Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o nakladaní s odpadom na území mesta Bánovce nad Bebravou - ZRUŠENÉ

Schválené: 18.12.2001

Vyhlásené: 19.12.2001

Účinnosť: 2.1.2002

Úplné znenie VZN č. 45
o nakladaní s odpadom
na území Mesta Bánovce nad Bebravou

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 39, ods. 4, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 45 o nakladaní s odpadom na území mesta

 

I. ČASŤ
Predmet nariadenia

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO), najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj mieste určeného na nakladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území mesta (ďalej len podnikateľský subjekt) a povinnosti oprávnenej organizácie na nakladanie s odpadmi (ďalej len oprávnená organizácia) v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území mesta.

II. ČASŤ
Základné pojmy

1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
3. Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
4. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, úprava alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
5. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností, slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady, je uvedený v prílohe č.1 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
6. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (mestu), alebo nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (mestu).
7. Zložka komunálnych odpadov (ZKO) je ich časť, ktorú možno oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov. Obvykle pri nakladaní s odpadom v meste považujeme za zložky vyseparované časti odpadu (papier, plasty, sklo a ďalšie).
8. Objemný odpad (Oo) sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti fyzických osôb - nepodnikateľov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo presahujúci objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci ustanovených v tomto VZN.
9. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO na území mesta.
10. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom.
11. Harmonogram zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
12. Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu KO a DSO od držiteľa odpadu oprávnenou organizáciou v rámci mestom vyrubeného platobného výmeru.
13. Objednávkový systém zberu (zhodnocovanie) je zber nepravidelný a realizovaný na základe objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu objednávky na prepravu a zneškodňovanie odpadu predkladá oprávnenej organizácii.
14. Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na zberné nádoby.
15. Nebezpečný odpad (NO) je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek KO, prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho zneškodňovanie.

III. ČASŤ
Účel odpadového hospodárstva

1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) separovaním využiteľných zložiek KO znižovať podiel odpadu určeného na zneškodňovanie,
c) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
d) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b),
e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c).

IV. ČASŤ
Spoločné ustanovenia

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre KO ako aj DSO z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou mesto, na ktorého území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom na vypracovaní spoločného programu. V prípade záujmu o dohodu s mestom je potrebné napísať žiadosť na MsÚ Bánovce nad Bebravou.
3. Pôvodca odpadu a mesto sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý pôvodca odpadu povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom a týmto VZN,
c) vhadzovať odpad do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu,
d) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu, zneškodňovať odpad spôsobom injektáže čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní, prírodných uložísk a zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov),
e) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy NO alebo NO s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
f) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a kanalizácie,
h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
7. Pôvodca odpadu je povinný vykonávať separovaný zber odpadov.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad ŽP, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne Obvodnému úradu ŽP v Bánovciach nad Bebravou a Mestu Bánovce nad Bebravou.
11. Obvodný úrad ŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo Mesta Bánovce nad Bebravou požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom podľa § 39, ods. 7. zákona o odpadoch.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako KO a DSO, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19, ods. 1., písm. b), f), k), m) a primerane ustanovenie ods. 1., písm. i) zákona o odpadoch.
13. Mesto je povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov do 1. januára 2010.

V. ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1. Náklady na činnosť nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí mesto z miestneho poplatku podľa VZN Mesta Bánovce nad Bebravou o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný kalendárny rok, okrem prípadov podľa § 18, ods. 7. alebo 9. zákona o odpadoch.
2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
3. Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území mesta, a s DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.
4. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením mesta. Taktiež je povinný :
a) zapojiť sa do systému zberu KO v Meste Bánovce nad Bebravou,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO a separovaného zberu v Meste Bánovce nad Bebravou,
c) ukladať KO alebo ich oddelené zložky na účely ich zberu na miesta určené Mestom Bánovce nad Bebravou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v Meste Bánovce nad Bebravou,
d) je oprávnený:
da) ukladať DSO, ktorý nemožno ďalej triediť a je v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý neobmedzí systém zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby) do zberných nádob na zmiešaný KO, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu,
db) pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho zhromažďovanie spôsobom vyššie uvedeným, využiť na zneškodnenie systém podľa ods. 2 písm. c) v časti VI. tohto VZN (systém zberu, prepravy, zhodnocovania DSO).
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto samé. Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva mesta a s týmto VZN.
6. Mesto pre plnenie povinnosti podľa § 19, ods. 1., písm. g) a h) zákona o odpadoch je oprávnené požadovať od držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo s DSO na území mesta potrebné informácie.
7. Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo DSO na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO alebo DSO.
8. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) zabezpečiť minimálny počet zberných nádob zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu a prepravy KO, ZKO, podľa systému zberu uvedenom v ods. 1. a 8. v časti VI. tohto VZN,
b) starať sa o prístup k zberným nádobám, čistotu stanovíšť a okolie zberných nádob,
c) ukladať KO do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov zabezpečujúcich zvoz.
9. Vlastník zbernej nádoby je povinný minimálne 2 x za rok zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej organizácie dezinfekciu zberných nádob na KO.
10. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:
a) svojvoľne presúvať bez oznámenia oprávnenej organizácii a mestu zberné nádoby alebo stanovištia zberných nádob,
b) spaľovať KO v zberných nádobách,
c) poškodzovať zberné nádoby, v prípade poškodenia oznámiť toto oprávnenej organizácii alebo mestu.

VI. ČASŤ
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov

1. Zásady systému zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO:
a) na území mesta pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú KO do zberných nádob KUKA 110 l a 1100 l kontajnerov, sa uplatňuje intervalový systém zberu,
b) prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená organizácia,
c) počet a typ zberných nádob a interval odvozu KO:
ca) každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberných nádob na KO zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN,
cb) pre držiteľov odpadu (rodinné domy), ktorí užívajú zberné nádoby KUKA 110 l, je minimálny počet 1 ks, odporúčaný počet pre 1 – 5 osôb a 1 ks na každých ďalších 5 osôb; interval odvozu sa zabezpečuje 1 x za týždeň,
cc) pre držiteľov odpadu (bytové domy), ktorí užívajú 1100 l kontajnery, je odporúčaný minimálny počet 1 ks pre 25 bytových jednotiek s intervalom odvozu 2 x za týždeň,
cd) pre držiteľov odpadu (fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby), ktorí užívajú zberné nádoby KUKA 110 l, je minimálny počet 1 ks, odporúčaný pre 1 – 5 osôb, vrátane zamestnancov a 1 ks na každých ďalších 5 osôb, vrátane zamestnancov; interval odvozu sa zabezpečuje 1 x za týždeň, v prípade množstvového zberu podľa požiadavky držiteľov odpadu,
ce) pre držiteľov odpadu (fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby), ktorí užívajú zberné nádoby 1100 l kontajnery, je minimálny počet 1 ks, odporúčaný pre 5 - 50 osôb, vrátane zamestnancov a 1 ks na každých ďalších 50 osôb, vrátane zamestnancov; interval odvozu sa zabezpečuje 2 x za týždeň, v prípade množstvového zberu podľa požiadavky držiteľov odpadu.

d) odvoz a zneškodňovanie KO sa zabezpečuje v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch,
e) platiteľ poplatku má náklady za zber a zneškodňovanie KO zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom.
2. Zásady systému zberu, prepravy a zneškodňovania DSO:
a) na území mesta pre držiteľov odpadu sa na zber DSO uplatňuje intervalový systém zberu (spravidla 2 x za rok),
b) prepravu a zneškodňovanie DSO zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená organizácia,
c) mesto určí termín a miesta rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov a termín odvozu,
d) oprávnená organizácia zneškodňuje DSO výhradne v zariadeniach na zneškodňovanie DSO spĺňajúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,
e) pre informovanosť držiteľov odpadu využije mestský úrad všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu, v informáciách bude uvedený termín pristavenia a odvozu, druh a miesto umiestnenia zberných nádob,
f) platiteľ poplatku má náklady za prepravu a zneškodňovanie DSO zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom,
g) držitelia DSO sú povinní zhromažďovať DSO mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve len so súhlasom mesta.
3. Zásady systému zberu, prepravy stavebného odpadu a výkopovej zeminy:
a) na území mesta pre držiteľov stavebného odpadu a výkopovej zeminy sa uplatňuje objednávkový systém zberu priamo u oprávnenej organizácie,
b) prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie stavebného odpadu a výkopovej zeminy objednávkovým systémom zabezpečuje na území Mesta Bánovce nad Bebravou oprávnená organizácia určená mestom.
c) objednávateľ hradí náklady za prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie priamo oprávnenej organizácii.
4. Zásady systému zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania Oo:
a) na území mesta pre držiteľov odpadu sa na zber Oo uplatňuje intervalový systém zberu,
b) prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená organizácia,
c) mesto pre držiteľov odpadu zabezpečí odvoz Oo spravidla 2 x za rok; počet, typ, termín a umiestnenie zberných nádob určí mesto,
d) pre informovanosť držiteľov odpadu využije mestský úrad všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu, v informáciách bude uvedený termín pristavenia a odvozu, druh a miesto umiestnenia zberných nádob,
e) platiteľ poplatku má náklady za prepravu a zneškodňovanie Oo zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom.
5. Zásady systému zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO):
a) na území mesta sa zabezpečuje zber a preprava BRO do zariadenia na zhodnocovanie BRO (kompostáreň) intervalovým systémom zberu,
b) oprávnená organizácia pre držiteľov odpadu zabezpečuje objednávkovým systémom ambulantne drvenie BRO (u držiteľa odpadu), držiteľ odpadu hradí len náklady na energiu a mzdu nevyhnutnej obsluhy,
c) držiteľ podrvený BRO zhodnocuje vo vlastnom zariadení (kompostáreň) na vlastné náklady, zhodnocovanie BRO v kompostárni zabezpečuje oprávnená organizácia,
d) oprávnená organizácia zabezpečuje ambulantne drvenie BRO pre držiteľa odpadu minimálne 2 x za rok, pričom termín drvenia pre mesto je vymedzený v kalendári zvozu,
e) okrem toho držitelia BRO môžu priebežne v roku na vlastné náklady BRO doviesť aj do kompostárne po dohode s oprávnenou organizáciou,
f) pre informovanosť držiteľov odpadu využije mestský úrad všetky možnosti informačného systému a v dostatočnom časovom predstihu bude informovať držiteľov BRO, v informáciách bude uvedený termín, spôsob zberu a drvenia.
6. Zásady systému zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov (OŽS):
a) na území mesta pre držiteľov odpadu sa zber OŽS uplatňuje objednávkovým systémom zberu u oprávnenej organizácie,
b) prepravu a zneškodňovanie OŽS môžu na území Mesta Bánovce nad Bebravou zabezpečovať len oprávnené organizácie, ktoré majú podpísanú zmluvu s mestom; informácie o podmienkach zberu a zneškodňovania eviduje mestský úrad,
c) oprávnené organizácie OŽS zneškodňujú výhradne v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch,
d) náklady za prepravu a zneškodňovanie OŽS hradí držiteľ odpadu v zmysle zmluvných vzťahov priamo oprávnenej organizácii,
e) držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku (žumpy), je povinný viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodňovania OŽS oprávnenou organizáciou.
7. Zásady systému zberu, prepravy a zneškodňovania NO:
a) na území mesta sa zabezpečuje zber a preprava týchto NO: opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, staré liečivá, žiarivky a odpad obsahujúci ortuť,
b) držiteľ odpadu je povinný prednostne z KO vytriediť NO v rozsahu uvedenom v písm. a/ a odovzdávať ich do zberných nádob podľa pokynov mestského úradu a po dohode s oprávnenou organizáciou,
c) na území mesta pre držiteľov odpadu sa zber NO uplatňuje systémom donášky NO do zberných nádob podľa pokynov mestského úradu a po dohode s oprávnenou organizáciou,
d) prepravu a zneškodňovanie NO zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená organizácia,
e) pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo vhodnom obale a riadne označený,
f) pre informovanosť držiteľov odpadu mestský úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu, v informáciách bude uvedený termín odvozu, miesto umiestnenia zberných nádob a druh odpadu,
g) platiteľ poplatku fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, má náklady za prepravu a zneškodňovanie NO zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom.
8. Zásady systému zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných ZKO:
a) ustanovenia, ktoré zakladajú povinnosť triediť KO, nadobúdajú účinnosť voči jednotlivým povinným subjektom dňom poskytnutia sady zberných nádob,
b) na území mesta sa zabezpečuje separovanie a zber týchto ZKO: zberný papier, sklo, plasty a železné a neželezné kovy,
c) na území mesta vlastníci rodinných domov, nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu a vlastníci, správcovia (malé podnikateľské subjekty) nebytových priestorov, vlastníci a správcovia bytových domov a nehnuteľností, bytov alebo nebytových priestorov slúžiacich na podnikanie, ktorí na KO užívajú zberné nádoby KUKA 110 l, ukladajú ZKO do zberných vriec (plastové, jutové) alebo do zberných nádob farebne rozlíšených alebo nápisom označených nasledovne: papier, sklo, plasty, železné a neželezné kovy,
d) na území mesta pôvodcovia odpadu v bytových domoch, organizáciách, veľkých podnikateľských subjektoch, školách, sociálnych zariadeniach a iných, ktorí ukladajú KO do 1100 l kontajnerov (vlastníkov alebo správcov bytových domov a nehnuteľností, bytov alebo nebytových priestorov slúžiacich na podnikanie), ukladajú ZKO do zberných nádob farebne rozlíšených alebo nápisom označených nasledovne: papier, sklo, plasty, železné a neželezné kovy,
e) za umiestnenie zberných vriec pre ZKO zodpovedajú pôvodcovia odpadu,
f) prepravu a zhodnocovanie ZKO zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená organizácia,
g) každý držiteľ odpadu uvedený v ods. 8 písm. c) je povinný vlastniť minimálne po jednom zbernom vreci pre ZKO, interval zvozu je vymedzený v kalendári zvozu,
h) minimálny počet zberných nádob pre ZKO u držiteľov a pôvodcov odpadu uvedených v ods. 8 písm. d) je 1 kontajner na papier, 1 kontajner na sklo, 1 kontajner na plasty, 1 kontajner na železné a neželezné kovy,
i) platiteľ poplatku má náklady na zber a zhodnocovanie ZKO zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom.

VII. ČASŤ
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území Mesta Bánovce nad Bebravou určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný kalendárny rok.

VIII. ČASŤ
Mesto

Mesto Bánovce nad Bebravou vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80, ods. 3, písm. a) zákona o odpadoch),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta a o držiteľoch autorizácie udelenej MŽP SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi, starými vozidlami, starými liečivami, žiarivkami a odpadmi obsahujúcimi ortuť,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO,
d) jedenkrát ročne zabezpečí vyhodnotenie efektívnosti separovaného zberu vrátane príjmu z predaja vyseparovaných ZKO a o spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

IX. ČASŤ
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18, ods. 3., písm. b) zákona o odpadoch),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN (§ 18, ods. 3. písm. a) a § 39, ods. 5., písm. c) zákona o odpadoch),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa IV. časti ods. 10. tohto VZN (§ 18, ods. 6. zákona o odpadoch),
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39, ods. 9 zákona o odpadoch).
2. Za priestupok podľa odseku 1., písm. a), b), c), d) možno uložiť pokutu do 165,96 €.
3. Priestupky podľa odseku 1., písm. a), b), c), d) prejednáva Mesto Bánovce nad Bebravou a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákona č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak zákon neustanovuje inak.


X. ČASŤ
Pokuty právnickým osobám

1. Primátor Mesta Bánovce nad Bebravou môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638, €, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom mesta.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Na prejednávanie a ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

XI. ČASŤ
Záverečné ustanovenie

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 22 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou zo dňa 24.10.1995 pod bodom B/3.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 18/2001 dňa 18.12.2001 pod bodom B/3 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia.

 

......................................... ……………………………
Ing. Ján Turčan, v.r. Rudolf Šúň, v.r.
primátor mesta prednosta MsÚ

V znení doplnku:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 10/2004, dňa 15.06.2004, pod bodom A/1
č. 2) schváleného uznesením MsZ č. 23/2005, dňa 13.12.2005, pod bodom B/10
č. 3) schváleného uznesením MsZ č. 14/2008, dňa 16.12.2008, pod bodom B/7
č. 4) schváleného uznesením MsZ č. 24/2010, dňa 29.06.2008, pod bodom B/22
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka