Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu

Schválené: 25.2.2003

Vyhlásené: 26.2.2003

Účinnosť: 9.3.2003

Úplné znenie VZN č. 51

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s § 4, ods. 3, písm. p) a § 6, ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a § 2, písm. d) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

 

vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou číslo 51 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za tieto služby.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len mesto) vo veciach:

a)    rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu,

b)    poskytovania sociálnej služby,

c)    spôsobu  určenia a výšky  úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

 

Článok 2

Druhy poskytovaných sociálnych služieb

1.    Mesto poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len zákon o sociálnych službách) vlastnými zamestnancami:

a)    domácu opatrovateľskú službu (ďalej len opatrovateľská služba),

b)    odľahčovaciu službu,

c)    základné sociálne poradenstvo.

2.    Mesto zabezpečuje v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovanie sociálnych služieb u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb:

a)    prepravnú službu,

b)    zariadenie pre seniorov,

c)    zariadenie opatrovateľskej služby,

d)    denný stacionár,

e)    nocľaháreň,

f)    nízkoprahové denné centrum,

g)    nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu,

h)    pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,

i)     odľahčovaciu službu.

 

Článok 3

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1.    Mesto je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu:

a)    v zariadení opatrovateľskej služby,

b)    v zariadení pre seniorov,

c)    opatrovateľská služba,

d)    v dennom stacionári.

2.    Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína  na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

3.    Písomná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 2. sa podáva mestu.

4.    Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

5.    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:

a)    meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať,

b)    dátum narodenia,

c)    adresa pobytu,

d)    rodinný stav,

e)    štátne občianstvo,

f)    druh sociálnej služby,

g)    formu sociálnej služby,

h)    potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,

i)     v prípade ak, žiadosť podá cudzinec uvedený v § 3, ods. 2, písm. b) zákona o sociálnych službách, aj povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy, u ostatných cudzincov povolenie príslušného orgánu na pobyt a u Slováka žijúceho v zahraničí aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3, ods. 2 písm. l) zákona o sociálnych službách.

6.    Na základe úplne vyplnenej písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby, Oddelenie sociálnej pomoci a služieb, vykoná sociálnu posudkovú činnosť a zabezpečí vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách.

7.    Mesto na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

a)    stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b)    zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B, zákona číslo 448/2008 Z.z.,

c)    návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50, ods. 9, zákona číslo 448/2008 Z.z.,

d)    určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

8.    Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto doručí fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti na sociálnu službu rozhodoval, spolu s rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia.

9.    Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až § 51 zákona o sociálnych službách.

10.  Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zák. č. 447/2008 Z.z., ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.

11.  Miestna príslušnosť mesta pri podávaní žiadosti odkázanosti na sociálnu službu sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o sociálnu službu.

12.  Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.

13.  Priebeh konania vo veci rozhodovania odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Oddelenia sociálnej pomoci a služieb, Odboru sociálnych vecí Mestského úrad Bánovce nad Bebravou, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.

14.  O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto ako správny orgán primátor mesta v zmysle § 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Článok 4

Opatrovateľská služba

1.    Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je predloženie vydaného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu v zmysle čl. 3 tohto nariadenia, okrem prípadov v zmysle § 92, ods. 8 zákona o sociálnych službách.

2.    Mesto poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle § 41 zákona o sociálnych službách.

3.    Opatrovateľská služba je sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Bánovce nad Bebravou:

a)    ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona a

b)    je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

4.    Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v domácom prostredí občana na území mesta Bánovce nad Bebravou v pracovných dňoch v čase od 7.30 h do 15.30 h opatrovateľkami a opatrovateľmi, ktorí sú zamestnancami mesta v rozsahu určenom zmluvou o poskytovaní sociálnej služby.

5.    Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

6.    Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

a)    ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b)    ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie (podľa zák. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

c)    ktorej sa poskytuje peňažný  príspevok na osobnú asistenciu podľa zák. č. 447/2008 Z.z.,

d)    ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

7.    Ustanovenie odseku 6, písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:

a)    vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

b)    vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,

c)    ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zák. č. 447/2008 Z.z.; v tomto prípade možno poskytnúť opatrovateľskú službu v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.

8.    Pri hospitalizácii prijímateľa opatrovateľskej služby alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby je prijímateľ opatrovateľskej služby túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť alebo zabezpečiť bezodkladné oznámenie poskytovateľovi.

9.    V prípade dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba po dohode s prijímateľom opatrovateľskej služby poskytuje iba v rozsahu možností poskytovateľa sociálnej služby. Mesto, ako poskytovateľ sociálnej služby, si vyhradzuje právo na personálne a časové zmeny počas zabezpečovania opatrovateľskej služby.

10.  Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh služby.

11.  Sociálna Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý alebo na určitý čas.

12.  Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

Článok  5

Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia

1.    Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú  službu podľa svojho príjmu a majetku v sume určenej mestom ako poskytovateľom sociálnej služby. Na preukazovanie majetku na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa primerane použijú odseky 10 až 18 § 72 zákona o sociálnych službách.

2.    Úhrada za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci sa určí v prepočte na 21,75 pracovných dní a počtu hodín poskytovanej sociálnej služby.

3.    Výšku úhrady  za opatrovateľskú službu určuje mesto v sume 1,50 € za 1 hodinu poskytovanej služby.

4.    Úhradu za sociálnu službu platí klient podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov a hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

5.    Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie sociálnej služby si klient dohodne s mestom v zmluve  o poskytovaní sociálnej služby.

6.    Prijímateľ opatrovateľskej služby platí úhradu:

a)    bezhotovostne poštovou poukážkou alebo

b)    bezhotovostne bankovým prevodom na účet poskytovateľa sociálnej služby alebo

c)    v hotovosti do pokladne mesta, ako poskytovateľa sociálnej služby.

 

Článok 6

Odľahčovacia služba

Odľahčovaciu službu mesto poskytuje a zabezpečuje v súlade s § 54 zákona o sociálnych službách. V prípade, že mesto  poskytne odľahčovaciu službu fyzickej osobe vlastnými zamestnancami, výška úhrady sa určuje podľa čl. 5 tohto nariadenia.

 

Článok 7

Právna ochrana občana pri platení úhrady

1.    Po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu minimálne čiastka, stanovená § 73, ods. 1 zákona o sociálnych službách.

2.    Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 1.

3.    Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako je suma ustanovená v odseku 1. a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.

4.    Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba; odsek 1 sa nepoužije. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s mestom zmluvu o platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

5.    Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v odseku 1. a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu minimálne čiastka, stanovená § 73, ods. 12 zákona o sociálnych službách.

6.    Ak podľa odseku 1. nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať minimálne čiastka, stanovená zákonom o sociálnych službách. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť s mestom, ako poskytovateľom sociálnej služby, písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

7.    Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 6, mesto vydá rozhodnutie v rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu mestu, ako poskytovateľovi sociálnej služby, za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

8.    Ak podľa odseku 1. nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

9.    Odseky 1. až 7. sa nepoužijú v prípade, ak prijímateľ opatrovateľskej služby nemá záujem o ochranu príjmu alebo ak prijímateľ opatrovateľskej služby nepreukáže výšku svojich príjmov, výšku úspor a hodnotu majetku. V týchto prípadoch sa prijímateľ sociálnej služby vyjadrí čestným prehlásením a jeho príjem sa bude považovať za dostačujúci na platenie úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.

 

Článok 8

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1.    Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení noviel.

2.    Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:

a)    označenie zmluvných strán,

b)    druh poskytovanej sociálnej služby,

c)    vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona o sociálnych službách a formu poskytovania sociálnej služby,

d)    deň začatia poskytovania sociálnej služby,

e)    čas poskytovania sociálnej služby,

f)    miesto poskytovania sociálnej služby,

g)    sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,

h)    podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,

i)     dôvody jednostrannej výpovede zmluvy,

j)     sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa čl. 7, ods. 8. tohto nariadenia.

k)    sumu úhrady za sociálnu službu podľa čl. 7, ods. 1. až 3. tohto nariadenia, spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie.

3.    Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli, prípadne je možné zmluvu vypovedať  tak, ako je uvedené v § 74, ods. 13 až 15 zákona o sociálnych službách.

4.    Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu podľa § 73 zákona o sociálnych službách, mesto a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

5.    Mesto vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby podľa § 95 zákona o sociálnych službách. V súlade s § 94c, ods. 3 zákona o sociálnych službách spracúva osobné údaje nevyhnutné na poskytovanie sociálnej služby.

 

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.    Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010.

2.    Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná splniť podmienku úplného stredného odborného vzdelania získaného v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovania akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011.

3.    Mesto začne konať z vlastného podnetu vo veci prehodnotenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby od 1.1.2009 do 30.09.2010.

4.    Nová sadzba úhrady za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej sociálnej služby stanovená týmto nariadením je účinná od 01.03.2013. Do tohto termínu je mesto povinné upraviť sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu dodatkom k platným zmluvám o poskytovaní sociálnej služby, alebo v rovnakom termíne ukončiť zmluvný vzťah.

 

Článok 10

Spoločné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených týmto VZN platia všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 25.2.2003, uznesením číslo 2/2003, pod bodom B/9 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia.

 

              Ing. Ján Turčan, v.r.                                                    Rudolf Šúň, v.r.

                  primátor mesta                                                  prednosta mestského úradu

 

V znení doplnkov:

č. 1. schváleného uznesením MsZ č. 13/2004, dňa 26.10.2004, pod bodom B/2

č. 2. schváleného uznesením MsZ č. 2/2007, dňa 20.02.2007, pod bodom C/7

č. 3. schváleného uznesením MsZ č. 13/2008, dňa 28.10.2008, pod bodom B/15

č. 4. schváleného uznesením MsZ č. 16/2009, dňa 12.03.2009, pod bodom B/4

č. 5. schváleného uznesením MsZ č. 316/2012, dňa 13.12.2012, pod bodom 4.

č. 6. schváleného uznesením MsZ č. 523/2014, dňa 25.02.2014, pod bodom 4.

č. 7. schváleného uznesením MsZ č. 68/2019, dňa 24.04.2019, pod bodom A., č. 2

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka