Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Schválené: 18.8.1998

Vyhlásené: 19.8.1998

Účinnosť: 3.9.1998

Úplné znenie VZN č. 32

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení noviel

vydáva

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 32 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

 

Článok I.
Trhové miesta
Mesto Bánovce nad Bebravou povoľuje na svojom území zriadiť tieto trhové miesta:
1) Stánky s trvalým stanovišťom s celoročnou prevádzkou zabezpečené proti manipulácii a prenášaniu, ktoré sú predávajúcim prenajaté mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavené predávajúcimi so súhlasom mesta. Vzhľad stánkov s trvalým stanovišťom, ich technické a prevádzkové podmienky, musia zodpovedať štandardu stanovenému pre jednotlivé trhové miesta odborom regionálneho rozvoja Mestského úradu Bánovce nad Bebravou (ďalej len mestský úrad), po predchádzajúcom prejednaní v komisii výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a energetiky.
2) Trhovisko, ktorým je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v priestore vymedzenom na asfaltovej ploche medzi poštou a poliklinikou.
3) Príležitostné trhy na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach príp. predaj v pojazdnej predajni povolené mestom a to:
a/ bánovský jarmok v trvaní najviac tri dni v jarných a jesenných mesiacoch, na vhodných miestach na území mesta,
b/ trhy vyhlásené k oslavám štátnych sviatkov a významných udalostí týkajúcich sa mesta v rozsahu max. 3 dni,
c/ sezónne trhy a jarmoky s kultúrnym, vzdelávacím a charitatívnym zameraním.
4) Príležitostné trhy - predajné akcie a poskytovanie služieb vo voľných nebytových priestoroch, prenajatých podnikateľskému subjektu na dočasný predaj a poskytovanie služieb formou stánkov s dočasným stanovišťom alebo formou prenosného predajného zariadenia, povolené mestom:
a/ v priestoroch MsKS s.r.o.,
b/ Športové centrum na Ulica F. Urbánka,
c/ iné vhodné priestory na základe povolenia mesta prostredníctvom Odboru služieb mestu, oddelenia obchodu, dopravy a služieb mestského úradu (napr. vstupné haly objektov, telocvične škôl a pod.)
5) Ambulantný predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou na vhodných miestach na území mesta, na základe povolenia mesta prostredníctvom odboru starostlivosti o občanov mestského úradu.
6) Konanie príležitostných trhov podľa ods. 3 a 4 tohto článku so stanovením doby trvania a upresnením miesta musí byť zverejnené výlepnou službou, v BTV, na internete alebo v mestskom rozhlase minimálne 3 dni pred ich otvorením. Presnú špecifikáciu rozsahu trhových dní, predajného a prevádzkového času bude obsahovať trhový poriadok príležitostného trhu.
7) Za trhové miesto sa na účely nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevadzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
8) Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
9) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

Článok II.
Správa trhových miest
1) Správu trhových miest, ktoré má vo vlastníctve mesto, vykonáva mesto prostredníctvom odboru starostlivosti o občanov, oddelenia obchodu, dopravy a služieb mestského úradu.
2) Správu môže mesto zveriť inej osobe v zmysle § 4 zákona číslo 178/1998 Z.z., pri dodržaní práv a povinností správcu trhového miesta v zmysle § 5 zákona číslo 178/1998 Z.z.
3) Správca trhového miesta je povinný, pokiaľ mu to ukladá zákon, vypracovať trhový poriadok pre trhové miesto.
4) Finančné vysporiadanie medzi mestom a správcom trhového miesta vo vlastníctve mesta bude riešené samostatnými zmluvami.

Článok III.
Druhy predávaných výrobkov
1) Na trhových miestach uvedených v čl. I. je možno predávať bez obmedzenia:
a/ knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d/ balenú zmrzlinu,
e/ ovocie a zeleninu,
f/ kvetiny,
g/ žreby okamžitých lotérií,
h/ potravinárske výrobky, ktoré určí mesto v povolení na predaj výrobkov, pričom musia zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone číslo 152/1995 Z.z. o potravinách.
2) Na trhových miestach uvedených v čl. I. ods. 3) a 4) je možno predávať spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby a hračky. Uvedené spotrebné výrobky je možné predávať na trhových miestach uvedených v článku I. ods. 2) v stánkoch s trvalým stanovišťom a v zmysle článku I. ods. 5 aj pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľa.
3) Presná špecifikácia tovarov uvedených v ods. 1) a 2) tohto článku bude uvedená v trhových poriadkoch pre jednotlivé trhové miesta uvedené v čl. I. ods. 2), 3) a 4).

Článok IV.
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a/ pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c/ oprava dáždnikov,
d/ oprava a čistenie obuvi,
e/ kľúčové služby.

Článok V.
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať
a/ zbrane a strelivo,
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d/ tabak, tabakové výrobky,
e/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f/ jedy, omamné a psychotropné látky,
g/ lieky,
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i/ chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k/ chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

Článok VI.
Povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1) Mesto udeľuje fyzickej osobe alebo štatutárovi právnickej osoby poverenej správou trhového miesta plnú moc k vydávaniu povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Takto vydané povolenie je povolením mesta v zmysle § 3 Zák. č. 178/1998 Z.z.
2) Povolenia môžu osoby uvedené v ods. 1) tohto článku vydávať sami alebo podľa uváženia môžu ich vydávanie zveriť ďalším osobám.

Článok VII.
Povinnosti predávajúcich
1) Predávajúci na trhovom mieste sú povinní dodržiavať povinnosti uvedené v § 11 zák. č. 178/1998 Z.z.
2) Bližšiu špecifikáciu povinností predávajúcich pre trhové miesta podľa čl. I, ods. 2), 3) a 4) môžu správcovia trhových miest spresniť v trhových poriadkoch pre jednotlivé trhové miesta.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohoto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 28 o zásadách predaja na tržniciach a trhových miestach na území mesta Bánovce nad Bebravou, schválené uznesením MsZ č. 16/1997 dňa 29.4.1997 pod bodom B/11.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 18.8.1998, uznesením č. 24/1998, pod bodom B/5. Účinnosť nadobudne pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 25.8.1998

 

 

 

Ing. Ján Turčan, v.r. Rudolf Šúň, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu


V znení:
Doplnku č.1) schváleného uznesením MsZ č. 25/1998 dňa 13.10.1998 pod bodom B/4
Doplnku č.2) schváleného uznesením MsZ č. 7/2000 dňa 29.2.2000 pod bodom B/4.
Doplnku č.3) schváleného uznesením MsZ č. 9/2000 dňa 20.6.2000 pod bodom B/9.
Doplnku č.4) schváleného uznesením MsZ č. 7/2007 dňa 11.12.2007 pod bodom B/11.
Doplnku č.5) schváleného uznesením MsZ č. 265/2012 dňa 04.09.2012 pod bodom A/2.
Doplnku č.6) schváleného uznesením MsZ č. 436/2013 dňa 03.09.2013 pod bodom 1.
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka