Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste

Schválené: 23.4.1996

Vyhlásené: 24.4.1996

Účinnosť: 10.5.1996

Úplné znenie VZN č. 25

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 25 o tvorbe údržbe a ochrane zelene v meste.


Článok 1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje základné pojmy v starostlivosti o zeleň, určuje vzťahy právnických a fyzických osôb k zeleni ako k nenahraditeľnej súčasti životného prostredia a určuje predmet pôsobnosti mesta na úseku správy zelene.


Článok 2
Základné pojmy
1. Zeleň je súbor drevín (stromov a krov), bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinie na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človeka. Zeleň je jeden zo základných mestotvorných prvkov, tvorí kostru ekologickej stability mesta prepojenú s okolitou krajinou v náväznosti na trvalo udržateľný rozvoj.
2. Za mestskú zeleň sa v zmysle tohto nariadenia považujú:
a) všetky živé prvky zelene na území mesta (stromy, kry, kvetinové záhony, trávnaté plochy rastúce v prirodzenom prostredí alebo v substrátoch oddelených od prírodného prostredia akoukoľvek stavebnou konštrukciou),
b) neživé prvky súvisiace kompozične a funkčne so živými prvkami zelene: voda, kamene, prírodné útvary, modelovaný terén, spevnené plochy, chodníky, múry, terasy, schody, prvky drobnej architektúry (lavičky, umelecké diela, fontány, vodné nádrže, nádoby na odpadky, zariadenia detských ihrísk a pod.)
3. Zeleň na území mesta Bánovce nad Bebravou sa člení takto:
a) verejná zeleň:
aa) parkovo upravené plochy,
ab) zeleň obytných skupín (sídlisková zeleň),
ac) zeleň pri ostatnej občianskej vybavenosti,
b) sprievodná a izolačná zeleň:
ba) sprievodná zeleň vodných plôch,
bb) sprievodná zeleň komunikácií,
bc) izolačná zeleň výrobných technických zariadení,
c) obmedzene prístupná zeleň:
ca) cintoríny,
cb) verejné kúpalisko,
d) vyhradená zeleň:
da) zeleň pri výrobných zariadeniach,
db) zeleň pri školských zariadeniach,
dc) zeleň pri zdravotníckych zariadeniach,
dd) zeleň pri telovýchovných zariadeniach,
e) zeleň pri rodinnej a vilovej zástavbe,
f) zeleň záhradkárskych osád,
g) rozptýlená zeleň na poľnohospodárskych pozemkoch.
5. Mestskou zeleňou sa podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“) a tohto nariadenia rozumie zeleň na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta resp. v jeho užívaní.
6. Orgán ochrany prírody - Mesto Bánovce nad Bebravou ako orgán vykonávajúci štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny.


Článok 3
Starostlivosť o zeleň
1. Starostlivosť o zeleň zahŕňa tvorbu, údržbu a ochranu zelene.
2. Starostlivosť o mestskú zeleň zabezpečuje Mesto Bánovce nad Bebravou prostredníctvom svojich odborných zamestnancov alebo povereného právneho subjektu.
3. V starostlivosti o zeleň ostatných vlastníkov (užívateľov a správcov) mesto vystupuje a koná ako správny orgán v zmysle zákona.


Článok 4
Tvorba zelene
1. Zeleň treba vytvárať v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie zdravotne neškodného a esteticky vyváženého životného prostredia a potrieb ekologickej stability územia na to určených plochách, prípadne na iných vhodných plochách. Pri tvorbe zelene treba rešpektovať existujúce prírodné útvary vrátane modelácie terénu, vodných plôch, existujúcich prirodzených ekosystémov, jednotlivých drevín a rôznorodosť biotopov.
2. Tvorba zelene na území mesta Bánovce nad Bebravou vychádza z platných smerných častí a regulatívov územnoplánovacej dokumentácie mesta Bánovce nad Bebravou.
3. Tvorba zelene musí vychádzať zo schválených koncepčných zámerov tvorby zelene a územných systémov ekologickej stability (ÚSES).
4. Tvorba zelene je povinnou súčasťou investičnej činnosti, ktorá sa zelene akýmkoľvek spôsobom dotýka, pričom musí rešpektovať existujúcu zeleň.


Článok 5
Údržba zelene
1. Správca zelene je povinný zabezpečovať celoročnú odbornú údržbu mestskej zelene v potrebnom rozsahu s fyzickými osobami a právnickými osobami na základe zmluvných vzťahov o údržbe zelene.
2. Všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi pozemkov so zeleňou sú povinné túto zeleň udržiavať.

 

 


OCHRANA ZELENE

Článok 6
Základné povinnosti
1. Každý má právo primerane užívať plochy zelene a povinnosť chrániť, predchádzať a nevykonávať zásahy a činnosti, ktorými sa obmedzujú funkcie, poškodzujú alebo odstraňujú plochy a prvky zelene na území mesta Bánovce nad Bebravou.
2. Vlastník, užívateľ a správca plôch zelene je povinný ich chrániť, racionálne využívať a vykonávať na nich pravidelnú odbornú a trvalú starostlivosť a obnovu zelene.
3. Ten, kto svojimi zásahmi alebo činnosťou poškodí, zničí alebo naruší funkcie zelene podľa ustanovení tohto nariadenia a ostatných platných právnych predpisov je povinný na vlastné náklady navrátiť plochy a prvky zelene do pôvodného stavu podľa podmienok stanovených orgánom ochrany prírody a krajiny alebo orgánom správy zelene. A ak to nie je možné alebo tak nekoná, môžu uvedené orgány určiť spôsob a postup vykonania opatrení na náklady povinnej osoby.
4. Plochy zelene sa nesmú vyňať, nesmú sa ich využívaním obmedziť alebo odstránením zrušiť plnenie okrasných a ekologických funkcií zelene, ak o tom nerozhodol orgán správy zelene – vydaním rozhodnutia, povolenia o vyňatí, obmedzení alebo odstránení.
5. V parku na území mesta Bánovce nad Bebravou platí Parkový poriadok. Plocha zelene v parku nesmie byť zmenšená a ani iným spôsobom ohrozená.


Článok 7
Povinnosti pri projektovej, stavebnej
alebo inej činnosti na plochách zelene
1. Projektanti, obstarávatelia (investori), stavebníci a ostatné fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce akúkoľvek činnosť, ktorou sa mení spôsob využitia plôch zelene sú povinní dbať a riadiť sa podľa ustanovení tohto nariadenia a ostatných právnych predpisov vo veci ochrany prírody a krajiny.
2. Každá projektová dokumentácia stavieb a vegetačných úprav (s výnimkou pozemkov prislúchajúcich k individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy) musí obsahovať inventarizáciu skutkového stavu zelene a projekt záhradných a krajinných úprav.
3. Projektová dokumentácia záhradných a krajinných úprav musí rešpektovať ochranné pásma existujúcich rozvodov inžinierskych sietí; ciest a dráh pri návrhu výsadieb zelene a realizácie príslušenstva zelene.
4. Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách zelene a tiež na plochách majúcich spoločnú hranicu s plochami zelene alebo na plochách inak dotknutých týmito činnosťami, sú obstarávatelia (investori), stavebníci a fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce tieto činnosti povinní:
a) predchádzať poškodeniu a ničeniu okrasných rastlín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov, podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,
b) nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníckymi úkonmi so súhlasom orgánu správy zelene, vlastníka alebo správcu plôch zelene,
c) po ukončení stavebnej alebo inej činnosti obnoviť poškodené alebo zničené plochy a prvky zelene a odovzdať správe verejnej zelene preberacím protokolom,
d) po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie, zaliatie).
5. V závažných prípadoch pri rozsiahlych projektoch, ktoré majú radikálne zmeniť ráz lokality sa vyjadruje Mestské zastupiteľstvo Mesta Bánovce nad Bebravou.

Článok 8
Povinnosti pri zakladaní, asanácii
a starostlivosti o verejnú zeleň
1. Pri zakladaní plôch a prvkov zelene (zatrávňovanie, výsadby rastlín) je každý povinný dodržiavať zásady záhradno-technických a záhradníckych technológií.
2. Pri starostlivosti o plochy a prvky zelene vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, je každý správca povinný dodržiavať časovo vymedzené odborné záhradnícke zásahy a činnosti pri udržiavaní (údržbe), ošetrovaní, asanácii (čiastočné alebo úplné odstránenie vegetácie) a obnove plôch zelene; vrátane starostlivosti o príslušenstvo plôch zelene.
3. Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj a to najmä:
a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,
f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
h) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
i) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.
4. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
5. Vykonávanie rezov drevín môže byť realizované len pod dohľadom odborného pracovníka.
6. O asanácii (výrube) stromov alebo krovitých porastov rozhoduje orgán ochrany prírody v zmysle platných právnych predpisov. Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa zákona prihliada na to, aby sa výrub uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca.
7. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou alebo krovitých porastov s výmerou do 10 m2 s výnimkou drevín rastúcich na území s II. alebo III. stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene,
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, výrub je potrebné nahlásiť do 5 dní orgánu ochrany prírody,
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku, výrub je potrebné nahlásiť do 5 dní orgánu ochrany prírody,
d) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách alebo záhradkárskych osadách.

 

Článok 9
Povinnosti pri užívaní zelene
1. Každý obyvateľ alebo návštevník mesta, fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca na území mesta Bánovce nad Bebravou:
a) má právo obvyklým spôsobom užívať plochy zelene,
b) má povinnosť na plochách zelene:
ba) zachovávať čistotu a poriadok,
bb) predchádzať a obmedzovať zásahy, ktoré poškodzujú alebo ničia funkčné účinky zelene.
2. Vlastník (správca, nájomca, užívateľ) pozemku má povinnosť odstraňovať mechanickým a chemickým spôsobom invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia.
3. Na verejných a vyhradených plochách zelene je zakázané:
a) poškodzovať nadzemné alebo podzemné časti okrasných rastlín, vrátane ich stanovišťa, biotopu a pôdneho fondu na ktorom rastú,
b) odcudzovať a trhať kvety, plody a iné časti rastlín,
c) umiestňovať staveniskové zariadenia, skládky stavebných hmôt, predajné stánky, informačné, reklamné a propagačné zariadenia, alebo znečisťovať plochy zelene akýmkoľvek odpadom (napr. vylievať odpadové vody z prevádzok) a vykonávať všetky činnosti, ktoré obmedzujú rast a vývoj rastlín, funkciu a racionálnu starostlivosť o plochy a prvky zelene,
d) vykonávať prevádzkovú alebo dopravnú činnosť (parkovanie, prejazdy, otáčanie vozidiel),
e) vypaľovať drevitý alebo bylinný porast, lístie, rastlinné zvyšky a spaľovať akýkoľvek odpad,
f) nechať voľne sa pohybovať psov a iné zvieratá, znečisťovať výkalmi zvierat a využívať kmene stromov pri venčení psov
g) vodiť psov a iné zvieratá bez príslušného zabezpečenia, ako ochranný náhubok, vôdzka a pod., na plochy vymedzené pre aktívny a pasívny oddych, vyhradené zariadenia (školy, škôlky, jasle, zdravotnícke zariadenia a pod.) vrátane ochranného pásma od okraja plochy zariadenia,
h) ničiť doplnkové zariadenia, ktoré sú príslušenstvom plôch zelene,
i) sánkovanie a lyžovanie na svahoch s vysadenými drevinami,
j) výrub stromov bez povolenia príslušného orgánu,
k) svojvoľne zakladať bez predošlého súhlasu príslušného orgánu nové výsadby drevín, záhony kvetín, úžitkové záhradky alebo inak zaberať plochy zelene na verejných priestranstvách, svojvoľne zriaďovať chodníky a spevnené plochy,
l) upravovať existujúce dreviny rezom v čase vegetačného pokoja a cez vegetáciu, odstraňovať dreviny, vykonávať odvetvovanie korún drevín,
m) porušovať vlastnícke práva k plochám zelene, pokyny a požiadavky vo veci výkonu správy plôch zelene.


Článok 10
Povinnosti pri odstraňovaní verejnej zelene,
náhradné opatrenia
1. Odstraňovanie plôch a prvkov zelene sa môže vykonať iba na základe písomnej žiadosti žiadateľa a súhlasu vydaného orgánom správy zelene, orgánom ochrany prírody a krajiny a vlastníkom plochy so zeleňou :
a) rozhodnutím alebo povolením na trvalé vyňatie plôch zo zelene, na výrub drevín; podmienené návrhom na náhradné opatrenia (aj po výraznom poškodení zelene) a to aj bez následnej obnovy plôch,
b) rozhodnutím alebo povolením na dočasné vyňatie plôch zo zelene, podmienené obnovou plôch a prvkov zelene, na nevyhnutné výruby, na zásahy rezom drevín a pod. so stanovením náhradných opatrení.
2. Výrub dreviny možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody.
3. Pri trvalom vyňatí plôch zelene, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní Mesta Bánovce nad Bebravou, zostáva odstraňovaná ornica a podorničie majetkom mesta a bude odvezená do areálu správcu verejnej zelene.
4. Orgán ochrany prírody uloží v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín so starostlivosťou 3 roky. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom mesta, ktoré je povinné tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jeho území.
5. Náhradnú výsadbu realizuje povinná osoba podľa možnosti v mieste odstránenej zelene alebo v blízkej lokalite.


Článok 11
Škody na zeleni
1. Za poškodenie zelene sa považuje poškodenie a zničenie plochy alebo prvku, vrátane príslušenstva plochy zelene.
2. Pri určení výšky škody na plochách a prvkoch zelene sa vypočíta cena a stanoví sa ekonomická ujma za odstránenie alebo zničenie zelene podľa platných právnych predpisov.
3. Spôsobenú škodu na zeleni je povinný nahradiť každý kto škodu spôsobil, fyzická alebo právnická osoba, prípadne zákonní zástupcovia maloletých, mladistvých alebo nesvojprávnych osôb.
4. Za škody spôsobené zvieratami zodpovedajú ich majitelia alebo tí, ktorí majú zvieratá v čase spôsobenia škody v starostlivosti.
5. Pri zistení poškodenia plôch a prvkov zelene je každý, ale najmä jej správca povinný bezodkladne oznámiť poškodenie na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou alebo Mestskej polícii (ďalej len MsP).
6. Do doby vydania opatrení po zistenom poškodení je povinný správca, vlastník alebo užívateľ zelene urobiť opatrenia zabraňujúce ďalším škodám.
7. Orgán ochrany prírody vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona a tohto nariadenia, ktoré sa týkajú jeho prenesenej pôsobnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj nad dodržiavaním ním vydaných rozhodnutí. Ak zistí porušenie podmienok, svoje zistenia odstúpi na ďalšie konanie na Obvodný úrad životného prostredia.


Článok 12
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) mestská polícia Mesta Bánovce nad Bebravou,
b) kompetentní pracovníci Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou,
c) poslanci Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou,
d) osoby poverené primátorom Mesta Bánovce nad Bebravou.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom (§ 45, § 47, § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo o trestný čin.
3. Primátor mesta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638, €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia (§ 13, ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
4. Výnosy pokút uložených podľa tohto nariadenia sú príjmom mesta.
5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor dozvedel o porušení nariadenia, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia, alebo nesplnenia povinnosti. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).


Článok 13.
Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa ustanovenie § 3 hlavy VI. Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou schváleného Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 27.8.1991.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 25 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 23.4.1996 a tvorí prílohu č.2 Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou schváleného dňa 24.1.1995. Účinnosť nadobúda 10.5.1996.
3. Zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo.


 

Ing. Ján Turčan, v.r. Rudolf Šúň, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu

V znení doplnkov:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 13/2008 dňa 28.10.2008 pod bodom B/10
č. 2) schváleného uznesením MsZ č. 25/2010 dňa 24.08.2010 pod bodom B/6
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka