykonávanie pravidelnej kontroly a stavu technických a technologických zariadení z hľadiska požiarnej bezpečnosti,
- v rozsahu vymedzenom predpismi o požiarnej ochrane požiarnu bezpečnosť na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v období zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
- plnenie potrebných požiarno-bzpečnostných opatrení pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
- v rozsahu vymedzenom v predpisoch o požiarnej ochrane opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,
- bezodkladné oznámenie každého požiaru príslušnej okresnej správe Zboru požiarnej ochrany,
- vykonávanie odbornej prípravy a školenia pracovníkov o požiarnej ochrane,
- aby pri spracúvaní dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní boli riešené požiadavky na požiarnu ochranu,
- pravidelné čistenie a kontrolu komínov v objektoch a v priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní,
- poskúšanie komínov pred pripojením spotrebičov palív na ich teleso, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla a pred zmenou druhu paliva osobou s odbornou spôsobilosťou,
- zriadenie požiarnych hliadok na pracoviskách určených predpismi o požiarnej ochrane a ich odbornú prípravu,
- vypracovanie potrebnej dokumentácie o požiarnej ochrane a jej trvalé užívanie v súlade so skutočným stavom,
- označenie núdzových východov, únikových a zásahových ciest a nástupných plôch, vrátane prístupu k nim (udržiavať ich stále voľné),
- voľný prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu, vody a k požiarno-bezpečnostným zariadeniam,
b/ určiť, obstarávať a inštalovať
- z hľadiska požiarnej bezpečnosti požiarno-technické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania,
- miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom označiť príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi vyplývajúcimi z predpisov o požiarnej ochrane,
- množstvo a druhy požiarno-technických zariadení (hasiace prístroje, požiarne vodovody a pod.) požiarnych a evakuačných vzťahov, spôsob núdzového osvetlenia, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky požiarnej ochrany, so zreteľom na požiarne nebezpečenstvo v objektoch a v priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní a udržiavať ich v akcieschopnom stave.
4) Právnickej osobe sa zakazuje
- vypaľovať porasty,
- zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- používať požiarno-technické zariadenia, požiarnu techniku a vecné prostriedky požiarnej ochrany, na ktoré neboli vydané príslušné certifikáty.
Právnická osoba je povinná dodržiavať aj ďalšie ustanovenia zákona o požiarnej ochrane, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.
5) V súvislosti so zdolávaním požiaru je každá fyzická a právnická osoba povinná
a/ vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb,
b/ uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c/ ohlásiť bezodkladne na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
d/ poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo orgánov mesta,
e/ na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany, okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo orgánov mesta poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru,
f/ ak sú s poskytnutím vecnej pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto ich poskytol, náhrada výdavkov
g/ vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných, na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov. O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
h/ ak je to nevyhnutné na účely cvičenia jednotky požiarnej ochrany, vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť.

Článok 4
Organizácia podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb
1) Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje ich organizátor požiarno-asistenčné hliadky, vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany.
2) Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky požiarnej ochrany najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
3) Členovia požiarno-asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „POŽIARNA HLIADKA“ a nesmú byť poverovaní inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

Článok 5
Úlohy mesta v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva
1) Mesto zriaďuje požiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a podľa potreby ustanovuje v požiarnych zbrojniciach stálu pohotovostnú službu.

Článok 6
Druh, veľkosť a vybavenie jednotky požiarnej ochrany
1) Mestské zastupiteľstvo v potrebnom rozsahu zriaďuje v meste a jeho mestských častiach jednotky požiarnej ochrany - dobrovoľné verejné požiarne zbory.
2) Dobrovoľný verejný požiarny zbor mesta predstavuje družstvo, ktoré je základnou organizačnou jednotkou.
3) Družstvo sa skladá z veliteľa a ďalších najmenej 3 osôb. Členovia jednotky požiarnej ochrany sú pri činnosti v jednotke požiarnej ochrany podriadení svojim veliteľom a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu. Určené funkcie v jednotke požiarnej ochrany môžu zastávať iba členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

Článok 7
Prehľad zdrojov požiarnej vody
1) V meste sú na účely požiarnej ochrany tieto zdroje vody:
a/ hydrantová sieť,
b/ čerpacie stanovištia na vodnom toku Radiša, Bebrava, Dubnička, Svinica,
c/ vodná nádrž Prusy.

Článok 8
Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu
1) Ohlasovne požiarov sú umiestnené:
a/ Požiarna zbrojnica, ul. Na Vŕštek,
b/ Mestský úrad, Námestie Ľ.Štúra 1/1.
2/ Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:
Požiarny poplach v meste a v jeho mestských častiach sa vyhlasuje mestským rozhlasom, volaním „horí“, alebo sirénou.Článok 9
Spôsob trvalého zabezpečenia požiarnej ochrany
1) Nepretržité zabezpečenie požiarnej ochrany v meste a v jeho mestských častiach zabezpečuje jednotka OS Zboru požiarnej ochrany v Bánovciach nad Bebravou, ul. Na Vŕštek.
2) V prípade ohlásenia požiaru na niektorých z uvedených ohlasovní zasahuje podľa potreby okrem jednotky OS ZbPO aj príslušná jednotka DVPZ mesta a ďalšie jednotky zvolávané podľa požiarno poplachového plánu okresu.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1) Tento požiarny poriadok nemení rozsah a účinnosť zákona č. 126/1985 Zb. v znení neskoršie vydaných predpisov a vyhlášky MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia k zákonu ani iných zákonných ustanovení a predpisov vydaných na ochranu pred požiarmi.
2) Porušenie alebo nesplnenie ustanovení tohoto požiarneho poriadku mesta môže byť postihnuté v zmysle platných právnych predpisov.
3) Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 21 bolo schválené na zasadnutí MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 24.10.1995, uznesením č.7/1995, pod bodom B/2. Účinnosť nadobúda dňom 9.11.1995.


Ing. Ján Turčan Rudolf Šúň
primátor mesta prednosta mestského úradu


Príloha č. 1

Najdôležitejšie telefónne čísla v súvislosti s nahlasovaním požiarov platné ku dňu schválenia VZN mesta č.21/1995, ktorým sa ustanovuje "Požiarny poriadok mesta Bánovce nad Bebravou".


- ohlasovňa požiarov jednotky OS Zboru PO ..... 150, 7602222
- obvodná správa Zboru PO ................................ 7605021
- polícia ............................................................... 158
- mestská polícia ................................................. 7603333
- lekárska prvá pomoc ........................................ 155
- plynárenská služba .......................................... 7602451
- elektráreň - rozvodný závod Partizánske ........... 794/2030, 2031
- vodárenská služba ........................................... 7602106, 7602146
- mestský úrad ................................................... 7603762, 7602283


Príloha č. 2.
Mestský dobrovoľný verejný požiarny zbor Bánovce nad Bebravou
1995 - 1996
Mestský dobrovoľný verejný požiarny zbor je organizovaný a riadený ako jednotný zbor mesta a DPO SR, je zložený z požiarnych jednotiek Dobrovoľných požiarnych zborov Bánovce nad Bebravou mesto a častí Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce a Malé Chlievany.
veliteľ MDPZ - MAŇÁK Jozef
zástupca veliteľa MDPZ - ORSÁGH Jozef
veliteľ čaty MDPZ - MORÁVEK Peter
zástupca veliteľa čaty MDPZ - ŠTEFANKOVIČ Milan
1. družstvo
veliteľ - Miroslav Stránsky
zástupca veliteľa - Štefan Mišák
strojník - Dušan Rybár
Daniel Kern
Dušan Sečanský
Ľubomír Kardoš
Jaroslav Páleník
Ľubomír Škultéty
Ján Bôžik
Roman Žáčik
Milan Veselý
Anton Žitný
Stanislav Súkeník
Jozef Mikuš
2. družstvo
veliteľ - Peter Sečkár
zástupca veliteľa - Richard Šiko
strojník - Martin Mikula
Igor Ševčík
Pavel Orságh
Martin Orságh
Karol Kapri
Eduard Kahúň
Valér Pobežal
Marek Paluš
Martin Piešťanský
3. družstvo - Biskupice
veliteľ - Milan Štefankovič
zástupca veliteľa - Dušan Bátora
strojník - Marian Paluš
Peter Igaz
Ľubomír Jandák
Pavel Ďurmek
Dušan Paluš
Florián Kasala
Michal Biatovčík


4. družstvo - Dolné Ozorovce
veliteľ - Ing. Viliam Šipka
zástupca veliteľa - Ján Sidor
strojník - Eduard Peťovský
Štefan Hlavatý
Martin Špalek
Peter Hlaváč
Jozef Koleno
Richard Tremboš
Igor Neština
Martin Neština
Daniel Žitňan
5. družstvo - Horné Ozorovce
veliteľ - Ivan Obert
zástupca veliteľa - Štefan Roháček
strojník - Dušan Mišák
Ján Martiš
Miroslav Obert
Rudolf Obert
Pavol Baláž
Boris Sabo
Ivan Sabo
Ivan Dubec
Ján Fándly
Ján Čukan
Ján Šulovský
6.družstvo - záloha
Veliteľ MDVPZ a velitelia všetkých stupňov tvoria veliteľstvo MDVPZ. Velitelia podpíšu prevzatie organizačnej štruktúry MDVPZ a oboznámia s ňou všetkých členov MDVPZ. Zabezpečia školenie a výcvik členov v súlade s cvičebným a bojovým poriadkom požiarnikov.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka