Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

Schválené: 25.2.2003

Vyhlásené: 26.2.2003

Účinnosť: 9.3.2003

Úplné znenie VZN č. 53

 

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.

 

 

 

ČASŤ I.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1.   Mesto Bánovce nad Bebravou môže poskytnúť podľa výšky získaných príjmov do rozpočtu mesta v príslušnom roku dotácie na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie pamiatkových objektov a pamätihodností, na podporu športu, vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti:

a)   z rozpočtu mesta len právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta,

b)   iným právnickým osobám neuvedeným v bode a) a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo, alebo ktoré pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom mesta, na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ktorými sa rozumie aj podpora zabezpečovania ich úloh, a na podporu podnikania a zamestnanosti.

2.   Na účely tohto nariadenia sa dotáciou rozumejú nenávratne poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na účel a vo výške sumy určenej rozpočtom mesta za podmienok stanovených týmto nariadením. Mesto v zmysle tohto nariadenia nebude poskytovať dotáciu zriadeným rozpočtovým a preddavkovým organizáciám.

3.   Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú oprávnení požiadať o poskytnutie dotácie len v prípade, ak majú vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Mesta Bánovce nad Bebravou, vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám a k iným subjektom zriadeným, alebo založeným Mestom Bánovce nad Bebravou. O tejto skutočnosti sú, spolu so žiadosťou o dotáciu, povinní predložiť čestné vyhlásenie.

 

 

 

Článok 2

Účelové a finančné prostriedky (fond)

1.   Účelové finančné prostriedky (fond) vyčlenené v rozpočte mesta na poskytovanie dotácií schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

2.   O poskytnutí dotácií môže v jednotlivých prípadoch, v rámci schválenej položky rozpočtu mesta, rozhodnúť primátor mesta do výšky 331,94 €, bez ďalšieho schvaľovania v mestskom zastupiteľstve, pri dodržaní ostatných podmienok poskytnutia podľa tohto nariadenia.

 

 

 

ČASŤ II.

Podmienky poskytovania dotácií

 

Článok 3

Podávanie žiadostí

1.    Mesto môže poskytnúť dotácie na rozvoj miestnej kultúry zachovanie  pamiatkových objektov a pamätihodností, na podporu vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti v meste na základe písomných žiadostí.

2.    Žiadosť o poskytnutie dotácie, vzor ktorej tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia, musí obsahovať:

presnú identifikáciu žiadateľa a to názov, označenie a sídlo v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register, register vedený krajským úradom, MV SR a pod.), doklad o platnej registrácii žiadateľa v príslušnom registri, IČO a DIČ,
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
predmet žiadosti - účel, na ktorý sa žiada dotácia, stručná charakteristika akcie s podrobným rozpočtom finančných prostriedkov (rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov), pri spracovanom projekte názov a autor projektu, odborný garant projektu a stručná charakteristika projektu, projektový rozpočet,
miesto a čas realizácie konkrétnej akcie alebo projektu,
požadovanú výšku dotácie,
formu účasti mesta na akcii alebo projekte (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný hosť a pod.),
vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta,
meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa, odtlačok pečiatky žiadateľa, podpis, výpis z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia,
telefonický kontakt na žiadateľa.

3.    Žiadatelia predkladajú na mestský úrad žiadosti o dotáciu do 31.10. predchádzajúceho roka. V prípade, ak žiadateľ podáva žiadosť opakovane i v rokoch nasledujúcich, doklady podľa ods. 2., písm. a) a h) tohto článku nariadenia môže nahradiť čestným vyhlásením v Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa VZN č. 53 pre príslušný rok, že nedošlo k žiadnym zmenám v požadovaných dokladoch a s uvedením v ktorom roku tieto doklady mestu predložil.

4.    Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

5.    Pokiaľ žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, nezúčtuje dotáciu v súlade s čl. 7 tohto nariadenia, bude v najbližší nasledujúci rok jeho žiadosť o poskytnutie dotácie vylúčená.

 

 

 

Článok 4

Posudzovanie žiadostí

1.    Prednosta mestského úradu spolu s tajomníkmi príslušných komisií mestského zastupiteľstva posúdi úplnosť predložených žiadostí. V prípade neúplnosti vyzve tajomník príslušnej komisie mestského zastupiteľstva žiadateľa o doplnenie. Pokiaľ žiadateľ nedoplní žiadosť do 15 dní od doručenia výzvy na doplnenie žiadosti, bude žiadosť o poskytnutie dotácie vylúčená.

2.    Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na jednotlivé účely posudzujú príslušné komisie mestského zastupiteľstva na základe podaných žiadostí na poskytnutie dotácií. Uznesenie príslušnej komisie má odporúčajúci charakter.

3.    Dotácie nie je možné poskytnúť na:

nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.

 

 

 

Článok 5

Kritériá na poskytnutie dotácií

Pri posudzovaní písomných žiadostí sa zohľadňujú tieto kritériá:

a)   Oblasť kultúry:

aa)  vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti,

ab)  podpora činnosti ochotníckych a folklórnych súborov,

ac)  rozvíjanie miestnych tradícií,

ad)  organizovanie festivalov,

ae)  prezentácia mesta formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a  výstavníckej činnosti,

af)   na obnovu pamätihodností a pamiatkových objektov na území mesta.

b)   Oblasť športových aktivít:

ba)  oblasť masovo-rekreačnej telesnej výchovy,

bb)  podpora činnosti výkonnostného športu,

bc)  organizovanie mimoriadnych športových súťaží s propagáciou mesta,

bd)  prevádzkové účely športových zariadení patriacich mestu.

c)   Oblasť vzdelávania:

ca)   netradičná školská a mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou minimálne na úrovni mesta,

cb)  progresívne projekty výchovno-vzdelávacej práce.

d)   Oblasť zdravotníctva:

da)  rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb  občanom,

db)  zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky,

dc)  nákup individuálnych zdravotníckych pomôcok pre potreby zdravotne postihnutých občanov, ktorým sa neposkytuje príspevok z iných finančných zdrojov.

e)   Oblasť sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti: zabezpečovanie úloh organizácií, nadácií a záujmových združení právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť hlavne na území mesta.

 

 

 

Článok 6

Schvaľovanie dotácií

1.    Vyčlenenie finančných prostriedkov na jednotlivé účely v rozpočte mesta v príslušnom rozpočtovom roku schvaľuje na základe predložených žiadostí a vyjadrení príslušnej komisie zastupiteľstva mestské zastupiteľstvo.

2.    O pridelení dotácie nad 331,94 €, z finančných prostriedkov vyčlenených v zmysle ods. 1. tohto článku, rozhoduje primátor mesta po doporučení príslušnej komisie mestského zastupiteľstva.

3.    Poskytnutie dotácie bude zverejnené v rámci príslušných materiálov mestského zastupiteľstva, ktoré poskytnutie dotácie jednotlivým žiadateľom schválilo. V prípade schválenia dotácie tajomník príslušnej komisie mestského zastupiteľstva zabezpečí podpísanie zmluvy o poskytnutie dotácie.

4.    Dotácia sa poskytne len na základe písomnej zmluvy. Za vypracovanie zmluvy je zodpovedný právny odbor. Zmluvu podpisuje za mesto primátor mesta a za žiadateľa štatutárny zástupca v zmysle predložených dokladov. Pokiaľ žiadateľ nepodpíše zmluvu o poskytnutie dotácie do najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, nárok na dotáciu zaniká. Mesto odošle žiadateľovi dotáciu na jeho účet do 15 dní od podpisu zmluvy zmluvnými stranami.

5.    Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje:

označenie zmluvných strán, presnú identifikáciu príjemcu dotácie,
účel použitia dotácie,
výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého mesto poukáže na účet žiadateľa,
určenie termínu, do ktorého je nutné dotáciu vyčerpať,
povinnosť prijímateľa dotácie, že bude dotáciu čerpať a vyúčtuje ju v súlade s platnou právnou úpravou rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy, účtovníctva a cestovných náhrad,
povinnosť žiadateľa vrátiť mestu zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov najneskôr do konca rozpočtového roka,
povinnosť vyúčtovať mestu nakladanie s dotáciou,
vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie,
sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok,
povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov,
záväzok žiadateľa doložiť daňové priznanie a účtovné výkazy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
iné dohodnuté podmienky.

 

 

 

Článok 7

Zúčtovanie dotácie

1.    Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

2.    Zúčtovanie poskytnutej dotácie žiadateľ je povinný vykonať písomne do 15 dní od ukončenia akcie, splnenia konkrétnych úloh alebo realizácie projektu, najneskôr do 10. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Zúčtovanie poskytnutej dotácie sa vykoná na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia, v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie. Prijímateľ dotácie predloží zúčtovanie tajomníkovi príslušnej komisie. Tajomník skontroluje doklady po vecnej stránke. Tajomník vykoná predbežnú finančnú kontrolu v súlade so smernicou o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly pri podpise zmluvy. Tajomník následne zúčtovanie odovzdá pracovníčke finančného odboru.

3.    Zúčtovanie poskytnutej dotácie na projekt (akciu) musí obsahovať doklady, ktoré dokumentujú príjem a použitie dotácie. Takýmito dokladmi pre potreby tohto nariadenia sú najmä:

a)    kópia bankového výpisu príjemcu dotácie, ktorá dokumentuje príjem a použitie poskytnutej dotácie,

b)    kópia faktúry, ktorá musí obsahovať:

ba)  číslo faktúry,

bb)  daňové identifikačné údaje dodávateľa,

bc)  daňové identifikačné údaje príjemcu,

bd)  deň vystavenia faktúry,

be)  deň splatnosti faktúry,

bf)  formu úhrady faktúry.

c)    kópia výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:

ca) číslo dokladu,

cb) daňové identifikačné údaje platiteľa,

cc) daňové identifikačné údaje príjemcu,

cd) dátum vystavenia dokladu,

ce) vyplatenú sumu slovom aj číslom, účel vyplatenia,

cf)   podpis príjemcu, podpis vystavovateľa,

cg) poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe,

ch) podpis schvaľovateľa dokladu,

d)    kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:

da)  číslo dokladu,

db) daňové identifikačné údaje príjemcu,

dc)  daňové identifikačné údaje vystavovateľa dokladu,

dd) dátum vystavenia dokladu,

de)  prijatú sumu slovom aj číslom, účel príjmu,

df)  podpis vystavovateľa dokladu,

dg)  poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe,

dh)  podpis schvaľovateľa dokladu,

e)    doklady z registračnej pokladnice v prípade platby, resp. nákupu v hotovosti,

f)     prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčná listina, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní cien, pozvánky a pod.).

4.    Zúčtovanie poskytnutej dotácie na účel (zabezpečenie úloh) sa vykoná na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia, v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie s tým, že sa nebudú prikladať kópie jednotlivých dokladov a na tlačive „Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN č. 53“ bude uvedené číslo položky v Peňažnom denníku (Hlavnej knihe). Kontrolné orgány mesta majú právo kontroly dokladov v jednotlivých organizáciách, ktorým bola dotácia poskytnutá.

5.    Príjemca, fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba, účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorej výška dotácie spolu v bežnom roku prekročí sumu 3 333,‑ € predloží fotokópiu Peňažného denníka.

6.    Príjemca, fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba, účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, ktorej výška dotácie spolu v bežnom roku prekročí sumu 3 333,‑ € po poskytnutí dotácie predloží na finančný odbor mestského úradu Hlavnú knihu v členení pokladňa a bežný účet po podaní daňového priznania, najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

7.    Ak príjemca dotácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka nepredloží vyúčtovanie dotácie a bola mu priznaná dotácia i na príslušný kalendárny rok, s účinnosťou od 1. februára mu bude dotácia na príslušný kalendárny rok pozastavená.
8.    Nevyčerpané finančné prostriedky, alebo prostriedky, ktoré žiadateľ použije v rozpore so  stanoveným účelom, týmto nariadením alebo zmluvou, musia byť vrátené na účet mesta, z ktorého boli použité najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka alebo do 5 dní od zistenia rozporu so stanoveným účelom.
 

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenie

Hlavný kontrolór mesta je oprávnený kontrolovať každú poskytnutú dotáciu.
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa v celom rozsahu ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 20 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám mesta schválené uznesením mestského zastupiteľstva  č. 5/1995 dňa 27.6.1995 pod bodom B/2.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 25.2.2003, uznesením č. 2/2003, pod bodom B/11 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 25.2.2003

 

 

 

 

                 Ing. Ján Turčan, v.r.                                                 Rudolf Šúň, v.r.
                     primátor mesta                                            prednosta mestského úradu

 

V znení doplnku:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ      č.   14/2004, dňa 14.12.2004,   pod bodom B/8

č.  2)    schváleného uznesením MsZ      č.   13/2008, dňa 28.10.2008,   pod bodom B/4

č.  3)    schváleného uznesením MsZ    č.   101/2011, dňa 06.09.2011,   pod bodom 3.

č.  4)    schváleného uznesením MsZ    č.   285/2012, dňa 30.10.2012,   pod bodom 2.

č.  5)    schváleného uznesením MsZ    č.   498/2013, dňa 12.12.2013,   pod bodom 2.

č.  6)    schváleného uznesením MsZ    č.   671/2014, dňa 13.11.2014,   pod bodom 1.

 

Za správnosť vyhotovenia:

 

                                                                                                      Roman Šišmiš


 

Príloha č. 1

k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 

Žiadosť

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa VZN č. 53 pre rok .............

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

1.     Úplný názov (meno) žiadateľa:

 

 

 

2.     Sídlo (adresa), PSČ:

 

 

3.     Tel.:

 

fax:

 

e-mail:

 

4.     IČO žiadateľa:

 

DIČ:

 

5.     Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, funkcia):

 

telefón:

6.     Právna forma organizácie žiadateľa:

 

7.     Bankové spojenie:

 

pobočka:

 

8.     Číslo účtu:

 

kód banky:

 

B. ÚDAJE O ZABEZPEČOVANÝCH ÚLOHÁCH ŽIADATEĽA:

1.     Zabezpečované úlohy žiadateľa:

 

 

 

 

 

 

2.     Obdobie zabezpečovania úloh (príslušný rok):

 

3.     Požadovaná výška dotácie v €:

podiel na celkovom rozpočte v %:

 

4.     Celkový rozpočet žiadateľa v €:

 

5.     Odôvodnenie žiadosti o dotáciu [pre oblasť športových aktivít v tabuľke, priloženej k žiadosti o dotáciu, uvádza: a) registrovaná osoba: kategórie, počet registrovaných členov v jednotlivých kategóriách, druh súťaže v jednotlivých kategóriách, b) neregistrovaná osoba: cieľovú skupinu (vek účastníkov), predpokladaný počet účastníkov]:

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Spôsob účasti mesta na zabezpečovaní úloh žiadateľa:

□    spoluorganizátor                                             □   čestný hosť

□    záštita                                                                □   iné .............................................................................

 

7.     Použitie dotácie na úhradu (uviesť výdavky):

 

 

 

 

 

8.     Žiadateľ uvedie stručnú prezentáciu doterajších aktivít:

 

 

 

 

 

 

 

9.     Dotácie pridelené žiadateľovi v minulých rokoch:

 

Rok

Poskytnutá dotácia od mesta

Celkový rozpočet akcie

Podiel dotácie v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé, že máme vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Mesta Bánovce nad Bebravou, vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám a k iným subjektom zriadeným, alebo založeným Mestom Bánovce nad Bebravou, nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, a že nakoľko podávame žiadosť opakovane, nedošlo k žiadnym zmenám v dokladoch o našej registrácii v príslušnom registri, v IČO a v DIČ v zriaďovateľskej listine alebo v stanovách a tieto doklady sme mestu predložil so žiadosťou v roku .................. (nehodiace sa preškrtnite).

V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a sprístupnením  uvedených údajov.

 

Prílohy:

 

 

 

 

 

 

 

V ................................................. dňa ...............................

                                                                                                                                 Podpis štatutárneho zástupcu

                                            Pečiatka:                                                    (konateľa , oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)


 

 

Rozpočet zabezpečovaných úloh žiadateľa

Žiadateľ: ............................................................................................................................................

 

Zabezpečované úlohy žiadateľa: ..............................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

Obdobie zabezpečovania úloh: ................................... Miesto realizácie: ..................................................

 

 

Položka

Celkový rozpočet

(v €)

I. Predpokladané náklady na zabezpečovanie úloh spolu:

 

z toho:

X

1.      mzdy a ostatné osobné náklady(špecifikovať)

 

2.      prenájom priestorov na zabezpečovanie úloh

 

3.      ubytovanie

 

 

4.      dopravné

 

 

5.      propagačné materiály a publicita

 

6.      ceny, plakety, diplomy

 

 

7.      honoráre

 

8.      ostatné náklady súvisiace so zabezpečovaním úloh (konkretizovať):

 

-

 

-

 

-

 

 

II. Predpokladané zdroje (výnosy) spolu:

 

1.     vlastné zdroje

 

2.     vstupné, poplatky

 

3.     dotácia z mesta

 

4.     sponzorské  príspevky od iných organizácií

 

 

5.     iné

 

 

 

III. Rozdiel:

 

 

       Dátum:                                Pečiatka:                                                    podpis štatutárneho  zástupcu

                                                                                                 (konateľa, oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)


 

 

Tabuľka k časti B., bod 5. žiadosti o poskytnutie dotácie

z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa VZN č. 53 pre rok ............. pre oblasť športových aktivít

 

Údaje o aktivitách registrovaných osôb:

Kategória

Počet registrovaných členov

Druh súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách neregistrovaných osôb:

Cieľová skupina (vek účastníkov)

Predpokladaný počet účastníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Príloha č. 2

k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN č. 53

 

Žiadateľ: .............................................................................................................................................

 

 

Zabezpečované úlohy žiadateľa: ...............................................................................

 

 

Obdobie zabezpečovania úloh: ................................... Miesto realizácie: ..................................................

 

 

Číslo zmluvy: ....................................    zo dňa:   ...........................................................................

 

Výška poskytnutej dotácie spolu:

 

 

Položka

Číslo položky v Peňažnom denníku (Hlavnej knihe)

I. Skutočné náklady na zabezpečovanie úloh žiadateľa spolu:

z toho:

Celková suma (v €):

1.      mzdy a ostatné osobné náklady (špecifikovať)

 

 

 

 

 

2.      prenájom priestorov na zabezpečovanie úloh

 

 

 

 

 

3.      ubytovanie

 

 

 

 

 

4.      dopravné

 

 

 

 

 

5.      propagačné materiály a publicita

 

 

 

 

 

6.      ceny, plakety, diplomy

 

 

 

 

 

7.      honoráre

 

 

 

 

 

8.      ostatné náklady súvisiace so zabezpečovaním úloh (konkretizovať):

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

II. Skutočné zdroje (výnosy) spolu:

Číslo položky v Peňažnom denníku (Hlavnej knihe)

z toho:

Celková suma (v €):

z toho:

 

 

1.     vlastné zdroje

 

 

 

 

 

2.     vstupné, poplatky

 

 

 

 

 

3.     dotácia z mesta

 

 

 

 

 

4.     sponzorské  príspevky od iných organizácií

 

 

 

 

 

 

5.     iné

 

 

 

 

 

 

 

III. Rozdiel:

 

 

Rozdiel – vrátiť na účet mesta:

 

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní  a prílohách sú pravdivé.

 

Prílohy (Účtovné doklady k zabezpečovaným úlohám):

 

 

 

 

Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko): .....................................................................................................................

 

Telefón: ......................................................

 

 

 

 

 

 

 

       Dátum:                                Pečiatka:                                                                podpis   štatutárneho  zástupcu

                                                                                                              (konateľa, oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)


 

 

Príloha č. 3

k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 

Žiadosť

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa VZN č. 53 pre rok .............

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

1.     Úplný názov (meno) žiadateľa:

 

 

 

2.     Sídlo (adresa), PSČ:

 

 

3.     Tel.:

 

fax:

 

e-mail:

 

4.     IČO žiadateľa:

 

DIČ:

 

5.     Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, funkcia):

 

telefón:

6.     Právna forma organizácie žiadateľa:

 

7.     Bankové spojenie:

 

pobočka:

 

8.     Číslo účtu:

 

kód banky:

 

B. ÚDAJE O PROJEKTE ŽIADATEĽA:

1.     Názov projektu žiadateľa:

 

 

 

 

 

 

2.     Predpokladaný termín uskutočnenia (realizácie):

 

3.     Požadovaná výška dotácie v €:

podiel na celkovom rozpočte v %:

 

4.     Celkový rozpočet projektu žiadateľa v €:

 

5.     Odôvodnenie žiadosti o dotáciu [pre oblasť športových aktivít v tabuľke, priloženej k žiadosti o dotáciu, uvádza: a) registrovaná osoba: kategórie, počet registrovaných členov v jednotlivých kategóriách, druh súťaže v jednotlivých kategóriách, b) neregistrovaná osoba: cieľovú skupinu (vek účastníkov), predpokladaný počet účastníkov]:

 

 

 

 

 

 

 

6.     Spôsob účasti mesta na projekte žiadateľa:

□    spoluorganizátor                                             □   čestný hosť

□    záštita                                                                □   iné .............................................................................

 

7.     Použitie dotácie na úhradu (uviesť výdavky):

 

 

 

 

 

8.     Žiadateľ uvedie stručnú prezentáciu doterajších aktivít:

 

 

 

 

 

 

 

9.     Dotácie pridelené žiadateľovi v minulých rokoch:

 

Rok

Poskytnutá dotácia od mesta

Celkový rozpočet akcie

Podiel dotácie v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé, že máme vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Mesta Bánovce nad Bebravou, vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám a k iným subjektom zriadeným, alebo založeným Mestom Bánovce nad Bebravou, nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, a že nakoľko podávame žiadosť opakovane, nedošlo k žiadnym zmenám v dokladoch o našej registrácii v príslušnom registri, v IČO a v DIČ v zriaďovateľskej listine alebo v stanovách a tieto doklady sme mestu predložil so žiadosťou v roku .................. (nehodiace sa preškrtnite).

V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a sprístupnením  uvedených údajov.

 

Prílohy:

 

 

 

 

 

 

 

V ................................................. dňa ...............................

                                                                                                                                 Podpis štatutárneho zástupcu

                                            Pečiatka:                                                    (konateľa , oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)


 

 

Rozpočet projektu žiadateľa

Žiadateľ: ............................................................................................................................................

 

Názov projektu žiadateľa: ..............................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

Termín konania: ................................... Miesto konania: ...........................................................................

 

 

Položka

Celkový rozpočet

(v €)

I. Predpokladané náklady na projekt spolu:

 

z toho:

X

1.      mzdy a ostatné osobné náklady (špecifikovať)

 

2.      prenájom priestorov na realizáciu projektu

 

3.      ubytovanie

 

 

4.      dopravné

 

 

5.      propagačné materiály a publicita

 

6.      ceny, plakety, diplomy

 

 

7.      honoráre

 

8.      ostatné náklady súvisiace s projektom (konkretizovať):

 

-

 

-

 

-

 

 

II. Predpokladané zdroje (výnosy) spolu:

 

1.     vlastné zdroje

 

2.     vstupné, poplatky

 

3.     dotácia z mesta

 

4.     sponzorské  príspevky od iných organizácií

 

 

5.     iné

 

 

 

III. Rozdiel:

 

 

 

 

 

 

       Dátum:                                Pečiatka:                                                    podpis štatutárneho  zástupcu

                                                                                                 (konateľa, oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)


 

 

Tabuľka k časti B., bod 5. žiadosti o poskytnutie dotácie

z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa VZN č. 53 pre rok ............. pre oblasť športových aktivít

 

Údaje o aktivitách registrovaných osôb:

Kategória

Počet registrovaných členov

Druh súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách neregistrovaných osôb:

Cieľová skupina (vek účastníkov)

Predpokladaný počet účastníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Príloha č. 4

k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN č. 53

 

Žiadateľ: .............................................................................................................................................

 

 

Názov projektu žiadateľa: ...............................................................................

 

 

Termín konania: ................................. Miesto konania: ................................................................

 

 

Číslo zmluvy: ....................................    zo dňa:   ...........................................................................

 

Výška poskytnutej dotácie spolu:

 

 

Položka

Číslo položky v Peňažnom denníku (Hlavnej knihe)

I. Skutočné náklady na projekt žiadateľa spolu:

z toho:

Celková suma (v €):

1.      mzdy a ostatné osobné náklady (špecifikovať)

 

 

 

 

 

2.      prenájom priestorov na realizáciu projektu

 

 

 

 

 

3.      ubytovanie

 

 

 

 

 

4.      dopravné

 

 

 

 

 

5.      propagačné materiály a publicita

 

 

 

 

 

6.      ceny, plakety, diplomy

 

 

 

 

 

7.      honoráre

 

 

 

 

 

8.      ostatné náklady súvisiace s projektom (konkretizovať):

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

II. Skutočné zdroje (výnosy) spolu:

Číslo položky v Peňažnom denníku (Hlavnej knihe)

z toho:

Celková suma (v €):

z toho:

 

 

1.     vlastné zdroje

 

 

 

 

 

2.     vstupné, poplatky

 

 

 

 

 

3.     dotácia z mesta

 

 

 

 

 

4.     sponzorské  príspevky od iných organizácií

 

 

 

 

 

 

5.     iné

 

 

 

 

 

 

 

III. Rozdiel:

 

 

Rozdiel – vrátiť na účet mesta:

 

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní  a prílohách sú pravdivé.

 

Prílohy (Účtovné doklady projektu):

 

 

 

 

Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko): .....................................................................................................................

 

Telefón: ......................................................

 

 

 

 

       Dátum:                                Pečiatka:                                                                podpis   štatutárneho  zástupcu

                                                                                                              (konateľa, oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka