Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

trhový poriadok trhoviska

Schválené: 13.10.1998

Vyhlásené: 14.10.1998

Účinnosť: 29.10.1998

Úplné znenie VZN č 35

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

vydáva

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 35 trhový poriadok trhoviska

TRHOVÝ PORIADOK
TRHOVISKA

ČLÁNOK I.
URČENIE PRIESTRANSTVA
Priestory ........[špecifikácia podľa čl. I., ods. 2) VZN Mesta Bánovce n. B. č. 32]........ v Bánovciach nad Bebravou

ČLÁNOK II.
DRUH PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
1) Na trhovisku je možno predávať bez obmedzenia:
a/ knihy, dennú a periodickú tlač,
b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c/ balenú zmrzlinu za dodržania ustanovení zák.č.152/1995 Z.z. a Potravinového kódexu SR,
d/ ovocie a zeleninu,
e/ kvetiny,
f/ žreby okamžitých lotérií,
g/ potravinárske výrobky ak sa jedná o výrobky z vlastnej produkcie, ktoré nevyžadujú špeciálne skladovacie podmienky za dodržania ustanovení zák.č.152/1995 Z.z. a Potravinového kódexu SR (napr. pukance, vianočné oblátky, med a pod.),
2) Na trhovisku je možno predávať v stánkoch s trvalým stanovišťom:
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
b) elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar,
c) papierenské výrobky,
d) kozmetiku, e) drogériový tovar,
f) športové potreby
g) hračky
3) Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a/ zbrane a strelivo,
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d/ tabak, tabakové výrobky,
e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f/ jedy, omamné a psychotropné látky,
g/ lieky,
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i/ chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k/ chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
4) Na tomto príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby:
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b/ oprava dáždnikov,
c/ oprava a čistenie obuvi,
d/ kľúčové služby.
5) Na trhových miestach sa zakazuje státie motorových vozidiel a prívesných vozíkov trhovníkov pri predajných stánkoch, vyznačených miestach pre prenosné stánky a predajných stoloch na trhovisku s výnimkou ich zastavenia na čas nevyhnutný pre naloženie a vyloženie tovaru určeného na predaj.
ČLÁNOK III.
PODMIENKY PREDAJA
1) Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je:
a/ písomná zmluva so správcom na prenájom stolov, alebo predajných priestorov určených správcom, alebo písomné povolenie správcu na predaj,
b/ ponúkanie tovaru na predaj iba v priestoroch určených správcom,
c/ zabezpečenie, aby predmetom ponuky nebol tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutia.
2) Na trhovisku môžu na základe povolenia správcu predávať výrobky a poskytovať služby.
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
3) Povinnosti predávajúceho:
a/ ponúkať tovar na predaj iba na stoloch a v priestoroch určených správcom,
b/ predávať len na predajnom mieste určenom správcom,
c/ dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,
d/ mať čistý odev,
e/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, najmä adresou právnickej alebo fyzickej osoby zodpovedajúcej za predaj tovaru,
f/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
g/ dodržiavať tento trhový poriadok,
h/ používať elektronickú registračnú pokladnicu,
i/ zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru,
j/ vylúčiť z predaja požívatiny z vlastnej výroby a po súhlasnom stanovisku orgánu na ochranu zdravia, prípadne orgánu štátnej veterinárnej starostlivosti i požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené,
k/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené a po odchode uložiť celý odpad z predajného miesta a bezprostredného okolia na miesta určené správcom trhoviska,
l/ umiestnenie potravín pri predaji nie nižšie ako 70 cm od zeme s výnimkou požívatín na zvláštnej podložke napr. zemiaky, zelenina, ovocie.
m/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, zabezpečiť predaj v súlade s platnými cenovými predpismi a ceny správne účtovať,
n/ uvádzať o predávanom tovare a poskytovaných službách len pravdivé informácie,
o/ riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami používania,
p/ predložiť správcovi trhu a orgánu dozoru
pa/ doklad o oprávnení na podnikanie,
pb/ povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu,
pc/ preukaz totožnosti,
pd/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného predajnú plochu,
pe/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
pf/ pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj húb,
pg/ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
ph/ doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve).

ČLÁNOK IV.
TRHOVÉ DNI, PREVÁDZKOVÝ A PREDAJNÝ ČAS
1) Trhovými dňami sú pondelok až sobota bežného týždňa.
2) Predajný čas je Pondelok - Piatok od 6.00 h do 18.00 h
Sobota od 7.00 h do 13.00 h.
3) Prevádzkový čas je
Pondelok - Piatok od 5.00 h do 9.00 h od 17.00 h do 19.00 h
Sobota od 6.00 h do 9.00 h od 12.00 h do 14.00 h.
Vybavovať služby spojené s prevádzkovaním trhovísk bude správca v trhových dňoch v čase od 6.00 h do 8.00 h a od 10.00 h do 12.00 h.
Správca je povinný počas predajného trhoviska času zverejniť predajný čas na viditeľnom mieste.

ČLÁNOK V.
PRAVIDLÁ PRENAJÍMANIA
1) Predávajúci zaplatí za prenajaté miesto na základe dohody so správcom trhu. Poplatok uhradí predávajúci pri nástupe, alebo pri objednávaní priestoru správcovi. Cena prenájmu je určená za 1m2 vo vymedzenom priestore. Každý ďalší zabratý m2 z iného vymedzeného priestoru bude posudzovaný ako zabratie celého vyznačeného priestoru a bude zaň inkasovaný nájom ako za celý vyznačený priestor.
2) Poplatok za stoly sa stanovuje podľa druhu tovaru nasledovne:
a/ knihy, dennú a periodickú tlač, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
c/ balenú zmrzlinu, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
d/ ovocie a zeleninu, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
e/ kvetiny, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
f/ žreby okamžitých lotérií, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
g/ potravinárske výrobky, ktoré určí mesto v povolení na predaj výrobkov, pričom musia zodpovedať podmienkam stanoveným v zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok.
h/ hračky, suveníry, literatúra ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
i/ za vozidlo umiestnené vedľa predajného miesta ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok.
3) Poplatok za predajné priestory sa stanovuje podľa druhu tovaru nasledovne:
a/ knihy, dennú a periodickú tlač, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
c/ balenú zmrzlinu, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
d/ ovocie a zeleninu, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
e/ kvetiny, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
f/ žreby okamžitých lotérií, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
g/ potravinárske výrobky, ktoré určí mesto v povolení na predaj výrobkov, pričom musia zodpovedať zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách a Potravinovému kódexu SR, ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
h/ hračky, suveníry, literatúra ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok,
i/ za vozidlo umiestnené vedľa predajného miesta ...,- € za deň, ...,- € za mesiac, ...,- € za rok.

ČLÁNOK VI.
PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCU
Správcom trhoviska je TEDOS s.r.o. Bánovce nad Bebravou.
1) Správca je povinný:
a/ zabezpečiť kontrolnú váhu s platným úradným overením a jej prístupnosť kupujúcim,
b/ zabezpečiť dozor nad prevádzkou tržnice a trhového miesta,
c/ spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti, o vykonaných kontrolách viesť evidenciu,
d/ prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok,
e/ zabezpečiť dodržiavanie podmienok predaja,
d) vyčleniť priestoru pre umiestnenie odpadových nádob,
f/ zabezpečiť denné čistenie tržnice, trhoviska, dostatok odpadových nádob a odvoz odpadu,
g/ zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
h/ zabezpečiť oddelené uskladnenie odpadov,
i) spevnený a čistiteľný povrch priestorov určených na predaj,
j) soc. zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich,
k) ovoskop na presvecovanie vajec a kontrolnú váhu,
l) dobrý stav všetkých zariadení trhoviska, tržnice,
m) vodu na pitie, umývanie rúk, osvieženie zeleniny a kvetov, prevádzku trhu a osobnú hygienu,
n) plochu, z ktorej sa tovar predáva, pre 1 predávajúcu osobu minimálne 1.5m2.
2) Správca môže:
a) vyčleniť priestory trhoviska podľa charakteru a druhu predávaného tovaru (zelenina, ovocie, kvety, huby atď.),
b/ prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok,
c/ za porušenie povinností ustanovených v „podmienkach predaja“ zo strany predávajúcich:
ca/ zakázať predaj tovaru,
cb/ vylúčiť predávajúceho z predaja,
cc/ uložiť pokutu.

ČLÁNOK VII.
ORGÁNY DOZORU
Dozor nad dodržiavaním tohoto trhového poriadku vykonávajú:
1) Slovenská obchodná inšpekcia,
2) Mesto Bánovce nad Bebravou.

ČLÁNOK VIII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Trhový poriadok bol schválený dňa 13.10.1998 uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 25/1998 pod bodom B/7.

V Bánovciach nad Bebravou dňa ............


Podpis správcu trhoviska
 

 

 

 

 


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 13.10.1998, uznesením č. 25/1998, pod bodom B/7 Účinnosť nadobudne pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Bánovciach nad Bebravou dňa 13.10.1998

 

Ing. Ján Turčan Rudolf Šúň
primátor mesta prednosta mestského úradu

 

V znení:
Doplnku č.1 schváleného uznesením č. 7/2000 dňa 29.2.2000 pod bodom B/5
Doplnku č.2) schváleného uznesením MsZ č. 265/2012 dňa 04.09.2012 pod bodom A/5.
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka