Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o prenechávaní majetku Mesta Bánovce nad Bebravou do nájmu.

Schválené: 27.4.2010

Vyhlásené: 27.4.2010

Účinnosť: 12.5.2010

Úplné znenie VZN č. 75

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 75 o prenechávaní majetku Mesta Bánovce nad Bebravou do nájmu.

 

 

 

Článok 1

1.    Prenechávanie majetku mesta do nájmu (bez pripočítania cien služieb) a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti sa musí vykonať:

a)    na základe obchodnej verejnej súťaže,

b)    dobrovoľnou dražbou alebo,

c)    priamym nájmom.

2.    Mesto zverejní zámer prenajať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Ak ide o nájom podľa odseku 1., písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

3.    Podmienky obchodnej verejnej súťaže mesto uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

4.    Na nájom majetku mesta dražbou sa vzťahuje osobitný zákon.

5.    Mesto zverejní zámer prenajať majetok mesta priamym nájmom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Majetok musí byť jednoznačne identifikovaný tak, aby nebol zameniteľný s iným majetkom. Stanovenie nájomného, ktoré je v tom čase a na tom mieste obvyklé na dohodnutý účel za rovnaký alebo porovnateľný majetok pri priamom nájme nesmie byť v deň schválenia nájmu mestským zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

6.    Ustanovenia odsekov 1. až 5. nie je mesto povinné uplatniť pri prenechávaní majetku mesta do nájmu a to :

a)    hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500,- eur,

b)    nájmu majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c)    v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

 

 

Článok 2

1.    Najvhodnejší spôsob prenechania majetku mesta do nájmu navrhujú správcovia tohto majetku primátorovi mesta, ktorý po prerokovaní v mestskej rade, prípadne v komisii pre správu majetku mesta obchod, služby a podnikateľskú činnosť určí spôsob prenechania majetku do nájmu.

2.    Administratívne zabezpečenie vybratého spôsobu prenechania majetku mesta do nájmu vrátane návrhu príslušných uznesení mestského zastupiteľstva a podmienok obchodnej verejnej súťaže, alebo zabezpečenia dražby nájmu majetku mesta sú povinní vykonať správcovia majetku v súčinnosti s mestským úradom.

3.    Správcovia majetku mesta priebežne, minimálne však dvakrát ročne zostavujú prehľad výšky nájomného, ktoré je v tom čase a na tom mieste obvyklé na dohodnutý účel za rovnaký alebo porovnateľný majetok ako spravujú. Výšku nájomného zisťujú správcovia z aktuálnych cenových máp, informácií od realitných kancelárií prípadne iným vhodným spôsobom.

 

 

Článok 3

1.    Zmluva o nájme musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti a musí mať písomnú formu.

2.    Zmluva o nájme majetku mesta spravidla obsahuje aj ďalšie ustanovenia:

a)    možnosti zmeny výšky nájomného a ceny služieb zo strany prenajímateľa v prípade zmeny súvisiacich právnych predpisov,

b)    právo prenajímateľa každý rok prehodnotiť výšku nájmu podľa inflačného koeficientu stanoveného štatistickým úradom SR,

c)    povinnosti nájomcu zabezpečiť všetky bezpečnostné, hygienické a protipožiarne opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov,

d)    o kontrole predmetu nájmu prenajímateľom,

e)    povinnosti nájomcov, najmä majetok hospodárne využívať, chrániť ho pred poškodením, zničením alebo stratou, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku,

f)     povinnosť nájomcu vykonávať zmeny na predmete užívania len s predchádzajúcim súhlasom mesta,

g)    povinnosť nájomcu vykonávať na predmete užívania bežnú údržbu a drobné opravy,

h)    starostlivosť o predmet užívania, ako napríklad povinnosť vykonávať revízie bleskozvodov, elektroinštalácie, prostriedkov požiarnej ochrany a technického zabezpečenia v zákonných lehotách,

i)     ustanovenia o možnosti výpovede a odstúpenia od zmluvy, najmä z dôvodu nedodržania účelu nájmu,

j)     ustanovenia o zmluvných pokutách,

k)    ustanovenie o povinnosti nájomcu nebytových priestorov zložiť kauciu a jej vysporiadaní po skončení nájmu.

3.    Zmluva o nájme sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú.

4.    Povinne zverejňované zmluvy (§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel) nadobúdajú účinnosť v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

5.    Na uzatvorenie zmluvy o nájme je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva v prípade, ak:

a)    sa nájomná zmluva uzatvára na dobu určitú na viac ako 5 rokov,

b)    ak je prípad považovaný za dôvod hodný osobitného zreteľa,

c)    zostatková cena prenajímanej hnuteľnej veci je vyššia ako 6 000,‑ €.

6.    Prílohou zmluvy o nájme je výpočtový list, ktorý musí obsahovať kalkuláciu ceny služieb spojených s nájmom, ak sú predmetom nájmu nebytové priestory.

7.    V rokoch nasledujúcich po dni uzatvorenia zmluvy, prípadne jej doplnku, sa ceny nájomného, platné v predchádzajúcom roku, zvyšujú percentom ročnej miery inflácie, publikovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho roku. Mierou inflácie upravené sadzby nájomného, prepočítané na mesiac za celý predmet nájmu, sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Takto určená cena je platnou cenou na príslušný kalendárny rok s účinnosťou od 1. januára roku nasledujúceho po roku, za ktorý bola miera inflácie publikovaná. Pokiaľ výsledkom výpočtu zvýšenia nájomného mierou inflácie za celý predmet nájmu je suma menšia ako 12,- € ročne, nájomné sa v príslušnom roku nezvyšuje. Túto formu upravovania ceny nájomného je príslušný správca majetku mesta povinný zakotviť nájomcovi v nájomnej zmluve.

8.    Po prejednaní a doporučení komisie pre správu majetku mesta obchod, služby a podnikateľskú činnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa môže mestské zastupiteľstvo zohľadniť najmä skutočnosť ak:

a)    predmet činnosti je pre nájomcu ekonomicky nevýhodný, ale jeho zabezpečenie je v záujme občanov mesta,

b)    prenajímateľ nemôže zabezpečovať v plnom rozsahu užívaniaschopný stav prenajímaného majetku mesta.

9.    Nájomné, nižšie ako je v tom čase a na tom mieste obvyklé na dohodnutý účel za rovnaký alebo porovnateľný majetok, je platné len pre konkrétneho nájomcu, konkrétny účel, konkrétny majetok mesta a len na dobu na ktorú bolo uznesením mestského zastupiteľstva schválené.

 

 

Článok 4

1.    V odôvodnených prípadoch môže mesto dočasne znížiť výšku nájomného alebo dočasne upustiť od nájomného v prípade, že nájomcom je fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, a to najviac na dobu 6 mesiacov a voči tomu istému nájomcovi najviac raz za tri roky, ak nájomný vzťah v čase podania žiadosti trvá viac ako rok.

2.    Za odôvodnený prípad na účely tohto ustanovenia nariadenia sa považujú také udalosti, keď sa nájomca prechodne ocitne v nepriaznivej situácii, ktorú si sám nespôsobil a z toho dôvodu je dočasne neschopný uhrádzať nájomné v plnej výške.

3.    O dočasnom znížení výšky nájomného alebo dočasnom upustení od nájomného rozhoduje primátor na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti. Dôvody zakladajúce postup podľa tohto ustanovenia je nájomca povinný vierohodne preukázať. Primátor o takejto žiadosti rozhodne do 30 dní od jej doručenia rozhodnutím. V prípade, že nevyhovie žiadosti oznámi to žiadateľovi formou bežnej korešpondencie.

4.    Proti rozhodnutiu primátora o dočasnom znížení výšky nájomného alebo o dočasnom upustení od nájomného nie je prípustný opravný prostriedok.

 

 

Článok 5

1.    Nájomca je oprávnený prenechať časť prenajatého majetku mesta inej osobe na určitý čas po prejednaní v mestskej rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora mesta.

2.    Zmluvu o podnájme a príp. dodatky k nej je možné uzavrieť po prejednaní v mestskej rade iba s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora mesta.

 

 

Článok 6

1.    V prípade, že nájomca potrebuje upravovať alebo rekonštruovať nehnuteľnosť (nebytový priestor alebo stavbu) pre svoju prevádzkovú potrebu a vo svoj prospech, zaviaže sa na úhradu takejto investície v plnom rozsahu. Táto podmienka sa uvedie v nájomnej zmluve spolu s povinnosťou odovzdať pri ukončení nájmu predmet nájmu v pôvodnom stave, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.    Nájomca môže začať s vykonávaním investície až po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa (primátor) a rozhodnutí príslušného stavebného úradu, pokiaľ to rozsah diela alebo osobitný predpis vyžaduje.

3.    Nájomca predloží svoj zámer s vyčíslenými predpokladanými nákladmi na investíciu na posúdenie a vyjadrenie prenajímateľovi.

4.    V prípade, že prenajímateľ dá súhlas na investíciu môže byť spôsob a výška úhrady účelne vynaložených nákladov na investíciu dojednaná v zmluve o technickom zhodnotení.

5.    Nájomcovi vznikne nárok na preplatenie vynaložených investícií, len ak sa tak strany dohodnú v nájomnej zmluve, a to v prípadoch ustanovených nájomnou zmluvou a ak je investícia v súlade s potrebami a záujmami mesta. Vysporiadanie investícií, ktoré nájomca vynaložil na zhodnotenie majetku mesta, schvaľuje uznesením Mestské zastupiteľstvo Bánovce nad Bebravou. Súčasťou uznesenia je rozsah investícií schválených na vysporiadanie a spôsob vysporiadania, ktorým môže byť finančná úhrada investícií nájomcovi alebo započítanie investícií s povinnosťou nájomcu platiť nájomné do výšky 50% hodnoty nájomného.

6.    Neoddeliteľnou súčasťou pre uznanie investičných nákladov sú najmä tieto doklady:

a)    predchádzajúci písomný súhlas vlastníka k realizácii investície,

b)    dodávateľské faktúry vystavené na nájomcu doložené dokladom o úhrade (daňové doklady, zmluva o dielo),

c)    rozhodnutie príslušného stavebného úradu, pokiaľ to rozsah diela alebo osobitný predpis vyžaduje,

d)    protokol o odovzdaní a prevzatí diela,

e)    znalecký posudok k určeniu ceny v prípade, ak nájomca nie je schopný zabezpečiť potrebné doklady na stanovenie výšky ceny nevyhnutnej investície, alebo ak je dôvodná pochybnosť o výške ceny za nevyhnutnú investíciu; znalecký posudok vyhotoví znalec, ktorého určí mesto, a to na náklady nájomcu.

 

 

Článok 7

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 27.04.2010 uznesením č. 23/2010 pod bodom B/14 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

          Ing. Stanislav Šiko, v.r.                                             PaedDr. Štefan Kobza, v.r.

                 primátor mesta                                                    prednosta mestského úradu

 

V znení doplnkov:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č.   24/2010  dňa 29.06.2010 pod bodom B/9

č.  2)    schváleného uznesením MsZ č. 671/2014  dňa 13.11.2014 pod bodom 2.

č.  3)    schváleného uznesením MsZ č. 679/2018  dňa 18.04.2018 pod bodom 2.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka