Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Schválené: 6.2.1996

Vyhlásené: 7.2.1996

Účinnosť: 21.2.1996

Úplné znenie VZN č. 24
Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení noviel
v y d á v a
všeobecne záväzné nariadenie mesta č.24 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Bánovce nad Bebravou.Článok č. l
V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob a podmienky prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov v dome v majetku mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení noviel.
2. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome sa nadobúda vkladom do Katastra nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytov alebo nebytových priestorov v dome s mestom alebo právnickou osobou, ktorá má právo hospodárenia k bytovému a nebytovému fondu v majetku mesta alebo s inou mestom poverenou právnickou alebo fyzickou osobou. Pri prevode bytu môžu byť v zmluve o prevode vlastníctva bytov dohodnuté ďalšie podmienky v zmysle platných právnych predpisov.
3. Právo hospodárenia k bytovému a nebytovému fondu mesta Bánovce nad Bebravou má BYTTHERM, s.r.o., ktorý v prípade, že prevod bytov bude uskutočňovať iná právnická alebo fzická osoba, je povinný jej poskytnúť potrebnú súčinnosť súvisiacu s prevodom bytov. Osoba uskutočňujúca prevod je ďalej označená len ako správca.

Článok č. 2
O p r á v n e n á o s o b a
1. Oprávnenou osobou je občan mesta Bánovce nad Bebravou, ktorý je nájomcom bytu a jeho manželský partner, ktorí majú v meste Bánovce nad Bebravou trvalý pobyt a majú platnú zmluvu o nájme.
2. Oprávnenou osobou nie je:
a/ cudzí štátny príslušník s výnimkou uvedenou v § 19, ods.1, písm.c/ devízového zákona č. 202/95 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
b/ nájomca bytu osobitného určenia v zmysle § 2 Zákona SNR č. 189/1992 Zb. (byt pre vymedzený okruh osôb),
c/ nájomca bytu v dome osobitného určenia v zmysle § 3 Zákona SNR č. 189/1992 Zb. (byt pre vymedzený okruh osôb).


Článok č. 3
Odpredaj bytov a nebytových priestorov, určenie ceny a spôsobu splácania ceny
1. Mesto začne s odpredajom bytov v dome, ak o to požiada najmenej 50 % nájomcov domu. Harmonogram odpredaja mestských bytov a nebytových priestorov určí Mestská rada v Bánovciach nad Bebravou podľa percenta žiadateľov o kúpu z jednotlivých bytových domov.
2. Zmluvu o prevode vlastníctva uzatvorí správca do dvoch rokov odo dňa, keď najmenej 50% nájomcov domu požiada o prevod vlastníctva.
3. V prípade, že o prevod bytov v dome bude mať v čase realizácie zmlúv záujem menej ako 50 % nájomcov, mesto nie je povinné prevod vlastníctva bytov v dome realizovať.
4. K zmluve o prevode vlastníctva MsÚ zabezpečí do uzatvorenia zmluvy:
a) list vlastníctva domu,
b) geometrický plán.
Po predložení listu vlastníctva na pozemok prislúchajúci k domu, správca vykoná prevod vlastníctva pozemku na vlastníka bytu do 90 dní.
5. Cenu bytu vypočítanú podľa § 18 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení noviel, pri použití zák. č. 563/1991 Zb. a § 28 a § 33 zák. č. 286/1992 Zb. v znení noviel, predloží správca na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Mesto môže požadovať od nadobúdateľa náhradu preukázateľne zaplatených správnych poplatkov a odmenu notára podľa osobitných predpisov.
6. Správca vykoná všetky právne úkony súvisiace s prevodom (s výnimkou úkonov uvedených v bode 4) a vyinkasuje dohodnutú zmluvnú cenu v súlade s § 18 b/ zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení noviel pri podpise zmluvy takto:
a) do 331,93 €- v hotovosti pri podpise zmluvy
b) nad 331,93 € - 331,93 € v hotovosti pri podpise zmluvy, zvyšok ceny v bezúročných splátkach minimálne vo výške 165,96 € ročne splatných k l.12. toho ktorého roku, najdlhšie však na dobu 10 rokov od podpísania zmluvy. Ak bude pri podpise zmluvy uhradená zmluvná cena v plnej výške, správca poskytne kupujúcemu zľavu 10% z ceny.
7. Vyinkasované úhrady zmluvnej ceny odvedie správca do l5 dní (pri splátkach kúpnej ceny podľa ods. 9. až 11. tohto článku polročne do 15 dní od skončenia polroka) do fondu rozvoja bývania mesta, z ktorého budú hradené náklady spojené s úkonmi prevodu vlastníctva:
a) uvedené v bode 4 - zúčtované mestskému úradu,
b) uvedené v bode 6 - zúčtované správcovi vo výške 49,79 € za jeden byt. Ak správca pri prevode bytu a nebytových priestorov zriaďuje vecné bremeno, odmena za prevod tohoto bytu je 63,06 €. Ak pri prevode bytov neboli vysporiadané pozemky pod stavbou bytového domu, a tieto sa predávajú dodatočne, prislúcha správcovi pri prevode pozemku náhrada za úkony spojené s prevodom pozemku vo výške 6,63 € a ďalšie preukázané náklady do maximálnej výšky 4,97 € za prevod pozemku pod jedným bytovým domom; pri bytoch predávaných sociálne slabším občanom na splátky paušálnu úhradu nákladov spojených so splátkou kúpnej ceny vo výške 1,65 € za každú splátku kúpnej ceny.
8. Byt, ktorého nájomca - neplatič - nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 6 mesiacov, a tento dlh neuhradil v lehote troch mesiacov odo dňa písomného upozornenia správcu bytového fondu, možno po predchádzajúcom zániku nájmu previesť do vlastníctva tretej osoby, ak pôvodný vlastník alebo tretia osoba poskytne nájomcovi bytovú náhradu.
9. Mesto môže sociálne slabším občanom, ktorí sú oprávnenou osobou podľa tohoto VZN, ponúknuť odkúpenie bytov za nasledovných podmienok:
a) v kúpnej zmluve bude dohodnutý splátkový kalendár na kúpnu cenu bytu, odsúhlasený nedoplatok a úhrady v zmysle ods. 5. tohoto článku, pokiaľ nebudú uhradené v hotovosti,
b) na zabezpečenie nesplatených častí súm, uvedených v písm. a tohoto odseku bude kúpnou zmluvou zriadené vecné bremeno na odpredávaný byt až do úplného splatenia uvedených súm,
c) pri určovaní splátok kúpnej ceny a ostatných dlžných súm správca nie je viazaný podmienkami splatnosti podľa čl. 3 ods. 6.
10.Za sociálne slabších občanov sa pre potreby tohoto VZN považujú občania evidovaní na Okresnom úrade práce v Bánovciach nad Bebravou alebo poberatelia štátnych sociálnych dávok od Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou alebo oprávnené osoby u ktorých príjem na jedného člena domácnosti nepresahuje sumu 16,59 € nad výšku zákonom stanoveného životného minima. Tieto skutočnosti sú oprávnené osoby povinné preukázať.
11.Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na byty a ateliéry v domoch postavených po 1. júni 1998 z rozpočtu obce alebo z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania; na zistenie ceny bytu a ateliéru v uvedenom dome sa nepoužijú ustanovenia § 18 a 18b zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok č.4
Žiadosť o kúpu bytu a nebytového priestoru
1. Žiadosť o kúpu bytu a nebytového priestoru musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, ( u žien aj rodné priezvisko ) a rodné číslo oprávnenej osoby,
b) presnú adresu bytu, resp. nebytového priestoru, ktorého je oprávnená osoba nájomcom a o odkúpenie ktorého žiada, u bytov sa uvádza aj číslo bytu,
c) čestné prehlásenie, že žiadateľ je oprávnenou osobou podľa článku 2,
d) zaplatenie zálohy vo výške 33,19 €, pokiaľ sa jedná o oprávnenú osobu podľa čl. 3 ods. 10 zálohy vo výške 16,59 €, na krytie nákladov za právne úkony, ktoré vzniknú pri odpredaji bytu, záloha bude zúčtovaná ( odpočítaná z ceny ) pri inkasovaní ceny bytu v zmysle čl. 3 ods. 6. (Potvrdenie o zaplatení zálohy predloží žiadateľ pri podaní žiadosti).
2. Žiadosť je oprávnená osoba povinná doručiť na adresu:
Mestský úrad
bytový referát
Námestie Ľ. Štúra 1
957 01 Bánovce nad Bebravou
3. K podpísaniu zmluvy o prevode bytu a nebytových priestorov sú mesto alebo ním poverená osoba povinní nájomcu vyzvať. Nájomca je povinný dostaviť sa k podpísaniu tejto zmluvy v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu.
4. Pri dodatočnom prevode pozemku pod predaným bytovým domom vyzve mesto, alebo ním poverená osoba vlastníkov bytov v bytovom dome k podpisu zmluvy o prevode pozemku. Ak sa niektorí z vlastníkov bytov v bytovom dome nedostavia k podpísaniu zmluvy ani po opakovanej výzve mesta alebo ním poverenej osoby, znášajú preukázateľné náklady spojené s neskorším predajom pozemku (vypracovanie novej kúpnej zmluvy, poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, poštovné a.p.).
5. Žiadosti, ktoré boli podané pred účinnosťou tohto VZN budú akceptované po doplnení náležitostí podľa čl. 5 ods. 1 tohto VZN.
Článok č. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. V odôvodnených prípadoch na doporučenie sociálno - bytovej komisie môže výnimky z ustanovení tohoto VZN povoliť primátor mesta.
2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 12/1993 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 21.12.1993.
3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 6.2.1996 a nadobúda účinnosť 21. februára 1996.


Ing. Ján Turčan, v.r. Rudolf Šúň, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu


V znení:
Doplnku č.1) schváleného uznesením MsZ č. 11/1996 dňa 25.6.1996 pod bodom B/9
Doplnku č.2) schváleného uznesením MsZ č. 14/1996 dňa 17.12.1996 pod bodom B/6
Zmeny schválenej uznesením MsZ č. 15/1997 dňa 4.2.1997 pod bodom B/8,9
Doplnku č.3) schváleného uznesením MsZ č. 17/1997 dňa 24.6.1997 pod bodom B/14.
Doplnku č.4) schváleného uznesením MsZ č. 18/1997 dňa 26.8.1997 pod bodom B/10.
Doplnku č.5) schváleného uznesením MsZ č. 20/1997 dňa 18.12.1997 pod bodom B/13.
Doplnku č.6) schváleného uznesením MsZ č. 23/1998 dňa 23.6.1998 pod bodom B/7.
Doplnku č.7) schváleného uznesením MsZ č. 24/1998 dňa 18.8.1998 pod bodom B/8.
Doplnku č.8) schváleného uznesením MsZ č. 8/2000 dňa 25.4.2000 pod bodom B/10.
Doplnku č.9) schváleného uznesením MsZ č. 14/2001dňa 24.4.2001 pod bodom B/10.
Doplnku č.10) schváleného uznesením MsZ č. 15/2001dňa 26.6.2001 pod bodom B/3.
Doplnku č.11) schváleného uznesením MsZ č. 2/2003dňa 25.2.2003 pod bodom B/12.
Doplnku č.12) schváleného uznesením MsZ č. 13/2008dňa 28.10.2008 pod bodom B/9.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka