Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o zásadách predaja na tržniciach a trhových miestach - ZRUŠENÉ

Schválené: 29.4.1997

Vyhlásené: 30.4.1997

Účinnosť: 15.5.1997

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesenia vlády SR č. 589/1993 Z.z. v y d á v a všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 28 o zásadách predaja na tržniciach a trhových miestach na území mesta Bánovce nad Bebravou. Článok I. Základné pojmy TRŽNICA je účelové prevádzkové zariadenie mestského resp. obvodného významu určené na predaj poľnohospodárskeho, potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru. Jej súčasťou môžu byť jednoduché formy stravovania (rýchle občerstvenie), prípadne i doplnková stacionárna sieť obchodu. Pre tržnicu je charakteristické sústredenie väčšieho počtu predávajúcich. TRHOVÉ MIESTA sú kryté alebo nekryté priestranstvá, vyhradené pre pravidelný alebo príležitostný predaj pri sústredení väčšieho počtu predávajúcich. Súčasťou akcie (jarmoky, predajno-propagačné trhy, burzy a pod.) môže byť aj jednoduchá forma stravovania (rýchle občerstvenie). ZRIAĎOVATEĽ TRŽNICE je mesto. ZRIAĎOVATEĽ TRHOVÉHO MIESTA je mestský úrad. Rozhodnutie o zriadení trhového miesta je podmienené súhlasom príslušného orgánu hygienickej a veterinárnej služby. PREVÁDZKOVATEĽ TRŽNICE alebo TRHOVÉHO MIESTA môže byť fyzická alebo právnická osoba poverená mestom na základe mandátnej zmluvy alebo iného právneho vzťahu za predpokladu dodržiavania zásad predaja stanovených v tomto VZN. SPRÁVCA TRŽNICE alebo TRHOVÉHO MIESTA je zodpovedná fyzická osoba ustanovená prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia dodržiavania podmienok predaja stanovených v tomto VZN. Článok II. Povinnosti zriaďovateľa 1. Určiť prevádzkovateľa tržnice alebo trhového miesta. 2. Kontrolovať, či prevádzkovateľ a trhovníci dodržiavajú podmienky predaja. 3. Zabezpečiť, aby trhoviská a trhové miesta boli umiestnené na vhodných miestach, ktoré sú ľahko čistiteľné. 4. Určiť osoby oprávnené kontrolovať plnenie povinností prevádzkovateľa a správcu. Článok III. Podmienky predaja 1. Podmienkou predaja v tržniciach a na trhových miestach je prenájom stolov alebo predajných priestorov. Výšku nájmu za stoly, alebo zabratý priestor určuje prevádzkovateľ po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. 2. Ponúkať tovar na predaj sa môže iba na stoloch a v priestoroch určených správcom tržnice alebo trhového miesta. 3. Orgány hygienického a veterinárneho dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia - môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu. 4. Predmetom ponuky nesmie byť tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutia. Článok IV. Sortiment a obmedzenie predaja Na trhový predaj možno ponúknuť: 1. Tovar bez obmedzujúcich podmienok: a) priemyselný tovar, ak povaha výrobku alebo technické podmienky na trhu umožňujú predvedenie funkčnosti, b) textilné výrobky, c) ľudovo-umelecké predmety, d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdobné kry, semená), e) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety (k vianočným, veľkonočným sviatkom alebo iným príležitostiam). 2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené príslušnými zákonmi a na ich základe vydanými všeobecne záväznými predpismi stanovené podmienky: a) ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov, b) vajcia - povoľuje sa predaj iba označených slepačích vajec konzumných pochádzajúcich od právnických alebo fyzických osôb, ktorým bolo príslušnou okresnou veterinárnou správou SR vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu s tým, že predávajúci splní podmienky predaja /teplotu ovzdušia od 5 C do 15 C/, c) huby - možno predávať len na základe "Osvedčenia o znalosti húb" vydaného príslušnou komisiou; oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú v osvedčení uvedené, povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne predložené, d) med - musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich označených obalov /výrobca, názov medu, hmotnosť, dátum plnenia, doba použiteľnosti/; med môžu ponúkať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť, vydané príslušnou okresnou veterinárnou správou alebo je tovar sprevádzaný dodacím listom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej k tejto činnosti /výrobe/, e) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia /na základe súhlasu majiteľa lesa potvrdeného príslušným obecným úradom/, f) pracie a čistiace prostriedky sa môžu predávať len na základe schválenia príslušného Slovenského testovacieho centra /SKTC/. 3. Tovar, ktorého predaj na tržniciach a na trhových miestach je zakázaný: a) živé zvieratá, b) surové kravské, príp. ovčie a kozie mlieko, c) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, d) vajcia vodnej hydiny, e) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat zabitých mimo bitúnku, prípadne miest určených na zabíjanie príslušnou okresnou veterinárnou správou, f) všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od právnických a fyzických osôb, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydaných príslušným okresným orgánom veterinárnej správy, g) tabak a tabakové výrobky, h) zbrane, strelivo, výbušniny, i) pornografia, j) omamné látky, k) rádioaktívne látky, l) lieky, jedy a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie, m) potraviny z prívesov osobných a nákladných áut s výnimkou zemiakov na zimné uskladnenie a rýchleho občerstvenia pri jednorazových akciách (trhy, jarmoky, burzy a pod.), n) lahôdkárske výrobky, výrobky studenej kuchyne, cukrárske výrobky s náplňou a lieh, s výnimkou predaja v hygienicky vyhovujúcich stánkoch a rýchleho občerstvenia pri jednorazových akciách (trhy, jarmoky, burzy a pod.). Článok V. Kvalita predávaného tovaru a jej kontrola 1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená, alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, alebo v akosti predávajúcim uvádzanej. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. 2. Elektrovýrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu musia mať atest príslušného skúšobného orgánu /SKTC/. 3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu. 4. Ak sa kontrolou zdravotnej nezávadnosti a akosti zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán: a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti a peňažnú sankciu podľa platných predpisov, b) upozorní na túto skutočnosť správcu trhoviska a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný. Článok VI. Oprávnenie na predaj V tržniciach a na trhových miestach: 1. Môžu predávať: a) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, b) samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia vyplývajúceho z § 12a až 12e zákona č.219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, c) drobnochovatelia a pestovatelia na jednorazové povolenie k predaju prebytkov vydané mestským (obecným) úradom, d) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č.35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon, úplné znenie č.247/1990 Zb.) v znení neskorších predpisov. 2. Nesmú predávať: a) osoby mladšie ako 18 rokov, b) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie (§ 21 Obchodného zákonníka, § 5 ods. 4 zákona č.455/1991 Zb. Živnostenský zákon a zákon č.123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území ČSFR). Článok VII. Povinnosti prevádzkovateľa Prevádzkovateľ tržnice a trhového miesta je povinný pre činnosť takýchto zariadení zabezpečiť: a) čistý povrch priestorov určených na predaj, b) sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich, c) dostatok dobre uzavierateľných odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadu, ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu, d) vyčlenenie priestoru pre umiestnenie odpadových nádob, e) ovoskop na presvecovanie vajec a kontrolnú váhu, f) vodu na pitie, umývanie rúk, osvieženie zeleniny a kvetov, prevádzku trhu a osobnú hygienu, g) členenie priestorov trhoviska podľa charakteru a druhu predávaného tovaru (zelenina, ovocie, kvety, huby, potraviny živočíšneho pôvodu, hydina, priemyselný tovar, textil, obuv a pod.), h) plochu, z ktorej sa tovar predáva, pre 1 predávajúcu osobu minimálne 1,5 m2, i) umiestnenie potravín pri predaji nie nižšie ako 70 cm od zeme s výnimkou požívatín na zvláštnej podložke napr. zemiaky, zelenina, ovocie, j) plnenie povinností správcu tržnice alebo trhového miesta. Článok VIII. Povinnosti správcu tržnice a trhového miesta 1. Zabezpečiť plnenie ustanovení článkov III., IV., V., VI. a IX. tohoto VZN. 2. Zabezpečiť kontrolnú váhu s platným úradným overením a jej prístupnosť kupujúcim. 3. Zabezpečiť dozor nad prevádzkou tržnice a trhového miesta. 4. Spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti, o vykonaných kontrolách viesť evidenciu. 5. Prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok. 6. Zabezpečiť denné čistenie tržnice alebo trhového miesta a odvoz odpadu. 7. Zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu. 8. Zabezpečiť oddelené uskladnenie odpadov. 9. Za porušenie povinností ustanovených v "podmienkach predaja" zo strany predávajúcich môže správca trhoviska: a) zakázať predaj tovaru, b) vylúčiť predávajúceho z predaja, c) uložiť blokovú pokutu v zmysle Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, na základe poverenia primátora mesta. Článok IX. Povinnosti predávajúcich 1. Predávajúci je povinný: a) dodržiavať ustanovenia článkov II., IV., V. a VI., tohoto VZN, b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom tržnice resp. trhového miesta, c) označiť predajný stôl adresou právnickej alebo fyzickej osoby zodpovedajúcej za predaj tovaru, d) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy, e) tovar viditeľne označiť cenovkami, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi, vyplývajúcimi zo zákona č.526/1990 Zb. a ceny správne účtovať, f) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami, h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, i) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru, j) vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené, k) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku, predajný stôl v prevádzkyschopnom stave, l) mať čistý odev. 2. Predávajúci je ďalej povinný: a) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu, b) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť platné doklady (podľa charakteru predaja) ako napr.: - občiansky preukaz, - živnostenský list alebo rovnocenný doklad oprávňujúci na predaj tovaru, - potvrdenie o pridelení predajného stola alebo priestoru a zaplatení príslušného poplatku, - doklad o nadobudnutí tovaru, - zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje povaha predávaného tovaru, - osvedčenie o znalosti húb, - doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru, Článok X. Zdravotná kontrola Zdravotnú kontrolu na trhovisku vykonávajú orgány hygienickej služby. Článok XI. Záverečné a zrušujúce ustanovenia 1. Dňom účinnosti tohoto nariadenia sa ruší § 4, hlavy VI. Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou, schválený MsZ dňa 27.8.1991. 2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.1997, účinnosť nadobúda 15.5.1997 a tvorí prílohu č. 3 Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou, schváleného dňa 24.1.1995. V Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.1997 Ing. Ján Turčan Rudolf Šúň primátor mesta prednosta mestského úradu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka