Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného a daňového tajomstva, ochrane osobných údajov a súkromia v pôsobnosti mesta - ZRUŠENÉ

Schválené: 24.4.2001

Vyhlásené: 25.4.2001

Účinnosť: 9.5.2001

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 6 a § 11, ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa § 4, ods. 1 a 2 zákona č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a ustanovení Občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti

 

v y d á v a

 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 41, o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného a daňového tajomstva, ochrane osobných údajov a súkromia v pôsobnosti mesta

 

Článok l

Mesto Bánovce nad Bebravou (ďalej len mesto) vo svojej  pôsobnosti vymedzuje tieto okruhy utajovaných skutočností:

služobné tajomstvo,

b)    daňové tajomstvo,

c)    ochrana osobných údajov,

d)    ochrana súkromia.

 

Článok 2

(1)   Služobným tajomstvom sú informácie alebo veci súvisiace s činnosťou mesta, uvedené v tomto VZN, ktoré mesto vzhľadom na ich význam chráni pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.

(2)   Služobné tajomstvo sa označuje slovom "TAJNÉ" alebo skratkou "T".

(3)   Predmet služobného tajomstva tvoria tieto skutočnosti:

a)    Úsek civilnej obrany

aa)  Obranné prípravy

l.   Dokumentácia na uvádzanie do stupňov pohotovosti

2.  Organizácia spojenia na obdobie mimoriadnych situácií vrátane brannej pohotovosti štátu

3.  Príprava a vyhodnocovanie nácvikov a cvičení spojených s mobilizačnými prípravami mesta

4.  Opatrenia na ochranu objektov

ab)  Mobilizačné prípravy

       Opatrenia na realizáciu mobilizačných príprav v prospech ozbrojených síl

ac)  Hospodárska mobilizácia

1.  Požiadavky ozbrojených síl počas brannej pohotovosti štátu a mimoriadnej situácie a údaje o spôsobe a stave ich  zabezpečenia

2.  Plán krízových opatrení mesta

3.  Opatrenia regulácie predaja životne dôležitých výrobkov v období brannej pohotovosti štátu a mimoriadnej situácie

4.  Evakuácia v období brannej pohotovosti štátu.

b)    Úsek mestskej polície

ba)  Plán priebehu kontrolnej činnosti hliadok MsP

bb)  Stav a priebeh vyšetrovania priestupkov a trestnej činnosti

bc)  Osobné údaje priestupcov.

 

Článok 3

(1)   Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa v daňovom konaní alebo v súvislosti s daňovým konaním.

(2)   Daňové tajomstvo je povinný zachovávať zamestnanec mesta. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na bývalého zamestnanca mesta, ako aj na tretiu osobu zúčastnenú v daňovom konaní a ďalšie osoby, ktoré sa akokoľvek dozvedeli daňové tajomstvo.

(3)   Mesto je povinné poučiť účastníkov daňového konania a tretie osoby o povinnosti zachovávať daňové tajomstvo a o právnych dôsledkoch porušenia tejto povinnosti.

(4)   Porušením daňového tajomstva je oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva osobe, ktorá nemá oprávnenie oboznamovať sa s daňovým tajomstvom. Osobou oprávnenou oboznamovať sa s daňovým tajomstvom je správca dane a subjekty uvedené v odseku 5.

(5)   Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva:

a)    inému správcovi dane alebo inému zamestnancovi mesta na účely daňového konania,

b)    orgánom príslušným podľa platnej právnej úpravy rozhodovať o opravných prostriedkoch na účely rozhodovania o opravných prostriedkoch,

c)    odvolacím orgánom na účely prešetrenia  sťažnosti a vo veciach daní, ciel a iných platieb a kontroly vykonávanej u správcu dane alebo jeho odvolacieho orgánu,

d)    colným orgánom podľa platnej právnej úpravy,

e)    prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej a finančnej polície Policajného zboru podľa platnej právnej úpravy,

f)     orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti mesta ako správcu dane alebo odvolacieho orgánu podľa platnej právnej úpravy na účely kontroly,

g)    súdu na účely súdneho konania,

h)    ministerstvu na účely vypracúvania koncepcií a zámerov v daňovej oblasti,

i)     ústrednému riaditeľstvu a ministerstvu, ak sa poskytuje zoznam daňových dlžníkov so skutočnou výškou daňového nedoplatku,

j)     vláde Slovenskej republiky v súvislosti s predkladaním informácie o daňových nedoplatkoch,

k)    právnickej osobe zriadenej ministerstvom na spracovanie informácií pomocou výpočtovej techniky,

l)     sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a Národnému úradu práce o skutočnostiach, ktoré súvisia s plnením ich úloh,

m)   okresným úradom a krajským úradom vo veciach poskytovania dávky sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a štátnych sociálnych dávok,

n)    ministerstvu v rozsahu a na účely podľa medzinárodných zmlúv,

o)    právnickej osobe alebo fyzickej osobe poverenej doručením rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania,

p)    Úradu pre štátnu pomoc na účely posudzovania, hodnotenia, schvaľovania štátnej pomoci, kontrolu jej poskytnutia a evidenciu štátnej pomoci.

(6)   Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového subjektu, ktorého sa daňové tajomstvo týka.

(7)   Porušením daňového tajomstva nie je zverejnenie:

a)    zoznamu daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka daňové nedoplatky presahujúce u fyzickej osoby sumu 5 000,‑ Sk a u právnickej osoby sumu 50 000,‑ Sk. V zozname môže uviesť len meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo sídlo jej prevádzkarne, obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo,

b)    údajov o spáchaní daňového trestného  činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté a odsúdenie nebolo zahladené.

(8)   Porušením daňového tajomstva nie je písomné oznámenie o registrácii platiteľa dane inému daňovému  subjektu.

 

Článok 4

Osobnými údajmi sú údaje občanov mesta, týkajúce sa určitej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikačného čísla alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

Článok 5

Ochranou súkromia sa rozumie nezverejňovanie osobných údajov zamestnancov mesta, ich pracovných zmlúv, konkrétnej výšky ich platov a odmien, ich domáce telefónne čísla, súkromné čísla mobilných telefónov a adresy  trvalého pobytu.

 

Článok 6

Mesto tiež nezverejňuje informácie, ktoré sú jeho obchodnými partnermi, dodávateľmi a inými spolupracujúcimi fyzickými alebo právnickými osobami písomne označené ako predmet ich obchodného alebo služobného tajomstva a ku ktorým má mesto z hľadiska spolupráce s týmito osobami prístup.

 

Článok 7

Predmetom služobného tajomstva, daňového tajomstva, ochrany osobných údajov a ochrany súkromia je tiež písomná dokumentácia z kontrol a vybavovania sťažností, ak obsahuje údaje predmetu  služobného tajomstva, daňového tajomstva, ochrany osobných údajov a ochrany súkromia.

 

Článok 8
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č.14/2001 dňa 24.4.2001 pod bodom B/11 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia.

 

 

V Bánovciach nad Bebravou 24.4.2001

 

            Ing. Ján Turčan v. r.                                                                  Rudolf Šúň v. r.
                 primátor mesta                                                                      prednosta MsÚ

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka