Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Schválené: 22.6.2004

Vyhlásené: 23.6.2004

Účinnosť: 9.7.2004

Úplné znenie VZN č 59

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov a v zmysle § 2, ods. 2 a § 6, ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení noviel
v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 59 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Článok 1.
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“) a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Článok 2.
Vymedzenie základných pojmov
1. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
2. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (ďalej len „malý zdroj“), resp. ktorých kapacita je menšia ako prahová kapacita uvedená v prílohe č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.
3. Prevádzkovateľom malého zdroja (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa tohto nariadenia sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť malý zdroj.

Článok 3.
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný :
a) oznámiť každoročne do 15. februára mestu prostredníctvom Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za každý malý zdroj osobitne vo forme oznámenia, ktoré tvorí prílohu tohto nariadenia uvedením všetkých údajov obsiahnutých v oznámení, ďalej je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj znečistenia v súlade s podmienkami na prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými Mestom Bánovce nad Bebravou,
b) umožniť povereným zamestnancom Mesta Bánovce nad Bebravou prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené Mestom Bánovce nad Bebravou alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania,
e) neprekročiť tmavosť dymu,
f) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia vypočítaný podľa oznámenia a vyrubený rozhodnutím mesta (ďalej len „poplatok“),
g) oznámiť mestu zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkoval.
2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje len na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.
3. Povinnosť platiť poplatok ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje so súhrnným menovitým tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti (napr. rodinné domy, stavby na individuálnu rekreáciu atď.). Poplatok sa nebude vyrubovať Mestu Bánovce nad Bebravou prevádzkovateľom malých zdrojov v zdravotníckych zariadeniach, detských jasliach, predškolských a školských zariadeniach, detských domovoch, penziónoch pre dôchodcov a domoch opatrovateľskej služby, pokiaľ zriaďovateľom je mesto a prevádzkovateľom malých zdrojov v zariadeniach sociálneho a charitatívneho charakteru iných zriaďovateľov.

Článok 4.
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív je 13,27 €, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil do:
a) 0,5 t hnedého uhlia, alebo
b) 0,7 t čierneho uhlia, koksu, alebo
c) 0,5 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d) 2,5 t nafty, alebo
e) 20.000 m3 zemného plynu.
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 13,27 € a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odseku 1, najviac však 663,87 €.
3. Výška poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov nasledujúcich prevádzok bude vyrubená ročne paušálnou sumou:
a) spracovanie dreva s kapacitou do 20 m3/deň (píly, výroba nábytku, preglejok, drevovláknitých dosák) …..……………………………......................... 16,59 €,
b) lakovne s kapacitou do 1 t náterových látok/rok …....................……... 33,19 €,
c) kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného odpadu za hodinu ...... 16,59 €,
d.) priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovaným výkonom do10 m3 /hod ……………............................. 16,59 €,
e) chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 100 ks hovädzieho dobytka, do 100 ks ošípaných, do 5.000 ks hydiny, do 2.000 ks oviec, do 300 ks koní a do 500 ks kožušinových zvierat ………......................................................... 16,59 €,
f) bitúnky a ostatné porážkarne projektované na kapacitu do 25 t živej hmotnosti hydiny ročne alebo do 200 t živej hmotnosti ostatných zvierat ročne …......... 16,59 €,
g) potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t za hodinu ...… 16,59 €,
h) výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou kapacitou do 1 t za hodinu ……………………………………...................………… 16,59 €,
i) sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou do 1 t produktu za hodinu ……….................... 16,59 €,
j) prevádzka so spaľovaním biomasy 1,65 € za každú začatú tonu biomasy spálenej za predchádzajúci rok,
k) prevádzka so spaľovaním dreva 1,65 € za každú začatú tonu dreva spáleného za predchádzajúci rok,
l) prevádzka so spaľovaním brikiet 0,99 € za každú začatú tonu brikiet (drevené a uhoľné) a peliet spálených za predchádzajúci rok.
4. Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov neuvedených v odseku 1 sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou maximálne do výšky 663,87 €, úmerne podľa množstva a škodlivosti vypúšťaných látok alebo spotreby množstva látky, u ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
5. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v meste Bánovce nad Bebravou.

Článok 5.
Vyrubenie a splatnosť poplatku
1. Poplatok vyrubí primátor mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „primátor“).
2. Ročný poplatok sa platí:
a) do 35,- € - jednorázovo, do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku,
b) od 35,- € do 663,87 € môže prevádzkovateľ uhradiť poplatok v štyroch splátkach a to do 31. marca, do 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka.
3. Spôsob úhrady:
a) v hotovosti do pokladne Mestského úradu Bánovce nad Bebravou,
b) bezhotovostne:
ba) poštovou poukážkou na účet mesta Bánovce nad Bebravou,
bb) platobným príkazom na účet mesta Bánovce nad Bebravou.

Článok 6.
Sankcie
1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v čl. 3, ods. 1, písm. a) uloží primátor prevádzkovateľovi pokutu do 663,87 €.
2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto o porušení povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

Článok 7.
Spoločné ustanovenie
1. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou.
2. Sankcie sú príjmom rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou.
3. Na konanie vo veciach poplatkov a sankcii za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Článok 8.
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Mesta Bánovce nad Bebravou.
2. Dňom právoplatnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 11 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 19/1993.
3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 22. 6. 2004 uznesením č. 11/2004 pod bodom B/3 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Bánovciach nad Bebravou dňa 22. 6. 2004

 

 

Ing. Ján Turčan, v.r. PaedDr. Štefan Kobza, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu


V znení doplnkov:
č. 1. schváleného uznesením MsZ č. 07/2007, dňa 11.12.2007, pod bodom B/7
č. 2. schváleného uznesením MsZ č. 13/2008, dňa 28.10.2008, pod bodom B/17
č. 3. schváleného uznesením MsZ č. 16/2009, dňa 12.03.2009, pod bodom B/3
č. 4. schváleného uznesením MsZ č. 461/2013, dňa 29.10.2013, pod bodom 3.

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka