Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o miestnom referende

Schválené: 24.8.2010

Vyhlásené: 25.8.2010

Účinnosť: 8.9.2010

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, § 11, ods. 4, písm. f) a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 76 o miestnom referende


Článok 1
Základné ustanovenia
1. Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých veciach, v ktorom občania slobodne a nezávisle vyslovia hlasovaním svoj názor.
2. Právo zúčastniť sa miestneho referenda má občan mesta, ktorý má v deň konania miestneho referenda trvalý pobyt v meste a najneskôr v deň hlasovania dovŕšil 18 rokov veku.
3. Právo hlasovať v miestnom referende nemá občan v prípadoch určených v § 2 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí.

Článok 2
Vyhlásenie miestneho referenda
1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum mesta, ak ide o
a) zlúčenie mesta, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákona o obecnom zriadení),
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov.
2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa odseku 1., písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zriadení
3. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy.
4. Mestské zastupiteľstvo rozhodne o vyhlásení (nevyhlásení) miestneho referenda najneskôr 40 dní od doručenia petície. Uznesenie mestského zastupiteľstva sa zverejní na úradnej tabuli mesta a spôsobom v meste obvyklým.
5. Uznesenie podpisuje primátor mesta. Ak primátor mesta nepodpíše uznesenie o vyhlásení referenda podľa čl. 2, písm. b) do piatich pracovných dní od jeho schválenia, podpíše uznesenie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nepodpíše uznesenie do piatich dní od uplynutia lehoty primátorovi podpíše uznesenie najstarší poslanec MsZ. Ak najstarší poslanec nepodpíše uznesenie do piatich dní od uplynutia lehoty zástupcovi primátora, vyvesí uznesenie organizačný odbor bez podpisu.
6. Mestské zastupiteľstvo určí dátum konania miestneho referenda, hodinu začiatku a hodinu ukončenia miestneho referenda. Termín konania určí tak, aby sa miestne referendum uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.
7. Po vyhlásení miestneho referenda môže byť vykonávaná kampaň obyvateľov za súhlasné či nesúhlasné hlasovanie o otázke, ktorá sa obyvateľom mesta predkladá na rozhodnutie. V deň konania miestneho referenda je neprípustná kampaň slovom, písmom, zvukom, obrazom, či inak v budove, kde sa miestne referendum koná a do 150 metrov od budovy, kde sa miestne referendum koná.

Článok 3
Zoznamy hlasujúcich
1. Zoznam oprávnených voličov zostavuje a vedie Mestský úrad Bánovce nad Bebravou.
2. Občania, ktorí po zostavení zoznamu oprávnených voličov nadobudnú alebo stratia právo hlasovať budú do zoznamu dodatočne zapísaní alebo zo zoznamu vyčiarknutí.
3. Mestský úrad umožní najneskôr 10 dní pred začatím hlasovania nahliadnuť do zoznamu oprávnených voličov.
4. Každý občan mesta môže písomne podať na odbor evidencie a vnútornej správy mestského úradu námietky, v ktorých upozorní na nesprávnosť v zozname a navrhne jeho opravu. Mesto rozhodne o námietke do 24 hodín a vykoná opravu alebo občanovi písomne oznámi, prečo opravu nevykonalo.
5. Ak odbor evidencie a vnútornej správy námietku odmietne, môže ju občan predložiť primátorovi, ktorý o nej rozhodne do 3 dní s konečnou platnosťou.
6. Zoznamy oprávnených voličov sa uzatvárajú o 12:00 h v deň predchádzajúci hlasovaniu.

Článok 4
Hlasovacie obvody a okrsky
1. Pre účely miestneho referenda tvorí Mesto Bánovce nad Bebravou jeden volebný obvod.
2. Primátor mesta do 3 dní od vyhlásenia referenda určí v zmysle čl. 2, ods. 5 na hlasovanie a na sčítanie hlasov okrsky na konanie miestneho referenda (ďalej len okrsky) a určí hlasovacie miestnosti.

Článok 5
Hlasovacie komisie
1. Miestne referendum riadi mestská komisia pre miestne referendum.
2. V okrskoch sa zriaďuje okrsková komisia pre miestne referendum.
3. Členom komisií, podľa ods. 1. a 2. tohto článku, môže byť len občan s trvalým pobytom v meste Bánovce nad Bebravou, ktorý má volebné právo.
4. Komisie pre miestne referendum, podľa ods. 1. a 2. tohto článku, majú najmenej po 5 členov.
5. Do komisií, podľa ods. 1. a 2. tohto článku, môžu politické strany majúce zastúpenie v mestskom zastupiteľstve a petičný výbor, ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície, delegovať do 20 dní, od vyhlásenia miestneho referenda v mestskom zastupiteľstve, jedného člena a jedného náhradníka.
6. V prípade, že počet členov komisií, podľa ods. 1. a 2. tohto článku, nedosiahol počet 5, určí ostatných členov komisií do 22 dní od vyhlásenia miestneho referenda primátor mesta.
7. Členovia komisií, podľa ods. 1. a 2. tohto článku, sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite, nestranne a zodpovedne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi platnými pre vykonanie miestneho referenda v meste Bánovce nad Bebravou.“ Sľub je člen povinný zložiť najneskôr 48 hodín pred hlasovaním. Ak sa tak nestane, nastupuje náhradník.

Článok 6
Mestská komisia pre miestne referendum
1. Prvé zasadnutie mestskej komisie zvolá primátor do 25 dní od vyhlásenia referenda.
2. Mestská komisia pre miestne referendum dozerá nad priebehom miestneho referenda v meste Bánovce nad Bebravou a zabezpečuje sčítanie hlasov z okrskových komisií pre miestne referendum.
3. Mestská komisia na prvom zasadnutí určí žrebom predsedu a podpredsedu komisie. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
4. Zapisovateľa komisie určí spravidla z pracovníkov mestského úradu primátor mesta.
5. Mestská komisia:
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní referenda,
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c) dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila,
d) zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende,
e) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania primátorovi mesta,
f) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží ústredná komisia.
5. Mestská komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa považuje návrh za zamietnutý. O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu.

Článok 7
Okrsková komisia pre miestne referendum
1. Prvé zasadnutie okrskovej komisie zvolá primátor do 27 dní od vyhlásenia referenda.
2. Členovia okrskových komisií nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende až do podpísania zápisnice mestskej komisie pre miestne referendum o výsledkoch hlasovania.
3. Okrsková komisia na prvom zasadnutí určí žrebom predsedu a podpredsedu komisie. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
4. Okrsková komisia:
a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
b) vykonáva sčítanie hlasov,
c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania mestskej komisii; za vyhotovenie a odovzdanie zápisnice zodpovedá predseda komisie,
d) plní ďalšie úlohy podľa platných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží mestská komisia.


Článok 8
Hlasovacie lístky
1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a) deň konania referenda,
b) otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami; pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý slovom "nie",
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom okrúhlej pečiatky mesta.
3. Mestský úrad zabezpečí, aby:
a) sa hlasovacie lístky vytlačili v potrebnom množstve.
b) boli hlasovacie lístky doručené v deň konania referenda všetkým okrskovým komisiám.

Článok 9
Informácia občanov o miestnom referende
Mestský úrad zabezpečí informovanosť občanov o predmete a čase hlasovania na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 15 dní pred dňom hlasovania.

Článok 10
Príprava hlasovacej miestnosti
Predseda okrskovej komisie pre miestne referendum, v súčinnosti s členmi komisie, skontrolujú pred začatím hlasovania urnu a zapečatia ju. Skontrolujú tiež vybavenie hlasovacej miestnosti, či sú pripravené dva rovnopisy zoznamu oprávnených voličov pre príslušný okrsok a dostatočný počet hlasovacích lístkov.

Článok 11
Priestor na úpravu hlasovacích lístkov
V hlasovacích miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania.

Článok 12
Priebeh hlasovania
1. Občan hlasuje osobne. Zastúpenie inou osobou je neprípustné. Občania hlasujú v poradí v akom sa dostavili do hlasovacej miestnosti.
2. Občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej komisie pre miestne referendum, aby za neho hlasovací lístok opravil podľa jeho pokynov a vložil do obálky.
3. Občan je po príchode do hlasovacej miestnosti povinný preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom a po zázname v zozname oprávnených voličov dostane od komisie hlasovací lístok označený okrúhlou pečiatkou obce.
4. Zo závažných, zásadne zdravotných dôvodov možno okrskovú komisiu pre miestne referendum požiadať o to, aby občan mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia pre miestne referendum vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou hlasovacou schránkou a hlasovacími lístkami. Vyslaní členovia komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Okrsková komisia pre miestne referendum vyznačí účasť týchto voličov na hlasovaní v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených voličov ihneď po návrate vyslaných členov komisie s prenosnou hlasovacou schránkou do hlasovacej miestnosti.


Článok 13
Poriadok v hlasovacej miestnosti
Za poriadok v hlasovacej miestnosti a v bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej komisie pre miestne referendum. Jeho pokyny na zachovanie poriadku a dôstojnosti sú pre všetkých záväzné.

Článok 14
Prerušenie hlasovania
V prípade, že sa vyskytnú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom môže okrsková komisia pre miestne referendum po dohode s mestskou komisiou pre miestne referendum prerušiť alebo odročiť ukončenie hlasovania na neskoršiu hodinu, pričom celkový čas hlasovania musí byť dodržaný. Celkový čas prerušenia, odročenia hlasovania nesmie byť dlhší ako 2 hodiny.

Článok 15
Ukončenie hlasovania
Po ukončení hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať len tí, ktorí sú v hlasovacej miestnosti. Potom sa hlasovacia miestnosť uzavrie a okrsková komisia pre miestne referendum vyhlási hlasovanie za ukončené.

Článok 16
Zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskovej komisii pre miestne referendum
1. V miestnosti, kde sa sčítanie hlasov uskutočňuje môžu byť prítomní, mimo členov okrskovej komisie pre miestne referendum, len členovia mestskej komisie pre miestne referendum.
2. Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie pre miestne referendum zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a potom dá otvoriť hlasovaciu schránku.
3. Okrsková komisia pre miestne referendum spočíta počet hlasovacích lístkov a porovná ich počet so zoznamom hlasujúcich. Potom rozdelí lístky podľa jednotlivých alternatív hlasovania, vytriedi neplatné lístky a zistí počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných na tú ktorú alternatívu. Výsledky zapíše do zápisnice o hlasovaní.

Článok 17
Posudzovanie hlasovacích lístkov
1. Neplatný je hlasovací lístok,
a) ktorý nie je na predpísanom tlačive,
b) ktorý nebol označený predpísaným spôsobom.
2. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť.
3. V sporných prípadoch s konečnou platnosťou rozhodne komisia hlasovaním.

Článok 18
Zápisnica okrskovej komisie pre miestne referendum
1. Okrsková komisia pre miestne referendum vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpísania sa uvedú v zápisnici.
2. V zápisnici sa uvedie
a) začiatok, koniec, prípadne prerušenie hlasovania,
b) celkový počet zapísaných v zozname oprávnených voličov,
c) počet hlasujúcich, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé alternatívy,
f) stručný zápis o prijatých uzneseniach.

Článok 19
Ukončenie činnosti okrskovej komisie pre miestne referendum
1. Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní odovzdá predseda okrskovej komisie pre miestne referendum mestskej komisii pre miestne referendum jeden exemplár zápisnice a vyčká na pokyn o ukončení činnosti.
2. Po pokyne o ukončení činnosti okrsková komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky, zoznamy oprávnených voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými hlasovacími lístkami a zápisnicou o hlasovaní mestskému úradu do úschovy.

Článok 20
Sčítanie hlasov v mestskej komisii pre miestne referendum
1. Mestská komisia pre miestne referendum sčíta hlasy za jednotlivé hlasovacie okrsky. Ak vzniknú pochybnosti má právo vyžiadať od okrskových komisií pre miestne referendum podklady na odstránenie pochybností.
2. V miestnosti pri sčítavaní hlasov môžu byť len členovia mestskej komisie pre miestne referendum.

Článok 21
Zápisnica o výsledku hlasovania
1. Mestská volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende v meste.
2. Na obsah zápisnice sa použije primerane ustanovenie o zápisnici okrskovej komisie pre miestne referendum.

Článok 22
Zabezpečenie referenda
1. Všetky pracovné prostriedky, najmä hlasovacie lístky, zoznamy hlasujúcich, zápisnice o hlasovaní a pod. zabezpečí mestský úrad.
2. Člen nesmie byť pri výkone svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo osobného pomeru.
3. Výdavky spojené s uskutočnením referenda sa uhrádzajú z rozpočtu mesta.

Článok 23
Výsledky referenda
Hlasovanie obyvateľov mesta je platné, ak sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých obyvateľov oprávnených hlasovať a hlasovala zaň nadpolovičná väčšina zúčastnených.

Článok 24
Uverejnenie výsledkov hlasovania
Mestská komisia pre miestne referendum uverejní výsledky hlasovania na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým

Článok 25
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Primátor mesta môže na návrh príslušného odboru vydať metodický pokyn na realizáciu miestneho referenda.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 24.08.2010, uznesením č. 25/2010, pod bodom B/5 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 


Ing. Stanislav Šiko PaedDr. Štefan Kobza
primátor mesta prednosta mestského úradu

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka