Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

Štatút krízového štábu Mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 9.9.2003

Vyhlásené: 10.9.2003

Účinnosť: 25.9.2003

Mesto Bánovce nad Bebravou VZN č. 54 Štatút krízového štábu Mesta Bánovce nad Bebravou. Schválené uznesením MsZ č. 5/2003 dňa 9.9.2003 pod bodom B/9 Platné od: 9.9.2003 Účinné od: 25.9.2003 Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 Štatút krízového štábu mesta Bánovce nad Bebravou. Článok1 Základné ustanovenia 1. Výkonným orgánom krízového riadenia na území mesta Bánovce nad Bebravou je Krízový štáb mesta(ďalej len „krízový štáb“), ktorý je vytvorený podľa § 10 zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia“). 2. Krízovým riadením mimo času vojny a vojnového stavu je súhrn činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení. 3. Krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v príslušných zákonoch na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. 4. Výnimočný stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojim rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov. Výnimočný stav je možné vyhlásiť len na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území. 5. Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav je možné vyhlásiť len na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území. 6. Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie a majetok a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa. Článok 2 Zloženie krízového štábu 1. Krízový štáb je zložený z predsedu, podpredsedu a členov. 2. Predsedom krízového štábu je primátor mesta. 3. Podpredsedom krízového štábu je zástupca primátora mesta. 4. Členmi krízového štábu sú určení poslanci, funkcionári mesta, zamestnanci mestského úradu, živnostníci a zástupcovia vybraných organizácií mesta. 5. Tajomníkom krízového štábu je určený zamestnanec mestského úradu. 6. Podpredsedu, tajomníka a členov krízového štábu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Do funkcie ich ustanovuje menovacím dekrétom. 7. V prípade vzniku krízovej situácie sa členovia vždy zvolávajú podľa potreby v závislosti na jej charaktere a na základe rozhodnutia predsedu krízového štábu. 8. Členom krízového štábu sa dočasne stáva : a) poverený zástupca organizácie, v ktorej došlo ku krízovej situácii, b) poverený zástupca organizácie, ktorá je mimoriadnou udalosťou bezprostredne ohrozená. 9. Členovia krízového štábu sú pri výkone funkcie v krízovom štábe v nevyhnutných prípadoch zastupiteľní delegovanými funkcionármi po súhlase predsedu krízového štábu. Článok 3 Postavenie a pôsobnosť krízového štábu 1. Krízový štáb je výkonným a koordinačným orgánom primátora mesta na riešenie krízovej situácie v období mimo času vojny a vojnového stavu. 2. Krízový štáb pri príprave a riešení krízových situácií vykonáva tieto činnosti: a) koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní, b) vykonáva opatrenia na riešení krízových situácií, c) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie, d) plní úlohy stanovené vládou, ústredným krízovým štábom, krajským úradom a okresným úradom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení, e) vyžaduje poskytnutie pomoci od okresného úradu, f) zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb v rozsahu meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území mesta a odovzdávajú zoznamy týchto osôb Krízovému štábu Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou, g) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany. Článok 4 Povinnosti predsedu, podpredsedu a členov krízového štábu 1. Predseda krízového štábu: a) riadi krízový štáb a zodpovedá za jeho činnosť, b) zvoláva zasadnutia krízového štábu podľa plánu alebo vzniknutej situácie a určuje miesto, čas, obsah a program rokovania, c) rozhoduje o prizývaní ďalších osôb na rokovanie krízového štábu, d) vydáva príkazy, úlohy a schvaľuje rozhodnutia na riešenie krízovej situácie, e) oznamuje krízovému štábu okresu vznik krízovej situácie a lebo ohrozenie, ktoré ju môže spôsobiť, f) usmerňuje spracovanie dokumentácie krízového štábu, g) ukladá úlohy členom krízového štábu a kontroluje ich plnenie. 2. Podpredseda krízového štábu: a) zastupuje predsedu krízového štábu v plnom rozsahu jeho povinností na základe písomného poverenia predsedu v čase jeho neprítomnosti, b) podieľa sa na spracovaní dokumentácie krízového štábu. 3. Člen krízového štábu: a) zúčastňuje sa na zasadnutiach krízového štábu, b) plní úlohy stanovené predsedom a podpredsedom krízového štábu, c) podieľa sa na vypracovávaní dokumentácie krízového štábu, d) rieši odborné úlohy spojené s krízovou situáciou a prípravou na krízovú situáciu, e) podáva podklady a návrhy do rozhodnutia predsedu krízového štábu, f) vykonáva kontrolu rozhodnutí krízového štábu v rámci svojej pôsobnosti, g) podieľa sa na kontrolnej činnosti a odbornej príprave. 4. Tajomník krízového štábu: a) zúčastňuje sa na zasadnutiach krízového štábu, b) zabezpečuje spracovanie a uloženie zápisu z rokovaní krízového štábu, c) zabezpečuje spracovanie, aktuálnosť a spresňovanie dokumentácie krízového štábu, d) upresňuje stanovené zloženie krízového štábu, rieši doplňovanie novými členmi, e) zabezpečuje aktuálnosť prehľadu zloženia, vyrozumenia a zvolania členov krízového štábu, f) spracováva podklady a návrhy do rozhodnutí krízového štábu, g) predkladá správy o vzniku, priebehu a vývoji krízovej situácie. Článok 5 Rokovanie krízového štábu 1. Krízový štáb rokuje v prípade krízovej situácie alebo nebezpečenstva jej vzniku. 2. Ak to konkrétna situácia vyžaduje, predseda krízového štábu môže : a) prizvať ostatných funkcionárov a občanov k príprave podkladov a návrhov riešenia krízových situácií, na zabezpečenie informačného systému, b) zvolať rokovanie krízového štábu v užšom zložení podľa potrieb riešenia krízovej situácie. 3. Materiály na rokovanie krízového štábu pripravujú členovia krízového štábu na základe požiadaviek predsedu krízového štábu. Článok 6 Odborné, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie činnosti krízového štábu Krízový štáb pre svoju činnosť využíva mestský úrad, ktorý plní úlohy sekretariátu krízového štábu: a) zabezpečuje zvolanie členov krízového štábu na základe rozhodnutia predsedu krízového štábu, b) zabezpečuje prípravu a vypracovávanie návrhov riešenia krízovej situácie na rokovanie krízového štábu, c) v prípade krízovej situácie alebo nebezpečenstva jej vzniku zabezpečuje príjem, spracovanie a odovzdávanie informácií krízovému štábu okresu a ostatným subjektom podieľajúcim sa na riešení krízovej situácie, d) vedie prehľad o silách a prostriedkoch orgánov a organizácií mesta nasadených na riešenie a odstraňovanie následkov krízovej situácie a prehľad o poskytovaní pomoci z územia nepostihnutých krízovou situáciou, e) v prospech činnosti krízového štábu využíva komunikačný a informačný systém mesta a základné dokumenty pre rozhodovací proces. Článok 7 Finančné zabezpečenie činnosti krízového štábu Na plnenie úloh, na odbornú prípravu a na činnosť krízového štábu počas riešenia krízových situácií predseda krízového štábu po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve uplatňuje v návrhu rozpočtu mesta požiadavky na finančné prostriedky na príslušný rok Článok 8 Záverečné ustanovenia Tento štatút schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou dňa 9.9.2003 uznesením č. 5/2003 pod bodom B/9 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. V Bánovciach nad Bebravou dňa 9. 9. 2003 Ing. Ján Turčan Rudolf Šúň primátor mesta prednosta MsÚ

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka