Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

trhový poriadok pre jarmok konaný v meste Bánovce nad Bebravou

Schválené: 13.10.1998

Vyhlásené: 14.10.1998

Účinnosť: 29.10.1998

Úplné znenie VZN č. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

vydáva

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 34 vzorový trhový poriadok pre jarmok konaný v meste Bánovce nad Bebravou

TRHOVÝ PORIADOK
PRE JARMOK
KONANÝ V MESTE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ČLÁNOK I.
URČENIE PRIESTRANSTVA
Priestory veľkého námestia a ....................... v Bánovciach nad Bebravou

ČLÁNOK II.
Tradičný bánovský .......... jarmok ........

ČLÁNOK III.
DRUH PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
1) Predávané výrobky:
Na tomto príležitostnom trhu je možné predávať spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.
2) Zákaz predaja výrobky:
Na tomto príležitostnom trhu sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) jedy, omamné a psychotropné látky,
f) lieky,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
3) Poskytované služby:
Na tomto príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby:
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b/ oprava dáždnikov,
c/ oprava a čistenie obuvi,
d/ kľúčové služby,
e/ služby rýchleho občerstvenia.

ČLÁNOK IV.
PODMIENKY PREDAJA
1) Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je:
a/ správcom akceptovaná záväzná prihláška na prenájom trhového miesta určeného správcom,
b/ ponúkanie tovaru na predaj iba v priestoroch určených správcom jarmoku,
c/ zabezpečenie, aby predmetom ponuky nebol tovar nekvalitný, ohrozujúci i zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutia.
2) Na trhu môžu na základe povolenia správcu predávať výrobky a poskytovať služby.
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
3) Povinnosti predávajúceho:
a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b/ dodržiavať tento trhový poriadok,
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu,
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené,
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f/ predložiť správcovi trhu a orgánu dozoru
fa/ doklad o oprávnení na podnikanie,
fb/ povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu,
fc/ preukaz totožnosti,
fd/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného predajnú plochu,
fe/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
ff/ pri predaji húb doklad o ich znalosti,
fg/ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
fh/ doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve).

ČLÁNOK V.
DOBA TRVANIA TRHU A URČENIE
PREVÁDZKOVÉHO A PREDAJNÉHO ČASU
1) Príležitostný trh bude trvať od štvrtka dňa ........ do nedele dňa .........
2) Prevádzková doba atrakcií a lunaparkov sa povoľuje nasledovne :
a/ štvrtok dňa........... od 10.00 h do 21.00 h,
b/ piatok dňa........... až sobota dňa........... od 8.00 h do 21.00 h,
c/ nedeľa dňa........... od 10.00 h do 20.00 h.
3. Prevádzkový čas v predajných stánkoch počas jarmoku sa povoľuje nasledovne:
a/ piatok dňa........... od 5.00 h do 21.00 h,
b/ sobota dňa........... od 7.00 h do 15.00 h.
4. Predajný čas v predajných stánkoch počas jarmoku sa povoľuje nasledovne:
a/ piatok dňa........... od 9.00 h do 20.00 h,
b/ sobota dňa........... od 8.00 h do 14.00 h.
5) Prevádzkový čas v stánkoch s občerstvením sa povoľuje nasledovne :
a/ piatok dňa........... od 5.00 h do 23.00 h,
b/ sobota dňa........... od 7.00 h do 15.00 h.
6) Predajný čas v stánkoch s občerstvením sa povoľuje nasledovne :
a/ piatok dňa........... od 9.00 h do 22.00 h,
b/ sobota dňa........... od 8.00 h do 14.00 h.
7) Správca je povinný počas doby trvania jarmoku zverejniť predajný čas.
8) Prevádzkovatelia atrakcií a lunaparkov, resp. ďalší účastníci jarmoku, sú povinní prerušiť alebo podstatne stlmiť svoju sprievodnú hudobnú produkciu podľa pokynov organizátora.

 


ČLÁNOK VI.
PRAVIDLÁ PRENAJÍMANIA
1) Predávajúci zaplatí za prenajaté miesto na základe dohody so správcom trhu. Výšku poplatku uhradí predávajúci zálohovo pri objednávaní priestoru vo výške 100% celkovej ceny správcovi.
2) Poplatok sa stanovuje podľa druhu tovaru nasledovne:
a/ predaj teplých jedál a nápojov .....,- € na jeden deň,
b/ burčiak, medovina .....,- € na jeden deň,
c/ cukrovinky (balené), slané pochutiny (balené) . ....,- € na jeden deň,
d/ trdelník, medovníky, kukurica, pukance, oblátky,
cukrová vata, syrové korbáče ....., € na jeden deň,
e/ semiačka, racionálna výživa, sušené ovocie . ....,- € na jeden deň,
f/ liehoviny a vína v originálnom balení, mäsové a syrové
výrobky v originálnom balení .....,- € na jeden deň,
g/ mäsové a syrové výrobky – vážené .....,- € na jeden deň,
h/ produkty ľudových výrobcov .....,- € na jeden deň,
i/ prútené výrobky .....,- € na jeden deň,
j/ literatúra, obrazy, živé kvety .....,- € na jeden deň,
k/ dekoračné predmety, suveníry, sviečky, bižutéria,
prírodné nerasty, kozmetika, komerčná keramika, sklo,
porcelán, okuliare, ponožky .....,- € na jeden deň,
l/ hračky, balóny, papiernictvo, umelé kvety, výťažky
z liečivých rastlín, aromatický tovar .....,- € na jeden deň,
m/ domáce potreby, hudobné nosiče,iný priemyselný tovar .....,- € na jeden deň,
n/ obuv, galantérny tovar, koberce, nábytok, bytový textil,
koženná galantéria, kožené odevy, elektronika .....,- € na jeden deň,
o/ odevy, metrový textil, čiapky, klobúky, .....,- € na jeden deň,
p/ šperky, hodinky .....,- € na jeden deň,
q/ atrakcie .....,- € na jeden deň,
r/ malé atrakcie .....,- € na jeden deň.
3. Nájomné za prenajatú plochu na obidva dni za účelom umiestnenia motorového vozidla vrátane prívesu za stánkom s rozmermi jedného nájomného miesta v dĺžke 3 m a v šírke 3 m (nájomné nie je možné rozdeliť na jednotlivé dni):
a) s celkovou hmotnosťou do 3,5 t .....,- € na obidva dni,
b) s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t .....,- € na obidva dni.

ČLÁNOK VII.
PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCU
Správcom jarmoku je Mestské kultúrne stredisko s.r.o., Ul. J. Matušku 766/19, Bánovce nad Bebravou.
1) Správca je povinný:
a/ Zabezpečiť dozor nad priebehom jarmoku,
b/ Spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti, o vykonaných kontrolách viesť evidenciu.
c/ Zabezpečiť dodržiavanie podmienok predaja.
d/ Zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu.
e/ Zabezpečiť dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu.
f/ Vyčleniť priestoru pre umiestnenie odpadových nádob.
g/ Zabezpečiť počas konania trhu poriadateľskú službu.
h/ Plniť ohlasovacie povinnosti voči Nemocnici s poliklinikou, Požiarnemu zboru, Okresnej hygiene, Okresnému riaditeľstvu policajného zboru, Obvodnému oddeleniu policajného zboru, Mestskej polícii.
2) Správca má právo:
a/ Prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok.
b/ Za porušenie povinností ustanovených v „podmienkach predaja“ zo strany predávajúcich môže správca trhoviska:
ba/ zakázať predaj tovaru,
bb/ vylúčiť predávajúceho z predaja,
bc/ uložiť pokutu.

ČLÁNOK VIII.
ORGÁNY DOZORU
Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:
1) Slovenská obchodná inšpekcia,
2) Mesto Bánovce nad Bebravou.

ČLÁNOK IX.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Trhový poriadok bol schválený dňa 13.10.1998 uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 25/1998 pod bodom B/6.

V Bánovciach nad Bebravou dňa ...........
Podpis správcu trhu
 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 13.10.1998, uznesením č. 25/1998, pod bodom B/6 Účinnosť nadobudne pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 13.10.1998

 

 


Ing. Ján Turčan, v.r. Rudolf Šúň, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu

V znení:
Doplnku č.1) schváleného uznesením MsZ č. 265/2012 dňa 04.09.2012 pod bodom A/4.
Doplnku č.2) schváleného uznesením MsZ č. 436/2013 dňa 03.09.2013 pod bodom 1.
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka